Τι αλλάζει σύντομα στο ΦΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

/
Ημερομηνία24 Ιαν 2018
/

Στις 7 Απριλίου 2016, η Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο δράσης σχετικά με την απλοποίηση του ΦΠΑ στην Ε.Ε.

Μετά την έγκριση αυτού του σχεδίου δράσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωράει σταδιακά σε μια σειρά προτάσεων για την ολοκλήρωσή του σχεδίου αυτού.Ταυτόχρονα με την ανακοίνωση της πρότασης της Ε.Ε. η οποία δίνει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ  ανακοινώθηκε και η πρόταση που αφορά την απλοποίηση του ΦΠΑ στις μικρές επιχειρήσεις.

 

Μείωση του κόστους ΦΠΑ για τις ΜΜΕ

Βάσει των ισχυόντων κανόνων, τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν από τον ΦΠΑ τις πωλήσεις που πραγματοποιούν μικρές επιχειρήσεις, υπό τον όρο ότι δεν υπερβαίνουν έναν συγκεκριμένο ετήσιο κύκλο εργασιών, ο οποίος ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Οι αναπτυσσόμενες ΜΜΕ χάνουν την πρόσβασή τους στα μέτρα απλούστευσης μόλις σημειωθεί υπέρβαση του κατώτατου ορίου απαλλαγής. Επίσης, στις απαλλαγές αυτές έχουν πρόσβαση μόνο οι εγχώριες επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της ΕΕ.

Πέραν των ισχυόντων κατώτατων ορίων απαλλαγής που παραμένουν σε ισχύ, οι σημερινές προτάσεις προβλέπουν:

 • κατώτατο όριο εσόδων 2 εκατ. ευρώ σε ολόκληρη την ΕΕ, κάτω από το οποίο οι μικρές επιχειρήσεις θα επωφελούνται από μέτρα απλούστευσης, είτε απαλλάσσονται ήδη από τον ΦΠΑ είτε όχι·
 • τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να εξαιρούν όλες τις μικρές επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για απαλλαγή από τον ΦΠΑ από τις υποχρεώσεις σχετικά με την ταυτοποίηση, την τιμολόγηση, την τήρηση λογιστικής και την υποβολή δήλωσης·
 • όριο ετήσιου κύκλου εργασιών 100 000 EUR που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη να επωφελούνται από την απαλλαγή ΦΠΑ.

Αυτές οι νομοθετικές προτάσεις θα υποβληθούν τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για διαβούλευση και στο Συμβούλιο για έγκριση. Οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ μόνον όταν ολοκληρωθεί πράγματι η μετάβαση στο οριστικό καθεστώς.

 

Ερωτήσεις-απαντήσεις για την πρόταση  αλλαγών στο ΦΠΑ των μικρών επιχειρήσεων

Γιατί οι τρέχοντες κανόνες ΦΠΑ αποτελούν πρόβλημα για τις μικρότερες εταιρείες;

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ΦΠΑ, επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εξαιρούν τις πωλήσεις μικρών εταιρειών από τον ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους είναι κατώτερος από ένα εθνικό όριο – το οποίο είναι διαφορετικό σε κάθε κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να απαλλάξουν τις μικρές εταιρείες από ορισμένες ή όλες τις υποχρεώσεις ΦΠΑ σχετικά με την αναγνώριση, την τιμολόγηση, τη λογιστική ή τις δηλώσεις ΦΠΑ, για παράδειγμα. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι ελεύθερες να επιλέξουν εάν θα χρησιμοποιήσουν την απαλλαγή ανάλογα με τις ανάγκες τους. Αυτά τα μέτρα απλούστευσης είναι διαθέσιμα μόνο στις μικρές εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις και χρησιμοποιούν την απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Διατίθενται επίσης μόνο σε εθνικό επίπεδο, πράγμα που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εξαιρέσεις και μέτρα απλούστευσης σε άλλη χώρα. Αυτό δημιουργεί ένα συνονθύλευμα κανόνων που στρεβλώνουν τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις.

Τέλος, οι μικρές επιχειρήσεις φέρουν αναλογικά υψηλότερο κόστος συμμόρφωσης με το ΦΠΑ από ό, τι οι μεγάλες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι πολλές από αυτές τις δαπάνες είναι σταθερές και όχι ανάλογες με τον κύκλο εργασιών τους. Οι μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση σε μέτρα απλούστευσης του ΦΠΑ υφίστανται ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι αυτών που το κάνουν.

Πώς θα βοηθήσει αυτή η πρόταση;

Η σημερινή πρόταση θα εισαγάγει ένα κατώτατο όριο σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα επιτρέπει σε πολλές περισσότερες εταιρείες να επωφελούνται από απλούστερους κανόνες. Θα μειώσει το κόστος συμμόρφωσης προς τις ΜΜΕ μέχρι το 18% ετησίως, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η διασυνοριακή εμπορική δραστηριότητα κατά περίπου 13%. Θα πρέπει επίσης να έχει θετικό αντίκτυπο στα έσοδα μακροπρόθεσμα, λόγω της γενικής θετικής επίπτωσης στην παραγωγή των μικρών επιχειρήσεων.

Αν και τα σημερινά εθνικά όρια απαλλαγής στα κράτη μέλη θα παραμείνουν, οι σημερινοί κανόνες θα εισήγαγαν:

Ένα κατώτατο όριο εσόδων ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ σε ολόκληρη την ΕΕ, βάσει του οποίου οι μικρές επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από μέτρα απλούστευσης, ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη απαλλαγεί από τον ΦΠΑ
Τη δυνατότητα των κρατών μελών να απαλλάσσουν όλες τις μικρές επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για απαλλαγή από τον ΦΠΑ από υποχρεώσεις σχετικά με την αναγνώριση, την τιμολόγηση, τη λογιστική ή τις επιστροφές
Όριο κύκλου εργασιών ύψους 100.000 ευρώ το οποίο θα επέτρεπε στις εταιρείες που λειτουργούν σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη να επωφελούνται από την απαλλαγή από τον ΦΠΑ.

Τι είδους απλοποιήσεις θα απολαύουν οι ΜΜΕ;

Όλες οι ΜΜΕ θα επωφεληθούν από τα μέτρα απλούστευσης. Τα μέτρα αυτά αφορούν την καταχώριση του ΦΠΑ και την τήρηση αρχείου ΦΠΑ καθώς και τη δυνατότητα να επωφελούνται από τη συχνότερη συμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ τους. Επιπλέον, οι εταιρείες που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ θα απολαύουν της απαλλαγής από την καταχώριση ΦΠΑ ή την απλοποιημένη εγγραφή και από τις υποχρεώσεις τιμολόγησης.

Διαβούλευση και τα επόμενα βήματα

Μια δημόσια διαβούλευση διεξήχθη από τον Δεκέμβριο του 2016 έως τον Μάρτιο του 2017 και πραγματοποιήθηκαν αρκετές άλλες διαβουλεύσεις με τη βιομηχανία και τις μικρές επιχειρήσεις. Οι συνεισφορές που εισπράχθηκαν μέσω της πλατφόρμας REFIT και οι αυθόρμητες συνεισφορές ελήφθησαν επίσης υπόψη.

Θα περιλαμβάνει η πρόταση απλούστευση για όλες τις ΜΜΕ;

Σε επίπεδο ΕΕ, οι ΜΜΕ ορίζονται σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι απλουστεύσεις της οδηγίας για τον ΦΠΑ στοχεύουν τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε πολύ μικρότερη κλίμακα, οι οποίες με τον γενικό ορισμό θα θεωρούνται «πολύ μικρές επιχειρήσεις», δηλαδή εκείνες με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ. Η αναθεώρηση του ισχύοντος καθεστώτος απαλλαγής θα επηρεάσει ειδικότερα μια πολύ μικρότερη ομάδα επιχειρήσεων, δηλαδή εκείνες με ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των 100.000 ευρώ.

 

————————

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

 • Λόγοι και στόχοι της πρότασης
  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι φόρος κατανάλωσης, ο οποίος βαρύνει τελικά τον τελικό καταναλωτή, αλλά εισπράττεται από επιχειρήσεις που προμηθεύουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η οδηγία για τον ΦΠΑ1 θεσπίζει μια σειρά διοικητικών υποχρεώσεων που διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία του συστήματος (π.χ. καταχώριση ΦΠΑ, τιμολόγηση, λογιστική και υποβολή εκθέσεων).
  Η επιβάρυνση συμμόρφωσης που απορρέει από την ανάγκη τήρησης αυτών των υποχρεώσεων δημιουργεί ένα κόστος για τις επιχειρήσεις που αναφέρεται ως «κόστος συμμόρφωσης». Οι υποχρεώσεις ΦΠΑ είναι ιδιαίτερα επαχθείς για τις μικρές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι διαθέτουν πιο περιορισμένους πόρους από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό οδηγεί σε μικρές επιχειρήσεις (εφεξής «ΜΜΕ») που φέρουν αναλογικά υψηλότερο κόστος συμμόρφωσης με το ΦΠΑ από ό, τι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
  Επομένως, η οδηγία για τον ΦΠΑ προβλέπει διάφορες διατάξεις που αποσκοπούν στη μείωση της επιβάρυνσης των ΜΜΕ που ασχολούνται με τον ΦΠΑ. Οι διατάξεις αυτές περιλαμβάνονται σε μεγάλο βαθμό στον τίτλο XII, κεφάλαιο 1 της οδηγίας, με τίτλο «Ειδικό καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις» (στο εξής: καθεστώς ΜΜΕ).

  Τα μέτρα αυτά επιτρέπουν στα κράτη μέλη να:
  (i) προβλέπουν απλουστευμένες διαδικασίες είσπραξης και είσπραξης του ΦΠΑ · και
  ii) απαλλάσσουν τις ΜΜΕ με ετήσιο κύκλο εργασιών χαμηλότερο από ένα ορισμένο κατώτατο όριο από την είσπραξη και την έκπτωση του ΦΠΑ (στο εξής: απαλλαγή για τις ΜΜΕ).
  Οι απλουστευμένες υποχρεώσεις ΦΠΑ διατίθενται επίσης στην οδηγία ΦΠΑ, αλλά εκτός του καθεστώτος των ΜΜΕ. Τα μέτρα αυτά είναι προαιρετικά – τα κράτη μέλη μπορούν να τα εφαρμόσουν και οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από αυτά.
  Η παρούσα πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της δέσμης μεταρρυθμίσεων που ανακοινώθηκε στο σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ.

  Λόγοι που απαιτούν δράση.
  Πρώτον, το καθεστώς για τις ΜΜΕ είναι ήδη παρωχημένο, καθώς εργάζεται με βάση αποκλίσεις. Στις διατάξεις της, η ίδια η οδηγία για τον ΦΠΑ παρέχει τη δυνατότητα να παρεκκλίνει από το βασικό κατώτατο όριο απαλλαγής των ΜΜΕ ύψους 5 000 ευρώ, καθορίζοντας ρητά κατώτατα όρια για 19 κράτη μέλη. Ωστόσο, 10 κράτη μέλη βασίζονται σήμερα σε παρεκκλίσεις από το εφαρμοστέο κατώτατο όριο και έχουν ήδη υποβληθεί πολλές νέες αιτήσεις παρέκκλισης.
  Δεύτερον, το καθεστώς για τις ΜΜΕ, το οποίο προβλέπει τη λήψη μέτρων στο κράτος μέλος εγκατάστασης των μικρών επιχειρήσεων, καθίσταται μη βιώσιμο, καθώς το σύστημα ΦΠΑ μετατίθεται προς τη φορολογία που βασίζεται στον προορισμό.
  Ως αποτέλεσμα, η αναθεώρηση στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου, απλουστευμένου συστήματος ΜΜΕ.
  Ειδικότερα, επιδιώκει
  (i) να μειώσει το κόστος συμμόρφωσης του ΦΠΑ για τις ΜΜΕ τόσο σε εγχώριο όσο και σε κοινοτικό επίπεδο ·
  (ii) να μειώσει τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού τόσο σε εγχώριο όσο και σε κοινοτικό επίπεδο,
  (iii) τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της επίδρασης κατωφλίου · και
  iv) τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης των ΜΜΕ και παρακολούθηση από τις φορολογικές διοικήσεις.

  • Επισκόπηση των κύριων διατάξεων της πρότασης
  Οι κυριότερες διατάξεις της πρότασης είναι οι εξής:

  (1) η αύξηση του ορίου της απαλλαγής για τις μικρές επιχειρήσεις σε όλες τις επιλέξιμες επιχειρήσεις της ΕΕ, είτε είναι εγκατεστημένες στο κράτος μέλος όπου εφαρμόζεται ο ΦΠΑ είτε όχι
  (2) η θέσπιση μιας ενημερωμένης τιμής για το μέγιστο επίπεδο των εθνικών ορίων εξαίρεσης ·
  (3) η εισαγωγή μεταβατικής περιόδου κατά την οποία οι μικρές επιχειρήσεις που υπερβαίνουν προσωρινά το κατώτατο όριο απαλλαγής θα είναι σε θέση να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την εξαίρεση ·
  (4) η εισαγωγή απλουστευμένων υποχρεώσεων ΦΠΑ τόσο για τις απαλλασσόμενες όσο και για τις μη απαλλασσόμενες μικρές επιχειρήσεις.

  Λεπτομερής επεξήγηση των ειδικών διατάξεων της πρότασης

  Τα σημεία 1 έως 7, 13, 17, 19 και 20 του άρθρου 1 προτείνουν ορισμένες τροποποιήσεις που αφορούν ενημερώσεις, τεχνικές προσαρμογές και παραπομπές στην απαλλαγή των ΜΜΕ σε άλλες διατάξεις της οδηγίας ΦΠΑ.
  Το άρθρο 1 σημείο 8 εισάγει ένα νέο άρθρο 280α για την παροχή ορισμών των διαφόρων εννοιών που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του ειδικού καθεστώτος που προβλέπεται στον τίτλο XII κεφάλαιο 1 της οδηγίας ΦΠΑ.

  Ο ορισμός των «μικρών επιχειρήσεων» συμβάλλει στη διευκρίνιση αυτών των διατάξεων και στην αύξηση της ασφάλειας δικαίου για τους φορολογούμενους. Θα καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών της Ένωσης στην ενιαία αγορά δεν υπερβαίνει τα 2 000 000 ευρώ. Όσον αφορά τη μεταχείριση του ΦΠΑ, η εισαγωγή αυτού του ορισμού επιτρέπει μέτρα απλούστευσης που απευθύνονται σε επιχειρήσεις οι οποίες, από οικονομική άποψη, αν και ο κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει το όριο εξαίρεσης. Συνεπώς, η ευρύτερη κατηγορία μικρών επιχειρήσεων περιλαμβάνει επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, καθώς και επιχειρήσεις που είναι επιλέξιμες για απαλλαγή, αλλά οι οποίες επέλεξαν την εφαρμογή της οι συνήθεις κανόνες ή του οποίου ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει το κατώτατο όριο απαλλαγής και οι οποίοι επομένως φορολογούνται βάσει των συνήθων κανόνων.

  Υπάρχουν επίσης δύο ορισμοί του κύκλου εργασιών που έχουν εισαχθεί για να διευκολυνθεί η εφαρμογή των εθνικών κατωτάτων ορίων απαλλαγής («ετήσιος κύκλος εργασιών του κράτους μέλους») και ο όρος επιλεξιμότητας που ισχύει για τις μη εγκατεστημένες μικρές επιχειρήσεις («ετήσιος κύκλος εργασιών της Ένωσης»).

  Τα σημεία 9, 10 και 16 του άρθρου 1 προβλέπουν αλλαγές που προκύπτουν από την κατάργηση της διαβαθμισμένης φορολογικής ελάφρυνσης, η οποία διαπιστώθηκε ότι αποτελεί πηγή πολυπλοκότητας και ελάχιστα συμβάλλει στη μείωση της επιβάρυνσης των μικρών επιχειρήσεων από τη συμμόρφωση. Συνεπώς, το μέτρο αυτό πρέπει να καταργηθεί.

  Το άρθρο 1 σημείο 11 τροποποιεί το άρθρο 283 παράγραφος 1 όσον αφορά τον αποκλεισμό από την απαλλαγή των μη εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Η τροπολογία αυτή είναι αναγκαία για να ανοίξει η απαλλαγή σε επιχειρήσεις της ΕΕ που δεν είναι εγκατεστημένες στο κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιούν προμήθειες που υπόκεινται στον ΦΠΑ.

  Το άρθρο 1 σημείο 12 τροποποιεί το άρθρο 284 για να καθορίσει το νέο πεδίο εφαρμογής της απαλλαγής για τις μικρές επιχειρήσεις, το οποίο θα παραμείνει προαιρετικό για τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη που αποφασίζουν να εφαρμόσουν την απαλλαγή για τις ΜΜΕ θα έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν το κατώτατο όριό τους στο επίπεδο που αντανακλά καλύτερα το ιδιαίτερο οικονομικό και νομικό τους πλαίσιο. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης περιορίζεται στις μικρότερες επιχειρήσεις και να περιοριστούν οι πιθανές στρεβλωτικές επιπτώσεις της εξαίρεσης, η οδηγία για τον ΦΠΑ θα ορίσει το ανώτατο όριο του κατωφλίου απαλλαγής που είναι κοινό για όλα τα κράτη μέλη. Η απαλλαγή θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις επιλέξιμες επιχειρήσεις της ΕΕ, είτε είναι εγκατεστημένες στο κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιούν προμήθειες που υπόκεινται στον ΦΠΑ.

  Για κάθε μικρή επιχείρηση που μπορεί να κάνει χρήση της απαλλαγής σε ένα κράτος μέλος στο οποίο δεν είναι εγκατεστημένο, πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις: i) ο ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης στο εν λόγω κράτος μέλος («ετήσιος κύκλος εργασιών του κράτους μέλους») όριο που ισχύει εκεί · και ii) ο συνολικός κύκλος εργασιών της στην ενιαία αγορά (ετήσιος κύκλος εργασιών της Ένωσης) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 100 000 ευρώ. Η τελευταία προϋπόθεση επιλεξιμότητας πρέπει να αποτρέπει την κατάχρηση από μεγάλες επιχειρήσεις που, ελλείψει του συνολικού ορίου κύκλου εργασιών της ΕΕ, να επωφεληθούν από τις απαλλαγές των ΜΜΕ σε πολλά κράτη μέλη (π.χ. εάν ο κύκλος εργασιών τους σε κάθε κράτος μέλος ήταν μικρότερος από το ισχύον όριο απαλλαγής για τις ΜΜΕ) παρά το γεγονός ότι έχουν μεγάλο συνολικό κύκλο εργασιών.

  Προκειμένου να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός έλεγχος της εφαρμογής των όρων της απαλλαγής, το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη μια επιχείρηση που κάνει χρήση της απαλλαγής σε άλλα κράτη μέλη πρέπει να συγκεντρώνει όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών της. Επομένως, όταν μια μικρή επιχείρηση κάνει χρήση της απαλλαγής σε άλλα κράτη μέλη από εκείνα στα οποία είναι εγκατεστημένη, το κράτος μέλος εγκατάστασης θα πρέπει να εξασφαλίσει την ακριβή δήλωση του ετήσιου κύκλου εργασιών της Ένωσης και του ετήσιου κύκλου εργασιών του κράτους μέλους από τη μικρή επιχείρηση και θα ενημερώνει τις φορολογικές αρχές των άλλων ενδιαφερομένων κρατών μελών στα οποία η μικρή επιχείρηση πραγματοποιεί τις προμήθειές της.
  Το άρθρο 1 σημείο 14 τροποποιεί το άρθρο 288 για να διευκρινίσει ποιες συναλλαγές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ετήσιου κύκλου εργασιών που χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για την εφαρμογή της απαλλαγής στις μικρές επιχειρήσεις.

Το άρθρο 1 σημείο 15 εισάγει ένα νέο άρθρο 288α, το οποίο εισάγει μια μεταβατική περίοδο για τις μικρές επιχειρήσεις που κάνουν χρήση της απαλλαγής των ΜΜΕ, των οποίων ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει το κατώτατο όριο απαλλαγής σε ένα δεδομένο έτος. Οι εν λόγω επιχειρήσεις επιτρέπεται να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την απαλλαγή για ΜΜΕ για το εν λόγω έτος, υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο κατώτατο όριο των ΜΜΕ κατά περισσότερο από 50% κατά το εν λόγω έτος. Η διάταξη αντικατοπτρίζει δύο τελικά σημεία σε αυτό το μεταβατικό στάδιο (με διάρκεια άνω του 50%) που σχετίζεται με το χρόνο (1 έτος) και με τον κύκλο εργασιών (που υπερβαίνει το κατώτατο όριο απαλλαγής).

Το άρθρο 1 σημείο 18 εισάγει ένα νέο τμήμα 2α σχετικά με τα μέτρα απλούστευσης τόσο για τις απαλλασσόμενες όσο και για τις μη απαλλασσόμενες επιχειρήσεις. Το νέο υποτμήμα 1 ενσωματώνει ορισμένες απλουστευμένες υποχρεώσεις για απαλλασσόμενες επιχειρήσεις στο καθεστώς απαλλαγής (καταχώριση, τιμολόγηση, τήρηση λογαριασμών και δηλώσεις ΦΠΑ). Επιπλέον, τα κράτη μέλη διατηρούν τη δυνατότητα να απαλλάσσουν τις απαλλασσόμενες μικρές επιχειρήσεις από άλλες υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 213 έως 271.

Το νέο υποτμήμα 2 προβλέπει ένα σύνολο απλουστευμένων υποχρεώσεων για τις μικρές επιχειρήσεις που δεν επωφελούνται από την απαλλαγή των ΜΜΕ.

Τέτοιες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να είναι τόσο εκείνες που είναι επιλέξιμες για απαλλαγή αλλά επιλέγουν τη φορολόγηση βάσει των γενικών κανόνων και εκείνων με κύκλο εργασιών άνω του ορίου εξαίρεσης, αλλά χαμηλότερου από 2 000 000 ευρώ, οι οποίοι ως εκ τούτου χαρακτηρίζονται ως μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια του νέου ορισμού . Δεδομένου ότι οι απαλλασσόμενες επιχειρήσεις δεν μπορούν να εκπέσουν τον ΦΠΑ επί των εισροών, η εξαίρεση δεν θα αντιμετωπίσει πραγματικά τις ανησυχίες όλων των επιλέξιμων επιχειρήσεων. Ειδικότερα, οι μικρές επιχειρήσεις που προμηθεύουν αγαθά και υπηρεσίες σε άλλους υποκείμενους στο φόρο μπορούν να προτιμούν να φορολογούνται βάσει των γενικών κανόνων.

Η μείωση των δαπανών συμμόρφωσης με τον ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις αυτές συνδέεται με την απλούστευση των υποχρεώσεών τους στον ΦΠΑ και όχι με την ίδια την απαλλαγή.

Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν ένα σύνολο απλουστευμένων υποχρεώσεων ΦΠΑ για τις μη απαλλασσόμενες μικρές επιχειρήσεις.

Ένα τέτοιο σύνολο πρέπει να περιλαμβάνει απλουστευμένη καταχώριση, απλουστευμένη τήρηση αρχείων και μεγαλύτερες φορολογικές περιόδους, γεγονός που θα οδηγούσε σε λιγότερο συχνή υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ. Οι μη απαλλασσόμενες μικρές επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να μπορούν να επιλέγουν την εφαρμογή κανονικών φορολογικών περιόδων.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση