Φορολογική μεταχείριση επιστροφής χρημάτων σε καταναλωτές μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, λόγω συναλλαγών με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

/
Ημερομηνία15 Σεπ 2016
/

Δόθηκε στη δημοσιότητα η υπ’ αριθμ. ΔΕΑΦ 1133932 ΕΞ 2016 απόφαση της ΓΓΔΕ σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση χρηματικών ποσών που επιστρέφονται σε καταναλωτές – ιδιώτες από διαδικτυακές εφαρμογές (ιστοσελίδες επιστροφής χρημάτων- cashback websites). Μέσω των εφαρμογών αυτών χορηγείται έκπτωση, έστω π.χ. ποσοστό 2% της αξίας αγοράς του αγαθού, με την προϋπόθεση ότι οι καταναλωτές θα πραγματοποιήσουν αγορές από συγκεκριμένα συνεργαζόμενα ηλεκτρονικά (online) καταστήματα με τα cashback websites.

Οι χρήστες (τελικοί καταναλωτές) συγκεντρώνουν δικαίωμα επιστροφής χρημάτων από κάθε αγορά που πραγματοποιούν στα συνεργαζόμενα καταστήματα και ανά τακτά χρονικά διαστήματα λαμβάνουν τα χρήματα αυτά στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Με αυτές τις ηλεκτρονικές εφαρμογές, προωθούνται πωλήσεις συγκεκριμένων επιχειρήσεων, μέσω της ενημέρωσης των επισκεπτών των ιστοσελίδων για τις «εκπτώσεις» που μπορούν να λάβουν. Στη συνέχεια καταβάλλονται τα χρήματα που αντιστοιχούν σε κάθε πώληση, ως επιστροφή χρημάτων, στον τραπεζικό λογαριασμό του εκάστοτε καταναλωτή. Για τις ανωτέρω υπηρεσίες που παρέχουν στις εμπορικές επιχειρήσεις οι επιχειρήσεις των διαδικτυακών εφαρμογών, λαμβάνουν ως αμοιβή προμήθεια από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις επί των συναλλαγών που διαχειρίζονται και στη συνέχεια ένα μέρος αυτής της προμήθειας καταβάλλεται στους τελικούς καταναλωτές, ως επιστροφή χρημάτων για τις αγορές που πραγματοποίησαν.

Συνιστούν εισόδημα για τους καταναλωτές φυσικά πρόσωπα (μη επιτηδευματίες) τα ποσά της επιστροφής;

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση, η επιστροφή χρημάτων (για λόγους προώθησης πωλήσεων προϊόντων), σε ιδιώτες καταναλωτές που είναι εγγεγραμμένοι – πιστοποιημένοι χρήστες μιας ιστοσελίδας, για κάθε αγορά που πραγματοποιούν από τα συνεργαζόμενα με την ιστοσελίδα αυτή διαδικτυακά (on line) καταστήματα, ως έκπτωση, δεν αποτελεί εισόδημα για τα φυσικά πρόσωπα, καθόσον αφενός μεν δεν περιλαμβάνεται σε καμία από τις κατονομαζόμενες κατηγορίες εισοδήματος του άρθρου 7, αφετέρου δεν φέρει τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος.

Τονίζεται όμως ότι, οι επιστροφές των χρηματικών ποσών αυτών, πρέπει να αφαιρούνται από το σύνολο των καταναλωτικών δαπανών που πραγματοποιούνται από φορολογούμενους φυσικά πρόσωπα και αντιστοιχούν σε απαιτούμενο προσκομισθέν ποσό αποδείξεων, προκειμένου να μειώνεται ο φόρος εισοδήματος.

Τι παραστατικό πρέπει να εκδοθεί όταν κατατίθενται χρήματα στον λογαριασμό των καταναλωτών – εγγεγραμμένων χρηστών των ιστοσελίδων επιστροφής;

Με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του N.4308/2014 (Ε.Λ.Π.) οι οντότητες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού, όταν συναλλάσσονται ως αγοραστές, με πρόσωπα μη υπόχρεα στην έκδοση τιμολογίου π.χ. ιδιώτες, εκδίδουν σχετικό παραστατικό προς τεκμηρίωση και αναγνώριση της συναλλαγής.

Από τις προαναφερόμενες διατάξεις, δεν εισάγεται ειδική ονομασία για το εν λόγω παραστατικό, το οποίο μπορεί ενδεικτικά να είναι «τίτλος κτήσης», απόδειξη δαπάνης κλπ., αρκεί να περιλαμβάνει τα δεδομένα που απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 8 του Ν.4308/2014, όπως διευκρινίστηκε με την παρ. 10 του άρθρου 8 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1003/2014.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΕΑΦ 1133932 ΕΞ 2016 απόφαση της ΓΓΔΕ για την τεκμηρίωση των εν λόγω συναλλαγών, εκδίδεται παραστατικό όπως π.χ. «τίτλος κτήσης», απόδειξη δαπάνης κλπ. από την οντότητα που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα επιστροφής.

Το εν λόγω παραστατικό, περιλαμβάνει τα στοιχεία των συμβαλλομένων, καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν.4308/2014 και εκδίδεται στο χρόνο που ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 11 του ιδίου νόμου, όπως διευκρινίστηκε με την περ. δ’ της παρ. 11.2.10 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1003/2014, όπως ισχύει.

Εναλλακτικά αντί της έκδοσης ειδικού παραστατικού, κατά τα ανωτέρω, για έναν έκαστο των τελικών καταναλωτών, που λαμβάνει τη χορηγούμενη έκπτωση, δύναται να συντάσσεται κατάσταση, η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που προαναφέρονται. Σε περίπτωση που δεν είναι γνωστά, στην οντότητα που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα, τα στοιχεία των ιδιωτών καταναλωτών αντισυμβαλλόμενων της, η απόδειξη της συναλλαγής

 
Πηγή: www.e-forologia.gr

Αφήστε μια απάντηση