Φοροδοξίες

/
Ημερομηνία07 Φεβ 2017
/

Γνωρίζετε ότι…

Αύξηση ποσοστών ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων: Αυξήθηκαν τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στις περιφερειακές ενισχύσεις μετά την 1η Ιανουαρίου 2017. Ειδικότερα, το ποσοστό ενίσχυσης της επένδυσης αυξάνεται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες και, σύμφωνα με τον νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την περίοδο μετά από 1.1.2017 έως 31.12.2020, διαμορφώνεται στα εξής ποσοστά :
40% για τις Μικρές επιχειρήσεις (από 30%),
30% για τις Μεσαίες επιχειρήσεις (από 20%),
20% για τις Μεγάλες επιχειρήσεις (από 10%),
Τα ποσοστά αυτά αφορούν τα επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στη Δυτική Αττική, τον Πειραιά και τα νησιά της Περιφέρειας Αττικής και θα εφαρμόζονται από την αρχή του χρόνου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον Χάρτη, δηλαδή, διαφοροποιούνται για πρώτη φορά από την εφαρμογή του αναπτυξιακού νόμου τα ποσοστά ενίσχυσης σε ένα σημαντικό, και μάλιστα υποβαθμισμένο, τμήμα της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας.

Έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης: Τα πιστωτικά ιδρύματα, μαζί με τους λοιπούς πιστωτές μιας επιχείρησης (με συνολικό ποσοστό τουλάχιστον 40% επί των συνολικών απαιτήσεων) μπορούν να αναλάβουν την πρωτοβουλία για τον διορισμό από δικαστήριο ενός ειδικού διαχειριστή, εφόσον η επιχείρηση είτε α) βρίσκεται σε γενική αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της είτε β) το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι κατώτερο από 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου για πάνω από δύο χρήσεις. Ο ειδικός διαχειριστής εγκαθίσταται στη διοίκηση της επιχείρησης, προχωρεί σε απογραφή των στοιχείων της επιχείρησης και αναλαμβάνει να διεξαγάγει έναν δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σκοπό την εκποίηση είτε του συνόλου του ενεργητικού είτε επιμέρους κλάδων της επιχείρησης. Εφόσον εντός ενός έτους μεταβιβαστεί τουλάχιστον το 90% του ενεργητικού και ικανοποιηθούν πλήρως οι πιστωτές από το αποτέλεσμα, ο ιδιοκτήτης θα ανακτήσει τη διοίκηση της επιχείρησης. Αντιθέτως, αν αποτύχει η διαδικασία υποβάλλεται αίτηση πτώχευσης.

Ανταλλαγή πληροφοριών Ελλάδας – ΗΠΑ λόγω FATCA:Υπεγράφη τελικά στις 19 Ιανουαρίου 2017 η διακρατική συμφωνία (IGA) με τις ΗΠΑ για την ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών σε συνέχεια της νομοθεσίας FATCA των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το υπογεγραμμένο κείμενο της συμφωνίας, τόσο η Ελλάδα όσο και οι Η.Π.Α. θα αποστέλουν πληροφορίες αναφορικά με:
– τα προσωπικά στοιχεία των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών,
– το συνολικό ακαθάριστο ποσό των τόκων και των μερισμάτων,
– τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από την πώληση ή εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κλπ.
Επιπλέον αυτών, η συμφωνία αναφέρει ρητά ότι η Ελλάδα θα αποστέλλει στις Η.Π.Α. το υπόλοιπο του λογαριασμού που διατηρούν Αμερικανοί πολίτες στην Ελλάδα. Ωστόσο, αδιευκρίνιστο παραμένει αν οι Η.Π.Α. θα αποστέλλουν στις Ελληνικές αρχές το υπόλοιπο των τραπεζικών λογαριασμών που διατηρούν κάτοικοι της Ελλάδος σε λογαριασμούς των Η.Π.Α., παρόλο που η συμφωνία διέπεται από την αρχή της αμοιβαιότητας.

Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν πολυεθνικές εταιρείες: Από την 1η Ιανουαρίου 2017, θα κοινοποιούνται αυτόματα πληροφορίες για  φορολογικές αποφάσεις που αφορούν πολυεθνικές επιχειρήσεις προς τα Κράτη Μέλη και την Επιτροπή κάθε εξάμηνο. Συγκεκριμένα, με οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να ανταλλάσσουν αυτόματα πληροφορίες σχετικές με αποφάσεις «tax rulings» που έχουν διασυνοριακό αντικείμενο. Τέτοιου είδους αποφάσεις μπορούν να οδηγήσουν στη διάβρωση της φορολογικής βάσης λόγω προνομιακής μεταχείρισης από κάποια κράτη σε βάρος άλλων λόγω της εφαρμογής επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού από τις εταιρείες.

Λίστα μη συνεργάσιμων κρατών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να συγκροτήσει έως το τέλος του 2017, με κριτήρια τη φορολογική διαφάνεια, την εύλογη φορολογία και την εφαρμογή μέτρων κατά των BEPS (Base erosion and Profit Shifting). Η φορολογική διαφάνεια υπολογίζεται ανάλογα με την εφαρμογή των προτύπων του ΟΟΣΑ περί της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών (CRS), και της ανταλλαγής πληροφοριών κατόπιν αιτήματος.

Πραγματικοί δικαιούχοι εταιρειών: Στο στόχαστρο βάζει τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρειών το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την αρχή του χρόνου θα πρέπει τα Κράτη Μέλη να νομοθετήσουν τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικές με «ξέπλυμα» χρήματος στις φορολογικές αρχές. Με την απόφαση αυτή, το Συμβούλιο έλαβε ένα ακόμα μέτρο στο πλαίσιο της συντονισμένης στρατηγικής που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, υπό την σκιά σκανδάλων όπως αυτό των Panama Papers.

Φορολογικές διαφορές: Το 78% των υποθέσεων που εκκρεμούσαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών Αθήνας εξετάστηκε το 2016, ποσοστό υψηλότερο σε αντίθεση με αυτό του προηγούμενου έτους, το οποίο ανήλθε σε 56,6%. Από τις υποθέσεις που συζητήθηκαν, το 23,5% των αποφάσεων που εκδόθηκαν έκαναν δεκτή (έστω και μερικώς) την προσφυγή (9,3% το 2015). Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 18,3% αν ληφθούν υπόψη και οι υποθέσεις που απορρίφθηκαν σιωπηρά (4,9% το 2015). Επίσης, η αναστολή καταβολής του 50% του επίδικου ποσού δόθηκε στο 13,1% έναντι του ποσοστού του 14% που αφορά το 2015.

Τεκμαρτοί τόκοι από ταμειακές διευκολύνσεις: Στις ταμειακές διευκολύνσεις που έχουν χορηγηθεί άτοκα σε συνδεδεμένες εταιρείες, θα πρέπει να λογίζονται εξωλογιστικά τεκμαρτοί τόκοι κατά την υποβολή της δήλωσης, καθότι οι παραπάνω διευκολύνσεις εμπίπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής του transfer pricing (ΠΟΛ.1142/2.7.2015).

Εισόδημα από εξωδικαστικό συμβιβασμό «κόκκινων» δανείων: Η ωφέλεια που προκύπτει από τη διαγραφή μέρους (ή συνόλου) χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού, ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, δεν θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος. Η ρύθμιση ισχύει για οφειλές που την 31η Μαρτίου 2016 βρίσκονταν σε καθυστέρηση ή ήταν επίδικες ή ρυθμισμένες, καθώς επίσης για συμφωνίες εξωδικαστικού συμβιβασμού που θα συναφθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση