Ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων Ε5, Ε6 και Ε7 – Εγκύκλιος ΟΑΕΔ

/
Ημερομηνία22 Δεκ 2017
/

Με την εγκύκλιο 91869/2017 του ΟΑΕΔ δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 38 του ν. 4488/2017 «Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού» με το οποίο ορίζονται νέες ρυθμίσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού (Ε5), καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, με ή χωρίς προειδοποίηση (Ε6), λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου (Ε7), ως εξής:

«1. Ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλλει, με ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών εντύπων που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση 29502/85/01-09-2014 (Β’2390) στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ», κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ή καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα αποχώρησης του μισθωτού ή καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, αντίστοιχα.

 1. H αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά είτε από ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο είτε από εξώδικη δήλωση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, με την οποία τον ενημερώνει ότι έχει χωρήσει οικειοθελής αποχώρησή του και ότι αυτή θα αναγγελθεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Στην τελευταία περίπτωση, η εξώδικη δήλωση του εργοδότη επιδίδεται στον εργαζόμενο το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την οικειοθελή του αποχώρηση και η αναγγελία γίνεται την επόμενη ημέρα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης. Αν ο εργοδότης δεν τηρήσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, συμπεριλαμβανόμενης της υποβολής συνοδευτικών εγγράφων της παρούσας, η σύμβαση εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία του εργοδότη ».

Η διάταξη τυγχάνει εφαρμογής από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του νόμου, 13.09.2017 και εξής, ενώ για τα έντυπα Ε5, Ε6 και Ε7 που υπεβλήθησαν πριν από την ημερομηνία αυτή ισχύει το προηγούμενο νομικό καθεστώς. Πιο συγκεκριμένα, το πλαίσιο που διαμορφώνεται με βάση τη νέα διάταξη περιγράφεται στις παραγράφους που ακολουθούν.

Α. Νέες Προθεσμίες και διαδικασίες Υποβολής των Εντύπων Ε5, Ε6 και Ε7 στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»

 1. Τροποποιείται η προθεσμία των οκτώ (8) ημερών για την ηλεκτρονική υποβολή της αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ή της καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή της λήξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, η οποία πλέον ορίζεται στις τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της αποχώρησης του μισθωτού ή της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του ή της λήξης της σύμβασης εργασίας του ορισμένου χρόνου ή έργου, αντίστοιχα.
 2. Αναφορικά με την υποβολή του εντύπου Ε5 (αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού), η επισύναψη του αρχείου του ηλεκτρονικά σαρωμένου εντύπου Ε5 – και όχι άλλου εγγράφου – με την υπογραφή του εργαζομένου καθίσταται υποχρεωτική. Στην περίπτωση που ο εργαζόμενος δεν υπογράψει το έντυπο για οποιονδήποτε λόγο, ο Εργοδότης, για να τεκμηριώσει το γεγονός της οικειοθελούς αποχώρησης, οφείλει να του επιδώσει εντός (4) τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την επομένη της εκούσιας αποχώρησής του εξώδικη δήλωση, με την οποία θα τον ενημερώνει ότι έχει χωρήσει οικειοθελής αποχώρησή του και ότι αυτή θα αναγγελθεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ». Η αναγγελία στο ΕΡΓΑΝΗ πρέπει υποχρεωτικά να γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης με επισύναψη της ηλεκτρονικά σαρωμένης «Εξώδικης Δήλωσης» και της «Έκθεσης Επίδοσης».
  Επισημαίνεται ότι το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» δεν επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών εντύπων πέραν των προβλεπόμενων ως άνω προθεσμιών, η δε αναβάθμιση της λειτουργίας του σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρ. 38 πραγματοποιήθηκε από 28.09.2017. Συνεπώς, εκπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων από την ημερομηνία αυτή και εξής δεν είναι εφικτή.
 3. Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις υποβολής του εντύπου Ε5 που απορρέουν από την εν λόγω διάταξη, όπως αυτές περιγράφονται στο ως άνω εδάφιο, θεωρείται ότι η εργασιακή σύμβαση του ασφαλισμένου λύθηκε με άτακτη καταγγελία σύμβασης.
 4. Η δυνατότητα εκπρόθεσμης υποβολής των εντύπων Ε5, Ε6 και Ε7 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 29502/85/01-09-2014 (Β’2390) ΥΑ, ως ισχύει, με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, διατηρείται.
  Επισημαίνεται ότι στην αναφερόμενη εκπρόθεσμη υποβολή χρησιμοποιούνται τα προτυπωμένα, από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, σχετικά έντυπα.
  Η λύση της εργασιακής σχέσης, ωστόσο, με εκπρόθεσμη υποβολή χειρόγραφου εντύπου Ε5 εκ μέρους των υπόχρεων ηλεκτρονικής υποβολής εργοδοτών, θεωρείται με βάση την παρούσα διάταξη και στην περίπτωση αυτή ως άτακτη καταγγελία της εργασιακής σύμβασης, ακόμη και αν το έντυπο διαθέτει την υπογραφή του μισθωτού. Επισημαίνεται, ως εκ τούτου, ότι οι Υπηρεσίες οφείλουν να ενημερώνουν τους ασφαλισμένους κατά την εγγραφή τους στο Μητρώο Ανέργων ή κατά τη σύνταξη του ΑΣΔ για τα δικαιώματα που απορρέουν από την τυχόν εκπρόθεσμη υποβολή του εντύπου Ε5 εκ μέρους του υπόχρεου εργοδότη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. Γ’ της παρούσας.

Β. Εξαιρούμενοι της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Οι περιπτώσεις των εργοδοτών του άρθρ. 9 της υπ’ αριθμ. 29502/85/01-09-2014 (ΦΕΚ 2390/Β’/08.09.2014) Υ.Α που δεν υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων Ε5, Ε6, Ε7 εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της παρούσας διάταξης. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις εργοδοτών παραμένει σε ισχύ η διαδικασία κατάθεσης των χειρόγραφων εντύπων Ε5, Ε6, Ε7 με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, εντός της τεθείσας προθεσμίας των οχτώ (8) ημερών.

Στις περιπτώσεις παρέλευσης των 8 ημερών είναι δυνατή η εκπρόθεσμη υποβολή των χειρόγραφων εντύπων Ε5, Ε6, Ε7 με εφαρμογή των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεων περί εκπρόθεσμης υποβολής των εντύπων αυτών.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 37917/122/25.8.2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι εξαιρέσεις της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων ΟΑΕΔ στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αφορούν σε εργοδότες που αντιμετωπίζουν αντικειμενική αδυναμία πρόσβασης στο ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ, λόγω μη απογραφής τους στο Μητρώο Εργοδοτών ΕΦΚΑ, και συνακόλουθα σε επιχειρήσεις χωρίς ΑΜΕ και κωδικούς πρόσβασης στο ΟΠΣ ΕΦΚΑ για υποβολή ΑΠΔ, π.χ. εργοδότες που διαθέτουν μόνον κωδικούς ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου) ή εργοδότες που έχουν απογραφεί στο ΟΠΣ ΕΦΚΑ χωρίς ΑΦΜ (π.χ. διαχειριστές πολυκατοικιών).

Επισημαίνεται ότι, αν σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο εργοδότης έχει απογραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών ΕΦΚΑ, διαθέτει ΑΜΕ επιχείρησης και κωδικούς πρόσβασης στο ΟΠΣ ΕΦΚΑ για υποβολή ΑΠΔ, τότε έχει δυνατότητα πρόσβασης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και είναι υπόχρεος στην ηλεκτρονική υποβολή. Ως εκ τούτου, η ένταξη στις εξαιρέσεις της ηλεκτρονικής υποβολής σχετίζεται αποκλειστικά και μόνον με την δυνατότητα πρόσβασης και όχι με την οικονομική δραστηριότητα του εργοδότη ή την ειδικότητα του εργαζόμενου.
Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιες Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) οφείλουν, πριν από την παραλαβή χειρόγραφων Εντύπων, να ελέγχουν αν οι εργοδότες έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» ή εντάσσονται στις εξαιρέσεις που καταθέτουν τα σχετικά έντυπα με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία μέσω της ακόλουθης διαδικασίας:
Από το μενού «ΜΗΤΡΩΑ», στην αρχική σελίδα, επιλέγουμε «Ενημέρωση Εργοδότη», εισάγουμε τον ΑΜΕ του εργοδότη στο αντίστοιχο πεδίο και κάνουμε κλικ στο κουμπί «Ενημέρωση». Εφόσον εμφανιστεί μήνυμα διαφορετικό από το «Η ενημέρωση τελείωσε με επιτυχία», αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης δεν έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» και ως εκ τούτου θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία κατάθεσης με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία.

Γ. Έντυπα αποδεικτικά της Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας για την Τακτική Επιδότηση Ανεργίας

Όσον αφορά στην τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας, η τήρηση της προαναφερθείσας στην παρ. Α.2 διαδικασίας, αποδεικνύοντας το αληθές της οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού, καθιστά ασφαλή την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του αρθρ.7 του ν. 1545/1985, σύμφωνα με την οποία: «O άνεργος, του οποίου η εργασιακή σχέση τερματίζεται με εκούσια αποχώρηση, δεν αποκτά δικαίωμα επιδότησης». Στην αντίθετη περίπτωση μη τήρησης της συγκεκριμένης διαδικασίας, θεωρείται από τον νομοθέτη ότι η εργασιακή σχέση λύεται με άτακτη καταγγελία, με όλες τις έννομες συνέπειες που αυτή επιφέρει, συνεπώς, και του δικαιώματος τακτικής επιδότησης.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι καθώς η παρούσα διάταξη εξαρτά την αναγνώριση της οικειοθελούς αποχώρησης ως καταγγελίας από τη μη τήρηση της εμπρόθεσμης ηλεκτρονικής υποβολής και του ηλεκτρονικού «τύπου» της αναγγελίας της, δεν τυγχάνει εφαρμογής στις περιπτώσεις εργαζομένων που απασχολούνταν σε εργοδότες εξαιρουμένους της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων σύμφωνα με το άρθρ. 9 της υπ’ αριθμ. 29502/85/01-09-2014 ΥΑ (Β’2390), ως ισχύει, (βλ. σχετικά και παρ. Β’ της παρούσας), κατά τις οποίες η χειρόγραφη αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης δεν είναι δυνατόν να εκληφθεί σε καμία περίπτωση ως καταγγελία σύμβασης εργασίας, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να διεκδικηθεί με αυτήν τακτική επιδότηση ανεργίας.

Από την 13.09.2017, ημερομηνία δημοσιεύσεως του νόμου, και εξής, οι ασφαλισμένοι που προσέρχονται στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, για να αιτηθούν τακτικής επιδότησης λόγω ανεργίας, και απασχολούνταν σε εργοδότες υπόχρεους ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων δεν απαιτείται να προσκομίζουν αντίγραφο του εντύπου λύσης της εργασιακής τους σχέσης. Η αναζήτηση του ηλεκτρονικώς υποβληθέντος εντύπου θα γίνεται αποκλειστικά αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία ΚΠΑ2 μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, προκειμένου να ελέγχεται η τήρηση του ηλεκτρονικού «τύπου»- όπως καθορίστηκε από την Υ.Α. 29502/85/01-09-2014 (Β’2390), ως ισχύει, και τη διάταξη του άρθρ. 38 του ν. 4488/2017- που καθιστά έγκυρο το έντυπο και δυνατή την επιδότηση.

Έντυπα που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και αποδεικνύουν τη λύση της εργασιακής σχέσης παρέχοντας δικαίωμα επιδότησης σύμφωνα με τις σχετικές περί τακτικής ανεργίας διατάξεις – εφόσον, βέβαια, πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις – είναι τα ακόλουθα:

 • Ε6: Καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου, μόνο όταν το συνημμένο ηλεκτρονικά έντυπο φέρει την υπογραφή του εργοδότη και του εργαζομένου ή έχει επισυναφθεί ηλεκτρονικά αρχείο με την έκθεση επίδοσης στον εργαζόμενο από τον δικαστικό επιμελητή.
 • Ε7: Βεβαίωση-Δήλωση εργοδότη για λήξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου.
 • Ε5: Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης μισθωτού (ανεξαρτήτως αν συνδέεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου) μόνο όταν:
  – έχει επισυναφθεί αρχείο με ηλεκτρονικά σαρωμένο το έντυπο Ε5 της οικειοθελούς
  αποχώρησης που, ωστόσο, δεν φέρει την υπογραφή του ασφαλισμένου ή
  – δεν έχει επισυναφθεί αρχείο με την ηλεκτρονικά σαρωμένη εξώδικη δήλωση και την έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή. Επιδότηση με ηλεκτρονικώς υποβληθέντα έντυπα που δεν φέρουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν είναι δυνατή. Περιπτώσεις, ωστόσο, κατά τις οποίες η οικειοθελής αποχώρηση του μισθωτού αναγγέλλεται μεν στο ΕΡΓΑΝΗ, με επισυναπτόμενο, όμως, οποιοδήποτε άλλο αρχείο εκτός των προβλεπομένων από τη διάταξη (π.χ. απλό έγγραφο παραίτησης), θα εξετάζονται από τις Υπηρεσίες εξατομικευμένα, ενώ με την αίτηση επιδότησης θα συνυποβάλλεται απαραιτήτως και σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του ασφαλισμένου για την εκούσια ή μη αποχώρησή του.
  Δικαίωμα επιδότησης με βάση την παρούσα διάταξη εξασφαλίζεται και με χειρόγραφα έντυπα Ε5 που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα στις Υπηρεσίες – ανεξαρτήτως αν φέρουν ή όχι την υπογραφή του ασφαλισμένου- σύμφωνα με το εδ. στ’ του άρθρ. 4 της υπ’ αριθμ. 29502/85/01-09-2014 Υ.Α. (Β’2390), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από εργοδότες μη εξαιρούμενους της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων, από τα οποία προκύπτει η λύση της εργασιακής σχέσης, όχι, όμως, με εκούσια αποχώρηση, όπως οι εργοδότες δηλώνουν, αλλά με άτακτη καταγγελία λόγω της παράβασης των επιταγών της παρ. 2 του άρθρ. 38 του ν. 4488/2017. Εξυπακούεται ότι οι ασφαλισμένοι οφείλουν να προσκομίζουν τα χειρόγραφα αυτά έντυπα στις Υπηρεσίες προκειμένου να επιδοτηθούν.
  Υπενθυμίζεται, ότι είναι δυνατή η επιδότηση και των ασφαλισμένων που προσκομίζουν χειρόγραφα έντυπα Ε6 ή Ε7 που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα από τους εργοδότες τους στις Υπηρεσίες, σύμφωνα με το ίδιο ως άνω εδάφιο της υπ’ αριθμ. 29502/85/01-09-2014 Υ.Α. (Β’2390), ως ισχύει, μολονότι αυτοί υποχρεούνταν σε ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων. Εξυπακούεται ότι τα χειρόγραφα έντυπα Ε6 και Ε7 πρέπει να φέρουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενα, όπως αναλυτικά αναφέρθηκαν παραπάνω (π.χ. υπογραφές και από τον εργοδότη και τον ασφαλισμένο), και ότι δεν θα γίνονται αποδεκτά για την υποβολή αίτησης τακτικής επιδότησης πριν από την παρέλευση των προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής στο ΕΡΓΑΝΗ.
  Πλέον των ως άνω περιπτώσεων ασφαλισμένων που αιτούνται επιδότησης με μη ηλεκτρονικώς υποβληθέντα έντυπα, η υποχρέωση προσκόμισης του χειρόγραφου εντύπου της καταγγελίας ή λήξης της σύμβασης εξακολουθεί να υφίσταται για τους ασφαλισμένους εκείνους:
 • που εργάζονταν σε επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή εντύπων Ε6 και Ε7 στο ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με το άρθρ. 9 της υπ’ αριθμ. 29502/85/2014 ΥΑ-Β’2390- (βλ. σχετικά και παρ. Β’ της παρούσας),
 • που εργάζονταν με σύμβαση έργου, καθώς οι εργοδότες τους δεν υποχρεούνται να υποβάλουν σχετικό έντυπο στο ΕΡΓΑΝΗ (παραμένει σε ισχύ η υπ’ αριθμ. 58531/08.07.2014 εγκύκλιος της Δ/νσης Ασφάλισης),
 • που απασχολούνταν σε οικοδομοτεχνικά έργα εργοδοτών – ιδιωτών (παραμένει σε ισχύ η υπ’ αριθμ. 71416/28.8.2013 εγκύκλιος της Δ/νσης Ασφάλισης).

Από την 13.09.2017 και εξής οποιαδήποτε οδηγία ή εγκύκλιος έρχεται σε αντίθεση με τα παραπάνω καταργείται.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση