Φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Μαίου 2016

/
Ημερομηνία04 Μαΐ 2016
/

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Μαΐου 2016 προς ενημέρωση των συναδέλφων.

Επισημάνσεις

 1. A) Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Δ. αρκετές από τις υποχρεώσεις που αφορούν στους παρακρατούμενους φόρους και τα τέλη μετατίθενται για την 4η Μαΐου 2016 (σ.σ. πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την 30η Απριλίου συμπεριλαμβανομένης και της αργίας της πρωτομαγιάς η οποία μετατέθηκε με απόφαση του υπ.Εργασίας). Οι υποχρεώσεις που μετατίθενται είναι αυτές που έληγαν την 30η Απριλίου και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Κ.Φ.Δ.

β) Στον μήνα Μάιο εκτός από τις γνωστές υποχρεώσεις που επαναλαμβάνονται κάθε μήνα ή τρίμηνο, λήγει και η προθεσμία υποβολής του Ειδικού φόρου ακινήτων (ν.3091/2002)

 

 

Υποχρεώσεις Μαΐου 2016
Υποχρεώσεις Απριλίου που μεταφέρονται λόγω αργίας στiς 4 Μαίου
4 Μαϊ 2016 ΑΠΔ – ΙΚΑ

 

 1. 4Μαϊ 2016 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

 

 1. 4 Μαϊ 2016 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΜΑΡΤΙΟΥ- Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

 

Παρακρατούμενοι φόροι

 

 1. 4 Μαϊ 2016 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Φεβρουαρίου)

 

 1. 4 Μαϊ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου : Φεβρουαρίου

 

 1. 4 Μαϊ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Φεβρουαρίου)

 

 1. 4 Μαϊ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Φεβρουαρίου)

 

 1. 4 Μαϊ 2016 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Φεβρουαρίου)

 

Λοιποί φόροι

 

 1. 4 Μαϊ 2016 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

 

 1. 4 Μαϊ 2016 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

 

Συνοπτικός πίνακας φακέλου τεκμηρίωσης

 

 1. 4 Μαϊ 2016 Υποχρέωση κατάρτισης φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών του άρθρου 21 του ν.4174/2013 στην ΓΓΠΣ.

Διαβίβαση στοιχείων στην ΔΗΛΕΔ (ΓΓΔΕ)

 1. 4 Μαϊ 2016 Υποβολή στοιχείων στην ΓΓΠΣ από τα πιστωτικά ιδρύματα για πελάτες στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου»

Μισθωτήρια στο taxis

 

 1. 4 Μαϊ 2016 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου

 

Υποχρεώσεις Μαίου 2016
10 Μαϊ 2016
 1. 10 Μαϊ 2016 Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου
 2. 10 Μαϊ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας
20 Μαϊ 2016
 1. 20 Μαϊ 2016 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων προηγούμενου μηνός
 2. 20 Μαϊ 2016 Απόδοση φόρου 3% επί της αξίας του πωλούμενου στο εσωτερικό ζύθου (Προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου)
 3. 20 Μαϊ 2016 Δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήμου προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου
 4. 20 Μαϊ 2016 Καταβολή αγγελιόσημου υπέρ ΤΣΠΕΑΘ και ΕΔΟΕΑΠ
 5. 20 Μαϊ 2016 Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων ν.3091/2002
26 Μαϊ 2016
 1. 26 Μαϊ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας.
 2. 26 Μαϊ 2016 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ
30 Μαϊ 2016
 1. 30 Μαϊ 2016 Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα – Τόκους – Δικαιώματα (Περιόδου Μαρτίου)
31 Μαϊ 2016 ΑΠΔ – ΙΚΑ

 1. 31 Μαϊ 2016 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ ΑΠΡΙΛΙΟΥ – Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
 2. 31 Μαϊ 2016 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΕΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων προηγούμενου μηνός ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ

ΦΠΑ

 1. 31 Μαϊ 2016 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Χρεωστικής – Μηδενικής – Πιστωτικής – για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Απριλίου

Ιντραστάτ

 1. 31 Μαϊ 2016 Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 31 Μαϊ 2016 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α’ και γ’ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) (Περιόδου Μαρτίου)
 2. 31 Μαϊ 2016 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Μαρτίου)
 3. 31 Μαϊ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Μαρτίου)
 4. 31 Μαϊ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα, περιόδου : Μαρτίου
 5. 31 Μαϊ 2016 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Μαρτίου)

 

Λοιποί φόροι

 1. 31 Μαϊ 2016 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα
 2. 31 Μαϊ 2016 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

Μισθωτήρια στο taxis

 1. 31 Μαϊ 2016 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση