Την προσεχή Τρίτη ξεκινά η πρώτη δράση χρηματοδότησης από το νέο ΕΣΠΑ

/
Ημερομηνία05 Μαρ 2016
/
Κατηγορίες

Αντίστροφη μέτρηση ξεκινά από την ερχόμενη Τρίτη 8 Μαρτίου για την πρώτη δράση χρηματοδοτικής ενίσχυσης από κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ.

Για την ακρίβεια, ανοίγει η προθεσμία υποβολής επενδυτικών προτάσεων για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων είναι η 15η Απριλίου, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 32,5 εκατ. ευρώ και το ύψος των επιδοτήσεων που μπορούν να λάβουν οι δικαιούχοι φτάνει και τις 50.000 ευρώ.

Η «ΗτΣ» μέσα από δεκατρείς ερωτήσεις και απαντήσεις του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης επιδιώκει να δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τη δράση «ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

Ποιους δικαιούχους αφορά η Δράση;

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τις δύο ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Είναι δυνατή η σύσταση εταιρειών;

Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης, μικρών και πολύ μικρών, στις οποίες θα συμμετέχουν εταίροι/δικαιούχοι από τις επιλέξιμες κατηγορίες δικαιούχων, εφόσον τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

 • συμμετοχή με ίσα εταιρικά μερίδια,
 • συνέργεια ή συμπληρωματικότητα μεταξύ των ειδικοτήτων των συνεργαζομένων φυσικών προσώπων,
 • οι συνεργαζόμενοι δικαιούχοι/εταίροι θα πρέπει να συστήσουν Εταιρεία που θα έχει τη νομική μορφή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ή Ομόρρυθμης Εταιρείας, ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας ή Ι.Κ.Ε ή ή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης του Ν. 4019/2011 ή Συνεταιρισμού,
 • στην περίπτωση όπου αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα για τη δημιουργία νέας επιχείρησης , θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επαγγελματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης,
 • δεν επιτρέπονται οι συμπράξεις- ενώσεις ατομικών επιχειρήσεων
 • αποκλείονται από τα συνεργατικά σχήματα, οι συνεργασίες φυσικών προσώπων τα οποία κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, είναι μεταξύ τους είτε σύζυγοι, είτε συγγενείς Α’ και Β’ βαθμού.

Η Δράση θέτει ηλικιακά όρια;

Όχι, ηλικιακός περιορισμός δεν υπάρχει.

Μπορεί ένας αυτοαπασχολούμενος να επιχορηγηθεί για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με έδρα την οικία του;

Προϋπόθεση για την ενίσχυση των δικαιούχων της δράσης είναι η οργάνωση της δραστηριότητάς τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).

Ποια είναι τα όρια εισοδηματικών κριτηρίων στη Δράση για κάθε κατηγορία δικαιούχου (Α: Άνεργοι και B: Αυτοαπασχολούμενοι);

Και για τις δύο κατηγορίες δικαιούχων (Α: Άνεργοι και B: Αυτοαπασχολούμενοι) το συνολικό δηλωθέν εισόδημά για το φορολογικό έτος 2015 θα πρέπει να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, τις 20.000 ευρώ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα.

Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες;

Όσοι συμμετάσχουν θα επιδοτηθούν για

 • Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κ.ά.)
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κ.ά.)
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
 • Προμήθεια αναλωσίμων
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων)
 • Μισθολογικό κόστος για νέες θέσεις
 • Αποσβέσεις παγίων και Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού
 • Αγορά, Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό ή χονδρικό εμπόριο είναι επιλέξιμες για τη Δράση;

Οι δραστηριότητες του λιανικού και χονδρικού εμπορίου είναι επιλέξιμες μόνο αν αποτελούν συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας, δηλ. απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μαζικής εστίασης είναι επιλέξιμες για τη Δράση;

Δεν συμπεριλαμβάνεται ο κλάδος της εστίασης.

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός που χρηματοδοτείται;

Το ύψος επένδυσης (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) θα πρέπει να είναι από 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ. Το ποσό των 25.000 ευρώ αυξάνεται, εφόσον το επιχειρηματικό σχέδιο υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα.

Ειδικότερα, για συνεργασία δύο συμμετεχόντων δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως 40.000 ευρώ, ενώ για συνεργασία τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων, αυτός μπορεί να ανέλθει έως 50.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης.

Η δαπάνη για αγορά/χρηματοδοτική μίσθωση μεταφορικού μέσου είναι επιλέξιμη;

Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για αγορά /χρηματοδοτική μίσθωση μεταφορικού μέσου εφόσον εξυπηρετεί τη σκοπιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου, είναι επαγγελματικής χρήσης και πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος;

ΑΠ: Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη του ανακτήσιμου ΦΠΑ.

Μπορεί ο εργαζόμενος που θα προσληφθεί και θα επιδοτηθεί να έχει βαθμό συγγένειας με τον δικαιούχο του επιχειρηματικού σχεδίου;

Η δαπάνη της νέας θέσης εργασίας δεν είναι επιλέξιμη, εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής έως και 2ου βαθμού με τον εργοδότη δικαιούχο του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους εταίρους.

Είναι δυνατή η λήψη προκαταβολής από τη δράση;

Δύναται, εφόσον ζητηθεί από τον ενισχυόμενο, να καταβληθεί προκαταβολή έως το 40% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) του επιχειρηματικού σχεδίου μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών ένταξης από τον Ειδικό Φορέα Διαχείρισης της δράσης και με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τον δικαιούχο.

Δύναται ο Δικαιούχος να κάνει χρήση των ειδικών τραπεζικών λογαριασμών με τη μορφή «Ανοιχτών Καταπιστευτικών Λογαριασμών (Escrow Accounts)» ή άλλων χρηματοδοτικών μέσων, υπό την προϋπόθεση να υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο ως προς τη λειτουργία τους.

 

 

Πηγή: www.imerisia.gr

Αφήστε μια απάντηση