Λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση: ΑΕ

Το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει αναφορικά με τη μη υποβολή προς καταχώριση των οικονομικών καταστάσεων μιας Α.Ε.

Σε ερώτηση Βουλευτή σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στις περιπτώσεις που μια Α.Ε. δεν ακολουθεί πιστά τους όρους «δημοσιότητας» όσον αφορά τις οικονομικές τις καταστάσεις και με αφορμή… Περισσότερα >