Τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing)

Η τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων θα πρέπει να αποτελεί προϋπολογιστική και όχι απολογιστική διαδικασία.

Η kNn Consulting, με ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στον συγκεκριμένο κλάδο, αναλαμβάνει την σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης, ο οποίος περιέχει πληροφορίες για τις συνδεδεμένες εταιρείες και τυχόν υποκαταστήματα, την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείται και τη μέθοδο τεκμηρίωσης του ΟΟΣΑ που εφαρμόζεται για την τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων.

Ειδικότερα, η εν λόγω διαδικασία περιλαμβάνει καταγραφή των πληροφοριών που σχετίζονται με την εταιρεία και επεξεργασία/κατηγοριοποίηση των σχετικών στοιχείων και των εν λόγω συναλλαγών. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν την οργανωτική, νομική και λειτουργική δομή της εταιρείας, τα οικονομικά της στοιχεία, την ακολουθούμενη στρατηγική της, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, την ενδοομιλική τιμολογιακή πολιτική (εφόσον υπάρχει), τον προσδιορισμό των ενδοομιλικών συναλλαγών και στοιχεία για τα άυλα περιουσιακά της στοιχεία.

Στην συνέχεια και με βάση την προαναφερόμενη ανάλυση, προσδιορίζεται η κατάλληλη μέθοδος τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών, βάσει των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ. Στο στάδιο αυτό ουσιαστικά εκτελείται το κύριο μέρος της εργασίας μας το οποίο κατά βάση αφορά σε επισκόπηση εσωτερικών οικονομικών στοιχείων και πληροφοριών της εταιρείας, αναζήτηση εσωτερικών ή εξωτερικών συγκριτικών στοιχείων, λειτουργική ανάλυση συναλλαγών που περιλαμβάνει λειτουργικές δομές και ρίσκα που αναλαμβάνονται στις συναλλαγές, ανάλυση και έλεγχο προσδιορισμού εύρους τιμών (π.χ. περιθωρίου κέρδους) και τυχόν αναζήτηση εξωτερικών στοιχείων από βάση δεδομένων ή τράπεζα πληροφοριών.

Διαβάστε περισσότερα (Αρθρογραφία, Νομοθετικό Πλαίσιο, Μεθόδοι Τεκμηρίωσης κ.τ.λ.) στο εξειδικευμένο site της εταιρείας μας για τις Ενδοομιλικές Συναλλαγές (Transfer Pricing).

Αφήστε μια απάντηση