Προγραμματισμός δράσης του Ο.Ε.Ε. για την περίοδο 2014-2016

/
Ημερομηνία05 Μαρ 2014
/
Κατηγορίες

Η παγκόσμια οικονομική κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της μεταπολεμικής εποχής. Μια κρίση που χτύπησε με τον χειρότερο τρόπο και τη χώρα μας. Στην κρίσιμη αυτή συγκυρία το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, ως επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας αλλά και της κοινωνίας, πρέπει να διεκδικήσει τον ρόλο που του αρμόζει.

Το ΟΕΕ οφείλει να συμβάλει αποφασιστικά, με επιστημονικά τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις για όλα τα θέματα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου, στην κατεύθυνση της εξόδου της χώρας από την κρίση και της επιστροφής της σε υγιή μονοπάτια ανάπτυξης.

Η παρουσία του φορέα μας στα οικονομικά δρώμενα, τόσο σε επίπεδο παρεμβάσεων στα Υπουργεία όσο και σε επίπεδο κοινωνίας, πρέπει να είναι συνεχής και να γίνεται έγκαιρα με θέσεις, προτάσεις, λύσεις, με στόχο να βοηθήσουμε την Κυβέρνηση και να καταφέρουμε επιτέλους να γίνουμε ισότιμος συνομιλητής της για όλα τα θέματα της οικονομίας. Θέματα φορολογικού ενδιαφέροντος, αναπτυξιακής πολιτικής και επενδύσεων, μακροοικονομικών μεγεθών, κ.α.

Σήμερα, και πάντα με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του ΟΕΕ, είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ να αρθρώσουμε σαφή και με επιχειρήματα λόγο, για να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες των καιρών…..

Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

1. Λογιστής φοροτεχνικός

α) Επέκταση του έλεγχου των λογιστών φοροτεχνικών και της ταυτοποίησής τους για υπηρεσίες εκτός της ηλεκτρονικής υποβολής των   φορολογικών δηλώσεων στο TAXISNET (υπογραφή ισολογισμών, ελεγκτές ΑΕ, αποστολές ΦΠΑ – Φόρων – Μισθοδοσίας κ.λπ.).
Σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων πρέπει να διασφαλισθεί ότι υποβάλλεται από λογιστή φοροτεχνικό Α ή Β τάξης, ανάλογα με την υποχρέωση της επιχείρησης να τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ (δηλαδή για την εταιρεία που τηρεί διπλογραφικά βιβλία επιβάλλεται η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να γίνεται από λογιστή φοροτεχνικό Α‘ τάξης).
β) Επίσπευση των διαδικασιών για την πιστοποίηση των λογιστών φοροτεχνικών.
γ) Έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών (άδεια λογιστή φοροτεχνικού, επαγγελματική ταυτότητα, βεβαιώσεις κ.λπ.) – χορήγηση ψηφιακής υπογραφής στους λογιστές φοροτεχνικούς σε όλες τις εργασίες των λογιστών – πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
δ) Επέκταση του φορολογικού και ασφαλιστικού πιστοποιητικού στους πιστοποιημένους λογιστές φοροτεχνικούς.
ε) Ποιοτική και ποσοτική βελτίωση των σεμιναρίων για την αναβάθμιση των αδειών, με ουσιαστική παροχή εκπαίδευσης και υιοθέτηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και την αξιολόγηση των συμμετεχόντων.
στ) Επικαιροποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

2. Κατοχύρωση του οικονομολόγου μελετητή – αξιολογητή

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΠΔ 475/1991 η ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία οικονομικών φαινομένων, μεγεθών, η σύνταξη και υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων προς επιχειρήσεις, οργανισμούς και γενικά φορείς οικονομικής δραστηριότητας αναφέρονται στις δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος.
Η αναγκαιότητα κατοχύρωσης της ειδικότητας του οικονομολόγου μελετητή επιβάλλεται περισσότερο από ποτέ σήμερα.
Άμεσα πρέπει να συσταθεί ομάδα εργασίας από έμπειρους οικονομολόγους μελετητές για την κατάρτιση του πλαισίου της άσκησης του επαγγέλματος του οικονομολόγου μελετητή το οποίο θα προωθηθεί για νομοθετική ρύθμιση.
Αξιοποιώντας την δια βίου μάθηση, τις νέες τεχνολογίες και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες το ΟΕΕ θα παρέχει στα μέλη του την αναγκαία εκπαίδευση για την  πιστοποίηση της επάρκειάς τους στην εκπόνηση των οικονομικών μελετών.

3. Κατοχύρωση του οικονομολόγου στο Δημόσιο Τομέα (ΠΔ 347/2003)

Παρέμβαση στα αρμόδια Υπουργεία, ώστε να επιτύχουμε:
α) Άμεση τροποποίηση των οργανισμών στην κατεύθυνση να μετατραπούν οι θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού σε Οικονομικού για τις περιπτώσεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης σε εργασίες με οικονομικό αντικείμενο.
β) Προϊστάμενος όλων των επιπέδων των Οικονομικών Υπηρεσιών των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης να τοποθετείται υπάλληλος ΠΕ Οικονομικού, μέλος του ΟΕΕ.

4. Κατοχύρωση του οικονομολόγου εσωτερικού ελεγκτή

Επιδίωξή μας είναι η νομοθετική κατοχύρωση του οικονομολόγου εσωτερικού ελεγκτή, η οποία σήμερα κρίνεται εξαιρετικά αναγκαία, καθώς οι εταιρείες  οργανώνουν τμήματα εσωτερικού ελέγχου με στελέχωση από εσωτερικούς ελεγκτές στα πρότυπα εταιρειών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πιστοποίηση των εσωτερικών ελεγκτών πρέπει να επιδιώξουμε να ανατεθεί στο ΟΕΕ ως δραστηριότητα του οικονομολογικού επαγγέλματος.

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Ξεκίνησε από την προηγούμενη τριετία η λειτουργία επιτροπής για την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου, η οποία όμως κατέληξε σε προτάσεις για αλλαγές που πρέπει να επικαιροποιηθούν και να προωθηθούν προς υλοποίηση.
Σήμερα με τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στην χώρα μας, το ΟΕΕ δεν μπορεί να λειτουργεί με ένα καταστατικό του 1980, αλλά είναι απαραίτητη η προσαρμογή του σε ένα νέο πλαίσιο σύγχρονου δημόσιου φορέα υιοθετώντας τις νέες τεχνολογίες, τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, την εξ’αποστάσεως εκπαίδευση, τις ηλεκτρονικές διασυνδέσεις προς εξυπηρέτηση των μελών του και των λογιστών φοροτεχνικών.

Είναι αναγκαία η επανεξέταση:

α) του κανονισμού λειτουργίας των Οργάνων του ΟΕΕ (λειτουργία Κ.Δ., αναβάθμιση του ρόλου της ΣτΑ, Τ.Δ.).
β) της συγκρότησης των Πειθαρχικών Συμβουλίων, του ορισμού πειθαρχικών παραπτωμάτων για παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. (Εφαρμογή Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας  των Λογιστών Φοροτεχνικών).
Επίσης, απαραίτητη είναι η αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ΟΕΕ με προσαρμογή στα νέα τεχνολογικά δεδομένα και η παραγωγική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του.

Γ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΕΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ.

α) Το ΟΕΕ προκειμένου έγκαιρα να υποβάλλει τις απόψεις του επί σχεδίων νόμων οικονομικού περιεχομένου πρέπει να συγκροτήσει επιτροπή από ειδικούς, η οποία θα παρακολουθεί την κατάθεση νομοσχεδίων και θα επεξεργάζεται θέσεις και παρατηρήσεις που θα κατατίθενται στην Κεντρική Διοίκηση και θα προωθούνται στα αρμόδια Υπουργεία, στη Διαβούλευση, στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές.
β) Συγκρότηση ομάδων εργασίας από μέλη του ΟΕΕ που ανήκουν στο ίδιο επαγγελματικό κλάδο (Τράπεζες, ΔΕΚΟ, Δημόσιος και Ιδιωτικός Τομέας, Ελεύθεροι Επαγγελματίες). Οι ομάδες θα εξετάζουν τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους και θα υποβάλλουν προτάσεις –εισηγήσεις προς την Κ.Δ., ΣτΑ.
γ) Η συνεργασία του ΟΕΕ με Πανεπιστημιακά ιδρύματα και άλλους επιστημονικούς φορείς πρέπει να συνεχιστεί με μεγαλύτερη ακόμα ένταση με στόχο να παίρνει θέση με συγκεκριμένες προτάσεις για όλα τα θέματα οικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος και να την προβάλει όσο το δυνατόν περισσότερο με εκδηλώσεις, ημερίδες, συνεντεύξεις τύπου κ.α.
δ) Δημιουργία  ηλεκτρονικής πύλης ενημέρωσης με συνδρομητές όπου πολίτες θα μπορούν να ζητήσουν υποστήριξη σε οικονομικά, εργασιακά, λογιστικά θέματα. Την πύλη θα υποστηρίζουν επαγγελματίες ειδικοί με αναγνώριση στον κλάδο τους.
ε) Δημιουργία ηλεκτρονικού forum το οποίο θα υποστηρίζεται από ομάδα επιστημόνων και στο οποίο θα καταγράφονται και θα ανταλλάσσονται επιστημονικές απόψεις θέσεις σχετικά με επίκαιρα οικονομικά θέματα.

Δ. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

α) Επιμόρφωση των μελών του Ο.Ε.Ε. και ιδιαίτερα των νέων πτυχιούχων που θα αποσκοπεί στην προετοιμασία τους για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας,
β) Αξιοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και «Δια βίου Μάθηση» ώστε να ενταχθούν σε αυτά άνεργοι οικονομολόγοι μέλη του ΟΕΕ και «Ανταγωνιστικότητα» ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε νέους επαγγελματίες να επιδοτηθούν για τις δραστηριότητές τους,
γ) Δημιουργία, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, βάσης ανέργων οικονομολόγων μελών του ΟΕΕ, η οποία θα χρησιμοποιείται για ένταξη των μελών σε προγράμματα απασχόλησης με στόχο την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.
δ) Προσπάθεια εφαρμογής προγράμματος πρακτικής άσκησης των νέων οικονομολόγων σε τράπεζες, λογιστικά γραφεία, ελεγκτικές εταιρείες και άλλες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα αντίστοιχου αυτού της πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Για την αμοιβή των ασκούμενων θα προωθηθεί Πρόσκληση – Τεχνικό Δελτίο στο νέο ΕΣΠΑ, όπως εφαρμόζεται στην πρακτική άσκηση των φοιτητών.

Ε. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΕΕ

α) Συνεργασία του ΟΕΕ με δημοσιογράφους του οικονομικού ρεπορτάζ σε ΜΜΕ (τηλεόραση, εφημερίδες και ιστοσελίδες ενημέρωσης) για την δημοσιοποίηση – προβολή των θέσεων και παρεμβάσεων του ΟΕΕ,
β) Αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
γ) Διαρκής ποιοτική αναβάθμιση του επιστημονικού περιοδικού «Οικονομικά Χρονικά», σταθεροποίηση της έκδοσής του και μεγαλύτερη προώθησή του.

ΣΤ. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Ηλεκτρονική Διασύνδεση του ΟΕΕ με Υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου, ΙΚΑ, Πανεπιστήμια – ΤΕΙ, ΓΕΜΗ για την διαπίστωση της ακρίβειας των δηλουμένων στοιχείων των λογιστών φοροτεχνικών και οικονομολόγων με σκοπό την προστασία των επιχειρήσεων και των φορολογουμένων από παράνομες δραστηριότητες.

Πηγή : e-forologia

Αφήστε μια απάντηση