Ετικέτα

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Υποχρέωση κατάρτισης τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων για τα πιστωτικά ιδρύματα, των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά

/
Ημερομηνία21 Ιούλ 2016
/
Με το άρθρο 25 του νομοσχεδίου «Τροποποίηση ν. 4099/2012/Α 250 (προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στην Οδηγίας 2014/91/EE/L 257) και άλλες διατάξεις», τροποποιείται ο ν. 3556/2007 και ειδικότερα προστίθεται νέο άρθρο 5β με τίτλο «Τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις πιστωτικών ιδρυμάτων». Με το άρθρο...
Διαβάστε περισσότερα →