Πρόστιμο απώλειας στοιχείων

/
Ημερομηνία03 Νοέ 2017
/

Ένα από τα αυστηρότερα πρόστιμα που προβλέπουν οι διατάξεις του Κ.Φ.Δ. είναι και αυτό που επιβάλλεται για την παράβαση της περίπτωσης η’ της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν.4174/20131 σε συνδυασμό με την περίπτωση ε’ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου  Αναφερόμαστε φυσικά στο πρόστιμο των 2.500,00 ευρώ το οποίο επιβάλλεται σε περίπτωση απώλειας στοιχείων (μπλοκ θεωρημένων αποδείξεων, δελτίων αποστολής, κ.λπ.). Η απώλεια συνήθως ανακαλύπτεται από τους φορολογούμενους ή τους εφοριακούς υπαλλήλους κατά τη διάρκεια των διαδικασιών διακοπής της επιχείρησης2.

Στη Δ.Ε.Δ. είχαν φτάσει δεκάδες προσφυγές με τις οποίες οι φορολογούμενοι προσπάθησαν να γλυτώσουν το εν λόγω πρόστιμο και όσο και εάν αυτό φαντάζει περίεργο, δεν ήταν λίγοι αυτοί που τα κατάφεραν (ορισμένοι μάλιστα με την βοήθεια της Δ.Ε.Δ.).

Οι συνηθέστερες περιπτώσεις είναι οι εξής:

α) Τυπικές πλημμέλειες από την πλευρά της ελεγκτικής αρχής

Σε ορισμένες περιπτώσεις η πράξη επιβολής προστίμου δεν περιείχε επαρκείς αιτιολογίες και λόγω τυπικών πλημμελειών η Δ.Ε.Δ. προχώρησε σε ακύρωση των πράξεων αυτών [Πλημμελής αιτιολογία της προσβαλλόμενης πράξης καθώς του επεβλήθη πρόστιμο χωρίς καμία ειδική και σαφή αιτιολογία, ήτοι για ποιο λόγο επεβλήθη το πρόστιμο παρά το λόγο ανωτέρας βίας που συνέτρεχε και γιατί τα αποδεικτικά στοιχεία που εξέθεσε δεν ελήφθησαν υπόψη. ]

Σχετικές αποφάσεις Δ.Ε.Δ.:  1191/3.2.2017 ,  1192/3.2.2017

β) Περιπτώσεις που το απολεσθέν στοιχείο βρέθηκε από τον φορολογούμενο και προσκομίσθηκε στην Δ.Ε.Δ.

Σε αυτές τις περιπτώσεις η Δ.Ε.Δ. μετά την παραλαβή του απολεσθέντος στοιχείου ακύρωσε τα πρόστιμο που αρχικά είχε επιβληθεί από την εκάστοτε Δ.Ο.Υ..

Σχετικές αποφάσεις Δ.Ε.Δ.: 400/16.1.2017, 628/23.1.2017, 1412/14.2.2017, 2162/22.3.2017

γ) Απώλεια που διαπιστώθηκε κατά την περίοδο από 1.1.2014 έως 17.10.2015

Πιο τυχεροί στάθηκαν ορισμένοι φορολογούμενοι, οι οποίοι “εκμεταλλεύθηκαν” το κενό των διατάξεων του άρθρου 54 κατά την περίοδο  από 1.1.2014 μέχρι και την 17η Οκτωβρίου 2015.

Συγκεκριμένα η διάταξη της περίπτωσης η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) μέχρι να αντικατασταθεί με την περίπτωση α’ της παρ.3 του άρθρου 3 του ν.4337/2015 όριζε :  «δεν συμμορφώνεται με κάθε υποχρέωση σχετική με την τήρηση βιβλίων, όπως ορίζονται στο Άρθρο 13 του Κώδικα».

Σύμφωνα με αρκετές αποφάσεις της Δ.Ε.Δ. η μη διαφύλαξη στοιχείων (λογιστικών αρχείων) δεν καταλαμβάνεται από την περίπτωση αυτή (άρθρο 54 παρ 1η’ του ν.4174/2013)  έτσι όπως ίσχυσε πριν την τροποποίησή της, συνεπώς στις περιπτώσεις απώλειας στοιχείων κατά την περίοδο από 1.1.2014 έως 17.10.2017 δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της παρ. 2δ’ του άρθρου 54 του 4174/2013, ύψους 2.500,00 €.

Σχετικές αποφάσεις Δ.Ε.Δ.: 2134/21.3.2017, 2288/4.4.2017, 2289/4.4.2017.

Φυσικά η περίπτωση η’ της παρ 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. αντικαταστάθηκε σε «δεν συμμορφώνεται με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του» με την περίπτωση α’ της παρ.3 του άρθρου 3 του ν.4337/2015 και σύμφωνα με το άρθρο 23 του ιδίου νόμου ισχύει από 17/10/2015 και μετά.

Συνεπώς από την 17η Οκτωβρίου 2015 για την απώλεια στοιχείων επιβάλλεται το πρόστιμο των 2.500,00 ευρώ.

Πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι εάν ο φορολογούμενος δεν καταθέσει προς την ελεγκτική αρχή κανένα στοιχείο (γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ. ή κάποιο άλλο πρόσφορο μέσο), από το οποίο να αποδεικνύεται ο πραγματικός χρόνος της απώλειας, θεωρείται ότι η απώλεια έλαβε χώρα στο χρόνο κατά τον οποίο αυτή δηλώθηκε ή βρέθηκε από τον έλεγχο.

Ευνόητο είναι ότι το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται και στις περιπτώσεις απώλειας βιβλίων, γι’ αυτό σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται προσεκτικά οι διατάξεις για τον χρόνο διαφύλαξης αρχείων (βιβλίων και στοιχείων).

 [1] «η) δεν συμμορφώνεται με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του».

[2] Για το θέμα της προσκόμισης των στοιχείων κατά τη διακοπή της επιχείρησης, αλλά της μη ακύρωσης αυτών, δείτε παλαιότερη επισήμανση του κόμβου με τίτλο Κατάργηση ακύρωσης στοιχείων στις διακοπές εργασιών βάσει της ΠΟΛ.1163/15.11.2016

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση