Ετικέτα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

Λογιστικά προσδιορίζεται μετά την 1.1.2014 το εισόδημα από τεχνικά έργα, που αποκτάται από ατομικές επιχειρήσεις, Ο.Ε., Ε.Ε. και κοινοπραξίες προσωπικών εταιρειών

/
Ημερομηνία19 Ιαν 2016
/
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΕΑΦ Α 1007305 ΕΞ 2016/19.1.2016, οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα), καθώς και τα πρόσωπα της περ. β’ του άρθρου 45 του ν.4172/2013 (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) και της περ. στ’ του ιδίου άρθρου...
Διαβάστε περισσότερα →