Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ, στις δόσεις και στους πίνακες υπολογισμού. Κατατέθηκε η τροπολογία

/
Ημερομηνία13 Ιούν 2018
/

Κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο η τροπολογία για τις ρυθμίσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. μετά τη δημοσίευση των νέων αντικειμενικών αξιών.

 

Με την υπόψη τροπολογία:

 1. Ρυθμίζονται θέματα για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ως ακολούθως:

  α. Ορίζεται ότι, ειδικά για το έτος 2018, λαμβάνονται υπόψη οι Τιμές Ζώνης της νέας απόφασης αντικειμενικών αξιών του Υπουργού Οικονομικών (αντί αυτής που ίσχυε την 1.1.2018).

  β.
  Τροποποιούνται οι πίνακες:

  1 ) για τον βασικό φόρο ανά Τιμή Ζώνης για τον υπολογισμό του κύριου φόρου στα κτίσματα (διευρύνονται οι Τιμές Ζώνης των χαμηλότερων Φορολογικών Ζωνών) και

  2) για τον συμπληρωματικό φόρο στην συνολική αξία των δικαιωμάτων (αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό από τις 200.000 ευρώ στις 250.000 ευρώ).

  γ. Προβλέπεται ότι η τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου του επόμενου έτους (αντί του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους).

  δ. Ειδικά για το έτος 2018, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2018, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και τις 30.9.2018.

  2. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και παράλληλα καταργείται το Τμήμα Δ’ Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του ίδιου Υπουργείου.

  Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν αναμένεται μεταβολή στο συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι οι αλλαγές στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ (διεύρυνση των Τιμών Ζώνης των χαμηλότερων Φορολογικών Ζωνών και αύξηση του αφορολόγητου ποσού του συμπληρωματικού φόρου) γίνονται για να εξισορροπηθεί η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Του Υπουργείου Οικονομικών στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022 και λοιπές διατάξεις»


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο….
Τροποποίηση του ν. 4223/2013
Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιδιώκεται ο εξορθολογισμός του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), μετά την αναπροσαρμογή στις Τιμές Ζώνης , οι οποίες θα ισχύσουν για τον προσδιορισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2018. Περαιτέρω , και για τον ίδιο επιδιωκόμενο σκοπό, τροποποιούνται οι τιμές ζώνης οι οποίες αντιστοιχούν στις φορολογικές ζώνες υπολογισμού του κύριου φόρου και προβλέπεται το αφορολόγητο ποσό για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Επιπλέον, ορίζεται ότι η καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. θα πραγματοποιείται εφάπαξ ή σε τουλάχιστον πέντε (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ετησίως, δεδομένου ότι η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου και η καταληκτική δόση την τελευταία εργάσιμη του μηνάς Ιανουάριου του επόμενου έτους.
Άρθρα …
Με το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο άρθρο της παρούσας υλοποιείται η ανάγκη δημιουργίας συγκεκριμένης δομής για τον προσδιορισμό των Αξιών ακινήτων στο πλαίσιο της Οικονομικής Πολιτικής με τη την συνεχή παρακολούθηση των τιμών αξιών ακινήτων και τη διαμόρφωση προτάσεων για τον προσδιορισμό των Αντικειμενικών Τιμών.
Ως κύριος άξονας πολιτικής ο προσδιορισμός των Αξιών Ακινήτων πρέπει να βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες και σε ένα σημαντικό αριθμό έγκυρων δεδομένων από πολλαπλές πηγές όπως τα συμβόλαια αγοροπωλησιών, τα μισθωτήρια, εκτιμήσεις από ειδικούς εκτιμητές κ.λπ. Παράλληλα τα γεωγραφικά όρια των ζωνών πρέπει να αναμορφώνονται διότι επηρεάζονται από την υλοποίηση υποδομών που προσφέρουν υπεραξία και η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις τελικές εκτιμήσεις.
Επιπλέον η χρήση των Αξιών Ακινήτων σε μια σειρά οικονομικών συναλλαγών όπως φορολογικών, δημοπρασίες κ.λ.π. αποτελεί βασικό παράγοντα για την λήψη αποφάσεων που άμεσα συνδέονται με την αποστολή της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής και των προτάσεων που υποβάλλει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
Οι εργασίες του συγκεκριμένου τμήματος θα υποστηρίζονται τόσο από ειδικά πληροφοριακά συστήματα που θα αναπτυχθούν και θα λειτουργούν στην ΓΓΠΣ όσο και από το έμπειρο προσωπικό της.
Η συγκεκριμένη δομή λόγω υποχρεώσεων που έχουν συμφωνηθεί είναι απολύτως απαραίτητο να έχει άμεσα λειτουργική αποτελεσματικότητα και ικανοποιητική στελέχωση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΑΩΤΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρθρο…
Τροποποίηση του ν. 4223/2013
1. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4223/2013 (Α’ 287), προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«6. Ειδικά για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2018 λαμβάνονται υπόψη οι Τιμές Ζώνης οι οποίες ορίζονται στην με αριθ. 1113/2018 (Β’2192) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.»

 1. Ο πίνακας της περίπτ. α της παρ. 2 της ενότητας Α’ του άρθρου 4 του ν.4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
Τιμή Ζώνης (€/μ2) Φ.Ζ. Βασικός Φόρος (Β.Φ.) (€/μ2)
0-550 1 2,00
551- 750 2 2,80
751 – 1050 3 2,90
1051 – 1.500 4 3,70
1.501 – 2.000 5 4,50
2.001 – 2.500 6 6,00
2.501 – 3.000 7 7,60
3.001 – 3.500 8 9,20
3.501 – 4.000 9 9,50
4.001 – 4.500 10 11,10
4.501 – 5.000 11 11,30
5.001+ 12 13,00

 

Ο πίνακας που καταργείται και οι μεταβολές με κίτρινο χρώμα :

Τιμή Ζώνης (€/μ2) Φ.Ζ. Βασικός Φόρος (Β.Φ.) (€/μ2)
0-500 1 2,00
501- 750 2 2,80
751 – 1.000 3 2,90
1.001 – 1.500 4 3,70
1.501 – 2.000 5 4,50
2.001 – 2.500 6 6,00
2.501 – 3.000 7 7,60
3.001 – 3.500 8 9,20
3.501 – 4.000 9 9,50
4.001 – 4.500 10 11,10
4.501 – 5.000 11 11,30
5.001 + 12 13,00
 1. Ο πίνακας της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€) Συντελεστής
0,01 – 250.000 0,0%
250.000,01 – 300.000 0,15%
300.000,01 – 400.000 0,30%
400.000,01 – 500.000 0,50%
500.000,01 – 600.000 0,60%
600.000,01 – 700.000 0,80%
700.000,01 – 800.000 0,90%
800.000,01 – 900.000 1,00%
900.000,01 – 1.000.000 1,05%
1.000.000,01 – 2.000.000 1,10%
Υπερβάλλον 1,15%

Ο πίνακας που καταργείται και οι μεταβολές με κίτρινο χρώμα :

ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€) Συντελεστής
0,01 – 200.000 0,0%
200.000, 01 – 250.000 0,10%
250.000,01 – 300.000 0,15%
300.000,01 – 400.000 0,30%
400.000,01 – 500.000 0,50%
500.000,01 – 600.000 0,60%
600.000,01 – 700.000 0,80%
700.000,01 – 800.000 0,90%
800.000,01 – 900.000 1,00%
900.000,01 – 1.000.000 1,05%
1.000.000,01 – 2.000.000 1,10%
Υπερβάλλον 1,15%
 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, οι επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουάριου του επόμενου έτους.»

Το εδάφιο που καταργείται είχε ως εξής :

 1. Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, οι επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα ή σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους
 2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για το έτος 2018, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2018, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2018.»

 

Άρθρο…
Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών
Ακινήτων – Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.
2. Μετά το άρθρο 31 του π.δ.142/2017 (Α’181)προστίθεται νέο άρθρο 31Α, ως εξής:
«Άρθρο 31Α
Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων
Το Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων έχει στόχο τον αντικειμενικό προσδιορισμό και τη γενικότερη εκτίμηση αξιών ακινήτων. Υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής και οι αρμοδιότητές του είναι οι κάτωθι:

(α) Η άντληση στοιχείων αξιών ακινήτων από διάφορους φορείς του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και του ιδιωτικού τομέα για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων, που δημιουργήθηκε μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων-ΨΥΔΗΠΕΕΚ».
(β) Η μέριμνα για τη θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου για τη συνεχή τροφοδοσία και λειτουργία της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων.
(γ) Η ανάλυση, αξιολόγηση και στατιστική επεξεργασία των εισερχομένων στοιχείων και η γεωχωρική απεικόνιση των αποτελεσμάτων σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Β’ Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων της Διεύθυνσης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών.
(δ) Η υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για την εκτίμηση ή την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και των κοινωφελών περιουσιών, με παροχή κατευθύνσεων και στοιχείων αξιών από την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων.
(ε) Η συνδρομή σε άλλους δημόσιους φορείς με παροχή στοιχείων από την Τράπεζα Αξιών Ακινήτων.
(στ’) Η σύνταξη Πινάκων Τιμών Ακινήτων και η εισήγηση για τον καθορισμό των συντελεστών και των λοιπών παραμέτρων του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών.
(ζ) Η απεικόνιση ζωνών τιμών σε κατάλληλο χαρτογραφικό υπόβαθρο και η σχεδίαση των κατάλληλων εντύπων Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων.
(η) Η μέριμνα για βελτίωση (εξέλιξη-αναβάθμιση-επέκταση) του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων μέχρι την τελική του αναμόρφωση.
(θ) Η μέριμνα για την έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων και τη δημοσίευσή τους, κατά τις κείμενες διατάξεις.
(ι) Η παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων και η παροχή στοιχείων σε σχετικά αιτήματα δημοσίων φορέων και ιδιωτών.
(ια) Η μέριμνα για τη σύνταξη και τον έλεγχο μελετών εκτίμησης αξίας δημοσίων ακινήτων και εθνικών κληροδοτημάτων.
(ιβ) Η συγκέντρωση των απαιτήσεων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος μαζικής εκτίμησης ακινήτων.
(ιγ) Η συνεργασία με τις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας για τη διεξαγωγή τοπικών εκτιμήσεων και άντληση σχετικών πληροφοριών.
(ιδ) Η παροχή στοιχείων και απόψεων προς το Δικαστήριο και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ,σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου, προς υποστήριξη των εκτιμώμενων αξιών ακινήτων σε δίκες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικράτειας.
(ιε) Η εξυπηρέτηση του κοινού σε θέματα αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’ Υποστήριξης Χρηστών της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών.».
3. Οι διατάξεις του π.δ. 142/2017 τροποποιούνται, ως ακολούθως:
α) Μετά την υποπερίπτ. (ββ) της περίπτ. γ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ.142/2017(Α’181) προστίθεται υποπερίπτ.(γγ), ως εξής:
«(γγ) Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων.».
(β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. (β) «Τμήμα Β’Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων» της παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ. 142/2017 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Οι αρμοδιότητες που αφορούν στις εφαρμογές των λειτουργιών Γεωχωρικών Δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και όλων των εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανωτικές μονάδες του Υπουργείου Οικονομικών, ως εξής:».
(γ) Μετά την υποπερίπτ. (ηη) της περίπτ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ. 142/2017 προστίθενται περίπτ. (θθ) έως (ιγιγ), ως εξής:
«(θθ) Οι διαδικασίες ενημέρωσης της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων με στοιχεία αξιών ακινήτων από πλήθος δημοσίων και ιδιωτικών φορέων.
(ιι) Η γεωγραφική απεικόνιση περιγραφικών δεδομένων, η επεξεργασία και γεωστατιστική ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων για τους σκοπούς του Υπουργείου Οικονομικών και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.
(ιαια) Η παρουσίαση προς τον πολίτη περιγραφικών και γεωχωρικών δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών σε κατάλληλο χαρτογραφικό υπόβαθρο και η παροχή των σχετικών γεωχωρικών Web Services.
(ιβιβ) Η διαλειτουργικότητα γεωχωρικών δεδομένων με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
(ιγιγ) Η διαχείριση, ενημέρωση, παραμετροποίηση και τεχνική υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Μαζικών Εκτιμήσεων Ακινήτων της Γεωστατιστικής Υποδομής της Γ.Γ.Π.Σ..»
(δ) Η περίπτ. (γ) του άρθρο 29 του π.δ. 142/2017 αντικαθίσταται, ως εξής:
«(γ) Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων» και η ισχύουσα περίπτ. (γ) του άρθρου 29 αναριθμείται σε (δ).
(ε) Στην παρ. 1 του άρθρου 74 του π.δ. 142/2017 διαγράφονται οι περιπτ. (στ) και (ζ)·
(στ’) Στην παρ. 1 του άρθρου Π του π.δ. 142/2017 διαγράφονται οι περιπτ. (στ), (ζ), (η) και (θ).
(ζ) Στην παρ. 2 του άρθρου 77 του π.δ. 142/2017 διαγράφεται η περίπτ. (δ) και οι περιπτ. ε) και στ) αναριθμώνται σε δ) και ε), αντίστοιχα.
(η) Στην παρ. 4 του άρθρου 77 του π.δ. 142/2017 διαγράφεται η περίπτ. (δ) και οι περιπτ. (ε) και (στ) αναριθμώνται σε (δ) και (ε), αντίστοιχα.
(θ) Ο πίνακας του άρθρου 96 του π.δ. 142/2017 τροποποιείται, ως εξής:
(αα) Στο τμήμα του πίνακα που αφορά τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, κάτω από τα Τμήματα της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού προστίθενται δύο νέες φράσεις ως εξής:
«
Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων
»
(ββ) Στο τμήμα του πίνακα που αφορά τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας διαγράφεται η φράση «,του Δ’ τμήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών».
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το Τμήμα Δ’ Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, που προβλέπεται στο άρθρο 77 του π.δ. 142/2017
Άρθρο …
Στελέχωση του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού
Αξιών Ακινήτων

 1. Οι θέσεις προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών που έχουν κατανεμηθεί στο Τμήμα Δ’- Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών μεταφέρονται στο Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Γενικής
  Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής, το οποίο συστήνεται με το προηγούμενο άρθρο του παρόντος.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά την κατάργηση του Τμήματος Δ’- Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, οι υπάλληλοι του Τμήματος αυτού μετακινούνται στο Αυτοτελές Τμήμα Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
  Με όμοια απόφαση, ο προϊστάμενος του Τμήματος καταλαμβάνει θέση αντίστοιχου επιπέδου στο Υπουργείο Οικονομικών, με αυτήν που κατείχε πριν από την κατάργηση του Τμήματος έως την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Α’26).
  3. Για τη διασφάλιση της άμεσης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων, επιτρέπεται η τοποθέτηση, μεταβατικά, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης της θέσης ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007, σε θέση προϊσταμένου του Τμήματος υπαλλήλου ο οποίος υπηρετεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Για την τοποθέτηση του υπαλλήλου, συνεκτιμώνται τα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους η γνώση του αντικειμένου του φορέα και οι εν γένει διοικητικές τους ικανότητες.
  Η ανωτέρω τοποθέτηση λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007. Αν κενωθεί η θέση που πληρώθηκε σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, εφαρμόζονται οι εκάστοτε διατάξεις περί αναπλήρωσης.
  Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4440/2016
  Η περίπτ. ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.4440/2016 (Α’ 224) αντικαθίσταται ως εξής:
  «ιβ. Στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (άρθρο 78 του ν.
  4389/2016, Α’ 94), καθώς και στη Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής και στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.».

Αθήνα 13. Ιουνίου 2018
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΑΩΤΟΣ
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚ ΕΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση