Ένα σύγχρονο φορολογικό εργαλείο… Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικών Τιμολογήσεων (Advance Pricing Arrangement – APA)

/
Ημερομηνία08 Μαρ 2016
/

Κωστής Ν. Ντρούκας, MSc

Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων

www.knnconsulting.com | www.transferpricing.gr | www.ellop.gr | www.baddebt.gr

 

«Ένα σύγχρονο φορολογικό εργαλείο… Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικών Τιμολογήσεων (Advance Pricing ArrangementAPA

Η διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικών τιμολογήσεων (APA) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014. Στην πραγματικότητα, έως και σήμερα, υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν ακολουθήσει την εν λόγω τεχνική. Παρόλα αυτά όμως τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, σύντομα θα την αναδείξουν σε ακρογωνιαίο λίθο της μείωσης των φορολογικών επιβαρύνσεων που προκύπτουν από την παραβίαση της αρχής των ίσων αποστάσεων στις ενδοομιλικές συναλλαγές.

Οι ενότητες του παρόντος άρθρου αναφέρονται στα κάτωθι:

1         Νομοθετικό Πλαίσιο

2         Ορισμός και είδη APAs

3         Αντικείμενο Προέγκρισης

4         Στάδια Διαδικασίας Προέγκρισης

4.1      Αίτηση Προκαταρκτικής Διαβούλευσης

4.1.1   Έντυπο Αίτησης Προκαταρκτικής Διαβούλευσης

4.2      Αίτηση Προέγκρισης – Περιεχόμενα

4.2.1   Έντυπο Αίτησης Προέγκρισης

4.3       Αξιολόγηση

4.4       Έγγραφο Διατύπωσης Θέσεων

4.5       Απόφαση Προέγκρισης

4.6       Ετήσια Έκθεση Συμμόρφωσης

5         Συμπέρασμα – Επίλογος

1.   Νομοθετικό Πλαίσιο

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 22 του Ν. 4174/2013: “Συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα, για τις συναλλαγές τους με το κεντρικό, καθώς και με τα συνδεδεμένα πρόσωπα του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, καθώς και μόνιμες εγκαταστάσεις που διατηρεί στην αλλοδαπή ελληνική επιχείρηση δύνανται να υποβάλουν στον Γενικό Γραμματέα αίτηση προέγκρισης της μεθοδολογίας για την τιμολόγηση συγκεκριμένων μελλοντικών διασυνοριακών συναλλαγών τους με συνδεδεμένα πρόσωπα.”

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, η προέγκριση της εν λόγω μεθοδολογίας αναφέρεται σε μελλοντικές συναλλαγές και δεν αφορά στις ημεδαπές συνδεδεμένες επιχείρησεις.

Σε μεταγενέστερο χρόνο, με την έκδοση της ΠΟΛ. 1284/2013 δόθηκαν από την φορολογική διοίκηση όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις σε μια σειρά από ζητήματα όπως η ακριβής διαδικασία προέγκρισης, η αναθεώρηση, η ανάκληση και η ακυρωσή της καθώς επίσης και για το περιεχόμενο της αίτησης, τα σχετικά παράβολα κ.τ.λ.

Τέλος, με την δημοσίευση, αφενός ειδικού Δελτίου Τύπου την 16η Οκτωβρίου 2014, και αφετέρου Γενικών Οδηγιών για την Διαδικασία Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης (http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/blog/attach/files/rss/APA_guidelines.pdf) τονίστηκαν οι προϋποθέσεις, το αντικείμενο και τα πλεονεκτήματα του εν λόγω νομοθετικού πλαισίου.

2.   Ορισμός και είδη APAs

Σύμφωνα με την παρ. 4.123 των οδηγιών του ΟΟΣΑ (OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010) η “APA” αποτελεί μία συμφωνία που προσδιορίζει, σε προγενέστερο, της πραγματοποίησης των ελεγχόμενων συναλλαγών, χρόνο, ένα κατάλληλο σύνολο κριτηρίων (π.χ. μέθοδος τεκμηρίωσης, συγκριτικά στοιχεία και κατάλληλες ως προς τη συγκρισιμότητα προσαρμογές κ.τ.λ.) για τον καθορισμό της κατάλληλης τιμής πώλησης (transfer pricing) για δεδομένο χρονικό διάστημα τηρώντας την αρχή των ίσων αποστάσεων (Arm’s Length Principle, ALP). Ομοίως, ο ίδιος ορισμός περίπου δίδεται και στο Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο ακολουθώντας προφανώς τις προαναφερόμενες κατευθυντήριες οδηγίες.

Τα είδη των “APAs” διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) Μονομερής “APA” και β) Διμερής ή Πολυμερής “APA”. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τα κύρια στοιχεία και τις διαφορές των δύο κατηγορίων.

α) Μονομερής “APA”

Capture1

Στην περίπτωση της μονομερούς ΑΡΑ τα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία, είναι η αιτούσα επιχείρηση και η Διεύθυνση Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών ως «αρμόδια αρχή».

β) Διμερής ή Πολυμερής “APA”Capture2

Στην περίπτωση της διμερούς ή πολυμερούς “ΑΡΑ” τα μέρη που συμμετέχουν στην διαπραγμάτευση είναι οι «αρμόδιες αρχές» των εμπλεκόμενων κρατών και όχι ο αιτών ή η συνδεδεμένη επιχείρηση του, οι οποίοι δύνανται να αποδεχτούν ή όχι την ΑΡΑ.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι όπως αναφέρεται και στις προαναφερόμενες γενικές οδηγίες της ΓΓΔΕ, η μονομερής ΑΡΑ δεν εξαλείφει την πιθανότητα διπλής φορολόγησης γι’ αυτό και δεν προτείνεται. Σε περιπτώσεις όμως που δεν υπάρχει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με μια χώρα, η Διεύθυνση Ελέγχων μπορεί να εκδώσει στον φορολογούμενο, κατόπιν αιτήματος, απόφαση μονομερούς προέγκρισης της ενδοομιλικής του τιμολόγησης εφόσον κρίνεται σκόπιμο, και εφόσον υπάρχει έννομο συμφέρον. Αν ο φορολογούμενος συνάψει μονομερή APA με άλλη χώρα σύμφωνα με τη νομοθεσία της, χωρίς τη συμμετοχή των Ελληνικών φορολογικών αρχών, τότε οι Ελληνικές φορολογικές αρχές δεν δεσμεύονται από αυτήν.

3.   Αντικείμενο Προέγκρισης

Σε γενικές γραμμές, αντικείμενο της προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, αποτελεί το ενδεδειγμένο σύνολο κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν κυρίως τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο τεκμηρίωσης, τα στοιχεία σύγκρισης ή αναφοράς και τις σχετικές προσαρμογές, καθώς και τις κρίσιμες παραδοχές για τις μελλοντικές συνθήκες.

Αντικείμενο της προέγκρισης μπορεί επίσης να αποτελέσει και κάθε άλλο εξειδικευμένο ζήτημα που αφορά την τιμολόγηση των συναλλαγών με συνδεδεμένα πρόσωπα.

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτω παράδειγμα προσδιορισμού ορισμένων απλών κριτηρίων για την εύρεση της κατάλληλης τιμής πώλησης σε μία ενδοομιλική συναλλαγή ούτως ώστε να τηρηθεί η αρχή των ίσων αποστάσεων:

Παράδειγμα: Έστω η εταιρεία ΚΚ Α.Ε. διαθέτει το εμπόρευμα με κωδικό (PC): CD123456 σε επτά (7) ανεξάρτητες εταιρείες (πελάτες). Ταυτόχρονα, η ΚΚ Α.Ε. επιθυμεί να διαθέσει το ίδιο εμπόρευμα στην αλλοδαπή συνδεδεμένη εταιρεία ΒΒ S.A.

Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, αντικείμενο της προέγκρισης ενδεικτικά θα μπορούσε να είναι: α) Ποιες από τις επτά (7) ανεξάρτητες εταιρείες, με βάση τον όγκο συναλλαγών, θα μπορούσαν να αποτελέσουν εσωτερικό δείγμα σύγκρισης για την διεξαγωγή του κατάλληλου εύρους….. β) Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι μεταβλητές (κρίσιμες παραδοχές) τιμολόγησης στις ανεξάρτητες εταιρείες και με ποιες προσαρμογές θα μπορούσαν να καταστούν όμοιες με την επιθυμητή συναλλαγή στη ΒΒ S.A…… και γ) Αν προσδιοριστούν τα προηγούμενα δύο κρίσιμα σημεία, θα μπορούσε η μέθοδος της “συγκρίσιμης μη ελεγχόμενης τιμής” (CUP) να αποτελέσει την προτεινόμενη μέθοδο για την τεκμηρίωση της εν λόγω συναλλαγής;

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι, οι κρίσιμες παραδοχές είναι το κύριο αντικείμενο της προέγκρισης και ειδικότερα η συνεχής επαλήθευση της συγκρισιμότητας των προς διερεύνηση εξωτερικών ή/και εσωτερικών στοιχείων. Για το λόγο αυτό, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 7 της ΠΟΛ.1284/2013 ως κρίσιμες παραδοχές νοούνται τα λειτουργικά, νομικά η οικονομικά χαρακτηριστικά της αιτούσας επιχείρησης, ενός συγκεκριμένου κλάδου ή δραστηριότητας ή γενικά οι οικονομικές συνθήκες, η ύπαρξη και διατήρηση
των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης.

Δηλαδή, είναι ουσιαστικής σημασίας η λήψη των οιωνδήποτε παραδοχών να βασίζεται τοσο σε μίκρο (π.χ. στρατηγική/μοντέλο τιμολόγησης) όσο και σε μάκροοικονομικες (π.χ. δείκτες αγοράς, οικονομικές συνθήκες κ.τ.λ.) μεταβλητές ενώ ταυτόχρονα να μην είναι στενά καθορισμένες αλλά να βασίζονται σε ένα επαρκές εύρος δεδομένων, ώστε να μην καθιστούν δυσχερή τη συμμόρφωση του αιτούντος προσώπου στην προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης.

Σε απόρροια όλων των παραπάνω θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι αντικείμενο της προέγκρισης τελικά δεν είναι ο καθορισμός π.χ. της “απόλυτης” τιμής τιμολόγησης ή το “απόλυτο” εύρος ενός εξωτερικού ή εσωτερικού συγκριτικού δείγματος, αλλά οι παραδοχές και οι προσαρμογές που ελήφθησαν υπόψη για τον τελικό καθορισμό τους.

4.   Στάδια Διαδικασίας Προέγκρισης

Η διαδικασία προέγκρισης ενδοομιλικής τιμολόγησης ολοκληρώνεται σε έξι (6) κύρια στάδια η χρονική διάρκεια των οποίων στην πράξη εξαρτάται τόσο από το πλήθος όσο και από την πολυπλοκότητα της φύσης των συναλλαγών. Σε θεωρητικό επίπεδο με βάση την παρ. 4 του άρθρο 12 της ΠΟΛ.1284/2013 ……“η διάρκεια του σταδίου της αξιολόγησης και της έκδοσης της σχετικής απόφασης προέγκρισης δεν δύναται να υπερβεί τις εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την υποβολή της αίτησης προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης. Σε περίπτωση συνεννόησης με αλλοδαπές αρχές δεν λαμβάνεται υπόψη ο ανωτέρω χρονικός περιορισμός”.

4.1       Αίτηση Προκαταρκτικής Διαβούλευσης

Στο συγκεκριμένο στάδιο, η αιτούσα επιχείρηση δύναται να ζητήσει προκαταρκτική διαβούλευση από την Δ/νση Ελέγχων, ούτως ώστε να εκτιμηθούν οι πιθανότητες αποδοχής της αίτησης προέγκρισης. Παρέχεται δηλαδή η ευκαιρία/δυνατότητα στην εκάστοτε επιχείρηση να παρουσιάσει τα κυριότερα, στρατηγικής σημασίας, στοιχεία των μελλοντικών ενδοομιλικών τιμολογήσεων. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα σε αυτό το στάδιο είναι ότι η αρμόδια υπηρεσία παρέχει ατύπως, στο μέτρο του δυνατού, σαφή ένδειξη για τις πιθανότητες να γίνει αποδεκτή η επακόλουθη επίσημη αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου, επισημαίνει τα σημεία όπου ενδέχεται να προκύψουν αμφισβητήσεις και διατυπώνει προτάσεις για το περιεχόμενο της αίτησης αυτής.

Τέλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 16 της ΠΟΛ.1284/2013, απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της προαναφερόμενης αίτησης αποτελεί η καταβολή παραβόλου ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, το οποίο θα επισυνάπτεται σε αυτήν. Σε περίπτωση μη καταβολής του ως άνω παραβόλου η αίτηση δεν θα εξετάζεται.

4.1.1       Έντυπο Αίτησης Προκαταρκτικής Διαβούλευσης

Στην παρακάτω ηλεκτρονική σελίδα, μπορείτε να “κατεβάσετε” σε μορφή *.doc (word) το έντυπο της αίτησης προκαταρκτικής διαβούλευσης, με την οποία η ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί τη διενέργεια προκαταρκτικής διαβούλευσης για την υποβολή αίτησης προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης συγκεκριμένων μελλοντικών διασυνοριακών συναλλαγών με συνδεδεμένα πρόσωπα. (http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/archive/1161/).

4.2     Αίτηση Προέγκρισης – Περιεχόμενα

Σε συνέχεια του προηγουμένου σταδίου, και εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών, η ενδιαφερόμενη επιχείρηση υποβάλλει την αίτηση προέγκρισης στη Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

Στην ΠΟΛ. 1284/2013 αναφέρονται όλες οι ενότητες που θα πρέπει να αναλυθούν στην επίσημη αίτηση προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης. Στην πραγματικότητα οι εν λόγω ενότητες δεν διαφέρουν πολύ από τα περιεχόμενα του αντίστοιχου φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω οι ενότητες που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε επίπεδο ανάλυσης:

– Περιγραφή των ενδοομιλικών συναλλαγών για την τιμολόγηση των οποίων ζητείται η προέγκριση.

– Την προτεινόμενη μεθοδολογία για την τιμολόγηση των ως άνω συναλλαγών.

– Λεπτομερή ανάλυση των λόγων για τους οποίους το αιτούν πρόσωπο θεωρεί ότι η προτεινόμενη μεθοδολογία ενδείκνυται για την εφαρμογή της αρχής των ίσων αποστάσεων κατά την τιμολόγηση των ως άνω συναλλαγών.

– Τις κρίσιμες παραδοχές στις οποίες βασίζεται η αίτηση προέγκρισης

– Εφόσον το επιθυμεί το αιτούν πρόσωπο, αίτημα συνεννόησης της αρμόδιας υπηρεσίας με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές άλλων εμπλεκομένων κρατών με τα οποία υφίσταται Σύμβαση περί Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος. Σε τέτοια περίπτωση πρέπει να υποβληθούν παράλληλα αιτήσεις στις φορολογικές αρχές των λοιπών εμπλεκομένων κρατών, περιλαμβάνοντας τα ίδια στοιχεία.

– Συνοπτική περιγραφή της επιχειρηματικής στρατηγικής που προβλέπεται να εφαρμοστεί κατά την περίοδο που θα αφορά η προέγκριση, καθώς και της στρατηγικής σε προηγούμενες περιόδους, εφόσον είναι διαφορετική. Η περιγραφή αυτή δύναται να περιλαμβάνει προβολές που χρησιμοποιήθηκαν στα μελλοντικά επιχειρηματικά σχέδια, τους προϋπολογισμούς διαχείρισης, πληροφορίες σχετικά με τις αναμενόμενες επιχειρηματικές προοπτικές και τον ανταγωνισμό, καθώς και τη μελλοντική στρατηγική όσον αφορά την εμπορική προώθηση, την παραγωγή, ή την έρευνα και ανάπτυξη.

Σχετικά με το παράβολο, ομοίως όπως και με την αίτηση προκαταρκτικής διαβούλευσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης αποτελεί η καταβολή παραβόλου ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ σε περίπτωση μονομερούς και ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά εμπλεκόμενη χώρα σε περίπτωση διμερούς ή πολυμερούς, το οποίο θα επισυνάπτεται σε αυτήν. Σε περίπτωση μη καταβολής του ως άνω παραβόλου η αίτηση δεν θα εξετάζεται από την αρμόδια Διεύθυνση της Φορολογικής Διοίκησης.

4.2.1       Έντυπο Αίτησης Προέγκρισης

Στην παρακάτω ηλεκτρονική σελίδα, μπορείτε να “κατεβάσετε” σε μορφή *.doc (word) το έντυπο της αίτησης προέγκρισης με την οποία η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δύναται να αιτηθεί την διαπραγμάτευση προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης.

(http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/archive/1161/).

4.3     Αξιολόγηση

Η αίτηση προέγκρισης αξιολογείται από την Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων με τη συνδρομή, όπου απαιτείται, της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος. Στην πραγματικότητα η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει τα προσκομισθέντα στοιχεία, τις κρίσιμες παραδοχές και τα αιτήματα του αιτούντος και διατυπώνει τις απόψεις της, όσον αφορά τους όρους προέγκρισης.

Σημαντικές Διευκρινίσεις:

Η Διεύθυνση Ελέγχων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το αιτούν πρόσωπο συμπληρωματικά στοιχεία καθώς και κάθε αναγκαία διευκρίνιση ή πληροφορία

Η Διεύθυνση Ελέγχων δύναται επίσης να ζητήσει μέσω της ορισμένης προς τούτο αρμόδιας υπηρεσίας, κάθε αναγκαία πληροφορία από αλλοδαπές αρχές με βάση τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται από διεθνείς συμβάσεις.

Σε περίπτωση που η αίτηση προέγκρισης περιλαμβάνει αίτημα συνεννόησης με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές άλλων εμπλεκομένων κρατών, η Διεύθυνση Ελέγχων διενεργεί διαβουλεύσεις με τις αρχές αυτές στο πλαίσιο της αίτησης προέγκρισης με βάση τη διαδικασία αμοιβαίου διακανονισμού της εκάστοτε εφαρμοστέας Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας. Η επίσημη ανταλλαγή απόψεων πραγματοποιείται υπό μορφή ανταλλαγής εγγράφων διατύπωσης θέσεων μεταξύ αρμοδίων αρχών.

Στο στάδιο της αξιολόγησης μπορούν να πραγματοποιούνται ατύπως επαφές της Διεύθυνσης Ελέγχων με το αιτούν πρόσωπο, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο από αυτή.

4.4     Έγγραφο Διατύπωσης Θέσεων

Όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της αίτησης, η Διεύθυνση Ελέγχων συντάσσει Έγγραφο Διατύπωσης Θέσεων. Αυτό περιλαμβάνει ενδεικτικά τα κάτωθι::

  • Το πόρισμα της αρμόδιας υπηρεσίας συνοδευόμενο από συνοπτική αιτιολογία, η οποία πρέπει να αναφέρει την προτεινόμενη μεθοδολογία και το σκεπτικό της εν λόγω επιλογής.
  • Τους λόγους για τυχόν απόρριψη ή τροποποίηση της μεθόδου που επέλεξε αρχικά ο αιτών.
  • Τα σημαντικότερα πραγματικά περιστατικά στα οποία βασίζεται το πόρισμα της υπηρεσίας. Εφόσον παρίσταται ανάγκη, ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει σε τυχόν πραγματικά περιστατικά που δεν αναφέρονταν στην αρχική αίτηση αλλά περιήλθαν σε γνώση της υπηρεσίας κατά τη διαδικασία αξιολόγησης.
  • Στοιχεία σχετικά με τις κρίσιμες παραδοχές στις οποίες θα βασίζεται η ενδεχόμενη προέγκριση.
  • Εκτίμηση σχετικά με τη διάρκεια της ενδεχόμενης προέγκρισης.
  • Προτάσεις σχετικά με τον τρόπο παρακολούθησης της εφαρμογής της ενδεχόμενης προέγκρισης.
  • Σύντομη αναφορά στις εφαρμοστέες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και των διμερών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας

4.5      Απόφαση Προέγκρισης

Εντός δέκα (10) ημερών από την σύνταξη του εγγράφου διατύπωσης θέσεων του προηγουμένου άρθρου ορίζεται ημερομηνία συνάντησης με το αιτούν πρόσωπο. Το αιτούν πρόσωπο καλείται να παραστεί με ιδιαίτερη πρόσκληση, η οποία κοινοποιείται σε αυτό τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της συνάντησης. Η πρόσκληση κοινοποιείται μαζί με το έγγραφο διατύπωσης θέσεων.

Κατά τη διάρκεια της παραπάνω συνάντησης συζητούνται οι απόψεις και οι προτάσεις του αιτούντος προσώπου και της αρμόδιας υπηρεσίας με σκοπό την επίτευξη συναίνεσης σχετικά με το περιεχόμενο της προέγκρισης.

Εάν επιτευχθεί η επιθυμητή συναίνεση, συντάσσεται και υπογράφεται από τα μέρη που μετέχουν στη διαδικασία Πρακτικό Αποδοχής Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης. Στη συνέχεια και εντός είκοσι (20) ημερών από τη τελική συνεδρίαση και με βάση το πρακτικό που συντάχθηκε κατά τη συνεδρίαση αυτή, η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει την απόφαση επί της αίτησης προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, η οποία κοινοποιείται στο αιτούν πρόσωπο μαζί με αντίγραφο του εν λόγω πρακτικού.

4.6     Ετήσια Έκθεση Συμμόρφωσης

Σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΠΟΛ.1284/2013, το αιτούν πρόσωπο υποχρεούται να καταρτίζει και να υποβάλλει ετήσια έκθεση συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις της απόφασης προέγκρισης για το οικείο φορολογικό έτος. Στην έκθεση αυτή, πρέπει να περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες πληροφορίες ώστε να αποδεικνύεται ότι οι κρίσιμες παραδοχές έχουν ικανοποιηθεί και να αναφέρεται ρητά πιθανή απόκλιση.
Σε περίπτωση που οι κρίσιμες παραδοχές της προέγκρισης δεν έχουν ικανοποιηθεί, τότε ο φορολογούμενος θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις για την πραγματοποίηση σχετικών προσαρμογών.

Η έκθεση πρέπει να υποβάλλεται στην Διεύθυνση Ελέγχων μέχρι το τέλος της νόμιμης προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων για το εν λόγω φορολογικό έτος ενώ σε περίπτωση μη υποβολής της έκθεσης συμμόρφωσης η απόφαση προέγκρισης ακυρώνεται από το φορολογικό έτος το οποίο αφορά η εν λόγω έκθεση συμμόρφωσης.

 5.   Συμπεράσματα – Έπίλογος

Η προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης αποτελεί πραγματικά ένα σύγχρονο φορολογικό εργαλείο αφού στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην βέλτιστη συνεργασία μεταξύ της Φορολογικής Διοίκησης και της εκάστοτε επιχείρησης. Έχει στόχο να προλαμβάνει και όχι να καταστέλλει μειώνοντας με τον τρόπο αυτό τις παθογένειες του υφιστάμενου εφαρμοστέου φορολογικού δικαίου.

Γενικότερα, είναι γεγονός ότι η τεκμηρίωση τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών πρέπει να αποτελεί προϋπολογιστική και όχι απολογιστική διαδικασία. Σε κάθε επιχείρηση, κυρίως στη σημερινή εποχή, η διαδικασία του προϋπολογισμού είναι, ένα ζωτικής σημασίας, διοικητικό εργαλείο. Το αυτό ισχύει και για την αντίστοιχη διαδικασία της προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης. Και τούτο διότι δύναται να αποτελέσει μία πραγματικά αξιόλογη πρακτική για τις επιχειρήσεις, δίνοντας τους τη δυνατότητα να γνωρίζουν με ακρίβεια τις μελλοντικές τους φορολογικές υποχρεώσεις, να έχουν τη δυνατότητα μακροχρόνιου σχεδιασμού της επενδυτικής τους πολιτικής, μειώνοντας ταυτόχρονα και το κόστος συμμόρφωσης για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Αφήστε μια απάντηση