Όλες οι αλλαγές στην φορολογία εισοδήματος που προβλέπονται στο νέο ασφαλιστικό

/
Ημερομηνία10 Μαΐ 2016
/
 1. Κλίμακα φορολογίας εισοδήματος Φυσικών προσώπων (Ισχύς για εισοδήματα από 1.1.2016)

Τροποποιείται  η κλίμακας Φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 15 του Κ.Φ.Ε. (4172/2013) Η νέα κλίμακα ισχύει πλέον για:

α) Μισθωτούς

β) Συνταξιούχους

γ) Ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα

δ) Αγρότες

 

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
20000 22% 4400 20000 4400
10000 29% 2900 30000 7300
10000 37% 3700 40000 11000
Υπερβάλλον 45%      

 

 1. Έκπτωση φόρου (ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2016)

Με την τροποποίηση του άρθρου 16 εισάγεται πλέον διαφορετική έκπτωση φόρου η οποία συνδέετε με τον αριθμό των τέκνων. Η έκπτωση φόρου ισχύει πλέον για:

α) Μισθωτούς

β) Συνταξιούχους

γ) Αγρότες

Σημείωση: Δεν ισχύει για το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αναλυτικά ο φόρος  που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

 

Αριθμός τέκνων   Έκπτωση φόρου
Χωρίς τέκνα 1900
Ένα 1950
Δύο 2000
Τρία 2100

 

Το αφορολόγητο βάσει των νέων διατάξεων διαμορφώνεται ως εξής:

 

Ετήσιο    φόρος εισοδήματος
Εισόδημα   Χωρίς παιδιά Με ένα παιδί Με δύο παιδιά Με τρία παιδιά
8,000.00   0.00 0.00 0.00 0.00
8,634.00   0.00 0.00 0.00 0.00
8,635.00   0.00 0.00 0.00 0.00
8,636.00   0.00 0.00 0.00 0.00
8,637.00   0.14 0.00 0.00 0.00
8,638.00   0.36 0.00 0.00 0.00
8,639.00   0.58 0.00 0.00 0.00
8,860.00   49.20 0.00 0.00 0.00
8,861.00   49.42 0.00 0.00 0.00
8,862.00   49.64 0.00 0.00 0.00
8,863.00   49.86 0.00 0.00 0.00
8,864.00   50.08 0.08 0.00 0.00
8,865.00   50.30 0.30 0.00 0.00
9,000.00   80.00 30.00 0.00 0.00
9,088.00   99.36 49.36 0.00 0.00
9,089.00   99.58 49.58 0.00 0.00
9,090.00   99.80 49.80 0.00 0.00
9,091.00   100.02 50.02 0.02 0.00
9,092.00   100.24 50.24 0.24 0.00
9,093.00   100.46 50.46 0.46 0.00
9,543.00   199.46 149.46 99.46 0.00
9,544.00   199.68 149.68 99.68 0.00
9,545.00   199.90 149.90 99.90 0.00
9,546.00   200.12 150.12 100.12 0.12
9,547.00   200.34 150.34 100.34 0.34
9,548.00   200.56 150.56 100.56 0.56
10,000.00   300.00 250.00 200.00 100.00
11,000.00   520.00 470.00 420.00 320.00

 

 1. Αγρότες (ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2016)

α) Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται αυτοτελώς με την κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 15 (ως ανωτέρω περίπτωση) του Ν.4172/2013, και καταργείται πλέον η φορολόγηση με 13%.

Η διάταξη έχει ως εξής :

Η παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογούνται αυτοτελώς με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15.
Ο φόρος που προκύπτει για το εισόδημα από ατομική αγροτική επιχείρηση μειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται στο άρθρο 16.
Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθούς και συντάξεις μαζί με εισόδημα ατομικής αγροτικής επιχείρησης, η μείωση φόρου υπολογίζεται μία φορά για το σύνολο των εισοδημάτων.
Στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση μαζί με εισόδημα από λοιπές κατηγορίες, η μείωση του φόρου θα είναι αυτή που αναλογεί μόνο στο μέρος του εισοδήματος που προέρχεται αποκλειστικά από μισθωτή εργασία και συντάξεις ή και από ατομική αγροτική επιχείρηση.»

 

β) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.»

Η ανωτέρω διάταξη ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2016 και εφεξής.

 1. Φορολογία Ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας (ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2016)

Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (ατομικές επιχειρήσεις, ελ. επαγγελματίες και λοιπά φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα) φορολογούνται πλέον από 1.1.2016 με την κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 15 του Κ.Φ.Ε., δηλαδή την ίδια ως άνω κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.

Σημείωση: Για την ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα δεν ισχύει η έκπτωση φόρου άρθρου 16 του ΚΦΕ

Η Σχετική διάταξη :

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
  «1. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 15, αφού προστεθούν σε τυχόν εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις. Για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εφαρμόζονται οι μειώσεις του άρθρου 16.»

 

 1. Φόρος μερισμάτων (ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2016)

Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης και παρακράτησης  των μερισμάτων από 10% σε 15%. Με τη διάταξη αυτή στη φορολόγηση τόκων και μερισμάτων, εισοδήματα της ίδιας κατηγορίας (από κεφάλαιο), επιβάλλεται ο ίδιος συντελεστής.

Η σχετική διάταξη :

 1. Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 40 του ν. 4172/2013 αντικαθίστανται ως εξής:
  « 1. Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

  8. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
  «α) για μερίσματα δεκαπέντε τοις εκατό (15%)».

 

 1. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2016)

Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται πλέον με την νέα κλίμακα με συντελεστές 15% για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ, 35% για εισοδήματα από 12.001 ευρώ έως και 35.000 ευρώ και με συντελεστή 45% για υπερβάλλοντα εισοδήματα.

Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ευρώ) Συντελεστής %
0-12.000 15%
12.001 – 35.000 35%
35.001- 45%

 

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
12000 15% 1800 12000 1800
23000 35% 8050 35000 9850
Υπερβάλλον 45%      

 

 1. Νέα κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης (Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2016. Προσοχή: Η παρακράτηση της εισφοράς από τους μισθούς και τις συντάξεις αρχίζει να πραγματοποιείται από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου)

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης ενσωματώνεται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και υπολογίζεται πλέον με οριακούς συντελεστές, έτσι ώστε ο συντελεστής του επόμενου κλιμακίου να εφαρμόζεται μόνον στο υπερβάλλον ποσό του εισοδήματος.
Νέα κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
12000 0,00% 0 12000 0
8000 2,20% 176 20000 176
10000 5,00% 500 30000 676
10000 6,50% 650 40000 1326
25000 7,50% 1875 65000 3201
155000 9,00% 13950 220000 17151
Υπερβάλλον 10,00%      

 

Το άρθρο που προστίθεται στον ΚΦΕ (4172/2013) έχει ως εξής:

«Άρθρο 43Α
Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα
1. Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς. Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό,
2. Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, η αποζημίωση για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης της περιπτ. ε΄ της παραγρ. 3 του άρθρου 12 και της περίπτ. στ` της παραγρ. 1 του άρθρου 14. Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό, εφόσον κατά το έτος της βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα. Από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς εξαιρούνται, επίσης, οι μακροχρόνια άνεργοι ναυτικοί που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους προσφερομένων προς ναυτολόγηση του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.), στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι σχετικοί κατάλογοι των Λιμενικών Αρχών που λειτουργούν ως παραρτήματα του, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω Φορέα, εφόσον κατά το χρόνο βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα.
3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου, υπολογίζεται με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα Εισφ. Αλληλεγγύης
0 – 12.000 0%
12.001 – 20.000 2,20%
20.001 – 30.000 5,00%
30.001 – 40.000 6,50%
40.001 – 65.000 7,50%
65.001 – 220.000 9,00%
>220.000 10,00%

4.α) Η εισφορά του παρόντος βεβαιώνεται με βάση τους εκτελεστούς τίτλους είσπραξης που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), όπου στην περίπτωση διοικητικού προσδιορισμού φόρου, εμφανίζεται στην πράξη προσδιορισμού του φόρου, μαζί με τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κάθε φορολογικού έτους.
β) Η προθεσμία άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του ΚΦΔ, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που προκύπτει από την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.

