100 ευρώ το πρόστιμο για την μη υποβολή Intrastat

/
Ημερομηνία13 Φεβ 2018
/

Μια πρόσφατη απόφαση της ΑΑΔΕ, επικυρώνει πρόστιμα που είχαν επιβληθεί σε επιχείρηση σχετικά με την μη υποβολή VIES, την μη μεταβολή στο Μητρώο, αλλά και την μη υποβολή Intrastat.

Το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην επιχείρηση με βάσει τις εκθέσεις ελέγχου για την μη υποβολή Instrastat ήταν 100.00 ανά περίοδο υποβολής.

Κατά τον έλεγχο που έγινε στην επιχείρηση διαπιστώθηκε η έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων μεγάλης έκτασης και δεδομένου ότι ο υπόχρεος δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα προσκόμισης των τηρουμένων βιβλίων και στοιχείων του, τα βιβλία και στοιχεία κρίθηκαν ανακριβή, ο λογιστικός προσδιορισμός του εισοδήματος ήταν αδύνατος, και το εισόδημα προσδιορίστηκε εξωλογιστικά.

Επιπροσθέτως, από τον έλεγχο προέκυψε ότι η προσφεύγουσα, αν και είχε προβεί σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές κατά τη χρήση 2005, δεν υπέβαλε δήλωση μεταβολής-προσθήκης ενδοκοινοτικών συναλλαγών, ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών αρ. 36§5α’ του ν.2859/2000 1ου, 2ου, 3ου και 4ου τριμήνου, και τη στατιστική δήλωση INTRASTAT αρ. 36§5γ’ του ν.2859/2000 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές μηνών 3ο, 6ο, 10ο, 12ο.

Η Δ.Ε.Δ. έκρινε ότι οι διαπιστώσεις του ελέγχου, όπως αυτές καταγράφονται στις από 2.5.17 εκθέσεις ελέγχου εισοδήματος και ΦΠΑ της Δ.Ο.Υ. Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ, επί των οποίων εδράζονται οι προσβαλλόμενες πράξεις, κρίνονται βάσιμες, αποδεκτές και πλήρως αιτιολογημένες, και έτσι απέρριψε την ενδικοφανή προσφυγή της εταιρίας.

“Αποφασίζουμε
Τη απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 16.6.17 και αριθμό πρωτοκόλλου «..»

Φορολογική Περίοδος 1.1.2005-31.12.2005
Πρόστιμο μη υποβολής δήλωσης μεταβολής- προσθήκης ενδοκοινοτικών συναλλαγών
    100,00 €
Πρόστιμο μη υποβολής ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών αρ. 36§5α’ του ν.2859/2000 1ου, 2ου, 3ου και 4ου τριμήνου   
400,00 €
Πρόστιμο μη υποβολής της στατιστικής δήλωσης INTRASTAT
αρ. 36§5γ’ του ν.2859/2000 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές μηνών 3ο, 6ο, 10ο, 12ο    400,00 €”

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση