Παράταση προθεσμίας οριστικοποίησης πρώτων εγγραφών Κτηματολογίου

/
Ημερομηνία27 Ιούν 2018
/

Με την τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για το «μεταφορικό ισοδύναμο», προβλέπονται τα ακόλουθα:

– Παρατείνεται για έξι (6) επιπλέον μήνες [συνολικά εννέα (9) μήνες από 30-1-2018], αποκλειστικά για τις περιοχές εκείνες στις οποίες λήγει εντός του έτους 2018, η προβλεπόμενη προθεσμία (άρθρο 6 παρ.2β, ν.2664/1998), σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης αγωγής, από όποιον έχει έννομο συμφέρον, σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία, προκειμένου να αναγνωρισθεί το προσβαλλόμενο δικαίωμα και να γίνει η απαιτούμενη διόρθωση.

– Αναστέλλονται κατά του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), μέχρι τις 31-10-2018 (η προηγούμενη αναστολή λήγει 7-7-2018), οι πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης, η λήψη ασφαλιστικών μέτρων καθώς και οι πράξεις διασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 46 παρ.5 του ν.4174/2013 και άρθρο 14 του ν. 2523/1997).

Αιτιολογική έκθεση στην τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο «Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις»

 

Άρθρο…

Παράταση προθεσμίας οριστικοποίησης πρώτων εγγραφών Κτηματολογίου

 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται κατά έξι ακόμα μήνες η προθεσμία οριστικοποίησης των πρώτων εγγραφών του Κτηματολογίου, για τις περιοχές για τις οποίες λήγει εντός του 2018. Για τις περιοχές αυτές είχε ήδη χορηγηθεί τρίμηνη παράταση, προς επίλυση διοικητικών δυσλειτουργιών. Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται το απαιτούμενο διάστημα προς την πλήρη εξομάλυνση της διαδικασίας και την κατοχύρωση της δημιουργίας ορθής και αξιόπιστης βάσης Κτηματολογίου.

Άρθρο…
Παράταση αναστολής εκτέλεσης κατά του ΙΓΜΕ

Το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών και Ερευνών (ΙΓΜΕ) αποτελεί ΝΠΙΔ, εποπτευόμενο από το Ελληνικό Δημόσιο με αρμοδιότητες επιτελικές για τις γεωλογικές μελέτες, φυσικές καταστροφές, το έδαφος και το υπέδαφος της χώρας. Το τελευταίο έτος λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας απειλείται η οικονομική βιωσιμότητα του Ινστιτούτου. Για την εξυγίανση της λειτουργίας του ΙΓΜΕ απαιτήθηκε κατάρτιση εξειδικευμένου επιχειρησιακού πλάνου, η παροχή οικονομικών δεδομένων από τις οικονομικές υπηρεσίες και η θέσπιση συνολικού προγράμματος διάσωσης του Ινστιτούτου. Ενόψει της κατάρτισης των ενεργειών αυτών θεσπίστηκε νομοθετικά δωδεκάμηνη αναστολή των εκτελέσεων εις βάρος του Ινστιτούτου για την οριστική επίλυση του ζητήματος. Ήδη τις προσεχείς ημέρες αναμένεται η ψήφιση του νέου φορέα-διαδόχου του ΙΓΜΕ το οποίο θα λειτουργήσει σε ένα μοντέλο οικονομικής διαφάνειας και ορθής διαχείρισης, με σκοπό την εξυπηρέτηση των σκοπών του και την οικονομική του αυτοτέλεια. Παράλληλα θεσπίζεται μηχανισμός για πληρωμή των απαιτήσεων των οφειλετών του ΙΓΜΕ χωρίς να απειλείται το δημόσιο συμφέρον και να θίγονται τα δικαιώματα των εργαζομένων που απασχολούνται στο Ινστιτούτο, στο πνεύμα εκδοθέντων αποφάσεων των Εφετείων της χώρας που έκριναν ότι το ΙΓΜΕ έφτασε σε σημεία οικονομικής αδυναμίας άνευ υπαιτιότητάς του. Εξαιτίας των χρονικών περιθωρίων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, η τρίμηνη παράταση της ήδη δοθείσας προθεσμίας είναι απολύτως εύλογη και δικαιολογημένη, ιδίως δε με δεδομένο ότι κατά τον μήνα Αύγουστο ούτως ή άλλως δεν μπορούν να λάβουν χώρα αναγκαστικές εκτελέσεις, επομένως πρόκειται κατ’ ουσίαν για δίμηνη παράταση του ισχύοντος πλαισίου, χωρίς να πληγούν τα δικαιώματα των οφειλετών του ΙΓΜΕ.

Τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο «Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις»

Άρθρο….
Παράταση προθεσμίας οριστικοποίησης πρώτων εγγραφών Κτηματολογίου

Η προθεσμία της περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275) παρατείνεται για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών αποκλειστικά για τις περιοχές στις οποίες λήγει εντός του έτους 2018. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από τις 30.01.2018.

Άρθρο…
Παράταση αναστολής εκτέλεσης κατά του ΙΓΜΕ

Η διάρκεια της αναστολής του πέμπτου άρθρου του ν. 4480/2017 (Α’ 97) παρατείνεται μέχρι τις 31.10.2018.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση