Φορολογικός χειρισμός συναλλαγών που διενεργούνται από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις μετά τη σύνταξη του ισολογισμού μετασχηματισμού και μέχρι το χρόνο ολοκλήρωσης του

/
Ημερομηνία16 Νοέ 2016
/

α) Εταιρεία Α συγχωνεύθηκε με εταιρεία Β, μέσω απορρόφησης της τελευταίας, με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού 31.12.2014, βάσει των διατάξεων Ν. 2166/1993. Η διαδικασία της συγχώνευσης ολοκληρώθηκε την 30.12.2015. Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού μέχρι την 30.12.2015, η εταιρεία Α συναλλασσόταν με την εταιρεία Β ως πελάτης αλλά και ως προμηθευτής. Ερωτάται αν οι μεταξύ τους συναλλαγές θεωρούνται ως αυτοπαραδόσεις.

β) Η εταιρεία Α υπόκειται στις διατάξεις ΦΠΑ περί PRORATA για τη χρήση 2014 και διενέργησε τις σχετικές εγγραφές με την περιοδική δήλωση Ιουνίου 2015. Θα πρέπει και η εταιρεία Β που απορροφήθηκε να ενεργήσει ανάλογα, δεδομένου όμως ότι δεν προέκυψε ποσοστό PRORATA για αυτή, βάσει των περιοδικών δηλώσεων χρήσης 2014;

α) Οι αγορές και οι πωλήσεις εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται μεταξύ της απορροφώσας και της απορροφώμενης εταιρείας, από την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού μέχρι την ολοκλήρωση, περιλαμβάνονται στις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. που υποβάλει η κάθε μία εταιρεία χωριστά.
Για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, οι συναλλαγές αυτές δεν λαμβάνονται υπόψιν, γιατί δεν πρόκειται για πραγματικές αγορές και πωλήσεις, ούτε και αυτοπαραδόσεις κατά την έννοια των διατάξεων του Φ.Π.Α., αλλά πρόκειται κατ’ ουσίαν για διακινήσεις εμπορευμάτων μεταξύ τμημάτων της ενιαίας οικονομικά-φορολογικά μονάδας, για τις οποίες εκδόθηκαν τιμολόγια σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των Ε.Λ.Π.. Στην περίπτωση αυτή προκειμένου τα βιβλία της απορροφώσας (λογιστικά βιβλία και βιβλίο αποθήκης) να απεικονίζουν τις πραγματικές πωλήσεις και αγορές είναι δυνατόν, εάν ο μετασχηματισμός ολοκληρωθεί την ίδια χρήση, με λογιστική τακτοποιητική εγγραφή (με βάση λογιστικό σημείωμα) στα βιβλία της απορροφώσας να αφαιρεθούν ισόποσα από τις αγορές και τις πωλήσεις τα αντίστοιχα ποσά και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί για τις πράξεις που διενεργήθηκαν μεταξύ της απορροφώσας και της απορροφώμενης εταιρείας κατά την διάρκεια του μεταβατικού σταδίου. Η τακτοποιητική αυτή εγγραφή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης και την ενσωμάτωση των δεδομένων των βιβλίων της απορροφώμενης εταιρείας στα βιβλία της απορροφώσας (έγγραφο Υπ. Οικ. 1064057/478/0018/5.12.2001).

β) Οι διακανονισμοί που αφορούν τις εκπτώσεις που διενεργήθηκαν στη διαχειριστική περίοδο 2014 θα περιληφθούν στην προσωρινή δήλωση ΦΠΑ του μηνός Ιουνίου 2015 και αφορούν μόνον την εταιρεία Α. Οι αντίστοιχοι διακανονισμοί της διαχειριστικής χρήσης 2015 θα περιληφθούν στην προσωρινή δήλωση ΦΠΑ του μηνός Μαρτίου 2016 και αφορούν τα συνολικά στοιχεία που θα προκύψουν από την ενσωμάτωση των δεδομένων των βιβλίων της απορροφώμενης εταιρείας στα βιβλία της απορροφώσας.

Νομοθεσία – Νομολογία
Εγκύκλιος 1055240/439/Πολ.1131/9.5.95
Έγγραφο Υπ. Οικ. με Α.Π. 1064057/478/0015/5.12.2001

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση