Συγκεντρωτικές καταστάσεις Πελατών – Προμηθευτών, σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις (Upd)

/
Ημερομηνία02 Μαρ 2018
/

Επειδή πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία (έστω και αν δόθηκε παράταση) για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων του έτους 2017 ή καταστάσεων συναλλαγών ή ΜΥΦ όπως συνηθίζουμε να τις αποκαλούμε στη δική μας γλώσσα είναι καλό να θυμηθούμε ορισμένα σημαντικά θέματα που τις αφορούν ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα ή απορίες κατά την υποβολή τους.

 

 1. Ποιοι είναι υπόχρεοι στην υποβολή ΜΥΦ (καταστάσεων συναλλαγών);

  α) Κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα με εξαίρεση τις υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000)

  β) Τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και οι μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενοι στο φόρο, οι οποίοι διαθέτουν ΑΦΜ στο εσωτερικό της χώρας, για τις αγορές ή πωλήσεις που πραγματοποιούν χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ αυτό, εφόσον στα πρόσωπα αυτά ή σε όμιλο που ανήκουν, έχει χορηγηθεί άδεια για την πραγματοποίηση εισαγωγών, με αναστολή καταβολής του οφειλόμενου Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις μεταγενέστερες παραδόσεις των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000).

 2. Ποια είναι η προθεσμία υποβολής των καταστάσεων συναλλαγών για το έτος 2017;

  Για τις συναλλαγές του έτους 2017 η καταληκτική προθεσμία είναι για όλους τους υπόχρεους με βάση σχετικές διατάξεις το τέλος Μαρτίου του 2018 (δείτε το δελτίο τύπου). Επειδή η σχετική ημερομηνία συμπίπτει με ημέρα Σάββατο μετατίθεται για τις 2.4.2018.

 

Συναλλαγές πελατών – προμηθευτών (καταστάσεις εσόδων – εξόδων)
Υπόχρεοι Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
Υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (με διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία) 28 Φεβρουαρίου 2018 (Τετάρτη)
Έως 31.3.2018 / 2.4.2018 λόγω αργίας
(ΠΟΛ.1033/2018)
Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα)
Αγρότες ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα)
Μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων), Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ
Από τους εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους, με βάση σχετικές διατάξεις.

 

 1. Πόσες καταστάσεις υποβάλλονται;

Οι συναλλαγές υποβάλλονται ανά περίοδο και υπόχρεο σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1022/7.1.2014 όπως αυτή έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει σήμερα. Ασχέτως της καταληκτικής προθεσμίας που είναι κοινή για όλες τις περιόδους, οι υπόχρεοι υποβάλλουν ανά τρίμηνο ή ετήσια τις καταστάσεις που προβλέπονται.

 

Συναλλαγές πελατών (συγκεντρωτικές καταστάσεις εσόδων)
Υπόχρεοι Αρχεία που υποβάλλονται 
Υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (με διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία) 4 αρχεία, ένα για κάθε τρίμηνο του 2017
Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα)
Μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων), Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.

 

Συναλλαγές προμηθευτών (συγκεντρωτικές καταστάσεις εξόδων)
Υπόχρεοι Αρχεία που υποβάλλονται 
Υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (με διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία) 4 αρχεία, ένα για κάθε τρίμηνο του 2017
Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα) Ένα αρχείο για όλο το 2017
Αγρότες ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα)
Μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων)

 

Συναλλαγές προμηθευτών – πελατών
Υπόχρεοι Αρχεία που υποβάλλονται 
Από τους εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους, με βάση σχετικές διατάξεις Ένα αρχείο για όλο το 2017

 

 1. Ποιος είναι ο τρόπος υποβολής των καταστάσεων συναλλαγών (Μ.Υ.Φ.);

Ο υπόχρεος υποβάλλει καταστάσεις φορολογικών στοιχείων (πελατών και προμηθευτών) για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών.

 

 1. Ποιο είναι το όριο αξίας στοιχείων για την ενσωμάτωσή τους στην συγκεντρωτική υποβολή των καταστάσεων;

  Δεν υπάρχει όριο. Τα στοιχεία αξίας (είτε εκδοθέντα είτε ληφθέντα) θα συμπεριλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές. Ωστόσο σύμφωνα με την ΠΟΛ.1022/7.1.2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:
  Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τα υποβληθέντα στοιχεία των καταστάσεων πελατών−προμηθευτών διασταυρώνονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις αναρτώνται στους «λογαριασμούς» των υπόχρεων προσώπων, που τηρούνται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής και περαιτέρω διόρθωσης αυτών. Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, μπορεί να υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος του Απριλίου του επόμενου ημερολογιακού έτους που αφορούν. Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ Φ.Π.Α. ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.

 

 1. Ποιες συναλλαγές δεν υποβάλλονται;
 • Οι πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή (ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή αποκτήσεις αγαθών, ενδοκοινοτικές παροχές ή λήψεις υπηρεσιών, πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών από και προς τρίτες χώρες, παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών προς την αλλοδαπή στις οποίες επιβάλλεται Φ.Π.Α. ημεδαπής).
  • Τα ενοίκια ακινήτων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων. Αντίθετα, τα ενοίκια ακινήτων των οποίων η αξία επιβαρύνεται με Φ.Π.Α., όπως η μίσθωση χώρων της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.2859/2000, συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.
  • Οι πωλήσεις εισιτήριων όλων των μεταφορικών μέσων (οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, εναέριων), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (Α.Π.Ε.) και τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται γι’ αυτά.
  • Οι συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά επιμελητήρια.
  • Οι συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες εκδίδονται μη φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις είσπραξης). Αντίθετα, οι συνδρομές σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες, για τις οποίες εκδίδονται τιμολόγια, συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.
  • Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που χορηγούνται ή λαμβάνονται από τραπεζικά ιδρύματα, πλην προμηθειών πιστωτικών καρτών από και προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών.
  • Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που καταβάλλονται ή λαμβάνονται από και προς τραπεζικά ιδρύματα από υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, πλην καταβαλλόμενων προμηθειών πιστωτικών καρτών προς τα ιδρύματα αυτά. Αντίθετα, στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι μεταξύ υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, πλην των τραπεζικών ιδρυμάτων, όπως τόκοι επί πιστώσει πωλήσεων, υπερημερίας κ.λπ..
  • Η αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών. Αντίθετα, εφόσον η αξία εγγυοδοσίας περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών, αυτή συμπεριλαμβάνεται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.
  • Τα έξοδα μισθοδοσίας (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εργοδοτικές εισφορές.
  • Οι εισφορές που καταβάλλονται σε Ταμεία Ασφάλισης (Ο.Α.Ε.Ε. κ.λπ.).
  • Τα γραμμάτια προκαταβολής (προείσπραξης) δικηγορικών συλλόγων.
  • Τα μερίσματα που χορηγούν οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι δικαστικών επιμελητών, οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι κ.λπ. στα μέλη τους.
  • Τα τέλη και δικαιώματα, που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες, για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων.
  • Τα ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα. Επίσης, δεν καταχωρούνται, οι επιστροφές ασφαλίστρων και οι εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων που αναγράφονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις.
  • Οι κοινόχρηστες δαπάνες.
  • Οι πωλήσεις λαχείων.

 

 1. Υποβάλλονται οι επιδοτήσεις χωρίς τιμολόγιο στις καταστάσεις συναλλαγών;

Σύμφωνα με την ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1132344 ΕΞ 2015 δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής καταστάσεων πελατών και προμηθευτών για επιδοτήσεις για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων.

 

 1. Τι γίνεται με τους λογαριασμούς ρεύματος, νερού, τηλεπικοινωνιών;

Τα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο από τη Δ.Ε.Η.), τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού (από την Ε.Υ.Δ.Α.Π., τις δημοτικές επιχειρήσεις κ.λπ.) και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (σταθερή και κινητή τηλεφωνία), δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών που υποβάλλουν οι εκδότες αυτών, ενώ οι λήπτες, υποβάλλουν στην κατάσταση προμηθευτών, τα στοιχεία αυτά, συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου (εκδότη), στις οποίες, επίσης, δεν καταχωρούνται το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), καθώς και το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.), που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η.(ΠΟΛ.1149/22.05.2014.

 1. Εάν κάποιος επαγγελματίας ή εταιρία δεν εκδώσει τιμολόγια για κάποια περίοδο, δηλώνει μηδενική μηνιαία κατάσταση ή δεν υποβάλλει καθόλου;

  Δεν υπάρχει υποχρέωση να υποβάλλει μηδενική δήλωση αν δεν έχει εκδώσει τιμολόγια και δεν έχει λιανικές πωλήσεις. Συνίσταται να ελέγχει στην εφαρμογή αν οι αντισυμβαλλόμενοί του δημιουργήσουν συναλλαγές στο Α.Φ.Μ. του.

  10. Αν μια εταιρία απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α. θα υποβάλλει στοιχεία; Και τι πρέπει να κάνουν οι αντισυμβαλλόμενοί της;

  Ναι, θα υποβάλλει γιατί η υποχρέωση υποβολής είναι ανεξάρτητη της απαλλαγής του Φ.Π.Α.. Οι αντισυμβαλλόμενοι δηλώνουν ό,τι αναγράφεται στα ανάλογα παραστατικά.


 2. Σε περίπτωση που ένας υπόχρεος λάβει ένα τιμολόγιο καθυστερημένα (π.χ. λόγω ταχυδρομείου) με τι περίοδο αναφοράς το καταχωρεί στο σύστημα;

  Ο κανόνας είναι  ότι  το  παραστατικό  πρέπει  να  καταχωρηθεί  στην  περίοδο εκείνη του μήνα που αναφέρεται στην ημερομηνία έκδοσης.


 3. Στα έξοδα ο Φ.Π.Α. όπως προκύπτει από τα φορολογικά στοιχεία μπορεί να διαφέρει από το Φ.Π.Α. που τελικά εκπίπτει ο λήπτης. Τι συμπληρώνεται
  στην κατάσταση, δεδομένου ότι θα υπάρχει διασταύρωση με τις δηλώσεις Φ.Π.Α.;

  Για τις χονδρικές πρώτα ζητείται η συμφωνία των αντισυμβαλλομένων και μετά η συμφωνία με τη δήλωση ΦΠΑ. Άρα όπου διασταυρώνεται πληροφορία στο σύστημα Μ.Υ.Φ., συμπληρώνεται αυτό που γράφει το παραστατικό, ενώ αυτό που εκπίπτει δηλώνεται στην περιοδική Φ.Π.Α..


 4. Διόρθωση αποκλίσεων σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται και μέχρι πότε μπορεί να γίνει;

Η διόρθωση αποκλίσεων επιτρέπεται στις συναλλαγές προμηθευτών (έξοδα) και μέχρι τις 15 Μαΐου 2018 (ΠΟΛ.1033/2018)


 1. Διόρθωση αποκλίσεων μέχρι 15.5.2018 (χωρίς κυρώσεις) μπορεί να γίνει και για τις συναλλαγές εσόδων;

Όχι, δεν μπορεί να γίνει. Διορθώσεις αποκλίσεων μέχρι τις 15 Μαΐου 2018 χωρίς κυρώσεις μπορούμε να κάνουμε μόνο για τα έξοδα.


 1. Ποια είναι τα πρόστιμα που επιβάλλονται για την εκπρόθεσμη υποβολή συναλλαγών;

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1252/2015 για παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου (πιστωτικές και μηδενικές δηλώσεις), καθώς και φορολογικής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα, η οποία αφορά φορολογικά έτη, υποθέσεις και περιόδους από 1.1.2014 και μετά, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ.

Με την ΠΟΛ.1026/2018, που εκδόθηκε σε συνέχεια της ΠΟΛ.1252/2015, διευκρινίστηκε ότι, για οποιαδήποτε μεταβολή στις καταστάσεις που επέρχεται μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής τους, το πρόστιμο των 100 ευρώ, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013, επιβάλλεται για κάθε εκπρόθεσμη δήλωση, ανεξάρτητα από το πλήθος των μεταβαλλόμενων στοιχείων. Επίσης διευκρινίστηκε ότι, δεδομένου ότι η υποχρέωση υποβολής των υπόψη καταστάσεων, που αφορούν περιόδους από 1.1.2014 και μετά είναι τριμηνιαία, επιβάλλεται ξεχωριστό πρόστιμο για κάθε εκπρόθεσμη υποβολή εκάστου τριμήνου, έστω και εάν συμπίπτει η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής τους.

Δείτε επίσης την απόφαση της Δ.Ε.Δ η οποία επικύρωσε πρόστιμο 100,00 ευρώ ανά κατάσταση περιόδου (τρίμηνη ή ετήσια).

 

 1. Που μπορώ να βρω επιπλέον πληροφορίες για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις;

Μπορείτε να δείτε το πλήρες άρθρο του κόμβου εδώ και την  ΠΟΛ.1022/7.1.2014 Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών (όπως έχει κωδικοποιηθεί από την επιστημονική ομάδα του κόμβου).

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση