Ψηφίστηκαν από το Ε.Κ. οι τροποποιήσεις της οδηγίας για την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

/
Ημερομηνία21 Νοέ 2016
/

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ  σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

 

(COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2016)0452),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 113 και 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0333/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0326/2016),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
  (-1)  Ο ρόλος των εταιρειών-οχημάτων, των λογαριασμών και των εταιρειών που είναι εγκατεστημένες σε φορολογικούς παραδείσους και σε μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας έχει αναδειχθεί σε κοινό παρονομαστή σε ένα ευρύ φάσμα πράξεων, οι οποίες κατά γενικό κανόνα διαπιστώνονται εκ των υστέρων, που συγκαλύπτουν φορολογική απάτη, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες πρακτικές. Το γεγονός αυτό από μόνο του θα πρέπει να απαιτήσει πολιτική και διπλωματική δράση με στόχο την εξάλειψη των υπεράκτιων κέντρων σε παγκόσμιο επίπεδο.
Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(1)  Η οδηγία 2011/16/ΕΕ11 όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/107/ΕΕ12 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 σε 27 κράτη μέλη και από την 1η Ιανουαρίου 2017 στην Αυστρία. Η οδηγία αυτή εφαρμόζει το παγκόσμιο πρότυπο για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών σε φορολογικά θέματα («παγκόσμιο πρότυπο») εντός της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους χρηματοοικονομικών λογαριασμών κοινοποιούνται στο κράτος μέλος στο οποίο κατοικεί ο δικαιούχος λογαριασμού. (1)  Η οδηγία 2011/16/ΕΕ  όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/107/ΕΕ12 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 σε 27 κράτη μέλη και από την 1η Ιανουαρίου 2017 στην Αυστρία. Η οδηγία αυτή εφαρμόζει το παγκόσμιο πρότυπο για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών σε φορολογικά θέματα («παγκόσμιο πρότυπο») εντός της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους χρηματοοικονομικών λογαριασμών κοινοποιούνται στο κράτος μέλος στο οποίο κατοικεί ο δικαιούχος λογαριασμού, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.
__________________ __________________
11 Οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 64, 11.3.2011, σ. 1). 11 Οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 64, 11.3.2011, σ. 1).
12 Οδηγία 2014/107/ΕΕ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα (ΕΕ L 359, 16.12.2014, σ. 1). 12 Οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα (ΕΕ L 359, 16.12.2014, σ. 1).
Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
  (1α)  Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την Ένωση·
Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(3)  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής, εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας που ορίζονται στην οδηγία 2011/16/ΕΕ, οι φορολογικές αρχές πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ελλείψει αυτής της πρόσβασης, οι εν λόγω αρχές δεν θα είναι σε θέση να παρακολουθούν, να επιβεβαιώνουν και να ελέγχουν ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν ορθά την οδηγία 2011/16/ΕΕ, προσδιορίζοντας σωστά και αναφέροντας τους πραγματικούς δικαιούχους ενδιάμεσων δομών. (3)  Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής, εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των διαδικασιών δέουσας επιμέλειας που ορίζονται στην οδηγία 2011/16/ΕΕ, οι φορολογικές αρχές πρέπει να έχουν ταχεία και πλήρη πρόσβαση σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και να έχουν στη διάθεσή τους επαρκή αριθμό υπαλλήλων με τις κατάλληλες δεξιότητες για να φέρουν σε πέρας αυτό το καθήκον και την ικανότητα να ανταλλάσσουν τέτοιες πληροφορίες. Η εν λόγω πρόσβαση θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. Ελλείψει αυτής της πρόσβασης και του κατάλληλου προσωπικού, οι εν λόγω αρχές δεν θα είναι σε θέση να παρακολουθούν, να επιβεβαιώνουν και να ελέγχουν ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν ορθά την οδηγία 2011/16/ΕΕ, προσδιορίζοντας σωστά και αναφέροντας τους πραγματικούς δικαιούχους ενδιάμεσων δομών.
Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
  (3α)  Η διαπιστωθείσα σύνδεση μεταξύ της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες απαιτεί την αξιοποίηση στο έπακρο συνεργειών που απορρέουν από εθνική, ενωσιακή και διεθνή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρχών που συμμετέχουν στην καταπολέμηση αυτών των εγκλημάτων και των καταχρηστικών συμπεριφορών. Θέματα όπως η διαφάνεια της πραγματικής κυριότητας ή ο βαθμός στον οποίο οντότητες όπως τα νομικά επαγγέλματα υπόκεινται στο πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε τρίτες χώρες, έχουν ζωτική σημασία για να ενισχυθεί η ικανότητα των ενωσιακών αρχών με σκοπό την αντιμετώπιση της φορολογικής παράκαμψης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
  (3β)  Οι αποκαλύψεις στις υποθέσεις SwissLeaks, LuxLeaks, των «εγγράφων του Παναμά» και Bahamas Leaks, που είναι μεμονωμένες εκδηλώσεις ενός παγκόσμιου φαινομένου, επιβεβαιώνουν την απόλυτη αναγκαιότητα για μεγαλύτερη φορολογική διαφάνεια και πολύ στενότερο συντονισμό και συνεργασία μεταξύ περιοχών δικαιοδοσίας.
Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
  (3γ)  Η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικά θέματα είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, στο επίπεδο της G20, του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την επίτευξη αυτής της διεθνούς φορολογικής διαφάνειας. Η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 5ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τη λήψη περαιτέρω μέτρων με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής1α δήλωσε ότι «ισχυρά επιχειρήματα συνηγορούν υπέρ της επέκτασης της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ φορολογικών αρχών έτι περισσότερο, ώστε να συμπεριληφθούν πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους» και ότι «η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τους πραγματικούς δικαιούχους θα μπορούσε να ενσωματωθεί στο δεσμευτικό πλαίσιο για τη φορολογική διαφάνεια που ήδη υφίσταται στην Ένωση». Τέλος, όλα τα κράτη μέλη συμμετέχουν ήδη σε ένα πρότυπο έργο ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τους τελικούς πραγματικούς δικαιούχους εταιρειών και εταιρειών καταπιστευματικής διαχείρισης.
  _____________
  COM(2016)0451
Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(4)  Είναι συνεπώς απαραίτητο να διασφαλιστεί η πρόσβαση των φορολογικών αρχών στις πληροφορίες, τις διαδικασίες, τα έγγραφα και τους μηχανισμούς που αφορούν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους με σκοπό με την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της οδηγίας 2011/16/ΕΕ. (4)  Οι κανόνες της Ένωσης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με την πάροδο του χρόνου, έχουν ενσωματώσει μεταβολές των διεθνών προτύπων, με στόχο την ενίσχυση του συντονισμού των κρατών μελών και την απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος, ιδιαίτερα λόγω της σύνδεσης που υπάρχει μεταξύ της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Είναι συνεπώς απαραίτητο να διασφαλιστεί η άμεση και εύκολη πρόσβαση των φορολογικών αρχών στις πληροφορίες, τις διαδικασίες, τα έγγραφα και τους μηχανισμούς που αφορούν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους με σκοπό την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής της οδηγίας 2011/16/ΕΕ και για τη λειτουργία όλων των μορφών διοικητικής συνεργασίας που εμφαίνονται στην εν λόγω οδηγία, καθώς και να περιλαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές, όπου αρμόζει, στις αυτόματες ανταλλαγές μεταξύ κρατών μελών, να παρέχεται δε πρόσβαση στην Επιτροπή, σε εμπιστευτική βάση.
Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
  (4α)  Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τον ρόλο που ενδέχεται να διαδραματίζουν το τραπεζικό σύστημα και οι χρηματοπιστωτικοί φορείς στην προώθηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων της στον τομέα των χρηματοπιστωτικών και τραπεζικών ρυθμίσεων, η Ένωση θα μπορούσε συνεπώς να αναλάβει δράση μέσω ad hoc πρότασης σχετικά με την αύξηση του ελέγχου και της διαφάνειας για τις τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, και με δυνητικές κυρώσεις όπως η ανάκληση των αδειών σε περίπτωση επανειλημμένης μη συμμόρφωσης ή απάτης.
Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
  (4β)  Επιπλέον, είναι σημαντικό οι φορολογικές αρχές να έχουν στη διάθεσή τους κατάλληλα συστήματα τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) που να μπορούν να εντοπίζουν σε πρώιμο στάδιο τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορολογικές αρχές θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους και προσωπικό ΤΠΕ που να μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον μεγάλο όγκο πληροφοριών σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τις οποίες πρόκειται να ανταλλάσσουν μεταξύ τους τα κράτη μέλη.
Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
  (4γ)  Επιπλέον, δεδομένου ότι η αναβαθμισμένη ανταλλαγή πληροφοριών και οι διαρροές πληροφοριών έχουν αυξήσει την αυθόρμητη ανταλλαγή και διαθεσιμότητα πληροφοριών, είναι πολύ σημαντικό τα κράτη μέλη να διερευνούν όλες τις αξιόποινες πράξεις και να ενεργούν αναλόγως.
Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
  (4δ)  Δεδομένου ότι οι πληροφορίες σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι σε πολλές περιπτώσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, θα πρέπει να περιλαμβάνονται, όπου αρμόζει, στην αυτόματη ανταλλαγή μεταξύ των κρατών μελών και θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση, κατόπιν αιτήσεως, της Επιτροπής στο πλαίσιο της εξουσίας της να επιβάλλει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Επιπλέον, δεδομένης της πολυπλοκότητας και της ανάγκης να επαληθεύεται η αξιοπιστία των πληροφοριών αυτών, όπως στην περίπτωση των δεδομένων σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους, οι φορολογικές αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται σε διασυνοριακές έρευνες.
Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
  (4ε)  Έχει σημασία να υπάρχει αυτόματη, υποχρεωτική και συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα μεταξύ των διαφόρων αρμόδιων αρχών, προκειμένου να εξασφαλίζεται η μέγιστη διαφάνεια και να υπάρχει ένα βασικό μέσο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της δόλιας συμπεριφοράς κάθε είδους.
Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
  (4στ)  Δεδομένου του παγκόσμιου χαρακτήρα των δραστηριοτήτων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η διεθνής συνεργασία είναι βασικό μέσο για την αποτελεσματική και αποδοτική καταπολέμηση τέτοιων δραστηριοτήτων.
Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(6)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η αποδοτική διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και η αποτελεσματική παρακολούθησή της κατά τρόπο συμβατό με την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, επομένως, λόγω της απαιτούμενης ομοιομορφίας και αποτελεσματικότητας, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. (6)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η αποδοτική διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και η αποτελεσματική παρακολούθησή της κατά τρόπο συμβατό με την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, προκειμένου να καταπολεμηθεί η φορολογική απάτη, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, επομένως, λόγω της απαιτούμενης ομοιομορφίας και αποτελεσματικότητας, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.
Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
(7)  Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζουν τη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη δυνάμει της οδηγίας 2011/16/ΕΕ και οι πρώτες ανταλλαγές πρέπει να ολοκληρωθούν έως τον Σεπτέμβριο του 2017. Ως εκ τούτου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής δεν θα καθυστερήσει, η παρούσα τροποποιητική οδηγία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ και να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως την 1η Ιανουαρίου 2017. (7)  Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζουν τη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη δυνάμει της οδηγίας 2011/16/ΕΕ και οι πρώτες ανταλλαγές πρέπει να ολοκληρωθούν έως τον Σεπτέμβριο του 2017. Ως εκ τούτου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής δεν θα καθυστερήσει, η παρούσα τροποποιητική οδηγία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ και να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως την 1η Ιανουαρίου 2018.
Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

   
Ισχύον κείμενο Τροπολογία  
  (-1)  Στο άρθρο 2, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  
1.  Η παρούσα οδηγία ισχύει για όλους τους φόρους παντός τύπου που εισπράττονται από κράτος-μέλος ή εξ ονόματός του ή από εδαφικές ή διοικητικές υποδιαιρέσεις του κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών. 1.  Η παρούσα οδηγία ισχύει για όλους τους φόρους παντός τύπου που εισπράττονται από κράτος-μέλος ή εξ ονόματός του ή από εδαφικές ή διοικητικές υποδιαιρέσεις του κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών αρχών, καθώς και για τις υπηρεσίες ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων και τους παρόχους υπηρεσιών θεματοφυλακής πορτοφολιών.  
     
Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο)

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 8 α (νέο)

   
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  
  (-1α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:  
  «Άρθρο 8α  
  Οι φορολογικές αρχές κάθε κράτους μέλους ανταλλάσσουν αυτόματα, εντός τριών μηνών από τη συλλογή τους, τα έγγραφα και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 22 της παρούσας οδηγίας με άλλο κράτος μέλος, εάν ο πραγματικός δικαιούχος μιας επιχείρησης, ή στην περίπτωση εταιρείας καταπιστευματικής διαχείρισης, ο ιδρυτής, ένας από τους καταπιστευματοδόχους, ο προστάτης (κατά περίπτωση), ένας δικαιούχος ή οιοδήποτε άλλο πρόσωπο ασκεί πραγματικό έλεγχο επί του καταπιστεύματος, ή, τέλος, ο κάτοχος λογαριασμού που αναφέρεται στο άρθρο 32α της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, είναι φορολογούμενος στο εν λόγω κράτος μέλος. Πρόσβαση θα πρέπει να παρέχεται στην Επιτροπή για την ολοκλήρωση των αποστολών της, σε εμπιστευτική βάση.»  
     
Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)

   
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  
(1α)   Για τους σκοπούς της εφαρμογής και επιβολής των νομοθεσιών των κρατών μελών που θέτουν σε ισχύ την παρούσα οδηγία, και για τη διασφάλιση της λειτουργίας της θεσπιζόμενης με αυτήν διοικητικής συνεργασίας, τα κράτη μέλη προβλέπουν στη νομοθεσία τους την πρόσβαση των φορολογικών αρχών στους μηχανισμούς, τις διαδικασίες, τα έγγραφα και τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 13, 30, 31, 32α και 40 της οδηγίας 2015/849/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου *. (1α)   Για τους σκοπούς της εφαρμογής και επιβολής των νομοθεσιών των κρατών μελών που θέτουν σε ισχύ την παρούσα οδηγία, και για τη διασφάλιση της λειτουργίας της θεσπιζόμενης με αυτήν διοικητικής συνεργασίας, τα κράτη μέλη προβλέπουν στη νομοθεσία τους την πρόσβαση των φορολογικών αρχών στα κεντρικά μητρώα, στους μηχανισμούς, τις διαδικασίες, τα έγγραφα και τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 7, 13, 18, 18α, 19, 27, 30, 31, 32α, 40, 44, 48 της οδηγίας 2015/849/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου *. Η πρόσβαση αυτή είναι το αποτέλεσμα υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών. Τα κράτη μέλη εγγυώνται περαιτέρω την πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες με την συμπερίληψή τους σε κεντρικό δημόσιο μητρώο εταιρειών, εταιρειών καταπιστευματικής διαχείρισης και άλλων δομών, των οποίων η φύση ή το αντικείμενο είναι παρόμοιο ή ισοδύναμο.  
     
Αιτιολόγηση
(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)
Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Οδηγία 2011/16/ΕΕ

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 β (νέα)

   
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία  
  (1α)   Στο άρθρο 22, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 1β:  
  «(1β)   Με σκοπό την αποτελεσματική χρήση των ανταλλασσόμενων δεδομένων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι όλες οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται και λαμβάνονται διερευνώνται εγκαίρως, είτε οι εν λόγω πληροφορίες έχουν ληφθεί από αρχές κατόπιν αιτήσεως, μέσω αυθόρμητης ανταλλαγής πληροφοριών από άλλο κράτος μέλος, ή από δημόσια διαρροή πληροφοριών. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος δεν διερευνήσει τις εν λόγω πληροφορίες στο απαιτούμενο από την εθνική νομοθεσία χρονικό πλαίσιο, θα πρέπει να κοινοποιήσει τους λόγους αυτής της παράλειψης στην Επιτροπή.»  
     
Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2017. Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2018.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Τίτλος Πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  
Έγγραφα αναφοράς COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS)  
Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση 27.7.2016        
Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

12.9.2016

       
Γνωμοδοτικές επιτροπές

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

12.9.2016

JURI

12.9.2016

LIBE

12.9.2016

   
Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

CONT

7.11.2016

JURI

12.10.2016

LIBE

13.9.2016

   
Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Emmanuel Maurel

12.7.2016

       
Εξέταση στην επιτροπή 10.10.2016 9.11.2016      
Ημερομηνία έγκρισης 10.11.2016        
Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας +:

–:

0:

51

0

2

 
Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Pervenche Berès, Udo Bullmann, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Danuta Maria Hübner, Barbara Kappel, Alain Lamassoure, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Renato Soru, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Michael Theurer, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni, Κώστας Μαυρίδης, Δημήτριος Παπαδημούλης  
Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Verónica Lope Fontagné, Emmanuel Maurel, Eva Paunova, Andreas Schwab, Romana Tomc  
Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία Andrea Bocskor, Franc Bogovič, Hans-Olaf Henkel, Sandra Kalniete, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julia Reda, Lambert van Nistelrooij  
Ημερομηνία κατάθεσης 14.11.2016  
           

 

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

 

Αφήστε μια απάντηση