ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

/
Ημερομηνία24 Ιαν 2011
/

ΙΚΑ Αρ. Πρωτ.: Ε40/530/10.9.2010
Υποβολή Α.Π.Δ. και καταβολή εισφορών εργοδοτών που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα με επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, του Ο.Α.Ε.Δ.

Αθήνα 10/9/2010
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ
ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242-247
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΣΧΕΤ. : εγκύκλιο 50/10

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : «Υποβολή Α.Π.Δ. και καταβολή εισφορών εργοδοτών που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα με επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, του Ο.Α.Ε.Δ.»

Σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου διαταγής, παρέχονται κατωτέρω διευκρινίσεις, που αφορούν στην καταχώρηση των ασφαλιστικών στοιχειών των επιχορηγουμένων εργαζομένων στις Α.Π.Δ. των εργοδοτών που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών του Ο.Α.Ε.Δ..

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α.Π.Δ.

Τα πεδία 18 έως 42 συμπληρώνονται κατά τα γνωστά. Στο πεδίο 44 (ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ %) αναγράφεται το ποσοστό επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών (100%, 80% κ.λ.π.) ανάλογα με το πρόγραμμα στο οποίο έχει ενταχθεί η επιχείρηση. Στο πεδίο 45 (ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ – ΠΟΣΟ) αναγράφεται το ποσό επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών ανάλογα με το πρόγραμμα στο οποίο έχει ενταχθεί η επιχείρηση. Τέλος στο πεδίο 46 (ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ) θα αναγράφεται το ποσό που προκύπτει από την πράξη αφαίρεσης : ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΙΟΝ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.
Η επιδότηση δηλώνεται σε εγγραφές με τύπους αποδοχών:
01     ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
13     ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
03     ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
04     ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ
05     ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ
08     ΑΣΘΕΝΕΙΑ

ΤΑΞΥ ΚΠΚ 4171
36     ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ
37     ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ
38     ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ
39     ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ
89     ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΠΚ 135
21     ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
22     ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
23     ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ
24     ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ
26     ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Τ.Σ.Π-Η.Σ.Α.Π – ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΠΚ 133
44     ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΑΜ
45     ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΑΜ
46     ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΑΜ
47     ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΑΜ
94     ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & Ε.Τ.Ε.ΑΜ.

ΟΣΕ ΚΠΚ 178
56     ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
57     ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
58     ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ
59     ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ
61     ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΟΤΕ ΚΠΚ 248
67     ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ
68     ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ
69     ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ
70     ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ
72     ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Κατώτατο βασικό ημερομίσθιο ΕΓΣΣΕ : 33,04 €
Κατώτατος βασικός μισθός ΕΓΣΣΕ : 739,56 €
30πλάσιο κατώτατου βασικού ημερομισθίου ΕΓΣΣΕ : 991,20 €

Δεδομένα

1. Εργοδότης έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα για κοινούς ανέργους με ποσοστό επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών 80% για το πρώτο έτος και 60% για το δεύτερο έτος, απασχολεί επιδοτούμενο εργαζόμενο ο οποίος αμείβεται με μικτές αποδοχές 739,56 €. Η εγγραφή κατά το πρώτο έτος επιδότησης θα εμφανίζεται ως εξής :
32     ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ     101
37     ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ     25
39     ΑΠΟΔΟΧΕΣ     739,56
40     ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ     118,33
41     ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ     207,52
42     ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ     325,85
44     ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (%)     80
45     ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟ)     260,68
46     ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ     65,17

2. Εργοδότης έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα για κοινούς ανέργους με ποσοστό επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών 100% για το πρώτο έτος, 75% για το δεύτερο έτος, 50% για το τρίτο έτος και 25% για το τέταρτο έτος, απασχολεί επιδοτούμενο εργαζόμενο ο οποίος αμείβεται με μικτές αποδοχές 739,56 €.
Η εγγραφή κατά το πρώτο έτος επιδότησης θα εμφανίζεται ως εξής :
32     ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ     101
37     ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ     25
39     ΑΠΟΔΟΧΕΣ     739,56
40     ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ     118,33
41     ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ     207,52
42     ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ     325,85
44     ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (%)     100
45     ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟ)     325,85
46     ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ     0

3. Εργοδότης έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα για τους νέους και τις ειδικές ομάδες ανέργων με ποσοστό επιδότησης 100% για το πρώτο και δεύτερο έτος και 50% για το τρίτο και τέταρτο έτος, απασχολεί επιδοτούμενο εργαζόμενο ο οποίος αμείβεται με μικτές αποδοχές 739,56 €. Η εγγραφή κατά το πρώτο έτος επιδότησης θα εμφανίζεται ως εξής :
32     ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ     101
37     ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ     25
39     ΑΠΟΔΟΧΕΣ     739,56
40     ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ     118,33
41     ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ     207,52
42     ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ     325,85
44     ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (%)     100
45     ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟ)     325,85
46     ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ     0

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν οι αποδοχές (πεδίο 39) είναι μεγαλύτερες από τον κατώτατο βασικό μισθό (ΕΓΣΣΕ ), δεν υπολογίζεται επιδότηση για το επιπλέον ποσό των αποδοχών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

4. Ξενοδοχειακή επιχείρηση έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα επαναπρόσληψης ανέργων, απασχόλησε επιδοτούμενο εργαζόμενο τον 5ο/2010 ο οποίος αμείβεται με μικτές αποδοχές 991,20 €.
Οι εγγραφές στο μήνα Μάϊο 2010 θα εμφανίζονται ως εξής :

1η         2η
32     ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ     4109     4171
37     ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ     30     30
39     ΑΠΟΔΟΧΕΣ     991,20     991,20
40     ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ     154,63     3,96
41     ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ     270,20     7,92
42     ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ     424,83     11,88
44     ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (%)     100     100
45     ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟ)     424,83     11,88
46     ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ     0,00     0,00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν οι αποδοχές (πεδίο 39) είναι μεγαλύτερες από το 30πλάσιο κατώτατου βασικού ημερομισθίου (ΕΓΣΣΕ), δεν υπολογίζεται επιδότηση για το επιπλέον ποσό των αποδοχών.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
32     ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ     4109     4171
37     ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ     30     30
39     ΑΠΟΔΟΧΕΣ     1100     1100
40     ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ     171,60     4,40
41     ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ     299,86     8,80
42     ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ     471,46     13,20
44     ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (%)     100     100
45     ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΠΟΣΟ)     424,83     11,88
46     ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ     46,63     1,32

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

• Όταν το ποσοστό επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών διαφοροποιείται στον ίδιο μήνα, η απεικόνιση της ασφάλισης γίνεται με τη συμπλήρωση δύο εγγραφών με διαφορετικά ποσοστά και ποσά επιδότησης.

• Αναδρομικές αποδοχές που πιθανόν προκύψουν από τυχόν αύξηση της Εθνικής Γενική Συλλογής Σύμβασης Εργασίας, εξυπακούεται ότι συμμετέχουν στα επιδοτούμενα προγράμματα και καταχωρούνται στην Α.Π.Δ. με τους αντίστοιχους τύπους αποδοχών.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΔ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

Επειδή μεγάλος αριθμός εργοδοτών, που έχουν ενταχθεί στα επιδοτούμενα προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ., υπέβαλε την Α.Π.Δ. Β΄ τριμήνου 2010 μη γνωρίζοντας, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, τον ακριβή αριθμό των επιδοτουμένων εργαζομένων τους, διότι δεν είχαν εκδοθεί οι σχετικές εγκριτικές αποφάσεις των προγραμμάτων Νέων Θέσεων Εργασίας από τον Ο.Α.Ε.Δ., τα κατά τόπο αρμόδια Υποκαταστήματα/Παραρτήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. θα πρέπει, αφού διαπιστώσουν, ότι στις εν λόγω Α.Π.Δ. εμπεριέχονται επιδοτούμενοι εργαζόμενοι, για τους οποίους δεν συμπληρώθηκαν τα αντίστοιχα πεδία με το ποσοστό και ποσό επιδότησης, να στείλουν σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα αποκλειστικά στην Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών (Πατησίων 12) για την ακύρωση των συγκεκριμένων ΑΠΔ.

Στο Υ.Σ. θα αναφέρεται η επωνυμία του εργοδότη, ο Α.Μ.Ε, ο Α.Φ.Μ., τα στοιχεία της προς ακύρωση Α.Π.Δ. ( Έτος, σειρά, αριθμός), καθώς επίσης και ο λόγος της ακύρωσης ( επιδοτούμενα προγράμματα Ο.Α.Ε.Δ.)
Στη συνέχεια θα ενημερώνονται από τα αρμόδια Υποκ/τα οι εργοδότες ούτως ώστε, να καταθέτουν τις νέες Α.Π.Δ. με μαγνητικά μέσα, βάσει των προαναφερομένων οδηγιών.

Οι παραπάνω ΑΠΔ εφόσον υποβληθούν μέχρι 29/10/2010, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες και δεν θα επιβάλλεται εις βάρος των εργοδοτών, οι αντίστοιχες επιβαρύνσεις (ΠΕΠΕΕ – λόγω εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ.).

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Οι εισφορές που αντιστοιχούν στις αποδοχές μισθολογικών περιόδων 4ος/2010, 5ος/2010, 6ος/2010 και 7ος/2010 (συμπεριλαμβανομένου Δώρο Πάσχα και τυχόν επιδόματος Αδείας ) αποκλειστικά των επιχορηγούμενων εργαζομένων, τις οποίες υποχρεούνται να καταβάλλουν στις περιπτώσεις που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα με επιχορήγηση ποσοστού επί των ασφαλιστικών εισφορών κάτω του 100% καθώς και σε περιπτώσεις που ο μισθός των επιχορηγούμενων εργαζομένων υπερβαίνει αυτόν που επιχορηγεί ο Ο.Α.Ε.Δ., θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες (άνευ προσθέτων τελών) εάν καταβληθούν έως 29/10/2010.

Προκειμένου για τις αντίστοιχες τρέχουσες εισφορές που κατεβλήθησαν ή θα καταβληθούν εκπρόθεσμα, κατά την λειτουργία του ελέγχου δηλωθέντων – καταβληθέντων (ΕΔΚ) θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε από τα συγκεκριμένα ΓΕΤΕ να μην προκύψουν πρόσθετα τέλη. Ως εκ τούτου με σχετική έκθεση ελέγχου του υπαλλήλου η οποία θα κοινοποιείται στον Προϊστάμενο Εσόδων, μέσω της οθόνης Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και ειδικότερα από τον ΕΛΕΓΧΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ να ακυρώνεται η εκπρόθεσμη κίνηση του συγκεκριμένου ΓΕΤΕ.

Η καταβολή των εισφορών θα πρέπει να γίνεται με την έκδοση χωριστού γραμματίου είσπραξης ανά μισθολογική περίοδο αναφοράς της Κανονικής Α.Π.Δ. (01) ή της Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Με αφορμή ερωτήματα υπηρεσιών μας αλλά και εργοδοτών σχετικά με τους δικαιούχους των επιδοτούμενων προγραμμάτων, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις (εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 50/2010) δεν υπάγονται :

• Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α/03-3-1994) και του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/12-2-2009).

• Τα νυχτερινά κέντρα και οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 του Ν.2956/2001), για μισθωτούς τους που παρέχουν εργασία σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης).

• Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.

• Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και του άνθρακα, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους ή χαρακτηρίζονται ως προβληματικές.

• Ατομικές επιχειρήσεις για άτομα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α΄ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον επιχειρηματία.

• Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για τους ομόρρυθμους εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για τα μέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε., για τους εταίρους στις Ε.Π.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας αυτών.

• Οι συνεταιρισμοί για τα μέλη τους.

• Όταν το αντικείμενο εργασιών μιάς επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
α/α
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