Ετικέτα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Φορολογικός χειρισμός συναλλαγών που διενεργούνται από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις μετά τη σύνταξη του ισολογισμού μετασχηματισμού και μέχρι το χρόνο ολοκλήρωσης του

/
Ημερομηνία16 Νοέ 2016
/
α) Εταιρεία Α συγχωνεύθηκε με εταιρεία Β, μέσω απορρόφησης της τελευταίας, με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού 31.12.2014, βάσει των διατάξεων Ν. 2166/1993. Η διαδικασία της συγχώνευσης ολοκληρώθηκε την 30.12.2015. Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού μέχρι την...
Διαβάστε περισσότερα →

Τι ισχύει για τη δημοσίευση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2015

/
Ημερομηνία01 Σεπ 2016
/
Ποια Νομικά Πρόσωπα έχουν την υποχρέωση δημοσίευσης Οι ΑΕ, οι ΕΠΕ και οι ΙΚΕ (σύμφωνα με τα άρθρα 43 του Ν.2190/1920, 22 του 3190/1955, το 98 του Ν.4072/2012 και 16 του Ν.4308/2014) υποχρεούνται σε υποβολή και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν: Ισολογισμό Κατάσταση Αποτελεσμάτων...
Διαβάστε περισσότερα →

Η καταχώρηση των οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. για την χρήση 2014

/
Ημερομηνία02 Ιούν 2015
/
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ στο ΓΕΜΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ και ΚΥΡΩΣΕΙΣ Η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και της έκθεσης ελέγχου)πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Συνέλευσης της εταιρίας και...
Διαβάστε περισσότερα →

Η καταχώρηση των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ και ο τρόπος που θα γίνονται οι αιτήσεις.

/
Ημερομηνία22 Μαΐ 2015
/
Με νέα απόφαση του το ΓΕΜΗ δίνει περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την καταχώρηση οικονομικών καταστάσεων στην υπηρεσία του. Αναλυτικά : – Εάν η υποβολή πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΓΕΜΗ (www.businessportal.gr), οι οικονομικές καταστάσεις θα γίνονται...
Διαβάστε περισσότερα →