Υποχρεώσεις Γ.Ε.ΜΗ. και σύγκληση γενικών συνελεύσεων Α.Ε. με λήξη χρήσης την 30η Ιουνίου 2015

/
Ημερομηνία04 Δεκ 2015
/

 

Υπενθυμίζουμε τις προθεσμίες που ισχύουν για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ., των ανωνύμων εταιριών με χρήση από 1/7/2014 έως 30/6/2015.

α) Σύγκληση γενικών συνελεύσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του νόμου  2190/1920:

Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Επί εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, που εδρεύει στην Ελλάδα, η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου. Επί εταιρειών των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο ή δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς, είτε στο πλαίσιο κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε στο πλαίσιο διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει στη γενική συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Τούτο είναι επιτρεπτό και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
Συνεπώς η γενική συνέλευση για τις επιχειρήσεις με χρήση από  1/7/2014 έως 30/6/2015 μπορεί να συγκληθεί νομίμως το αργότερο έως την 31/12/2015.


β) Υποχρέωση υποβολής οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

Η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και της έκθεσης ελέγχου) πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής συνέλευσης της εταιρίας και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή, σύμφωνα με  τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920.

Η μη τήρηση των διατυπώσεων καταχώρισης/ δημοσιότητας όπως αυτές ορίζονται ως άνω, καθιστά την απόφαση εγκρίσεως του ισολογισμού ακυρώσιμη για τις ΑΕ, εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις των άρθρων 54 και επόμενα του Ν.2190/1920.

Συνεπώς οι καταληκτικές προθεσμίες για ορισμένες υποχρεώσεις στο ΓΕΜΗ,  εφόσον οριστεί ως ημερομηνία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης η 31η Δεκεμβρίου 2015, είναι οι εξής:

 

Νομική μορφή Ημερομηνία σύγκλησης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Υποβολή Πρόσκλησης σε Γ.Σ. Ημερομηνία υποβολής των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ (20 ημέρες πριν την σύγκληση της γενικής συνέλευσης) Υποβολή Απόφασης Γ.Σ. στο ΓΕΜΗ
  το αργότερο έως το αργότερο έως το αργότερο έως το αργότερο έως
Ανώνυμες εταιρίες με χρήση από 1/7/2014 – 30/6/2015 31/12/2015 09.12.2015 10.12.2015 20/01/2015

Προσοχή: Ευνόητο είναι ότι στις περιπτώσεις που ήδη έχει αποφασιστεί και έχει συγκληθεί η γενική συνέλευση σε προγενέστερη ημερομηνία (π.χ. 30.11.2015 ή 15/12/2015), δεν ισχύουν οι προθεσμίες του ανωτέρω πίνακα, αλλά οι προθεσμίες που απορρέουν από  τη σχετική διάταξη του άρθρου 43β του νόμου 2190/1920 ( υποβολή οικονομικών καταστάσεων 20 πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της ΓΣ, και υποβολή Γενικής συνέλευσης εντός 20 ημερών από την συνεδρίαση της ΓΣ.).
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση