Yπηρεσίες

Τεχνογνωσία

Οι υπηρεσίες μας

Ενδοομιλικές Συναλλαγές

Φορολογικός Σχεδιασμός

Αποτιμήσεις Εταιρειών

Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων

Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Δια βίου εκπαίδευση (εξειδικευμένα σεμινάρια)

Ενδοομιλικές Συναλλαγές

Η KNN Consulting, με ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εξειδίκευση στον συγκεκριμένο κλάδο, αναλαμβάνει την σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης, ο οποίος περιέχει πληροφορίες για τις συνδεδεμένες εταιρείες και τυχόν υποκαταστήματα, την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθείται και τη μέθοδο τεκμηρίωσης του ΟΟΣΑ που εφαρμόζεται για την τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων. Διαβάστε περισσότερα (Αρθρογραφία, Νομοθετικό Πλαίσιο, Μέθοδοι Τεκμηρίωσης κ.τ.λ.) στο εξειδικευμένο site της εταιρείας μας για τις «Ενδοομιλικές Συναλλαγές» (Transfer Pricing).

www.transferpricing.gr

Φορολογικός Σχεδιασμός

O Φορολογικός Σχεδιασμός (Tax Planning) είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών επιβαρύνσεων. Αφορά σε πλαίσιο της διεθνούς φορολογίας και αποτελεί ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο γνωστικό αντικείμενο.

Για τη θεσμική αντιμετώπιση της φοροαποφυγής, ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) δημοσίευσε τον Οκτωβρίου του 2015, τις τελικές εκθέσεις για το Σχέδιο Δράσης κατά της Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και Μετατόπισης Κερδών, (BEPS – Base Erosion and Profit Shifting).

Η ομάδα των εξειδικευμένων συμβούλων της KNN Consulting αναλαμβάνει την ορθή κατάρτιση του φορολογικού σχεδιασμού μέσα από ειδικές φορολογικές “αποφάσεις ή/και συμφωνίες” (Tax Rulings) με αποτέλεσμα να αποφευχθεί το φαινόμενο του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού (Aggressive Tax Planning).

Αποτιμήσεις Εταιρειών

Τόσο η θεωρητική προσέγγιση όσο και η ορθή πρακτική εφαρμογή της αποτίμησης μιας επιχείρησης ή ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου απαιτεί εξειδικευμένη γνώση, εμπειρία και πρόσβαση σε εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία (βάσεις δεδομένων).

Συνήθως, ενώ η επιλογή της ορθής μεθόδου αποτίμησης αποτελεί αιτία για περαιτέρω αναλύσεις, είναι αναμφισβήτητο το γεγονός ότι ουσιαστικά είναι μια εξειδικευμένη διαδικασία με κύριο στόχο την παροχή πληροφοριών για την αξία μιας επιχείρησης και τον προσδιορισμό των μελλοντικών επιπτώσεων των σημερινών αποφάσεων.

Οι μελέτες αποτιμήσεων διενεργούνται με τη χρησιμοποίηση διεθνώς αποδεκτών μεθόδων, όπως η προεξόφληση των αναμενόμενων καθαρών ταμειακών ροών, η αναμορφωμένη καθαρή θέση και η σύγκριση με την χρηματιστηριακή αξία άλλων εταιριών με συγκρίσιμα χαρακτηριστικά.

Η KNN Consulting, έχοντας πολυετή εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα αναλαμβάνει:
• Τον προσδιορισμό της “δίκαιης”, εύλογης αξίας μιας επιχείρησης ή ενός επιχειρηματικού σχεδίου (επένδυσης).
• Αποτιμήσεις ασώματων περιουσιακών στοιχείων ή πνευματικής ιδιοκτησίας όπως εμπορικές επωνυμίες, τεχνογνωσία, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα, συμμετοχές
• Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για έργα συγχωνεύσεων ή εξαγορών, βάσει ολοκληρωμένων χρηματοοικονομικών αναλύσεων

Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων

Η σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση επιβάλλει τη χρήση μοντέρνων εργαλείων για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή της εκάστοτε επιχειρηματικής στρατηγικής.
Η κατάρτιση και η εφαρμογή ενός επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan) αποτελεί
ίσως την σημαντικότερη μεθοδολογική προσέγγιση στο σύγχρονο management.

Οι τρεις (3) πιο βασικοί λόγοι για τους οποίους καταρτίζεται συνήθως ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι:

• Η προσέλκυση κεφαλαίων για την χρηματοδότηση μιας επένδυσης ή μιας επιχειρηματικής λειτουργίας.

• Η κατανομή των κεφαλαίων μέσα σε μια επιχείρηση με τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο. Στις περιπτώσεις αυτές το επιχειρηματικό σχέδιο σχετίζεται συνήθως με την αναδιοργάνωση μιας επιχείρησης.

• Ο προσδιορισμός της γενικότερης στρατηγικής μιας επιχείρησης μέσω της αφομοίωσης των επιμέρους λειτουργιών της τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της περιβάλλον.

Υπηρεσίες Οικονομικής Διεύθυνσης

Ο ρόλος της Οικονομικής Διεύθυνσης στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον έχει αλλάξει σημαντικά και πλέον, ίσως περισσότερο από ποτέ, καλείται να παίξει έναν πιο σύνθετο ηγετικό ρόλο, συμμετέχοντας στην διαμόρφωση της στρατηγικής της επιχείρησης.
Η ανάγκη αξιόπιστης εταιρικής διακυβέρνησης και συμμόρφωσης με πλήθος νόμων, κανόνων και ρυθμίσεων αποτελούν γνωστική πρόκληση για τον σημερινό οικονομικό διευθυντή ο οποίος πραγματικά καλείται να επανατοποθετηθεί στο πώς η οικονομική διεύθυνση μπορεί να προσθέσει αξία στην επιχείρηση.
Σε αυτό το πλαίσιο της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας η ποιότητα της «ομάδας» που απαρτίζει την οικονομική διεύθυνση είναι καταλυτικής σημασίας, τόσο για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, όσο και για την εξασφάλιση της τήρησης των αρχών την κείμενης νομοθεσίας.

Η KNN Consulting διακρίνοντας τις πραγματικές ανάγκες, κατηγοριοποιεί, στελεχώνει & στηρίζει τις οικονομικές υπηρεσίες της εκάστοτε επιχείρησης σε τέσσερις μεγάλες ενότητες:
• Φορολογικές – Λογιστικές υπηρεσίες
• Υπηρεσίες προϋπολογισμού και ελέγχου
(Budget Control)
• Υπηρεσίες ταμειακού προγραμματισμού (Cash Flow)
• Υπηρεσίες εξεύρεσης και διαπραγμάτευσης όρων δανειακών κεφαλαίων

Δια βίου εκπαίδευση

Η KNN Consulting εδώ και 10 χρόνια αναλαμβάνει και συμμετέχει στη διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων (δια ζώσης, ενδοεπιχειρησιακά και μέσω διαδικτύου) κυρίως σε θέματα:
1. Ενδοομιλικών Συναλλαγών
2. Φορολογικού Σχεδιασμού
3. Διεθνούς φορολογίας
4. Μεθοδολογίας Προέγκρισης Ενδοομιλικής Τιμολόγησης
5. Παρουσίασης Επενδυτικών Προγραμμάτων