Υπ. Οικ: Μηχανισμός ελέγχου εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου Υπ. Οικ: Μηχανισμός ελέγχου εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου

/
Ημερομηνία15 Νοέ 2013
/

Στοιχεία διαβίβασε στη Βουλή ο Γ. Στουρνάρας για το μέσο μικτό μισθολογικό κόστος στο υπουργείο Οικονομικών και τους φορείς εποπτείας του.

Στη συγκρότηση συστήματος παρακολούθησης μισθολογικών δαπανών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προχωρά το υπουργείο Οικονομικών, όπως προαναγγέλλει ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, με έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 11 Νοεμβρίου.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε σε απάντηση ερώτησης που είχε κατατεθεί από τον βουλευτή της ΝΔ, Κώστα Κουτσογιαννακόπουλο, με την οποία ζητούσε από κάθε υπουργείο να διαβιβάσει στοιχεία για τον μέσο μισθό των υπαλλήλων και στοιχεία για τους φορείς εποπτείας τους.

Εκτός από τα στοιχεία για το μισθολογικό κόστος ανά κατηγορία προσωπικού φορέων που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Στουρνάρας ενημερώνει τη Βουλή ότι «το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας δημιουργίας ενός αποτελεσματικού μηχανισμού παρακολούθησης των προϋπολογισμών των φορέων που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση, βάσει δημοσιολογιστικών διατάξεων, επιδιώκει αφενός, τη σταδιακή ένταξη της πληρωμής αποδοχών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών και, αφετέρου, τη συγκρότηση συστήματος παρακολούθησης μισθολογικών δαπανών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με τη μηχανογραφική λήψη και επεξεργασία μισθολογικών στοιχείων όλων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης».

Για την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου, ο υπουργός Οικονομικών επισημαίνει πάντως ότι η αντιπαραβολή του μισθολογικού κόστους του εκάστοτε δημόσιου φορέα με όσα προβλέπονται για τους βασικούς μισθούς και τα μισθολογικά κλιμάκια κάθε βαθμού κατά κατηγορία υπαλλήλων, πρέπει να γίνεται υπό το πρίσμα των διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4024/2011, που αφορούν στη σταδιακή κατανομή των μισθολογικών μειώσεων κατά την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Ο κ. Στουρνάρας σπεύδει, εξάλλου, να επισημάνει στον βουλευτή της ΝΔ που είχε καταθέσει την ερώτηση ότι το υπουργείο Οικονομικών, λόγω του επιτελικού του ρόλου στη χάραξη και εκτέλεση οικονομικής πολιτικής του Κράτους, συλλέγει και τηρεί οικονομικά στοιχεία, εκτός από τις υπηρεσίες και τα όργανα που υπάγονται στην οργανωτική δομή του και για μια σειρά υπηρεσιών και λοιπών φορέων (συλλογικά όργανα, ανεξάρτητες αρχές, νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου και ανώνυμες εταιρείες), ανεξάρτητα αν αυτά υπάγονται στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του και αν βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Εξόδων του.

Τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή

Ο υπουργός Οικονομικών διαβιβάζει στη Βουλή τους Ειδικούς Φορείς και τους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων του Προϋπολογισμού Εξόδων του υπουργείου Οικονομικών, που βαρύνονται με μισθολογικές δαπάνες υπηρεσιών (ανεξάρτητα αν υπάγονται στην οργανωτική του δομή) ή επιχορηγήσεις φορέων καθώς και τους φορείς που χορηγούν οικονομικά στοιχεία στο υπουργείο Οικονομικών, παρόλο που δεν επιχορηγούνται από τον Προϋπολογισμό του. Διαβιβάζονται, επίσης, στοιχεία για το μικτό μισθολογικό κόστος ανά κατηγορία προσωπικού.

Πάντως, ο κ. Στουρνάρας αποσαφηνίζει ότι τα χορηγούμενα μισθολογικά στοιχεία αφορούν στο μικτό μισθολογικό κόστος (που συμπεριλαμβάνει τις κρατήσεις των εργαζομένων για τους κλάδους της κύριας και επικουρικής σύνταξης, τις κρατήσεις για την υγειονομική κάλυψη, την προκαταβολή φόρου και τις ειδικές εισφορές αλληλεγγύης). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το μέσο μικτό μισθολογικό κόστος μηνός Αυγούστου για τους υπηρετούντες στις οργανικές μονάδες του υπουργείου Οικονομικών είναι 2.446,61 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο μέσο καθαρό κόστος μετά την αφαίρεση των ανωτέρω ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων εκτιμάται σε 1.591,88 ευρώ.

Προσωπικό Υπηρεσιών και Φορέων που βαρύνουν άμεσα τον Προϋπολογισμό του υπουργείο Οικονομικών

Το μέσο μικτό μισθολογικό κόστος ανά κατηγορία προσωπικού, των υπηρεσιών και φορέων που βαρύνουν άμεσα με μισθολογικές δαπάνες τον Προϋπολογισμό Εξόδων του υπουργείου Οικονομικών είναι, για τους μονίμους υπαλλήλους:

Υπάλληλος ΠΕ : 2.499,57 ευρώ

Υπάλληλος ΤΕ: 2.379,30 ευρώ

Υπάλληλος ΔΕ: 2.412,83 ευρώ

Υπάλληλος ΥΕ: 2.108 ευρώ

Στην ίδια κατηγορία, για τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου το μέσο μικτό κόστος έχει ως εξής:

Υπάλληλος ΠΕ: 2.608,38 ευρώ

Υπάλληλος ΤΕ: 2.513,32 ευρώ

Υπάλληλος ΔΕ:2.296,36 ευρώ

Υπάλληλος ΥΕ: 1.164,25 ευρώ

Ανά εργασιακό καθεστώς το μέσο μικτό κόστος έχει ως εξής:

Μόνιμοι υπάλληλοι: 2.480 ευρώ

Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου Χρόνου: 1.830 ευρώ

Ιδιωτικού Δικαίου, Ορισμένου Χρόνου: 1.535 ευρώ

Λοιπά Ειδικά Καθεστώτα: 1.931 ευρώ

Ειδικά για το μικτό μισθολογικό κόστος ανά υπηρεσία και φορέα που βαρύνουν άμεσα με μισθολογικές δαπάνες τον Προϋπολογισμό Εξόδων του υπουργείου Οικονομικών, διαβιβάστηκε πίνακας που δείχνει ότι:

– Στις οργανικές μονάδες του υπουργείου Οικονομικών και του ΝΣΚ, ο αριθμός προσωπικού είναι 16.567 και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.446,61 ευρώ.

Στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, ο αριθμός προσωπικού είναι 50 υπάλληλοι και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.887,46 ευρώ.

Στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού, ο αριθμός προσωπικού είναι 84 υπάλληλοι και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.696,43 ευρώ.

Στο πολιτικό γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης ο αριθμός προσωπικού είναι τέσσερις υπάλληλοι και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.825 ευρώ.

Στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Επικρατείας, ο αριθμός προσωπικού είναι έξι άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.460 ευρώ.

Στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, ο αριθμός προσωπικού είναι 10 υπάλληλοι και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.440 ευρώ.

Στο πολιτικό γραφείο του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό για τη Δημόσια Τηλεόραση, ο αριθμός προσωπικού είναι επτά υπάλληλοι και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.750 ευρώ.

Στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων, υπηρετούν 12 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 837,57 ευρώ.

Στη Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης, ο αριθμός προσωπικού είναι 493 και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.072 ευρώ.

Στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ο αριθμός προσωπικού είναι 50 και το μέσο κόστος είναι 2.051,82 ευρώ.

Στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού, ο αριθμός προσωπικού είναι 18 και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.178,44 ευρώ.

Ο κ. Στουρνάρας αποστέλλει επίσης το μικτό μισθολογικό κόστος ανά εποπτευόμενο φορέα που επιχορηγείται από τον Προϋπολογισμό Εξόδων του υπουργείου Οικονομικών ή χορηγεί οικονομικά στοιχεία, παρόλο που δεν επιχορηγείται από τον Προϋπολογισμό του.

Από τη σύγκριση των στοιχείων προκύπτει ότι στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπάρχει το υψηλότερο μέσο μικτό κόστος. Ειδικότερα αναφέρονται:

Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων: προσωπικό 267 άτομα, μέσο μικτό κόστος 2.136,16 ευρώ.

Ελληνική Στατιστική Αρχή: προσωπικό 811 άτομα, μέσο μικτό κόστος 2.386,69 ευρώ.

Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ): υπηρετούν 384 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.478,97 ευρώ.

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ): υπηρετούν 10 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.284,91 ευρώ.

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ): υπηρετούν 17 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.911,38 ευρώ.

Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ): το σύνολο του προσωπικού του υπάγεται στο υπουργείο Εργασίας και το ΑΚΑΓΕ εποπτεύεται από τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας.

Βαρβάκειο Ίδρυμα: έχει τρία άτομα προσωπικό και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.315,06.

Διώρυγα Κορίνθου ΑΕ: ο αριθμός προσωπικού είναι 82 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.991,07 ευρώ.

Ελληνικές Αλυκές: έχει προσωπικό 37 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.841,75 ευρώ.

ΕΑΒ: έχει 1.390 άτομα, προσωπικό και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.755,06 ευρώ.

ΕΛΒΟ: έχει προσωπικό 365 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 1.882,76 ευρώ.

Επιτροπή Ελέγχου Εποπτείας Παιγνίων: έχει προσωπικό 28 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 2.114,43 ευρώ.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: έχει προσωπικό 154 άτομα και το μέσο μικτό κόστος είναι 3.445,23 ευρώ.

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου: έχει προσωπικό επτά άτομα και μέσο μικτό κόστος 2.396,52 ευρώ.

Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων: έχει 18 άτομα προσωπικό και το μέσο μικτό κόστος 2.147 ευρώ.

Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων: έχει 13 άτομα, προσωπικό και μέσο μικτό κόστος 2.732,85 ευρώ.

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: έχει 357 άτομα και μέσο μικτό κόστος 2.231,28 ευρώ

Πηγή : ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Αφήστε μια απάντηση