Πολυνομοσχέδιο – Ενσωμάτωση φορολογικών κινήτρων και κατάργηση φοροαπαλλαγών

/
Ημερομηνία10 Ιαν 2018
/

Με το νέο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή αφενός εντάσσονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) οι διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 3842/2010 που αφορούν φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 101 του ν. 1892/1990 και 13 του ν. 1473/1984 για τα φορολογικά κίνητρα κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών και αφετέρου στο πλαίσιο της εξυγίανσης του Προϋπολογισμού στο σκέλος των δαπανών, καταργούνται διάφορες διατάξεις φορολογικών κινήτρων, οι οποίες ως επί το πλείστον ήταν ανενεργές ή εξαιρετικά περιορισμένης χρησιμότητας.

Αναλυτικά:

-Ενσωματώνονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013) υφιστάμενες διατάξεις που αφορούν σε φορολογικά κίνητρα:
α) ευρεσιτεχνίας επιχειρήσεων,
β) κεφαλαιοποίησης αφορολογήτων αποθεματικών διαφόρων αναπτυξιακών νόμων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. με φορολογικό συντελεστή 5% και
γ) κεφαλαιοποίησης αφορολογήτων αποθεματικών διαφόρων αναπτυξιακών νόμων μη εισηγμένων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. με φορολογικό συντελεστή 10%.
-Παράλληλα, ορίζεται ότι οι διατάξεις για την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών (υπό στοιχεία β και γ) ισχύουν για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται μέχρι 31-12-2020 και αυξάνονται οι συντελεστές φορολόγησης αυτών ως ακολούθως:
-Για αποθεματικά εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. ο φορολογικός συντελεστής (σήμερα 5%) αυξάνεται στο 10% για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται το έτος 2019 και στο 20% για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται το έτος 2020.
-Για αποθεματικά μη εισηγμένων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ο φορολογικός συντελεστής (σήμερα 10%) αυξάνεται στο 20% για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται το έτος 2020.

Καταργούνται διατάξεις για φορολογικά κίνητρα σχετικά με:
-τη μεταβίβαση Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης αυτοκινήτων, που κυκλοφόρησαν πριν τις 30-9-2010,
-την χρηματοδοτική μίσθωση αγροτικών εκτάσεων, τα μερίσματα που διανέμουν στους μετόχους τους οι Κ.ΤΕΛ Α.Ε.,
-την αποκατάσταση κτιρίων στις περιοχές «Γεράνι» και Μεταξουργείο του ιστορικού κέντρου της Αθήνας,
-τις εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου. (άρθρο 354)

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται επιβεβλημένες για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας, ώστε οι διατάξεις που αφορούν κίνητρα ευρεσιτεχνίας και κίνητρα κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών να ενταχθούν στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013). Επίσης, στο πλαίσιο της εξυγίανσης του Προϋπολογισμού στο σκέλος των δαπανών, καταργούνται διάφορες διατάξεις φορολογικών κινήτρων, οι οποίες ως επί το πλείστον ήταν ανενεργές ή εξαιρετικά περιορισμένης χρησιμότητας.

Οι συνέπειες αναμένονται θετικές καθώς με την νομοτεχνική αυτή βελτίωση οι διατάξεις για τα φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας και κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών εντάσσονται πλέον σε ένα νομοθέτημα ενώ με την κατάργηση των επιμέρους διατάξεων θα επιτευχθεί εξυγίανση του 11.5.

Η ρύθμιση έχει ευνοϊκές συνέπειες, καθώς αποσαφηνίζει το ισχύον νομικό πλαίσιο σχετικά με τα μη ρητώς καταργηθέντα έως σήμερα φορολογικά κίνητρα για τις εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου.
Παρατίθενται ακολούθως για μια πρώτη ανάγνωση οι διατάξεις των άρθρων 353 και 354

Άρθρο 353: Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος – Φορολογικά κίνητρα
Άρθρο 354: Τροποποιήσεις λοιπών διατάξεων φορολογικών κινήτρων

