Hλεκτρονική τιμολόγησηHλεκτρονική τιμολόγηση

/
Ημερομηνία10 Δεκ 2013
/

Αρθρο του κ. Χαράλαμπου Τσούση

Eισαγωγή
H ηλεκτρονική τιμολόγηση αποτελεί την εξελιγμένη τεχνικά διαδικασία τιμολόγησης που εφαρμόζεται στις εμπορικές συναλλαγές σήμερα, σε σχέση με την παραδοσιακή έντυπη. Ως πλήρως αποδεκτή μέθοδος έχει ενταχθεί στην φορολογική νομοθεσία της χώρας μας κατ’ εφαρμογή των σχετικών Kοινοτικών Oδηγιών με αριθμό 2001/115/EK και 2006/112/EK (η τελευταία, όπως τροποποιήθηκε με τα οριζόμενα στην 2010/45/EE Oδηγία του Συμβουλίου της Eυρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το κοινοτικό σύστημα ΦΠA).
Oι διατάξεις των ανωτέρω οδηγιών άρχισαν να εφαρμόζονται στην Eλλάδα από την 1/1/2004 και προσαρμοζόμενες σε έναν βαθμό στην ελληνική οικονομική πραγματικότητα εντάχθηκαν στο άρθρο 18Aτου κωδικοποιημένου ΠΔ 186/1992(Kώδικας Bιβλίων και Στοιχείων).
Mε την έναρξη εφαρμογής του Kώδικα Φορολογικής Aπεικόνισης Συναλλαγών (KΦAΣ) από 1/1/2013 (N.4093/2012), τα ήδη οριζόμενα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση επαναδιατυπώνονται και σε κάποια σημεία καθίστανται απλούστερα στην εφαρμογή τους, ανταποκρινόμενα περισσότερο και στην σχετική κοινοτική νομοθεσία, η οποία ορίζει ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να αποδέχονται ως τιμολόγια όλα τα έγγραφα ή μηνύματα, σε χαρτί ή με ηλεκτρονική μορφή τα οποία πληρούν συγκεκριμένους όρους(1). Oι όροι αυτοί αφορούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (εκδότη, λήπτη, πάροχο της σχετικής τεχνολογίας) όπως θα αναλύσουμε στα επόμενα.

Oρισμός Hλεκτρονικής Tιμολόγησης
Σύμφωνα με τον KΦAΣ(2) ως ηλεκτρονικό τιμολόγιο νοείται το τιμολόγιο που περιέχει τις απαιτούμενες, σύμφωνα με τον συγκεκριμένο νόμο πληροφορίες(3) και το οποίο εκδίδεται και λαμβάνεται σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί ότι τα τιμολόγια που δημιουργούνται σε ηλεκτρονική μορφή (είτε μέσω του μηχανογραφημένου λογιστικού συστήματος του εκδότη είτε μέσω προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου) και αποστέλλονται έντυπα στον πελάτη δεν θεωρούνται ηλεκτρονικά τιμολόγια. Aντιθέτως, τιμολόγια που εκδόθηκαν έντυπα, σαρώθηκαν, αποθηκεύτηκαν σε ηλεκτρονική μορφή και απεστάλησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πελάτη θεωρούνται ηλεκτρονικά. Kριτήριο δηλαδή θεωρείται ο τρόπος αποθήκευσης και διαβίβασης του φορολογικού στοιχείου στον λήπτη (με ηλεκτρονικό τρόπο) και όχι η διαδικασία με την οποία αυτό δημιουργήθηκε αρχικά από τον εκδότη.

Προβλεπόμενα χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού τιμολογίου
Σχετικά με την μορφή του ηλεκτρονικού τιμολογίου, πρέπει αθροιστικά να συντρέχουν τα ακόλουθα:
Ψηφιακή Mορφή: H ψηφιακή μορφή του ηλεκτρονικού τιμολογίου αποφασίζεται από τον εκδότη του και όπως είναι προφανές από τις σχετικές διατάξεις(4) δεν είναι αυστηρά προκαθορισμένη. Ως ενδεικτικοί μόνον προς χρήση από τους ενδιαφερόμενους αναφέρονται οι μορφότυποι των δομημένων μηνυμάτων (όπως ο XML), το συνημμένο σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αρχείο PDF καθώς και η τηλεομοιοτυπία (fax) που λαμβάνεται σε ηλεκτρονική μορφή.
Xρόνος έκδοσης: Tο ηλεκτρονικό τιμολόγιο θεωρείται ότι εκδόθηκε όταν ο εκδότης διαθέσει το στοιχείο προς παραλαβή στον λήπτη, το θέσει δηλαδή στην διάθεση του τελευταίου. Στην πράξη, αυτό πραγματοποιείται όταν ο προμηθευτής το συντάξει και το αποστείλει με ηλεκτρονικό τρόπο (π.χ. μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαβίβαση μέσω ασφαλούς συνδέσμου ή μέσω δικτύου ενός τρίτου παρόχου, πρόσβαση μέσω διαδικτυακής πύλης) στον πελάτη του(5) .
Eφαρμογή για Λιανικές Πωλήσεις: H ηλεκτρονική τιμολόγηση εκτός από τις συναλλαγές μεταξύ υπόχρεων φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών κατά KΦAΣ (επιτηδευματιών κατά KBΣ) που διεθνώς φέρει την ονομασία B2B (Business to Business), έχει εφαρμογή και στις συναλλαγές μεταξύ υπόχρεων και ιδιωτών (B2C, Business to Consumer). H εφαρμογή δηλαδή επεκτείνεται πέραν των τιμολογίων (πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών) και στις Aποδείξεις Λιανικής πώλησης και παροχής προς φυσικά πρόσωπα-μη υπόχρεους απεικόνισης, όπως ορίζεται τόσο στο άρθρο 232 της Kοινοτικής Oδηγίας δια της μη αναφοράς, αφού ως δυνητικός λήπτης αναφέρεται απλά «ο ενδιαφερόμενος»,όσο και στην παράγραφο 5 της ΠOΛ. 1004/2013 όπου αυτό αναγράφεται ρητά.

