Εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις χαρτοσήμου – Πρόστιμα

/
Ημερομηνία12 Μαρ 2018
/

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ., «δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα».

Στην διάταξη αυτή δεν εντάσσονται οι δηλώσεις απόδοσης τελών χαρτοσήμου —όπως και οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος— συνεπώς σε κάθε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου, επιβάλλονται τα πρόστιμα της παραγράφου 2, σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. ανεξαρτήτως εάν η αρχική δήλωση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα.

Σχετική είναι και μια πρόσφατη απόφαση της Δ.Ε.Δ. η οποία επικύρωσε το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρία για υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης τελών χαρτοσήμου.

Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. πρόσφατα είχε δηλώσει (δείτε εδώ τη σχετική είδηση του κόμβου) μεταξύ άλλων για το θέμα της φορολογίας χαρτοσήμου: «[…] Πρόκειται για ένα φόρο σχεδόν 90 ετών, για τον οποίο υπάρχουν διαχρονικά πολλές αμφισβητήσεις, και πολλές προστριβές στον έλεγχο. Μας προβληματίζει, θέλουμε να δούμε τις διεθνείς πρακτικές και να εντοπίσουμε τις εναλλακτικές για τη θέσπιση μιας σύγχρονης, αποτελεσματικής και εύληπτης φορολογίας στις συναλλαγές, η οποία να μην οδηγεί σε ανάσχεση της επιχειρηματικής δραστηριότητας […]».

Ιστορικό

Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία υπέβαλε εμπρόθεσμα τις δηλώσεις τελών χαρτοσήμου για την περίοδο ……….
Στη συνέχεια προέβη στην υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής – συμπληρωματικής δήλωσης τελών χαρτοσήμου διότι διαπιστώθηκε από την εταιρία ότι η αρχική δήλωση περιείχε λάθος και έπρεπε να γίνει τροποποιητική για να αποδοθεί το ποσό των 0,22€, το οποίο είχε παρακρατηθεί και αφορούσε τέλη χαρτοσήμου. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 250,00 € για εκπρόθεσμη δήλωση τελών χαρτοσήμου και  εν συνεχεία η εταιρία άσκησε ενδικοφανή προσφυγή για την ακύρωση του προστίμου, επικαλούμενη  το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 54 του ΚΦΔ.


Η Δ.Ε.Δ. απέρριψε την προσφυγή και επικύρωσε το πρόστιμο με τα ακόλουθα σκεπτικά:


Επειδή
σύμφωνα με το άρθρο 39§10 του ΠΔ.186/92 (ΚΒΣ) : «10.Οι διατάξεις του άρθρου 30 του Π.Δ. 99/1977, σε ότι αφορά τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων τελών χαρτοσήμου και εισφορών και όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν, εφαρμόζονται και μετά την έκδοση και την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος και μέχρι του χρόνου που με άλλες διατάξεις θα ρυθμιστούν τα θέματα αυτά.»


Επειδή
στο άρθρο 15ε παρ. 6 του Π.Δ. της 28.7.1931/1931 “ΚΝΤΧ -Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου.” (ΦΕΚ Α’ 239/28-07-1931) ορίζεται ότι: «Εις τέλος 3% υπόκειται η υπό των προσώπων των αναφερομένων εις την παράγραφον 1 του άρθρου 15δ του παρόντος εξόφλησις κατά τινά των εν τη πρώτη περιόδω του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του παρόντος αναφερομένων τρόπων ή και άλλως προμηθειών, μεσιτειών, αμοιβών ή άλλων παροχών (πλην των υπό ασφαλιστικών εν γένει και συνταξιοδοτικών Ταμείων ή Οργανισμών καταβαλλομένων παροχών), προς τραπέζας, εμπορικούς αντιπροσώπους, παραγγελιοδόχους, ανταποκριτάς, μεσίτας, πράκτορας οιουσδήποτε, ως και προς οιουσδήποτε άλλους επιτηδευματίας ή και προς ιδιώτας. Το κατά την παρούσαν παράγραφον τέλος δεν οφείλεται επί: α) τόκων εκ καταθέσεων χρημάτων παρά τραπέζη ή άλλη ανωνύμω εταιρεία ή νομικώ προσώπω, δικαιουμένοις να δέχωνται καταθέσεις, β) προμηθείας καταβαλλομένης υφ’ οιουδήποτε προσώπου εις τους διαθέτοντας Γραμμάτια Κρατικών Λαχείων και γ) εάν το κατά δικαιούχον ποσόν εκάστης καταβολής ή πιστώσεως τόκων, προμηθειών κ.λπ., δεν υπερβαίνει το ποσόν των 0,29 ευρώ. Το εν λόγω τέλος καταβάλλεται, εις ην μεν περίπτωσιν υφίσταται υποχρέωσις υποβολής εις τον Οικονομικόν Έφορον των υπό του άρθρου 45 του Κ.Φ. Στοιχείων οριζομένων στοιχείων διά τριπλοτύπου κατά την υποβολήν των στοιχείων τούτων, εις πάσαν δε άλλην περίπτωσιν κατά την κατά τινα των ανωτέρω τρόπων εξόφλησιν της προμηθείας κ.λπ.
Εξαιρετικώς, το χαρτόσημον καταβάλλεται, προκειμένου περί των άνω προμηθειών κ.λπ. α) υπέρ τραπεζών, δι’ ου αποδεικτικού και ο φόρος κύκλου εργασιών, και β) εξοφλουμένων συμβολαιογραφικώς, κατά την τοιαύτην εξόφλησιν.
Τ’ ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και προκειμένου περί τόκων, το επ’ αυτών όμως τέλος υπολογίζεται επί τη βάσει των περί του τέλους της συμβάσεως ή της συναλλαγής, εξ ης οι τόκοι απέρρευσαν, διατάξεων


Επειδή
οι αμοιβές, που καταβάλλονται στα πρόσωπα, τα οποία δεν τυγχάνουν επιτηδευματίες, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 3%, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 15ε παρ. 6 του Κώδικα Χαρτοσήμου (Υπ. Οικ. Ο. 453/ 24/1987, Ε. 4438/28/1987, Σ. 2673/236/1987), καθόσον οι αμοιβές αυτές είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του φόρου προστιθέμενης αξίας (Υπ. Οικ. Σ. 605/ 98/Πολ. 44/1987). (Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου – Ρέππας σελ. 422)
Επειδή στην 1085832/3312/0014/1989-ΦΕΚ 589 Β’, Υπ. Οικ. Εγκ. 1092125/ 4175 /0014/ Πολ. 1186/1989 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ότι επί των αμοιβών, που καταβάλλονται σε τρίτους, οι οποίοι δεν υποχρεούνται σε έκδοση φορολογικών στοιχείων, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, επειδή δεν τυγχάνουν επιτηδευματίες, τα οφειλόμενα επ’ αυτών (αμοιβών) τέλη χαρτοσήμου αποδίδονται στο Δημόσιο κατά τον ίδιο τρόπο και χρόνο, που αποδίδεται και ο παρακρατούμενος επ’ αυτών φόρος εισοδήματος.

Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ 1029/2014: «Με τις διατάξεις του άρθρου 30 του π.δ. 99/1977 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων περί τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων» (34Α’), οριζόταν ότι οι εκδίδοντες τιμολόγια, αποδείξεις κ.α. στοιχεία του Κώδικα αυτού, υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. δήλωση απόδοσης των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου, επί της αξίας των κατά το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο εκδοθέντων στοιχείων, καθώς και της εισφοράς δακοκτονίας, μέχρι και της εικοστής των μηνών Φεβρουαρίου, Μαίου, Αυγούστου και Νοεμβρίου εκάστου έτους.
Εξαιρετικά, προκειμένου περί ασφαλιστικών επιχειρήσεων, η δήλωση απόδοσης των τελών χαρτοσήμου υποβάλλεται μέχρι και της εικοστής των μηνών Μαρτίου, Μαίου, Αυγούστου και Νοεμβρίου εκάστου έτους, σύμφωνα με τις ίδιες ως άνω διατάξεις.
Επίσης, και στις ειδικές περιπτώσεις που ορίστηκαν με την Σ.882/120/2.3.1982 (109Β’) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών έγινε δεκτό ότι, τα τέλη χαρτοσήμου που οφείλονται, καταβάλλονται από τους υπόχρεους κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 30 του π.δ. 99/1977. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 39 του Π.Δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» (84Α’), ορίστηκε ότι, οι διατάξεις του άρθρου 30 του π.δ. 99/1977, σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στο χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων τελών χαρτοσήμου και εισφορών, εφαρμόζονται και μετά την έκδοση και την έναρξη ισχύος του Διατάγματος και μέχρι του χρόνου που με άλλες διατάξεις θα ρυθμιστούν τα θέματα αυτά.
2. Με τις διατάξεις της παρ.1 της Υποπαραγράφου Ε 1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012) καταργήθηκε ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε ) και αντικαταστάθηκε με τον Κ.Φ.Α.Σ., οι διατάξεις του οποίου ισχύουν, από 1.1.2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 αυτού.
3. Στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. δεν υφίσταται αναφορά περί διατηρήσεως των ρυθμίσεων, σχετικά με το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων τελών χαρτοσήμου καθώς και της ειδικής εισφοράς δακοκτονίας, όπως προέβλεπαν οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, αλλά ούτε ρυθμίζονται διαφορετικά στις διατάξεις του τα θέματα αυτά.
4. Ενόψει των ανωτέρω, έως ότου καλυφθεί νομοθετικά το θέμα, οι δηλώσεις απόδοσης των αναλογούντων τελών χαρτοσήμου στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, συνεχίζουν να υποβάλλονται, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, ήτοι, μέχρι την 20η των μηνών Φεβρουάριου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου κάθε έτους και αφορά στο σύνολο της αξίας των εκδοθέντων τιμολογίων, αποδείξεων, κ.λ.π., κατά το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.»
Επειδή σύμφωνα με το αρ. 54§1,2 του ν. 4174/2013: «1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του:
α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου, β) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση,
γ) δεν υποβάλλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου,
δ) δεν ανταποκριθεί σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων, ε) δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,
στ) δεν γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση το διορισμό του φορολογικού εκπροσώπου του, ζ) δεν προβαίνει σε εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή εγγράφεται στο φορολογικό μητρώο περισσότερες φορές,
η) δεν συμμορφώνεται με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις του.
θ) ..
2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ στ’ και ιγ’ της παραγράφου 1,
β) εκατό (100) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 1 που ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων, γ) διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β’, γ’, δ’ και στ’ της παραγράφου 1, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και
δ) πεντακόσια (500) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β’, γ’, δ’ και στ’ της παραγράφου 1, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.
ε) …
Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.»


Επειδή,
στην προκειμένη περίπτωση, η προσφεύγουσα υπέβαλε εκπρόθεσμα δήλωση τελών χαρτοσήμου στις….. και όχι μέχρι τις …………. που ήταν η καταληκτική προθεσμία υποβολής της ως άνω δήλωσης για το ημερολογιακό τρίμηνο έως …..


Επειδή,
το εδάφιο που επικαλείται η προσφεύγουσα αναφέρεται σε τροποποιητικές δηλώσεις ΦΠΑ ή δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων και όχι σε δηλώσεις τελών χαρτοσήμου, ο άνω ισχυρισμός απορρίπτεται ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος.

Α Π Ο Φ Α Σ I Ζ Ο Υ Μ Ε
Την απόρριψη της με αριθμό πρωτ ενδικοφανούς προσφυγής

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση