Υπηρεσίες Οικονομικής Δ/νσης

Ο ρόλος της Οικονομικής Διεύθυνσης στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον έχει αλλάξει σημαντικά και πλέον, ίσως περισσότερο από ποτέ, καλείται να παίξει έναν πιο σύνθετο ηγετικό ρόλο, συμμετέχοντας στην διαμόρφωση της στρατηγικής της επιχείρησης.

Η ανάγκη αξιόπιστης εταιρικής διακυβέρνησης και συμμόρφωσης με πλήθος νόμων, κανόνων και ρυθμίσεων αποτελούν γνωστική πρόκληση για τον σημερινό οικονομικό διευθυντή ο οποίος πραγματικά καλείται να επανατοποθετηθεί στο πώς η οικονομική διεύθυνση μπορεί να προσθέσει αξία στην επιχείρηση.

Σε αυτό το πλαίσιο της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας η ποιότητα της «ομάδας» που απαρτίζει την οικονομική διεύθυνση είναι καταλυτικής σημασίας, τόσο για την εύρυθμη λειτουργία της επιχειρήσης, όσο και για την εξασφάλιση της τήρησης των αρχών την κείμενης νομοθεσίας.

Η kNn Consulting διακρίνοντας τις πραγματικές ανάγκες, κατηγοριοποιεί, στελεχώνει & στηρίζει τις οικονομικές υπηρεσίες της εκάστοτε επιχείρησης σε τέσσερις μεγάλες ενότητες:

α) Φορολογικές – Λογιστικές υπηρεσίες

β) Υπηρεσίες προϋπολογισμού και ελέγχου (Budget Control)

γ) Υπηρεσίες ταμειακού προγραμματισμού (Cash Flow)

δ) Υπηρεσίες εξεύρεσης και διαπραγμάτευσης όρων δανειακών κεφαλαίων

Όλα τα παραπάνω αποτελούν για την επιχείρηση έναν ουσιαστικό έλεγχο στις δραστηριότητες της, δημιουργώντας παράλληλα και έναν απαραίτητο ορθολογικό συντονισμό μεταξύ των διαθέσιμων πόρων και των επιτελούμενων ενεργειών.

Αφήστε μια απάντηση