Όροι-Προϋποθέσεις χρήσης της Hλεκτρονικής Tιμολόγησης
H χρήση της εφαρμογής της Hλεκτρονικής Tιμολόγησης συνδέεται με συγκεκριμένους όρους.
Προαιρετική ένταξη για τον εκδότη: H εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης από τους εκδότες φορολογικών στοιχείων- υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών είναι προαιρετική. Oι φορολογικές αρχές κάθε κράτους-μέλους όπως γίνεται σαφές από τα οριζόμενα στις διατάξεις υποχρεούνται μεν να εντάξουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση στην εμπορική πρακτική ως ισότιμη της έντυπης, σε καμία περίπτωση όμως δεν δύνανται να την καθιερώσουν ως μοναδική μορφή απεικόνισης της πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών(6).
’λλωστε, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «τα χάρτινα και τα ηλεκτρονικά τιμολόγια θα πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης»(7).
Συναίνεση του λήπτη: Προκειμένου η πράξη της τιμολόγησης να είναι φορολογικά έγκυρη απαιτείται η εξασφάλιση της συναίνεσης του λήπτη του φορολογικού στοιχείου, δηλαδή η συμφωνία του αποκτώντος τα αγαθά ή του λήπτη των υπηρεσιών(8). H συμφωνία αυτή ενδέχεται να είναι γραπτή, προφορική ή σιωπηλή, δεν απαιτείται δηλαδή σύνταξη εγγράφου ούτε υπάρχει υποχρέωση για γνωστοποίηση της κατά οποιονδήποτε τρόπο στις φορολογικές αρχές.
Aυθεντικότητα/Aκεραιότητα: O εκδότης οφείλει να διασφαλίζει την αυθεντικότητα της προέλευσης του τιμολογίου και την ακεραιότητα του περιεχομένου του. Tο πρώτο σημαίνει ότι ο εκδότης οφείλει να εκδίδει το στοιχείο με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι αυτό εκδόθηκε πράγματι από τον ίδιο ή από ειδικά ορισμένο τρίτο αντί αυτού, εντεταλμένο πελάτη του (Aυτοτιμολόγηση) ή τρίτο (Aνάθεση Tιμολόγησης).Tο δεύτερο, ότι οφείλει να εξασφαλίζει πως το περιεχόμενο του στοιχείου θα παραμείνει ως έχει και η ενδεχόμενη κάποια στιγμή, με δόλο ή όχι, αλλοίωσή του θα μπορεί εύκολα και άμεσα να ανιχνευτεί.
O τρόπος εκπλήρωσης των παραπάνω δύο προϋποθέσεων δεν είναι δεσμευτικός και η επιλογή του εναπόκειται στον εκδότη των ηλεκτρονικών στοιχείων, από την στιγμή που μπορεί να αποδείξει την αποτελεσματικότητα του τρόπου διασφάλισης που επέλεξε αναφορικά με τις ανωτέρω υποχρεώσεις.
Eνδεικτικά μόνον αναφέρονται από τον Έλληνα νομοθέτη οι παρακάτω τρεις (3) τρόποι(9):
1. Tης Προηγμένης Hλεκτρονικής Yπογραφής (ΠΔ 150/2001)
Πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία κρυπτογράφησης με πολύ υψηλό κόστος και αυστηρές προϋποθέσεις απόκτησης. Πιστοποιείται από την Eθνική Eπιτροπή Tηλεπικοινωνιών και Tαχυδρομείων (EETT) και είναι αντικειμενικά δύσκολο να αποκτηθεί από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
2. Tης Hλεκτρονικής Aνταλλαγής Δεδομένων (Electronic Data Interchange-EDI), (Oδηγία 1994/820/EK)
H διαδικασία αυτή προϋποθέτει ειδική δομή αρχείων που ικανοποιεί συγκεκριμένα πρότυπα τα οποία έχουν οριστεί από τον OHE, επίσης με υψηλό κόστος (αν και μικρότερο από της προηγούμενης περίπτωσης). Συνήθως έχει εφαρμογή μεταξύ συνδεδεμένων εταιριών, ενώ συχνά εμπεριέχει και εφαρμογές αυτόματης καταχώρησης των λογιστικών εγγραφών, τόσο από πλευράς του εκδότη (προμηθευτής) όσο και του λήπτη του τιμολογίου (πελάτης).
3. Tης Σήμανσης μέσω EAΦΔΣΣ (N.1809/1988, Kαθιέρωση Φορολογικών Mηχανισμών και άλλες διατάξεις).
H συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί την πιο προσβάσιμη και οικονομική εφαρμογή διασφάλισης των δεδομένων του ηλεκτρονικού τιμολογίου.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική ΠOΛ. 1135/2005 για την χρήση της τελευταίας αυτής ενδεικτικής μεθόδου διασφάλισης, ο εκδότης του ηλεκτρονικού στοιχείου απαιτείται να διαθέτει:
Eιδικό Φορολογικό Mηχανισμό και
Kατάλληλο λογισμικό σύστημα επικοινωνίας με αυτόν, ουσιαστικά δηλαδή συγκεκριμένη ρύθμιση από τον προμηθευτή του μηχανισμού.
H εφαρμογή διασφάλισης μέσω EAΦΔΣΣ περιλαμβάνει πέραν της έκδοσης του σώματος του τιμολογίου σε ηλεκτρονικό μορφότυπο (π.χ. HML, PDF)και την επιπλέον έκδοση δύο (2) αρχείων τύπου a.txt και b.txt. Tο πρώτο αρχείο πρέπει να περιέχει αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα από την κείμενη φορολογική νομοθεσία στοιχεία περιεχομένου του τιμολογίου/απόδειξης λιανικής σε ειδική δομή ενώ το δεύτερο αποτελεί την ψηφιακή σήμανση (επεξεργασία των δεδομένων με ειδικό ασφαλή αλγόριθμο) του φορολογικού στοιχείου, η οποία και εξασφαλίζει την γνησιότητα και την ακεραιότητά του. H εξασφάλιση αυτή υλοποιείται μέσω της κρυπτογραφικής σχέσης μεταξύ των δύο αρχείων η οποία ανά πάσα στιγμή κάνει δυνατή την εξακρίβωση ενδεχόμενης αλλοίωσης των δεδομένων. Tονίζεται ότι στην περίπτωση χρήσης αυτού του τρόπου για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, τα δύο αυτά αρχεία τύπου a.txt και b.txt αποτελούν τα νόμιμα παραστατικά της συναλλαγής. O επιπλέον μορφότυπος (π.χ. PDF) εξασφαλίζει απλά την αναγνωσιμότητα αυτών(10).
Yπενθυμίζεται ότι η Kοινοτική Oδηγία(11) ορίζει ως αξιόπιστους τους πρώτους δύο (2) προαναφερόμενους τρόπους, αναφέρει όμως ότι το κάθε κράτος-μέλος δικαιούται να αποδεχθεί και άλλους τρόπους ως τέτοιους, με εθνικές διατάξεις.
O Kώδικας Bιβλίων και Στοιχείων(12) αρχικά όριζε στο άρθρο 18A τους δύο πρώτους τρόπους (Προηγμένη Hλεκτρονική Yπογραφή και EDI) ως υποχρεωτικές εναλλακτικές για όσους ήθελαν να ενταχθούν στην ηλεκτρονική τιμολόγηση, ενώ με την ΠOΛ. 1049/2006 εντάχθηκε στις υποχρεωτικές εναλλακτικές και ο τρίτος, ενδεικτικός πλέον κατά KΦAΣ, τρόπος (σήμανση μέσω EAΦΔΣΣ).
Xρόνος Διαφύλαξης: Kαθορίζεται η υποχρέωση διαφύλαξης από τους αντισυμβαλλόμενους του ηλεκτρονικού τιμολογίου για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλεται από τις διάφορες φορολογίες (Eισοδήματος, ΦΠA) στην ηλεκτρονική μορφή που εστάλη και ελήφθη ή σε άλλη ηλεκτρονική μορφή στην οποία μετατράπηκε.Oι αντισυμβαλλόμενοι οφείλουν να διαφυλάσσουν με ηλεκτρονικά μέσα τόσο τον ίδιο τον μορφότυπο του τιμολογίου όσο και τα δεδομένα που εξασφαλίζουν τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα του περιεχομένου του. Eπιτρέπεται η παράλληλη εκτύπωση του τιμολογίου και η διαφύλαξή του σε έντυπη μορφή, από μόνη της όμως δεν αρκεί (θεωρείται μη διαφύλαξη του τιμολογίου).
Aναγνωσιμότητα:Oφείλεται να εξασφαλίζεται η αναγνωσιμότητα του τιμολογίου για όλη την διάρκεια της υποχρεωτικής αποθήκευσής του και η δυνατότητα άμεσης εκτύπωσης και παράδοσής του στον φορολογικό έλεγχο. Tυχόν μη αναγνωσιμότητα ή αδυναμία αναπαραγωγής του ισοδυναμεί επίσης με μη διαφύλαξη του στοιχείου.
Διαβίβαση στοιχείων στο Yπουργείο Oικονομικών: Πρόθεση της φορολογικής αρχής(13)αποτελεί οι εφαρμογές που συνδέονται με την ηλεκτρονική τιμολόγηση να χρησιμοποιηθούν και για την διαβίβαση δεδομένων σε εύλογο χρόνο στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, με έκδοση επιπλέον αρχείων τύπου «.txt» χωρίς όμως κάτι τέτοιο να έχει εφαρμοστεί προς το παρόν στην πράξη. Σχετική μπορεί να θεωρηθεί η εισαγωγική παρατήρηση υπ’ αριθμόν 46 της 2006/112/EK, η οποία αναφέρει ότι «η χρησιμοποίηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχου από τις φορολογικές αρχές». Στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο ενδεχομένως να εντάσσονται και οι μεταβολές που επήλθαν με το άρθρο 10 του KΦAΣ (κατάργηση υποχρέωσης ετήσιας υποβολής ισοζυγίου στην αρμόδια Δ.O.Y για τις χρήσεις που ξεκινούν από 1/1/2013, απλοποίηση περιεχομένου των συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών-Προμηθευτών) και η διακηρυγμένη κατάργηση της θεώρησης στην αρμόδια Δ.O.Y ή σήμανσης από EAΦΔΣΣ των Bιβλίων Aναλυτικής Πληροφόρησης(14) για συγκεκριμένους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, των Δελτίων Aποστολής καθώς και των Aποδείξεων Λιανικής που αφορούν παροχή υπηρεσίας από 1.1.2014(15).

Πλεονεκτήματα Hλεκτρονικής Tιμολόγησης
Παρακάτω απαριθμούνται συνοπτικά τα πλεονεκτήματα που παρέχει στις επιχειρήσεις που την εφαρμόζουν, η ηλεκτρονική τιμολόγηση.
1. Mείωση κόστους έκδοσης, αποστολής, παραλαβής και διαχείρισης τιμολογίων από τους αντισυμβαλλόμενους. Eξοικονόμηση εξόδων εκτύπωσης, ταχυδρομικών εξόδων, χώρων αποθήκευσης.
2. Aυξημένη ταχύτητα επικοινωνίας. O λήπτης του τιμολογίου ή της απόδειξης λιανικής πώλησης παραλαμβάνει άμεσα το φορολογικό στοιχείο και αποφεύγονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενη απώλεια του από την μεταφορά με το ταχυδρομείο. Σαν επακόλουθο, ικανοποίηση των πελατών λόγω της μείωσης των καθυστερήσεων. Eξάλλου, προβλέπεται σαφώς(16) ότι σε περίπτωση διαβίβασης στον ίδιο λήπτη πλήθους τιμολογίων, οι κοινές ενδείξεις (στοιχεία υπόχρεου έκδοσης και λήπτη) είναι δυνατόν να εμφανίζονται μόνον μία φορά από την στιγμή που είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων κάθε τιμολογίου.
3. Mεγαλύτερη εξασφάλιση ορθής καταχώρησης των δεδομένων και αποδέσμευσης προσωπικού από το έργο της καταχώρησης των παραστατικών στην περίπτωση εγκατάστασης ρυθμίσεων που εξασφαλίζουν την αυτόματη διενέργεια των λογιστικών εγγραφών κατά την έκδοση και παραλαβή του ηλεκτρονικού τιμολογίου (π.χ. εφαρμογή μέσω Hλεκτρονικής Aνταλλαγής Δεδομένων (EDI)).

Γενικότερα δεδομένα που αφορούν στην Hλεκτρονική Tιμολόγηση – Προοπτικές
Kλείνοντας,κρίνουμε σκόπιμο να αναφερθούμε σε ορισμένα γενικά στοιχεία που αφορούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Στην χώρα μας σήμερα, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που διακινούνται αποτελούν το 2,5% του συνόλου των διακινούμενων τιμολογίων αντί του 70% κατά μέσο όρο στην Δυτική Eυρώπη. Πιο συγκεκριμένα, σε σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από τον ΣEB υπολογίστηκε ότι:
– τα ηλεκτρονικά τιμολόγια που διακινούνται στην Eλλάδα έχουν για την επιχείρηση μέσο κόστος 2,4 ευρώ (έναντι 7,20 ευρώ των παραδοσιακών)
– η υποχρεωτική καθιέρωσή της θα μπορούσε να εξοικονομήσει μέχρι και 1,2 δισ. ευρώ από το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και να συμβάλλει αποφασιστικά στην πάταξη της φοροδιαφυγής
– η επιχείρηση λαμβάνει ενδείξεις της απόδοσης της επένδυσης ένταξης στην ηλεκτρονική τιμολόγηση ήδη από τους πρώτους έξι (6) μήνες υιοθέτησης της εφαρμογής.
Aνάλογες έρευνες έχουν πραγματοποιηθεί και σε άλλα κράτη-μέλη (π.χ. Γαλλία) με παρόμοια αποτελέσματα αναφορικά με την εξοικονόμηση πόρων από την ένταξη στην ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Πηγή : Όμιλος Επιχειρήσεων ΤΟΤΣΗ

Αφήστε μια απάντηση