5.α) Για την καταβολή του ποσού της εισφοράς του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις της καταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων της παραγρ. 6 του άρθρου 67.

β) Υπόχρεος σε καταβολή της εισφοράς είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου βεβαιώνεται αυτή. Για τους έγγαμους, εφόσον συντρέχει περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 67, η οφειλή για εισφορά που αναλογεί στα εισοδήματα τους βεβαιώνεται χωριστά και η ευθύνη της καταβολής βαρύνει κάθε σύζυγο.
Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου, οι κληρονόμοι του ευθύνονται για την καταβολή της εισφοράς, ανάλογα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας.

6. Στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, οι συνταξιούχοι από φορείς κύριας ασφάλισης, οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία και με εξαίρεση τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, διενεργείται παρακράτηση από τους εργοδότες ή από τους φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Η παρακράτηση διενεργείται κατά την καταβολή και υπολογίζεται με συντελεστή μετά από προηγούμενη αναγωγή του μισθού ή της σύνταξης ή του ημερομισθίου ή της αμοιβής που ορίζεται με άλλη βάση, σε ετήσιο καθαρό εισόδημα που ορίζεται από την παράγραφο 3. Για την απόδοση των ποσών αυτών που παρακρατήθηκαν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 60.

7. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων του παρόντος άρθρου δεν αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα ούτε από το φόρο εισοδήματος.

8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζεται η ειδικότερη διαδικασία για τη βεβαίωση και είσπραξη της εισφοράς, να καθορίζεται ο τρόπος αποτύπωσής της στη πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου, ο τρόπος παρακράτησης και ο τρόπος αναγωγής των αμοιβών σε ετήσιο εισόδημα, καθώς και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.».

 

 1. Νέος συντελεστής φόρου 29% στα κέρδη υπόχρεων των περ. β’, δ’, ε’, στ’ και ζ’ του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.)  [Ισχύει για εισοδήματα από 1.1.2016]

Εξομοιώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι υπόχρεοι των περ. β’, δ’, ε’, στ’ και ζ’ του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία με εκείνους που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Δηλαδή ο νέος συντελεστής ισχύει για τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα:

β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
δ) συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών,
ε) κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,
στ) κοινοπραξίες,
ζ) οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις.

Συμπέρασμα: Φορολογούνται πλέον με συντελεστή 29% και όχι με δύο συντελεστές (26% και 33% για κέρδη άνω των 50.000).

Επισημαίνεται, ότι για τα πρόσωπα αυτά δεν εφαρμόζεται η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 23 του ν.4223/2013 (Δηλαδή η παρακράτηση φόρου μερισμάτων 10%).

 

 1. Κατάργηση ειδικού τέλους Παιγνίων

Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4346/2015 (Α΄152) καταργούνται από τότε που άρχισαν να ισχύουν.

Η διάταξη που καταργείται:

[1. Επιβάλλεται ειδικό τέλος πέντε (0,05) λεπτών του ευρώ, ανά στήλη, κάθε παιγνίου της ΟΠΑΠ Α.Ε..
Το ειδικό τέλος βαρύνει τον παίκτη και αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο, απευθείας, από την ΟΠΑΠ Α.Ε..
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος απόδοσης του ειδικού τέλους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 1. Στο Παράρτημα του ν. 4174/2013 (Α’170), όπως ισχύει, μετά τη φράση «Φόρος επί του ζύθου (άρθρο 39 του β.δ. 24.9/20.10.1958, όπως ισχύει)» προστίθεται η φράση «Ειδικό Τέλος Παιγνίων ανά στήλη».]

 

 1. Υποβολή στοιχείων κόστους των προσφορών που περιλαμβάνονται σε εφημερίδες και περιοδικά

Με την συγκεκριμένη ρύθμιση οι εκδότριες επιχειρήσεις περιοδικών και εφημερίδων, καθημερινού και περιοδικού τύπου, υποχρεούνται να υποβάλλουν στοιχεία κόστους των αγαθών που περιλαμβάνονται στις εκδόσεις τους ως “προσφορές”. Η υποβολή των στοιχείων γίνεται με ειδική ηλεκτρονική δήλωση. Η υποβολή των στοιχείων γίνεται διακεκριμένα για κάθε έκδοση σε χρόνο προ της δημοσίευσης κάθε εφημερίδας ή περιοδικού το οποίο φέρει προσφορές. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας καθορίζονται η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας διάταξης σχετικά με τον τύπο και την μορφή της δήλωσης, τον καταληκτικό χρόνο υποβολής της πριν από την δημοσίευση του εντύπου.

 1. Υποχρέωση ειδικής σήμανσης (barcode) στα έντυπα περιοδικά και εφημερίδες

Με την διάταξη αυτή καθιερώνεται για όλα τα έντυπα, περιοδικά και εφημερίδες, περιοδικού και ημερήσιου τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα (barcode) ή εικονοστοιχείου (pixel) ή και οι δύο σημάνσεις, που  φέρουν σε ευδιάκριτο εξωτερικό σημείο του εντύπου. Η διάταξη προβλέπει τα ακόλουθα:

 1.  Καθιερώνεται για όλα τα έντυπα, περιοδικά και εφημερίδες, περιοδικού και ημερήσιου τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα (barcode) ή εικονοστοιχείου (pixel) ή και οι δύο σημάνσεις, που φέρουν σε ευδιάκριτο εξωτερικό σημείο του εντύπου.
  2.    Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες    της Γενικής    Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, στους παραβάτες της διατάξεως της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιβάλλεται πρόστιμο ανά παράβαση ύψους χιλίων (1.000) έως δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
  3.    Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο    έχουν ανατεθεί    οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές, η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

 1. ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2015 και 2016 κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται εντός των περιφερειακών ενοτήτων Λευκάδας και Ιθάκης και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Νοεμβρίου 2015.

Η διάταξη νόμου έχει ως εξής:

 1. Πριν το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
  «Κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου, τα οποία βρίσκονται εντός των περιφερειακών ενοτήτων Λευκάδας και Ιθάκης και έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές από τους σεισμούς του Νοεμβρίου 2015, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2015 και 2016.»

 

 1. Τροποποίηση διάταξης σχετικά με τις πηγές εισοδήματος που προκύπτουν στην Ελλάδα (ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015)

Αποσαφηνίζονται οι πηγές εισοδήματος που προκύπτουν στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ως εισόδημα πηγής Ελλάδας είναι το εισόδημα από μισθωτή εργασία που ασκείται στην ημεδαπή, καθώς και το εισόδημα από μισθωτή εργασία που ασκείται στην αλλοδαπή εφόσον η αμοιβή καταβάλλεται στο μισθωτό από το Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης, ως εισόδημα πηγής Ελλάδας είναι και το εισόδημα από συντάξεις που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο, από ημεδαπό κύριο και επικουρικό φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, καθώς και από επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο στη Ελλάδα, ανεξαρτήτως εάν ο δικαιούχος της σύνταξης είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ή εξωτερικού.
Η διάταξη του νόμου έχεις ως εξής:

 1. α) Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν.4172/2013 (Α’ 167) αντικαθίστανται ως εξής:
  «α) το εισόδημα από μισθωτή εργασία που ασκείται στην ημεδαπή, καθώς και το εισόδημα από μισθωτή εργασία που ασκείται στην αλλοδαπή και καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο,

β) το εισόδημα από συντάξεις που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο, από ‘ημεδαπό κύριο και επικουρικό φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, καθώς και από επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο στην Ελλάδα,»

 1. β.) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Η καταργούμενη διάταξη είχε ως ακολούθως:

 1. Με την παρ. 2α του άρθρου . αντικαθίστανται οι περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), που έχουν ως εξής:
  «Άρθρο 5
  «1. Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή είναι κάθε εισόδημα πηγής Ελλάδας και ιδίως:
  α) το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που παρέχεται στην ημεδαπή,
  β) το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που παρέχεται στην αλλοδαπή και πληρώνεται από το Ελληνικό Δημόσιο,».

 

 1. Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα

Με την διάταξη αυτή παρέχεται η δυνατότητα επιλογής, εντός του έτους 2016 για άρση της ακινησίας ενός οχήματος και καταβολή τελών κυκλοφορίας ανάλογα με τη διάρκεια της χρήσης ήτοι για διάρκεια ενός (1) μηνός θα καταβάλλει τα 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, για διάρκεια τριών (3) μηνών θα καταβάλλει τα 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, και για χρήση για τους υπόλοιπους μέχρι τη λήξη του έτους μήνες θα καταβάλλει τα δωδέκατα που απομένουν συν (+) 2/12. Σκοπός της συγκεκριμένης διάταξης είναι να δοθεί κίνητρο στους ιδιοκτήτες των οχημάτων που είναι σε ακινησία και αδυνατούν να καταβάλλουν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, να προβούν σε άρση αυτής, για χρονικό διάστημα που επιθυμούν, καταβάλλοντας τα αναλογούντα, σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, τέλη κυκλοφορίας.

Η διάταξη νόμου έχει ως εξής:

 1. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 (ΑΊ81), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  «Εξαιρετικά, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης της ακινησίας αυτοκινήτου οχήματος ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, άπαξ, εντός του έτους 2016, με καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους αυτού πριν την άρση ακινησίας, ως εξής:

α) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας ενός (1) μηνάς, καταβάλλονται τα 2/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας, β) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, καταβάλλονται τα τέσσερα δωδέκατα (4/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας,

γ) για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού, καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετησίων τελών κυκλοφορίας που απομένουν έως τις 31-12-2016 συν (+) δύο δωδέκατα (2/12) ετησίων τελών κυκλοφορίας.
Προκειμένου για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας που γίνεται η άρση της ακινησίας, λογίζεται ως ολόκληρος μήνας ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής.

Η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο του οχήματος θα πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του οχήματος, για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης επιστροφής ή μη επιστροφής των στοιχείων κυκλοφορίας επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετησίων τελών κυκλοφορίας»

 

 1. Τρόπος υποβολής οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) από ασφαλιστικά ταμεία και ΝΠΔΔ και παράταση αυτής

Η ρύθμιση αυτή έχει σκοπό να διευκολύνει τα Ν.Π.Δ.Δ.- των οποίων η ηλεκτρονική υποβολή των οριστικών δηλώσεων δεν κατέστη δυνατή λόγω αδυναμίας διαμόρφωσης των αρχείων τους με βάση την αντίστοιχη εφαρμογή του taxisnet.

Η διάταξη του νόμου έχεις ως εξής:

 1. α) Η υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2014, από τα υπόχρεα Ν.Π.Δ.Δ.- Ασφαλιστικά Ταμεία των οποίων η ηλεκτρονική υποβολή δεν κατέστη δυνατή λόγω αδυναμίας διαμόρφωσης των αρχείων τους με βάση την αντίστοιχη εφαρμογή του taxisnet, λόγω μη έγκυρων ή ανενεργών ΑΦΜ, γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία. Η οριστική δήλωση απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών με το πρώτο αρχείο που περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων των δικαιούχων με έγκυρα ΑΦΜ (αρχείο 1) υποβάλλεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών και έχει μηδενικό υπόλοιπο. Το δεύτερο αρχείο (αρχείο 2) που περιέχει τους δικαιούχους με τα μη έγκυρα ή ανενεργό ΑΜΦ υποβάλλεται σε μαγνητικό μέσο (CD ή DVD) στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο αποδίδεται στο είδος φόρου 1194 μέσω του τμήματος εσόδων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.. Το δεύτερο αρχείο (αρχείο 2) προωθείται από τη Δ.Ο.Υ. για περαιτέρω επεξεργασία στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).
 2. β) Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2014,των πιο πάνω υπόχρεων Ν.Π.Δ.Δ. – Ασφαλιστικών Ταμείων μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση