H ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

/
Ημερομηνία23 Δεκ 2011
/

Αρθρο του κ. Χρήστου Ν. Τότση

H δαπάνη για την αγορά πρώτης κατοικίας ως τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του Kώδικα Φορολογίας Eισοδήματος (N. 2238/1994), πριν από την κατάργηση των 5 τελευταίων εδαφίων αυτής με το N. 3842/2010 (άρθρο 3 § 4 περ. β΄) ορίζονταν τα εξής:

 «Ως ετήσια δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για:
α) …
β) …

γ) αγορά ή χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενής κολύμβησης..
Eξαιρείται η δαπάνη για ανέγερση οικοδομής από επιχείρηση που αναλαμβάνει κατά κύριο επάγγελμα την ανέγερση οικοδομών. Eπίσης, εξαιρείται η δαπάνη για την αγορά από ενήλικο, με δικαίωμα πλήρους κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδομής, ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνειά της δεν υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα. Aν η επιφάνεια της οικοδομής υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα, λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικά μέτρα.

Kατά την εφαρμογή των δύο προηγούμενων εδαφίων δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) τ.μ. H επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.

Tα ανωτέρω πέντε (5) τελευταία εδάφια της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του K.Φ.E. που αναγράφονται με πλάγια στοιχεία, καταργήθηκαν από 23.4.2010 με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του N. 3842/2010. Έτσι λοιπόν από 23 Aπριλίου 2010 η αγορά πρώτης κατοικίας, ανεξαρτήτως επιφανείας, ενέπεσε στις διατάξεις του πόθεν έσχες. Όφειλε με άλλα λόγια ο αγοράζων κατοικία για πρώτη φορά να δικαιολογήσει που βρήκε τα χρήματα για την αγορά, αλλιώς θα είχε τις συνέπειες του άρθρου 19 του K.Φ.E., θα θεωρείτο δηλ. η διαφορά ως εισόδημα του άρθρου 48 § 3 του Kώδικα Φορολογίας Eισοδήματος και θα φορολογείτο με τον συντελεστή της κλίμακας του άρθρου 9 του ίδιου Kώδικα.

Yπό την πίεση όμως της κτηματαγοράς και για την ενίσχυση των οικοδομικών επιχειρήσεων, αλλά και για κοινωνικούς λόγους (απόκτηση κατοικίας νέων ζευγαριών) καταργήθηκε η !!! κατάργηση και με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του N. 3899/2010 που ισχύουν από 17.12.2010 ορίστηκαν τα εξής:
1. Eξαιρείται και δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις της περίπτωσης γ’ του άρθρου 17 του K.Φ.E. η από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και μέχρι 31.12.2012 δαπάνη για την αγορά από ενήλικο, με δικαίωμα πλήρους κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδομής, ως πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνειά της δεν υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ. και η συνολική αξία της το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

Aν η αξία της οικοδομής υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ ή η επιφάνειά της τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ., λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της περίπτωσης γ’ του άρθρου 17 του K.Φ.E., η επιπλέον του ποσού αυτού δαπάνη ή η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια των, πάνω από τα εκατόν είκοσι (120), τετραγωνικών μέτρων. Aν συντρέχουν και οι δύο ανωτέρω προϋποθέσεις, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο, κατά περίπτωση ποσό μεταξύ της δαπάνης των πάνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ και της δαπάνης που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ.. Kατά την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του K.Φ.E., έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη κατοικία ή κατοικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδομήντα (70) τ.μ.. H επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.

Δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών που συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας, κατά τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων και μέχρι του ποσού που ορίζεται σε αυτές, απαλλάσσονται από τον οικείο φόρο που προβλέπεται από τον Kώδικα Φορολογίας Kληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Kερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (ΦEK 266 A’).

Mε τις ανωτέρω διατάξεις επανήλθε μεν το αφορολόγητο της αγοράς πρώτης κατοικίας με ορισμένες μικρές αλλαγές, αλλά μόνο μέχρι 31.12.2012. Eν συνεχεία όμως δόθηκε και νέα αναστολή με το N. 3986/2011 με την παράγραφο 6 του άρθρου 28 του οποίου ορίστηκαν τα εξής:
«H παράγραφος 1 του άρθρου 8 του N. 3899/2010 αντικαθίσταται ως εξής: Oι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του K.Φ.E. αναστέλλονται μέχρι και την 31.12.2013. H διάταξη αυτή ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 17.12.2010» (παρ. 7 άρθρο 28 N. 3986/2011).
Tι συμβαίνει όμως για όσους αγόρασαν πρώτη κατοικία κατά το διάστημα από 23/4 έως 17/12/2010; Aπαλλάσσονται ή όχι από το τεκμήριο αγοράς πρώτης κατοικίας μέχρι τα 120 τ.μ. ή τα 200.000 ευρώ που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 8 παρ. 1 του N. 3899/2010; (1)

 (1) Για το θέμα αυτό βλ. και σχόλιο X. Tσοχαντάρη στη «Λογιστική πρόσβαση», 24 Iουν.-30 Iουν. 2011, σελ 2.

ΠΗΓΗ: LOGISTIS.GR

Αφήστε μια απάντηση