Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ΜΥΦ – Απόφαση ΔΕΔ

/
Ημερομηνία07 Φεβ 2018
/

Το πρόστιμο σχετικά με τις εκπρόθεσμες δηλώσεις συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών (ΜΥΦ), μετά και την αλλαγή του καθεστώτος υποβολής αυτών από το έτος 2014 και μετά, είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει αρκετές φορές στο παρελθόν. Η επιστημονική ομάδα του κόμβου είχε αναφερθεί στο μείζον αυτό θέμα αρκετές φορές  (σ.σ. [24.11.2015: Ποια είναι τα πρόστιμα των τριμηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων (ΜΥΦ)], [17.11.2015: Πρέπει να καταργηθούν τα πρόστιμα των ΜΥΦ, αλλιώς θα υπάρξουν τεράστια προβλήματα ], [15.12.2015: Τα πρόστιμα των ΜΥΦ: Πότε θα μάθουμε τις προθέσεις του υπ. Οικ; ]). Προσωπικές απόψεις εκφράστηκαν και στο briefing της 12.10.2016).

Δυστυχώς, μια πρόσφατη απόφαση της Δ.Ε.Δ. επιβεβαιώνει το χειρότερο σενάριο και επικυρώνει πρόστιμο 200,00 ευρώ, το οποίο είχε επιβάλλει η Δ.Ο.Υ. Περιστερίου για εκπρόθεσμη υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων  (ΜΥΦ) δύο τριμήνων (100 ευρώ ανά τρίμηνο).

Η απόφαση της Δ.Ε.Δ. αναφέρει τα ακόλουθα:

Επί της από 28.06.2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου «………….» ενδικοφανούς προσφυγής του «……….», με Α.Φ.Μ. «……….» και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Με την με αριθ. «………….»/10.05.2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Β’ Περιστερίου, επιβλήθηκε στον προσφεύγοντα πρόστιμο ύψους 200,00 ευρώ λόγω εκπρόθεσμης υποβολής κατάστασης φορολογικών στοιχείων πελατών – προμηθευτών 1ου και 2ου τριμήνου φορολογικού έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 54 του ν.4174/2013.

O προσφεύγων, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την μερική ή ολική ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης, προβάλλοντας τους κάτωθι ισχυρισμούς:
–  Το επιβληθέν πρόστιμο αφορά διελεύσεις αξίας 2,64 ευρώ για το α’ τρίμηνο του 2004 και διελεύσεις αξίας 19,69 ευρώ για το β’ τρίμηνο του ίδιου έτους με χρήση του e-pass της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, οι οποίες όμως ήταν ιδιωτικές και δεν γνώριζε ότι η εν λόγω εταιρεία θα τον τιμολογούσε ως επαγγελματία.

Επειδή, για πράξεις που εκδίδονται από 01.01.2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του ν.4174/2013 όπως ισχύει: «1. Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επανεξέτασης της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης…».
Ειδικότερα, όσον αφορά την ως άνω προσβαλλόμενη πράξη, σύμφωνα με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου και νόμου (Κ.Φ.Δ.), αυτή εμπροθέσμως και παραδεκτώς προσβάλλεται με την παρούσα ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του ν.4174/2013:
«3. Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, προμηθευτών και πελατών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Οι καταστάσεις του προηγούμενου εδαφίου αφορούν φορολογικά στοιχεία που σχετίζονται αποκλειστικά με την επαγγελματική εξυπηρέτηση, καθώς και την εκπλήρωση του σκοπού των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου. Για τις λιανικές συναλλαγές υποβάλλονται συγκεντρωτικά δεδομένα.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζονται ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων, ο τρόπος, η διαδικασία, η έκταση εφαρμογής, το ύψος της αξίας των στοιχείων, ο τρόπος επιβεβαίωσης και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της ΠΟΛ.1022/7.1.2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, σχετικά με το χρόνο υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών
«1. Οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, ως εξής:
α) από τους εκδότες, τριμηνιαίως, ανεξαρτήτως κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής τους από την τήρηση αυτών, καθώς και της υποχρέωσης ή μη υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το τρίμηνο που αφορούν,
β) από τους λήπτες, υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που τηρούν:
βα) διπλογραφικά βιβλία, τριμηνιαίως, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το τρίμηνο που
αφορούν.
ββ) απλογραφικά βιβλία, τριμηνιαίως, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το τρίμηνο που αφορούν,
Ειδικά για το ημερολογιακό έτος 2014, οι καταστάσεις όλων των ανωτέρω περιπτώσεων α’, β’, γ’ και δ’ υποβάλλονται μέχρι και 20/01/2016».

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του: α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου,
2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: «α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α’ της παραγράφου 1,».

Επειδή στην υπό κρίση περίπτωση ο προσφεύγων υπέβαλε εκπρόθεσμα, στις 18.10.2016, τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων 1ου και 2ου τριμήνου φορολογικού έτους 2014 και ως εκ τούτου ορθώς επιβλήθηκε σε βάρος του η προσβαλλόμενη πράξη.

Αποφασίζουμε:

Την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 28.06.2017 και με αριθμό πρωτοκόλλου «………» ενδικοφανούς προσφυγής του «…….», με Α.Φ.Μ. «……….», και την επικύρωση της με αριθ. «…….»/2017 πράξης επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Β’ Περιστεριού.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υποχρέου – καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:
Απόφαση Επιβολής Προστίμου με αριθ. «………..»/2017, φορολογικού έτους 2014: 200,00 ευρώ

__________________________

Σημείωση επιστημονικής ομάδας: Διατηρούμε επιφυλάξεις ως προς την ισχύ του συγκεκριμένου προστίμου (ανά περίοδο) για την εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών συναλλαγών (ΜΥΦ), επειδή το υπ. Οικονομικών δεν έχει κοινοποιήσει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη θέση. Η επιστημονική ομάδα του κόμβου έχει επανειλημμένως απευθυνθεί στη φορολογική διοίκηση (σ.σ. και με γραπτά ερωτήματα) για το θέμα αυτό, αλλά όπως αναφέραμε δεν έχει εκδοθεί κάποια σχετική οδηγία ή εγκύκλιος που να αποσαφηνίζει το θέμα. Ωστόσο, η επικύρωση του προστίμου από την Δ.Ε.Δ. πρέπει να μας προβληματίσει ενόψει και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής για τις συναλλαγές του έτους 2017 η οποία ως γνωστόν είναι η 28η Φεβρουαρίου 2018 για το μεγαλύτερο μέρος αυτών

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση