Νέες υποχρεώσεις υποβολής πληροφοριών για τους ομίλους και τις πολυεθνικές. Κατατέθηκε σχέδιο νόμου για την ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα

/
Ημερομηνία19 Σεπ 2017
/

Κατατέθηκε στην βουλή το σχέδιο νόμου  του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής»

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, το Σχεδίου Δράσης του ΟΟΣΑ για τη Διάβρωση της Φορολογικής Βάσης και τη Μεταφορά Κερδών (BEPS Action Plan, ΟΟΣΑ,2013) απαιτεί την ανάπτυξη των κανόνων σχετικά με την τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια για τη φορολογική διοίκηση, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος συμμόρφωσης για την επιχείρηση. Οι κανόνες θα περιλαμβάνουν την υποχρέωση των Ομίλων Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (Ομίλων ΠΕ)  να υποβάλλουν στις αρμόδιες φορολογικές διοικήσεις όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το παγκόσμιο εισόδημα, την οικονομική δραστηριότητα και τους φόρους μεταξύ κρατών σύμφωνα με έναν κοινό πίνακα.

Σύμφωνα με την εν λόγω απαίτηση, έχει αναπτυχθεί μια τυποποιημένη τριών επιπέδων προσέγγιση τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών.

Πρώτον, απαιτείται από τους Ομίλους ΠΕ (πολυεθνικών εταιριών)
να παρέχουν στις φορολογικές διοικήσεις πληροφορίες υψηλού επιπέδου σχετικά με τις παγκόσμιες επιχειρηματικές δραστηριότητές τους και τις πολιτικές ενδοομιλικών συναλλαγών σε ένα «Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης», ο οποίος θα μπορεί να είναι διαθέσιμος σε όλες τις σχετιζόμενες φορολογικές διοικήσεις.

Δεύτερον,
απαιτείται να παρέχεται λεπτομερειακής τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών, ειδικά για κάθε χώρα σε έναν «Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης», περιλαμβάνοντας υλικό σχετικά με τις συναλλαγές των Ομίλων ΠΕ, τα ποσά συναλλαγών και την εταιρική ανάλυση.

Τρίτον, οι μεγάλοι Όμιλοι ΠΕ απαιτείται να υποβάλλουν την Έκθεση ανά Χώρα που θα παρέχει σε ετήσια βάση και για κάθε περιοχή Δικαιοδοσίας, στην οποία δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΠΕ, το ποσό των εσόδων, τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος και τον καταβληθέντα φόρο εισοδήματος. Επίσης, απαιτείται να αναφέρεται ο αριθμός των εργαζομένων, το μετοχικό κεφάλαιο, τα συσσωρευμένα κέρδη και τα υλικά περιουσιακά στοιχεία για κάθε περιοχή Δικαιοδοσίας.

Τέλος, απαιτείται έγγραφο ταυτοποίησης κάθε Συνιστώσας Οντότητας του Ομίλου ΠΕ, με το οποίο καθορίζεται η περιοχή Δικαιοδοσίας στην οποία έχει τη φορολογική της κατοικία και η φύση της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας της. Ως σύνολο, αυτά τα τρία έγγραφα (ο Βασικός και Ελληνικός Φάκελος Τεκμηρίωσης και η Έκθεση ανά Χώρα) παρέχουν στις φορολογικές διοικήσεις χρήσιμες πληροφορίες για τους σκοπούς της αξιολόγησης υψηλών κινδύνων σε σχέση με τις τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών και άλλων κινδύνων σε σχέση με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών.

Επισημαίνεται άτι η ακριβής και αποτελεσματική εφαρμογή των κριτηρίων της τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και ειδικότερα, των Εκθέσεων ανά Χώρα είναι απαραίτητη. Για αυτόν τον λόγο, οι χώρες του ΟΟΣΑ και της ομάδας G20 συμφώνησαν στα βασικά στοιχεία της εφαρμογής της τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών και των Εκθέσεων ανά Χώρα. Με βάση αυτή τη συμφωνία, ο Βασικός και Ελληνικός Φάκελος Τεκμηρίωσης υποβάλλονται από τους Ομίλους ΠΕ απευθείας στις τοπικές φορολογικές αρχές. Οι Εκθέσεις ανά Χώρα υποβάλλονται στη Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Τελικής Μητρικής Οντότητας και διανέμεται μεταξύ των άλλων Δικαιοδοσιών μέσω της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που έχει ως βάση την Πολυμερή Σύμβαση για την Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή σε Φορολογικά Θέματα (η «Σύμβαση»).

Με την ΠΣΑΑ ρυθμίζεται η ανταλλαγή των Εκθέσεων ανά Χώρα, η οποία εφαρμόζεται για φορολογικά έτη που ξεκινούν από ή μετά την 1η Ιανουάριου 2016 και αφορά Ομίλους ΠΕ με ετήσια συνολικά ενοποιημένα έσοδα ίσα ή πάνω από 750 εκατομμύρια ευρώ.

Με τις διατάξεις του υπόψη σχεδίου νόμου, το οποίο αποτελείται από δύο (2) Μέρη, προβλέπονται αναλυτικά τα εξής:

1. Κυρώνονται και έχουν την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος
α) η Δήλωση της Αρμόδιας Αρχής της Ελλάδας που υπογράφηκε στο Παρίσι, στις 27 Ιανουάριου 2016 για την προσχώρηση της Ελλάδας στην Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), και β) η επισυναπτόμενη στη Δήλωση αυτή ΠΣΑΑ για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα. Ειδικότερα:

– Παρατίθενται οι βασικοί ορισμοί για την εφαρμογή της ΠΣΛΑ.

– Προσδιορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος ανταλλαγής των σχετικών πληροφοριών.

– Ρυθμίζεται ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών για τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της ΠΣΑΑ. καθώς και θέματα αναφορικά με την εμπιστευτικότητα, διασφάλιση και ορθή χρήση των σχετικών δεδομένων.

– Προβλέπεται η διενέργεια διαβουλεύσεων μεταξύ των Αρμόδιων Αρχών αναφορικά με την αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών που θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή ή την ερμηνεία της ΠΣΑΛ κ.λπ. (μέρος πρώτο)

2. Περιλαμβάνονται επιμέρους ρυθμίσεις εφαρμογής της ΠΣΑΑ και ειδικότερα:

– η υποχρέωση υποβολής της Έκθεσης ανά Χώρα από κάθε Τελική Μητρική και Συνιστώσα Οντότητα του Ομίλου Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (Όμιλος ΓΙΕ), καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησης αυτής (επιβολή προστίμου ύψους 10 χιλ. ευρώ σε περίπτωση μη υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα. και 5 χιλ. ευρώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς Έκθεσης ανά Χώρα).

– το περιεχόμενο της Έκθεσης ανά Χώρα και ο χρόνος υποβολής της.

– οι παρεχόμενες εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα κ.λπ. (μέρος δεύτερο)

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλούνται επί του κρατικού προϋπολογισμού τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

– Ετήσια δαπάνη ύψους χιλίων ευρώ λόγω συντήρησης και λειτουργίας του εξοπλισμού πληροφορικής που θα υποστηρίζει την εφαρμογή της
ΠΣΑΑ.

– Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων από την επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα κ.λπ.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση