Αλλοδαπές επιχειρήσεις και ημεδαπές επιχειρήσεις του α.ν. 89/1967: Υποβολή δηλώσεων σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας εγκατάστασής τους

/
Ημερομηνία02 Μαΐ 2018
/

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία, αναφορικά με την υποβολή δηλώσεων από τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων και τις ημεδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει του α.ν.89/1967 σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας εγκατάστασής τους, με την εγκύκλιο ΔΕΑΦ Β 1066017 ΕΞ 2018 γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.4172/2013, το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία το φορολογικό έτος μπορεί να λήγει στις 30 Ιουνίου. Σε καμία περίπτωση το φορολογικό έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες (παρ.1). Ο φόρος που επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος αφορά σε εισόδημα που αποκτήθηκε το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος (παρ.3).

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.4172/2013 ορίζεται ότι τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά όλα τα εισοδήματά τους στη Φορολογική Διοίκηση. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπολογίζεται με βάση την ετήσια φορολογική δήλωση του φορολογούμενου και το ποσό της φορολογικής οφειλής καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, κατόπιν έκπτωσης των φόρων που περιοριστικά ορίζονται με τις διατάξεις αυτές.

Εξάλλου, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 2 του α.ν.89/1967, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.3427/2005 και σε συνδυασμό με τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του άρθρου 84 του ν. 4399/2016, ορίζεται ότι τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών του άρθρου 1 και του άρθρου 4 από τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους προσδιορίζονται με την προσθήκη ενός ποσοστού κέρδους στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων κι αποσβέσεών τους, πλην του φόρου εισοδήματος. Τέλος, με τις διατάξεις των παρ.3 και 4 του ίδιου άρθρου προσδιορίζεται το φορολογητέο εισόδημα των εταιρειών που υπάγονται στα άρθρα 1 και 4 του νόμου αυτού.

Επίσης, με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 1 του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι τόσο για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου αυτού για την οποία απαιτείται ειδική άδεια όσο και για την ανάκληση αυτής εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει ότι προκειμένου να προσδιορισθούν τα φορολογητέα κέρδη μίας εταιρείας που ανακαλείται η άδεια ένταξής της στον α.ν.89/67 κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, θα πρέπει να προσδιορισθούν τα αποτελέσματά της από την έναρξη του φορολογικού έτους μέχρι τον κρίσιμο χρόνο της ανάκλησης με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν.89/67, και στη συνέχεια από τον χρόνο αυτό μέχρι το τέλος του οικείου φορολογικού έτους, με τις γενικές διατάξεις. Για τον σκοπό αυτό και δεδομένου ότι σε κάθε περίπτωση διατηρείται η νομική προσωπικότητα της αλλοδαπής ή ημεδαπής εταιρείας θα υποβάλλεται μία δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους η οποία θα περιλαμβάνει τα φορολογητέα εισοδήματα ολόκληρου του φορολογικού έτους όπως αυτά προσδιορίζονται ως άνω.
Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση ένταξης στη διάρκεια του φορολογικού έτους ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας στο καθεστώς του α.ν.89/67.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση