Ετικέτα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Η αλλαγή της μεθόδου αποτίμησης των ακινήτων από τη μέθοδο του κόστους στη μέθοδο της αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία (σε λογιστικό πλαίσιο (Δ.Λ.Π.) μπορεί να γίνει είτε για το σύνολο των ακινήτων είτε μόνο για όλα τα επενδυτικά ακίνητα είτε μόνο για όλα τα ιδιοχρησιμοποιούμενα

/
Ημερομηνία23 Νοέ 2016
/
Η εταιρεία θα αναπροσαρμόσει τα ιδιόκτητα ακίνητα σε εύλογες αξίες εφαρμόζοντας όσα προβλέπονται στο ΔΛΠ 8 με αλλαγή λογιστικής πολιτικής από τη μέθοδο κόστους σε αυτή της εύλογης αξίας. Ερωτάται 1) Μπορεί να αναπροσαρμόσει την αξία μόνο των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων,...
Διαβάστε περισσότερα →

Φορολογική μεταχείριση ζημίας από την ανταλλαγή ομολόγων για προσωπικές εταιρείες

/
Ημερομηνία21 Νοέ 2016
/
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΕΑΦ Β 1167345 ΕΞ 2016/17.11.16, προκύπτει ότι οι διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 105 του ν.2238/1994 ρυθμίζουν αποκλειστικά τον χρόνο έκπτωσης της χρεωστικής διαφοράς που προέκυψε σε βάρος των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του...
Διαβάστε περισσότερα →