Λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Φορολογικός χειρισμός συναλλαγών που διενεργούνται από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις μετά τη σύνταξη του ισολογισμού μετασχηματισμού και μέχρι το χρόνο ολοκλήρωσης του

α) Εταιρεία Α συγχωνεύθηκε με εταιρεία Β, μέσω απορρόφησης της τελευταίας, με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού 31.12.2014, βάσει των διατάξεων Ν. 2166/1993. Η διαδικασία της συγχώνευσης ολοκληρώθηκε την 30.12.2015. Στο χρονικό… Περισσότερα >

Τι ισχύει για τη δημοσίευση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2015

Ποια Νομικά Πρόσωπα έχουν την υποχρέωση δημοσίευσης Οι ΑΕ, οι ΕΠΕ και οι ΙΚΕ (σύμφωνα με τα άρθρα 43 του Ν.2190/1920, 22 του 3190/1955, το 98 του Ν.4072/2012 και 16 του Ν.4308/2014) υποχρεούνται σε υποβολή… Περισσότερα >

Η καταχώρηση των οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. για την χρήση 2014

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ στο ΓΕΜΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ και ΚΥΡΩΣΕΙΣ Η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και της έκθεσης ελέγχου)πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες… Περισσότερα >

Η καταχώρηση των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ και ο τρόπος που θα γίνονται οι αιτήσεις.

Με νέα απόφαση του το ΓΕΜΗ δίνει περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την καταχώρηση οικονομικών καταστάσεων στην υπηρεσία του. Αναλυτικά : – Εάν η υποβολή πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της… Περισσότερα >