Φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μέχρι τέλος Αυγούστου

/
Ημερομηνία25 Αυγ 2015
/

Πλησιάζοντας το τέλος του μήνα Αυγούστου κορυφώνονται οι προσπάθειες όλων για την ολοκλήρωση των βασικότερων φορολογικών υποχρεώσεων. Παραθέτουμε, ενδεικτικά, τις κυριότερες καταληκτικές ημερομηνίες των υποχρεώσεων που λήγουν έως το τέλος Αυγούστου.

 

26 Αυγούστου
– Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων

 Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18/7/2015 (ΠΝΠ 7/2015), η οποία τροποποιεί την περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005, η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2014, υποβάλλεται μέχρι και την 26η Αυγούστου 2015. Στην ίδια προθεσμία υποβάλλεται η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι και την 31η Μαΐου 2015.
Επισήμανση
Έχοντας υπόψη την περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005, όπως αυτή είναι διατυπωμένη, καθώς και την παρ. 2 του άρθρου 47 του Ν. 4331/2015 και την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18/7/2015 (ΠΝΠ 7/2015), η ανωτέρω προθεσμία δεν αφορά σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στοιχείων ακινήτων που επήλθε από τον Ιούνιο και μετά, οποία δηλώνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής.

 

– Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (Αποκτήσεις και Παραδόσεις)
 Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων μέσω του ειδικού δικτύου (ΤΑΧΙSnet) ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα (για την διαχειριστική περίοδος Ιουλίου έως 26 Αυγούστου) από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας, η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου (TAXISnet) να κάνει αποδεκτή την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, αυτοί θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.

 

28 Αυγούστου
– Φορολογική δήλωση Νομικών Προσώπων με υπερδωδεκάμηνη χρήση

 Με δελτίο τύπου που εξέδωσε η ΓΓΔΕ στις 21/8/2015 αναφέρει ότι :
«Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου, παρατείνεται η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και των νομικών προσώπων του Ν. 2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση μέχρι τις 28/8/2015».

 

– Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1183/20-8-2015, αντικαθίσταται η παρ. 2 της ΠΟΛ. 1130/2015 ως εξής : «Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας παρατείνεται μέχρι την 28η Αυγούστου 2015.».

 

– Παρακράτηση φόρου για μερίσματα, τόκους, δικαιώματα
 Παρακρατείται φόρος:

α) για μερίσματα με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%),
β) για τόκους με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%),
γ) για δικαιώματα (royalties) και λοιπές πληρωμές με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%).
Για καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής που έγινε τον Ιούνιο, η δήλωση υποβάλλεται και η παρακράτηση φόρου αποδίδεται, μέχρι 28 Αυγούστου 2015.

 

30 Αυγούστου
– Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

 Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1184/21-8-2015, αντικαθίσταται η παρ. 1 της ΠΟΛ. 1130/2015 ως εξής :
«Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν.4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 30ή Αυγούστου 2015».

 

31 Αυγούστου
– ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4075/2012, οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή στην ασφάλιση των φορέων ή Κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και προβλέπεται από την παρ. 1 του Ν. 2972/2001, υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου. Για τη μισθολογική περίοδο Ιουλίου 2015 η Α.Π.Δ. υποβάλλεται μέχρι 31 Αυγούστου 2015.

 

– ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων
 Η Προθεσμία υποβολής της μηνιαίας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης για όλους τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων αρχίζει από την 1η ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης και λήγει την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου τους. Για τη μισθολογική περίοδο Ιουλίου 2015 η Α.Π.Δ. υποβάλλεται μέχρι 31 Αυγούστου 2015. 
– Υποβολή μισθωτηρίων συμβολαίων

 Οι εκμισθωτές – υπεκμισθωτές ακίνητης περιουσίας, και όσοι προβαίνουν σε παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτου (δωρεάν παραχώρηση ή με αντάλλαγμα σε είδος) υποχρεούνται να δηλώνουν με ηλεκτρονικό τρόπο, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων ή της παραχώρησης της χρήσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία. Εξαιρούνται της υποχρέωσης όσοι παραχωρούν δωρεάν κατοικία μέχρι 200 τ.μ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες.
Ο εκμισθωτής του ακινήτου εισέρχεται στο taxisnet με τους προσωπικούς του κωδικούς και επιλέγει «Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας». Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίηση της. Για μισθώσεις που αρχίζουν τον μήνα Ιούλιο, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι 31 Αυγούστου 2015.

 

– Υποβολή δήλωσης ΦΠΑ
 Η δήλωση Φ.Π.Α. υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου.
Για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, καθώς και για το Δημόσιο όταν ασκεί δραστηριότητες για τις οποίες υπόκειται στο φόρο, για τη διαχειριστική περίοδο Ιουλίου 2015η δήλωση υποβάλλεται μέχρι  31 Αυγούστου 2015.

 

– Στατιστική δήλωση (INTRASTAT)
 Υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αυτής υπάρχει σε περίπτωση υπέρβασης ενός ορίου που καλείται «κατώφλι εξομοίωσης». Από 1/1/2015 έως 31/12/2015 το κατώφλι εξομοίωσης είναι: α) 150.000,00 ευρώ για αποκτήσεις και β) 90.000,00 ευρώ για παραδόσεις. 
Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT, ακολουθούν τις ημερομηνίες υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.. Η δήλωση Φ.Π.Α. υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου. Για τον μήνα  Ιούλιο μέχρι 31 Αυγούστου 2015.

 

– Δήλωση μεταβολών για μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ εκπαιδευτηρίων ιδιωτικού δικαίου
 Με τον Ν. 4336/2015 η περίπτωση ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, με το οποίο ορίζονται περιπτώσεις απαλλαγής από τον φόρο, αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από οργανισμούς δημόσιου δικαίου. Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για λοιπούς οργανισμούς εφόσον οι εν λόγω οργανισμοί πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
i.δεν έχουν ως σκοπό τη συστηματική επιδίωξη του κέρδους, τα ενδεχόμενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διανέμονται, αλλά να διατίθενται για τη διατήρηση ή τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
ii. η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισμών πρέπει να ασκείται ουσιαστικά χωρίς μισθό, από πρόσωπα που δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε μέσω τρίτων προσώπων, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέσματα της εκμετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτήτων,
iii. οι τιμές τους πρέπει να είναι κατώτερες από αυτές που καθορίζονται για ανάλογες πράξεις εμπορικών επιχειρήσεων, οι οποίες υπόκεινται στο ΦΠΑ,
iv. η απαλλαγή δεν πρέπει να δημιουργεί κίνδυνο στρέβλωσης των όρων του ανταγωνισμού.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για την προσχολική εκπαίδευση.
Η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ αρχίζει από 20 Ιουλίου 2015. Η δήλωση μεταβολών για τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υποβάλλεται εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία από 20 Ιουλίου μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, χωρίς ΦΠΑ, τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία για την επιβολή του φόρου εκδίδονται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2015 και ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται με τη δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου κατά την οποία εκδόθηκε το συμπληρωματικό στοιχείο».

 

Επισημαίνεται ότι με Δελτίο Τύπου στις 20/8/2015 η ΓΓΔΕ διευκρινίζει ότι :
«Έως 31.08.2015 οι ιδιωτικοί φορείς των οποίων η εκπαιδευτική δραστηριότητα πλέον δεν απαλλάσσεται οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση μεταβολών για την υπαγωγή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ».

 

– Παρακράτηση φόρου
  – Στις αμοιβές μελών Δ.Σ. μηνός Ιουνίου, υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται φόρος μέχρι 31 Αυγούστου,
– Σε εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μηνός Ιουνίου, υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται φόρος μέχρι 31 Αυγούστου,

– Για το ασφάλισμα που καταβάλλεται με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής μηνός Ιουνίου, υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται φόρος μέχρι 31 Αυγούστου,
– Για αμοιβές εργοληπτών, η δήλωση υποβάλλεται και η παρακράτηση φόρου που αφορά καταβολή που έγινε τον μήνα Ιούνιο αποδίδεται μέχρι 31 Αυγούστου,

– Από φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από νομικά πρόσωπα. Για καταβολή ή έκδοση σχετικής εντολής πληρωμής που έγινε τον μήνα Ιούνιο, η δήλωση υποβάλλεται και η παρακράτηση φόρου αποδίδεται μέχρι 31 Αυγούστου,
– Για υπηρεσίες. Για καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής που έγινε τον Ιούνιο, η δήλωση υποβάλλεται και η παρακράτηση φόρου αποδίδεται μέχρι 31 Αυγούστου 2015.

 

– Πληρωμή της πρώτης δόσης ή του εφάπαξ ποσού του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων που υποβλήθηκαν στις 28/8.
 Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1099/2015, με την οποία δίνονται πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό των δόσεων κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013, η πρώτη δόση του φόρου καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Επομένως, για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων με ημερομηνία υποβολής 28/8/2015 η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι 31 Αυγούστου 2015.

 

– Πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.
 Στην δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη στις 21/2/2015, εκτός των άλλων αναφέρεται ότι : «Η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα έχει παραταθεί (με σημερινή απόφαση) μέχρι και την Κυριακή 30/8/15. Η πρώτη δόση θα είναι την Δευτέρα 31/8/15». 
Όπως προαναφέρθηκε, οι παραπάνω καταληκτικές προθεσμίες είναι μερικές από αυτές που λήγουν έως το τέλος Αυγούστου. Εκτός των ανωτέρω, υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρωθούν από την πλευρά των λογιστών, ανάλογα και με το αντικείμενο εργασιών των πελατών τους.

Πηγή: e-forologia.gr

Αφήστε μια απάντηση