Οι λειτουργικές προδιαγραφές της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού

/
Ημερομηνία07 Νοέ 2017
/

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η κ.υ.α. 116821/2017 σχετικά με τις λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων ν. 4469/2017(ΦΕΚ Α’ 62).

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση και περιγραφή των λειτουργικών προδιαγραφών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017 (Α’ 62) που τηρείται αρμοδίως στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), www.keyd.gov.gr σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του νόμου αυτού.

Για τις ανάγκες της παρούσας απόφασης:

α) «Διαχειριστής Πιστωτής», είναι ο Πιστωτής ο οποίος οφείλει αρχικώς να εισέλθει στο Σύστημα προκειμένου να δηλώσει τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτόν να τον εκπροσωπήσουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του ν. 4469/2017.

β) «Εγκριτής» νοείται το φυσικό πρόσωπο που έχει οριστεί από το Διαχειριστή Πιστωτή προκειμένου να εγκρίνει τις ενέργειες του Καταχωρητή κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του ν. 4469/2017.

γ) «Ειδικός συνοφειλέτης», νοείται το Ελληνικό Δημόσιο, το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.ΤΕ.ΑΝ. Α.Ε.), καθώς και οποιοσδήποτε άλλος φορέας του δημόσιου τομέα που έχει χορηγήσει εγγύηση για δάνεια οποιουδήποτε είδους.

δ) «Θεσμικοί πιστωτές», νοούνται τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, το Ελληνικό Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που έχουν χρηματικές απαιτήσεις κατά του οφειλέτη.

ε) «Καταχωρητής» νοείται το φυσικό πρόσωπο που έχει οριστεί από το Διαχειριστή Πιστωτή προκειμένου να εκπροσωπήσει το νομικό πρόσωπο-Πιστωτή κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του ν. 4469/2017.

στ) «Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών Κ.Ε.Α.Ο.», είναι ο δημόσιος φορέας που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 101 του ν. 4172/2013, το οποίο αναλαμβάνει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών του ΙΚΑΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ, καθώς και τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ  ν.δ. 356/1974).

ζ) «Οφειλέτης» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή το εξουσιοδοτημένο υπ’ αυτό πρόσωπο, το οποίο εισέρχεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017 και υποβάλλει αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

η) «Σύστημα» νοείται η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017 (Α’ 62) που τηρείται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Το «Σύστημα» αναπτύσσεται και συντηρείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών και φιλοξενείται στις υποδομές της.

θ) «Τελικές εξασφαλίσεις», νοούνται οι εμπράγματες και τυχόν λοιπές εξασφαλίσεις που έχουν παραχωρηθεί από τον οφειλέτη υπέρ του πιστωτή για την εξασφάλιση της οφειλής, οι οποίες προκύπτουν μετά την επίλυση τυχόν διαφωνιών μεταξύ του οφειλέτη και του πιστωτή.

ι) «Τελικές οφειλές» νοούνται οι οφειλές, οι οποίες προκύπτουν μετά την επίλυση τυχόν διαφωνιών μεταξύ του οφειλέτη και του πιστωτή.

ια) «Τειρεσίας» είναι διατραπεζική εταιρία επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. που λειτουργεί στο πλαίσιο του ν. 2472/1997 και των σχετικών αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4469/2017 θα λειτουργήσει ως βάση δεδομένων των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και ως κόμβος για τη διόδευση των δεδομένων αυτών.

ιβ) «Υποχρεωτικοί συνοφειλέτες» νοούνται οι συνοφειλέτες που έχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο ν. 4469/2017 την ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή ευθύνονται από άλλη αιτία εις ολόκληρον και αλληλεγγύως για το σύνολο των οφειλών του οφειλέτη.

ιγ) οι λοιποί ορισμοί έχουν τη σημασία που τους αποδίδεται, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4469/2017 (Α’ 62).

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση