Φορολογικές ρυθμίσεις για τις Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου

/
Ημερομηνία08 Ιούν 2016
/

Δόθηκε στη δημοσιότητα η με αριθμό ΠΟΛ. 1074/7.6.2016 εγκύκλιος, σχετικά με την «Τροποποίηση των διατάξεων για Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων – Υποκειμενικές φορολογικές απαλλαγές στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και στις άμεσες θυγατρικές της». Με την παραπάνω εγκύκλιο γίνεται κοινοποίηση των άρθρων 45 έως και 49 και 206 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94). Από την εγκύκλιο διαταγή, ορίζεται ότι:

  1. Φορολογικές ρυθμίσεις για τις Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (άρθρο 39 ν.3371/2005)

α. Μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013, οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3371/2005 απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος που επιβάλλεται με τις διατάξεις του ν. 4172/2013, για τα κάθε είδους εισοδήματά τους

β. Με τις νέες διατάξεις του Ν. 4389/2016, προβλέπεται ότι ο οφειλόμενος φόρος κάθε εξαμήνου δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίμων, σε τρέχουσες τιμές

γ. Δεν επιβάλλεται πλέον φόρος επί της υπεραξίας κατά την πώληση εισηγμένων μετοχών, αλλά και ούτε διενεργείται παρακράτηση φόρου επί των κτηθέντων μερισμάτων

δ. Ο φόρος που πρόκειται να αποδοθεί από τις Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου του ν.3371/2005 μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου του 2016 και μετά θα υπολογίζεται με βάση τις νέες διατάξεις.

  1. Φορολογικές ρυθμίσεις για τις Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (άρθρο 31 ν.2778/1999)

α. Οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία δεν απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί των μερισμάτων ημεδαπής

β. Ο οφειλόμενος φόρος κάθε εξαμήνου δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 0,375% του μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίμων, σε τρέχουσες τιμές, όπως απεικονίζονται στους εξαμηνιαίους πίνακες επενδύσεων που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του ν. 2778/1999

γ. Ο φόρος που βαρύνει τις Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία του ν.2778/1999 και πρόκειται να αποδοθεί μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου του 2016 και μετά θα υπολογίζεται με βάση τις νέες διατάξεις.

  1. Φορολογικές ρυθμίσεις για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ακινήτων (άρθρο 20 ν.2778/1999

α. Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι ο οφειλόμενος φόρος δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου

β. Ο φόρος που βαρύνει τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ακινήτων και πρόκειται να αποδοθεί μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου του 2016 και μετά θα υπολογίζεται με βάση τις νέες διατάξεις.

  1. Φορολογικές ρυθμίσεις για τους ΟΣΕΚΑ (άρθρο 103 ν.4099/2012)

α. Μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013, οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος που επιβάλλεται με τις διατάξεις του ν. 4172/2013

β. Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι ο οφειλόμενος φόρος κάθε εξαμήνου δεν μπορεί να είναι μικρότερος: α) του 0,025% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για ΟΣΕΚΑ χρηματαγοράς, β) του 0,175% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για ομολογιακούς ΟΣΕΚΑ, γ) του 0,25% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για μικτούς ΟΣΕΚΑ, δ) του 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού προκειμένου για μετοχικούς και λοιπούς ΟΣΕΚΑ

γ. Επιβαρύνονται οι μεριδιούχοι που λαμβάνουν μέρισμα από τους ΟΣΕΚΑ από την 01.06.2016 και μετά.

Περαιτέρω με το άρθρο 206 του Ν. 4389/2016 προσδιορίζονται οι φορολογικές απαλλαγές της «Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» και των άμεσων θυγατρικών της

 

Πηγή: www.e-forologia.gr

Αφήστε μια απάντηση