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 353
Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος – Φορολογικά κίνητρα
1. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 105 προστίθεται μετά το άρθρο 71 του ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) ο τίτλος «ΜέροςΈβδομο – Φορολογικά Κίνητρα» και τίθενται νέα άρθρα 71Α, 71Β και 71Γ. Με την τροποποίηση αυτή οι υφιστάμενες διατάξεις που αφορούν φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας και κίνητρα κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών εντάσσονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013) για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας, με ταυτόχρονη κατάργηση των άρθρων 71 ν. 3842/2010, 101 ν. 1892/1990 και 13 ν. 1473/1984.
Ειδικότερα, με το προτεινόμενο άρθρο 71Α εντάσσεται στον ν. 4172/2013 το προβλεπόμενο στις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 3842/2010 κίνητρο, με βάση το οποίο τα κέρδη της επιχείρησης από την πώληση προϊόντων παραγωγής της, για την οποία χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη στο όνομα της ίδιας επιχείρησης που αναπτύχθηκε από την ίδια, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τρεις συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση των πιο πάνω προϊόντων. Το κίνητρο της απαλλαγής παρέχεται με την προϋπόθεση εμφάνισης σε λογαριασμό ειδικού λογαριασμού αποθεματικού των κερδών που απαλλάσσονται της φορολογίας τα οποία υπολογίζονται με βάση τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, KOL τα οποία προέρχονται από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Με την προτεινόμενη παράγραφο 6 ορίζεται ότι οι εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση του καταργούμενου άρθρου 71 του ν. 3842/2010 αποφάσεις (όπως η ΠΟΛ.1203/2010, Β’ 2147), εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την τυχόν έκδοση νέων αποφάσεων.
Επίσης, με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 71Β εντάσσεται στον Κ.φ.Ε. το προβλεπόμενο στις διατάξεις του άρθρου 101 του ν. 1892/1990 κίνητρο, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα στις ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών, να κεφαλαιοποιήσουν τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται ρητά στις ίδιες διατάξεις με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση. Περαιτέρω, με την παράγραφο 9 του προτεινόμενου άρθρου προβλέπεται ότι οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν μέχρι και 31.12.2020 και ειδικότερα ότι για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 1.1.2019 μέχρι και 31.12.2019 ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) και για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 1.1.2020 μέχρι και 31.12.2020 σε είκοσι τοις εκατό (20%).
Τέλος, με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 71Γ εισάγεται στον Κ.Φ.Ε. το προβλεπόμενο στο άρθρο 13 του ν. 1473/1984 κίνητρο, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα στις ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγημένες στο Χρηματιστήριο, καθώς και στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης να κεφαλαιοποιήσουν τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται ρητά στις ίδιες διατάξεις, με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση. Περαιτέρω με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται ότι τα κίνητρα του άρθρου αυτού ισχύουν για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται μέχρι και 31.12.2020 και ειδικότερα ότι για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 1.1.2020 μέχρι και 31.12.2020 ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%).

2. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου… τίθεται ο τίτλος « Μέρος όγδοο – Μεταβατικές διατάξεις πριν το άρθρο 72 του Κ.Φ.Ε για λόγους νομοτεχνικής αρτιότητας.

Σχέδιο διάταξης

Άρθρο 353
Τροποποιήσεις διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος – Φορολογικά κίνητρα
1. Μετά το άρθρο 71 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται ο τίτλος «ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ» και τίθενται άρθρα 71Α, 71Β και 71Γ, ως εξής:
«Αρθρο 71Α
Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας
1. Τα κέρδη της επιχείρησης από την πώληση προϊόντων παραγωγής της, για την οποία παραγωγή χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη στο όνομα της ίδιας επιχείρησης που αναπτύχθηκε από την ίδια, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τρεις συνεχόμενες χρήσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση των πιο πάνω προϊόντων. Η απαλλαγή χορηγείται και όταν τα προϊόντα παράγονται σε εγκαταστάσεις τρίτων. Επίσης, καταλαμβάνει και τα κέρδη που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών, όταν αυτή αφορά σε εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας, επίσης διεθνώς αναγνωρισμένης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων εγκρίνεται η επιχείρηση που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου αυτού για το συγκεκριμένο προϊόν ή είδος υπηρεσίας, που παράγει ή παρέχει κατά περίπτωση, μετά από αίτηση που υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του πιο πάνω Υπουργείου.
3. Τα απαλλασσόμενα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού και υπολογίζονται με βάση τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και εμφανίζονται στον ισολογισμό και τα οποία προέρχονται από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μετά την αφαίρεση των κερδών που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος και των κερδών από συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, των κρατήσεων για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των κερδών της χρήσης που διανέμονται πραγματικά ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους ή τον επιχειρηματία, καθώς και των αφορολόγητων εκπτώσεων επενδύσεων αναπτυξιακών νόμων. Προκειμένου για ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, το τακτικό αποθεματικό και τα διανεμόμενα κέρδη ανάγονται σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτά φόρου. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, το αποθεματικό σχηματίζεται από τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με την αρχική δήλωση, αφού αφαιρεθούν οι απολήψεις. Όταν η επιχείρηση πραγματοποιεί έσοδα που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, ως κέρδη που απαλλάσσονται της φορολογίας είναι το μέρος των πιο πάνω κερδών που αντιστοιχεί στα έσοδα από την πώληση των προϊόντων ή από την παροχή υπηρεσιών της παραγράφου 1.

4. Το ειδικό αποθεματικό που σχηματίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο υπόκειται σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε., κατά το μέρος που διανέμεται, κεφαλαιοποιείται ή αναλαμβάνεται κάθε φορά.

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι φορείς πιστοποίησης της ευρεσιτεχνίας, οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

6. Το άρθρο 71 του ν. 3842/2010 (Α’ 58) καταργείται. Υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 71 του ν. 3842/2010 εξακολουθούν να ισχύουν έως την τυχόν έκδοση νέων αποφάσεων των παρ. 2 και 5 του παρόντος.

Αρθρο71Β
Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών
εισηγμένων εταιρειών
1. Ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μπορούν να κεφαλαιοποίήσουν, ολικώς ή μερικώς, τα αφορολόγητα αποθεματικό διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, με εξαίρεση τα αποθεματικά του άρθρου 18 του α.ν. 942/1949 (Α’96) και το αποθεματικό της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του α.ν. 148/1967 (Α’ 173).
2. Τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται φορολογούνται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση. Ο φόρος που οφείλεται αποδίδεται στο Δημόσιο με δήλωση, η οποία πρέπει να υποβληθεί μέσα σ’ ένα μήνα από την καταχώρηση στο ΓΕ.Μ.Η. της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και καταβάλλεται σε τέσσερις (4) ίσες τριμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης.
3. Ο φόρος αυτός βαρύνει την εταιρεία και δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της κατά τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών ούτε συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος που οφείλεται από την εταιρεία ή τους μετόχους.
4. Με την καταβολή του φόρου που οφείλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση από τον φόρο εισοδήματος της εταιρείας και των μετόχων της για τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιήθηκαν.
5. Σε περίπτωση που πριν από την πάροδο δέκα (10) ετών από την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών διαλυθεί η ανώνυμη εταιρεία ή μειωθεί το μετοχικό της κεφάλαιο με σκοπό επιστροφής των αποθεματικών στους μετόχους, τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά δε λογίζονται φορολογικώς ως μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί και φορολογούνται με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη φορολογία εισοδήματος κατά τον χρόνο της διάλυσης της εταιρείας ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου μετά την αφαίρεση του φόρου που καταβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
Η διάταξη της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται αν η εταιρεία διαλυθεί με σκοπό τη συγχώνευσή της με άλλη επιχείρηση και ίδρυση νέας ανώνυμης εταιρείας ή σε περίπτωση εξαγοράς ή απορρόφησής της από άλλη ανώνυμη εταιρεία.
6. Ανώνυμες εταιρείες που έχουν σχηματίσει αποθεματικά, είτε από υπεραξία μετοχών που προέρχεται από απόσχιση κλάδου ή από συγχώνευση εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, είτε από την αύξηση της αξίας των συμμετοχών της εταιρείας ή από διανομή μετοχών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 148/1967, του ν. 542/1977, του ν. 1249/1982 και του ν. 1839/1989 κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή πάγιων περιουσιακών στοιχείων θυγατρικής εταιρείας ή άλλης εταιρείας στην οποία συμμετέχουν, μπορούν να προβούν σε κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών αυτών με σκοπό διανομής νέων μετοχών στους μετόχους τους. Η κεφαλαιοποίηση αυτή δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.
7. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί των κεφαλαιοποιούμενών αποθεματικών της προηγούμενης παραγράφου.
8. Οι διατάξεις του ν.4172/2013 εφαρμόζονται ανάλογα και στον φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
9. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται μέχρι και
31.12.2020. Ειδικά για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 1.1.2019 μέχρι και 31.12.2019 ο συντελεστής της παραγράφου 2 ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) και για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 1.1.2020 μέχρι και 31.12.2020 σε είκοσι τοις εκατό (20%).
10. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 9 του άρθρου 101 του ν.1892/1990 (Α’ 101) καταργούνται.

Άρθρο 71Γ
Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών
μη εισηγμένων εταιρειών και ΕΠΕ

1. Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν ολικά ή μερικά, τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, με εξαίρεση το αποθεματικά του άρθρου 18 του Α.Ν. 942/1949 (Α’ 96) και το αποθεματικά της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Α.Ν. 148/1967, και με την προϋπόθεση ότι κατά τη διαχειριστική χρήση στην οποία συντελείται η κεφαλαιοποίηση θα αυξηθεί το μετοχικό ή εταιρικό τους κεφάλαιο κατά το ίδιο ποσό σε μετρητά από τους παλαιούς ή νέους μετόχους ή εταίρους. Στην περίπτωση αυτή εκδίδονται νέες μετοχές ή εταιρικά μερίδια, για τους δικαιούχους μετόχους ή εταίρους.

2. Τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση. Ο φόρος που οφείλεται αποδίδεται στο Δημόσιο με δήλωση, η οποία πρέπει να υποβληθεί σ’ έναν μήνα από την καταχώρηση στο ΓΕ.Μ.Η. της αύξησης του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου και καταβάλλεται σε τέσσερις (4) ίσες εξαμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης. Ο φόρος αυτός δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας, κατά τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών, ούτε συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος που οφείλεται από την εταιρεία ή τους μετόχους ή εταίρους της.

3. Με την καταβολή του φόρου που οφείλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση από τον φόρο εισοδήματος της εταιρείας, των μετόχων ή εταίρων της για τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιήθηκαν.

4. Σε περίπτωση που πριν από την πάροδο δέκα (10) ετών από την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών διαλυθεί η ανώνυμη εταιρεία ή μειωθεί το μετοχικό κεφάλαιό της με σκοπό επιστροφής των αποθεματικών στους μετόχους, τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά δε
Υπολογίζονται φορολογικώς ως μετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί και φορολογούνται με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τη φορολογία εισοδήματος κατά το χρόνο της διάλυσης ή μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου μετά την αφαίρεση του φόρου που καταβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η διάταξη της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας με σκοπό συγχώνευσής της με άλλη επιχείρηση και ίδρυση νέας ανώνυμης εταιρείας ή σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας με σκοπό συγχώνευσής της με άλλη επιχείρηση και ίδρυση νέας ανώνυμης εταιρείας ή σε περίπτωση εξαγοράς ή απορρόφησής της από άλλη ανώνυμη εταιρεία.

5. Προκειμένου για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στην περίπτωση κατά την οποία πριν από την πάροδο δέκα (10) ετών από την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών διαλυθεί η εταιρεία αυτή ή μειωθεί το εταιρικό της κεφάλαιο με σκοπό την επιστροφή των αποθεματικών στους εταίρους, τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά προστίθενται στα κέρδη της εταιρείας που πραγματοποιεί στο χρόνο της διάλυσης ή μείωσης του κεφαλαίου και φορολογούνται με τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν κατά τον χρόνο διάλυσης της εταιρείας ή μείωσης του εταιρικού της κεφαλαίου μετά την αφαίρεση του φόρου που καταβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η διάταξη της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας με σκοπό μετατροπής ή συγχώνευσής της με άλλη επιχείρηση για την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας ή άλλης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή σε περίπτωση εξαγοράς ή απορρόφησης της από ανώνυμη εταιρεία.

6. Οι διατάξεις του ν. 4172/2013 εφαρμόζονται ανάλογα και στον φόρο που οφείλεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται μέχρι και
31.12.2020. Ειδικά για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 1.1.2020 μέχρι και 31.12.2020 ο συντελεστής της παραγράφου 2 ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%).

8. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν.1473/1984 (Α’ 127) καταργούνται».

  1. Πριν το άρθρο 72 του ίδιου νόμου τίθεται ο τίτλος «ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

 

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 354
Τροποποιήσεις λοιπών διατάξεων φορολογικών κινήτρων
Με την προτεινόμενη ρύθμιση, και στο πλαίσιο της εξυγίανσης του Προϋπολογισμού στο σκέλος των δαπανών, καταργούνται διάφορες διατάξεις φορολογικών κινήτρων, οι οποίες ως επί το πλείστον ήταν ανενεργές ή εξαιρετικά περιορισμένης χρησιμότητας. Ειδικότερα:
1. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού τροποποιείται το άρθρο 10 του ν.3887/2010 και καταργείται η επιβολή φόρου 2% επί της αξίας του οχήματος κατά τη μεταβίβαση Φ.Δ.Χ αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν πριν τις 30.09.2010.
2. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν.2520/1997 περί χρηματοδοτικής μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης.
3. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 3α του άρθρου αυτού καταργείται η παράγραφος 8 του άρθρου 3 του ν.2963/2001 για μερίσματα που καταβάλλονται από 1.1.2017. Με τις παραγράφους β’ και γ’ του άρθρου αυτού γίνεται νομοτεχνική τακτοποίηση λόγω της ανωτέρω κατάργησης.
4. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού καταργείται το άρθρο 4 του ν.3201/2003 καθόσον το εν λόγω φορολογικό κίνητρο παραμένει ανενεργό από την ψήφισή του.
5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του ν.4030/2011 που αφορούσαν τους ιδιοκτήτες και μισθωτές των ακινήτων και για τις οποίες δεν είχαν εκδοθεί οι σχετικές ΚΥΑ, καθιστώντας ουσιαστικά τις συγκεκριμένες διατάξεις ανενεργές και γίνονται αναγκαίες νομοτεχνικές διορθώσεις λόγω της ως άνω κατάργησης.
6. Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 6α απαλείφονται από την απαρίθμηση του άρθρου 14 παρ. 4 του ν. 2601/1998 οι παράγραφοι 4 και 5 του ν. 1775/1988, με αποτέλεσμα να μην περιλαμβάνονται μεταξύ εκείνων των διατάξεων που συνεχίζουν να ισχύουν. Παράλληλα, με τη ρύθμιση της παραγράφου 6β καταργούνται ρητά οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 1775/1988, προκειμένου να είναι απολύτως σαφές, κατ’ εφαρμογή της αρχής της ασφάλειας δικαίου, ότι οι διατάξεις του ανωτέρω νόμου δεν είναι πλέον σε ισχύ.
 

 

Σχέδιο διάταξης

Άρθρο 354
Τροποποιήσεις λοιπών διατάξεων φορολογικών κινήτρων
1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.3887/2010 (Α’ 174) η φράση «, με την καταβολή φόρου που ανέρχεται σε 2% επί της αξίας του οχήματος» καταργείταί.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν.2520/1997 (ΑΊ73) καταργούνται.

3. α. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 2963/2001 (Α’ 268) καταργούνται για μερίσματα που καταβάλλονται από την 1.1.2017 και μετά.
β. Η παράγραφος 9 του άρθρου 3 του ν. 2963/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 εφαρμόζονται και σε ανώνυμες εταιρίες, που συνιστώνται από
μετόχους των Κ.Τ.Ε.Λ. που δεν μετατρέπονται σε Α.Ε.».
γ. Η παράγραφος 11 του άρθρου 3 του ν. 2963/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Με την πλειοψηφία και εντός των προθεσμιών της παραγράφου 1, δύο ή περισσότερα Κ.Τ.Ε.Λ. δύνανται να συστήσουν μία ανώνυμη εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, εφαρμοζομένων των διατάξεων της παραγράφου 7.».

4. Οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3201/2003 (Α’ 282) καταργούνται.

5. α. Η παράγραφος Α και η υποπαράγραφος 1 της παραγράφου Β του άρθρου 43 και οι παράγραφος Α, οι υπσπαράγραφοι 1 και 3 της παραγράφου Β του άρθρου 44 του ν.4030/2011 (Α’ 249) καταργούνται.
β. Η υποπαράγραφος 2 της παραγράφου Β του άρθρου 43 του ν. 4030/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για μία πενταετία από τον φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Δ ) που εγκαθίστανται σε κτίρια στην περιοχή «Γεράνι», η οποία ορίζεται από τις οδούς Πειραιώς, Επικούρου, Ευρυπίδου, Αθηνάς του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας εκπίπτει ετησίως ποσό ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος που καταβάλλεται για τη χρήση του ακινήτου.»
γ. Η υποπαράγραφος 2 της παραγράφου Β του άρθρου 44 του ν.4030/2011, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για μία πενταετία από το φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Δ’) που εγκαθίστανται σε κτίρια εντός της περιοχής «Μεταξουργείο» το οποίο ορίζεται από τους οδικούς άξονες Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Αγίου Κωνσταντίνου, Πειραιώς, Ιερά Οδός του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας εκπίπτει ετησίως ποσό ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος που καταβάλλεται για τη χρήση του ακινήτου.»

6. α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του ν. 2601/1998 (Α’ 81) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 6 του ν. 1775/1988 «Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 101), όπως αυτές τροποποιήθηκαν καί συμπληρώθηκαν
μεταγενέστερα, που κωδικοποιήθηκαν με τα άρθρα 23ε, 23στ, 23ζ και 23ι που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του π.δ. 456/1995, συνεχίζουν να ισχύουν.».
β. Οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 1775/1988 Εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις (Α’ 101), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, που κωδικοποιήθηκαν με τα άρθρα 23ε έως και 23ί που περιλαμβάνονται στο άρθρο 1 του π.δ. 456/1995, καταργούνται.
 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση