Υποχρέωση κατάρτισης τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων για τα πιστωτικά ιδρύματα, των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά

/
Ημερομηνία21 Ιούλ 2016
/

Με το άρθρο 25 του νομοσχεδίου «Τροποποίηση ν. 4099/2012/Α 250 (προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στην Οδηγίας 2014/91/EE/L 257) και άλλες διατάξεις», τροποποιείται ο ν. 3556/2007 και ειδικότερα προστίθεται νέο άρθρο 5β με τίτλο «Τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις πιστωτικών ιδρυμάτων».

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων, των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά να καταρτίζουν τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις για το πρώτο και το τρίτο τρίμηνο της οικονομικής χρήσης και να τις δημοσιοποιούν εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου. Στόχος της συγκεκριμένης υποχρέωσης είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, μέσω της παροχής επιπρόσθετων περιοδικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών που συμβάλλουν στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, ιδίως μάλιστα όταν οι εν λόγω εκδότες αποτελούν πρωτίστως επιχειρήσεις ευρύτερου ενδιαφέροντος, διαθέτουν δε ευρεία μετοχική βάση, χωρίς μάλιστα να δημιουργείται στους εκδότες δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση.

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5β ορίζεται ότι, σε περίπτωση που τα πιστωτικά ιδρύματα, των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, υποχρεούνται σε κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η υποχρέωση της παραγράφου 1 αφορά αποκλειστικά τις ενοποιημένες τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, που καταρτίζονται βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων που εφαρμόζονται στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, όπως αυτά υιοθετήθηκαν με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002.

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5β ορίζεται ότι, σε περίπτωση που τα πιστωτικά ιδρύματα, των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, δεν υποχρεούνται σε κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων:

(α) εάν έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα οι τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων που εφαρμόζονται στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, όπως αυτά υιοθετήθηκαν με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002,

(β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, και εφόσον οι τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις δεν καταρτίζονται βάσει των παραπάνω διεθνών λογιστικών προτύπων, αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:

(αα) την τριμηνιαία κατάσταση οικονομικής θέσης, και

(ββ) την τριμηνιαία κατάσταση αποτελεσμάτων, καθώς και

(γγ) σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις.

Επίσης ορίζεται ότι στην περίπτωση αυτή, κατά την κατάρτιση της τριμηνιαίας κατάστασης οικονομικής θέσης και της τριμηνιαίας κατάστασης αποτελεσμάτων, τα πιστωτικά ιδρύματα, των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, ακολουθούν για την κατάρτιση και την αποτίμηση τις αρχές που ακολουθούν και για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5β ορίζεται ότι, προκειμένου για πιστωτικά ιδρύματα, των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, οι τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις υπογράφονται από τους υπεύθυνους για την κατάρτισή τους και εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο του εκδότη.

ΑΡΘΡΟ 25 Τροποποιήσεις του v. 3556/2007 (A’ 91)

Μετά το άρθρο 5α του ν. 3556/2007 προστίθεται άρθρο 5β, ως εξής:

«Άρθρο 5β

Τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις πιστωτικών ιδρυμάτων

1.Τα πιστωτικά ιδρύματα των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά καταρτίζουν τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις για το πρώτο και το τρίτο τρίμηνο της οικονομικής χρήσης και τις δημοσιοποιούν εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου. Ως αφετηρία της προθεσμίας θεωρείται η τελευταία ημέρα της περιόδου.

2.Σε περίπτωση που τα πιστωτικά ιδρύματα, των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, υποχρεούνται σε κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η υποχρέωση της παραγράφου 1 αφορά αποκλειστικά τις ενοποιημένες τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, που καταρτίζονται βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων που εφαρμόζονται στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, όπως αυτά υιοθετήθηκαν με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002.

3.Σε περίπτωση που τα πιστωτικά ιδρύματα, των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, δεν υποχρεούνται σε κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων:

(α) εάν έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, οι τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων που εφαρμόζονται στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, όπως αυτά υιοθετήθηκαν με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002.

(β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, και εφόσον οι τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις δεν καταρτίζονται βάσει των παραπάνω διεθνών λογιστικών προτύπων, αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:

(αα) την τριμηνιαία κατάσταση οικονομικής θέσης,

(ββ) την τριμηνιαία κατάσταση αποτελεσμάτων, καθώς και

(γγ) σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις.

Στην περίπτωση αυτή, κατά την κατάρτιση της τριμηνιαίας κατάστασης οικονομικής θέσης και της τριμηνιαίας κατάστασης αποτελεσμάτων, τα πιστωτικά ιδρύματα, των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, ακολουθούν για την κατάρτιση και την αποτίμηση τις αρχές που ακολουθούν και για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

4.Προκειμένου για πιστωτικά ιδρύματα, των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, οι τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις υπογράφονται από τους υπεύθυνους για την κατάρτιση τους και εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο του εκδότη.»

 

 
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση