Λογιστές Α’ και Β’ τάξης θα παρέχουν υπηρεσίες σε υπερχρεωμένους δανειολήπτες για την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών τους

/
Ημερομηνία10 Οκτ 2017
/

Με το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»  προβλέπεται η παροχή, από δικηγόρους και λογιστές, εξειδικευμένων νομικών και οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, στην περίπτωση εξωδικαστικών εναλλακτικών διαδικασιών επίλυσης διαφορών, με σκοπό τη ρύθμιση οφειλών φυσικών προσώπων, υπό την προϋπόθεση ότι, είναι χαμηλού εισοδήματος πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες τρίτου κράτους και ανιθαγενείς με νόμιμη κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των οποίων δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Η δαπάνη για την κάλυψη της αποζημίωσης των παροχών βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., στον οποίο και εγγράφεται προς τούτο κατ’ έτος ειδική πίστωση.

Αιτιολογική έκθεση

Με την ενδέκατη παράγραφο του άρθρου 102 θεσπίζεται η δυνατότητα χρηματικής συνδρομής σε φυσικά πρόσωπα, προκειμένου να λαμβάνουν από τους εμπειρογνώμονες που διορίζονται με βάση την εν λόγω ρύθμιση, εξειδικευμένες νομικές και οικονομικές  συμβουλευτικές υπηρεσίες που δεν μπορούν να παρασχεθούν από τα Κέντρα Υποστήριξης και Ενημέρωσης Δανειοληπτών, κατά την εξωδικαστική επίλυση διαφορών ή τη διαμεσολάβηση του ν. 3869/2010 προκειμένου για την αναδιάρθρωση ιδιωτικών χρεών φυσικών προσώπων.

Με τη δωδέκατη παράγραφο ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με το προσωπικό που θα απασχοληθεί στα Κ.Ε.Υ.Δ. και συγκεκριμένα ότι οι εξειδικευμένοι εξωτερικοί σύμβουλοι που θα απασχοληθούν θα τελούν σε αναστολή του οικείου ελευθέριου επαγγέλματος.

Με τη δέκατη τρίτη παράγραφο αποσαφηνίζεται ότι οι αρμοδιότητες αναφορικά με τα ζητήματα του προϋπολογισμού και εκτέλεσης των πληρωμών εκτελούνται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Με τη δέκατη τέταρτη παράγραφο συμπληρώνεται η παροχή της εξουσιοδοτικής διάταξης προς το ΚΥΣΔΙΧ, ενώ παράλληλα αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους αναφορικά με τον καθορισμό των ωρών προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κ.Ε.Υ.Δ.

Διάταξη νόμου

11. Μετά το άρθρο 93 προστίθεται άρθρο 93Α ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) ως εξής:
«Άρθρο 93A : Εξειδικευμένες νομικές και οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες

1. Εξειδικευμένες νομικές και οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες παρέχονται σε εξωδικαστικές εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών με σκοπό την ρύθμιση οφειλών φυσικών προσώπων, όπως ο κατά το ν. 3869/2010  προδικαστικός συμβιβασμός ή η προβλεπόμενη διαδικασία επίλυσης καθυστερήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών του ν. 4224/2013 προς δικαιούχους οφειλέτες πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, εταιριών του ν. 4354/2015, φορολογικής διοίκησης και φορέων κοινωνικής ασφάλισης από ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους και οικονομολόγους, κατά τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Οι εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται σε χαμηλού εισοδήματος πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε πολίτες τρίτου κράτους και ανιθαγενείς με νόμιμη κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των οποίων δεν υπερβαίνει τα δύο τρίτα των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών που προβλέπει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

3. Πάροχοι των συμβουλευτικών υπηρεσιών της παραγράφου 1 είναι, ως προς τις νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, δικηγόροι, μέλη δικηγορικών συλλόγων της χώρας, και ως προς τις οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, λογιστές Α’ και Β’ τάξης.

4. Αρμόδια αρχή για την εξέταση της αίτησης παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι ο Ειδικός Τομεακός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Οι πάροχοι της παραγράφου 3 από την υποβολή σχετικής αίτησης ορίζονται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες σε συγκεκριμένη υπόθεση με πράξη του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους από το «Ειδικό Μητρώο Παροχών Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» που τηρείται για τον σκοπό αυτό στην ΕΓΔΙΧ και καταρτίζεται ανά κατηγορία συμβουλευτικών υπηρεσιών και ανά περιφερειακή ενότητα, μετά από έκδοση ετήσιας προσκλήσεως του ΕΓΔΙΧ η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ και στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια). Δεν επιτρέπεται οι πάροχοι της παραγράφου 3 να χρεωθούν πάνω από μία αίτηση δικαιούχου, αν προηγουμένως δεν εξαντληθεί η δυνατότητα διορισμού των υπολοίπων εγγεγραμμένων του ανωτέρω μητρώου.
Όσοι δε, πάροχοι αρνηθούν να αναλάβουν ή εγκαταλείψουν το έργο τους χωρίς σπουδαίο λόγο διαγράφονται κατά την κρίση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους από το τηρούμενο μητρώο.

5. Αρμόδιο όργανο για τη συλλογή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των δικαιούχων, καθώς και για την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών είναι το Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Η δαπάνη για την κάλυψη της αποζημίωσης των παροχών της παραγράφου 3 βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στον οποίον και εγγράφεται προς τούτο κατ’ έτος ειδική πίστωση.

6. Με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ορίζονται η διαδικασία υποβολής της αίτησης, τα σχετικά δικαιολογητικά, οι ειδικότεροι όροι διορισμού των παροχών, συμπεριλαμβανομένης της παύσης ή ανάκλησης των δικηγόρων και των οικονομολόγων, το περιεχόμενο της εξειδικευμένης συμβουλευτικής υπηρεσίας και το ύψος του ποσού της αποζημίωσης των παροχών ανάλογα με τη διαδικασία για την οποία παρέχεται η υπηρεσία ή με   άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υποθέσεων, το πλαίσιο και η διαδικασία εκκαθάρισης και είσπραξης της αποζημίωσης των διοριζόμενων παροχών, η κατάρτιση και λειτουργία του «Ειδικού Μητρώου Ειδικό Μητρώο Παροχών Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου για τη συνδρομή στην παροχή εξειδικευμένης νομικής και οικονομικής συμβουλευτικής σύμφωνα με το παρόν άρθρο.»

12. Η παρ. 3 του άρθρου 94 ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) τροποποιείται ως εξής:

«3. Οι θέσεις που δεν καλύπτονται με μετατάξεις, μεταφορές και αποσπάσεις της παρ. 2, καταλαμβάνονται από εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ειδικότερα από πτυχιούχους νομικών ή οικονομικών επιστημών. Η άσκηση καθηκόντων εξειδικευμένου εξωτερικού συμβούλου είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος και συνεπάγεται αναστολή της άσκησής του».

13. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 95 ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρμόδια για τη διαχείριση και τις αναμορφώσεις των πιστώσεων του προϋπολογισμού, την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης του προϋπολογισμού, την εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας του προσωπικού της ΕΓΔΙΧ, είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (άρθρο 14 του π.δ. 116/2014)»

14. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου. 97 ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) αντικαθίστανται ως εξής:

«3. Με απόφασή του ΚΥΣΔΙΧ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να συνιστώνται, να μετακινούνται, να καταργούνται και να συγχωνεύονται Κ.Ε.Υ.Δ., ή και να ορίζεται η κατά τόπον αρμοδιότητά τους. Με όμοια απόφαση μπορούν να συνιστώνται σε επίπεδο γραφείου ως περιφερειακές υποστηρικτικές των Κ.Ε.Υ.Δ. υπηρεσιακές δομές με τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες του άρθρου 93 του παρόντος, τα Γραφεία Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών. Με την ανωτέρω απόφαση προβλέπονται οι θέσεις του προσωπικού των Γ.Ε.Υ.Δ., οι οποίες και κατανέμονται ανά Γ.Ε.Υ.Δ. με απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Τα Γ.Ε.Υ.Δ. στεγάζονται αποκλειστικά σε δημόσια ή μισθωμένα από το δημόσιο κτίρια και η πλήρωση των θέσεών τους γίνεται αποκλειστικά με μετατάξεις, μεταφορές ή αποσπάσεις προσωπικού, κατά τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 94. Η παρ. 2, 6 και 7 του άρθρου 90 και η παρ. 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για το προσωπικό των Γ.Ε.Υ.Δ..

4. Με απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μπορεί να καθορίζονται οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και των Κ.Ε.Υ.Δ., εντός του πλαισίου του άρθρου 1 της από 29.12.1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 299), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/ 1981 (Α1 126) και ισχύει, καθώς και τις ημέρες και τις ώρες εισόδου του κοινού στα Κ.Ε.Υ.Δ..»

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση