Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο Ο.Ε.Ε. από λογιστές – φοροτεχνικούς (updated – υποδείγματα)

/
Ημερομηνία25 Μαρ 2013
/

Ανανέωση 20.3.2013

Επικαιροποίηση στοιχείων σχετικά με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από λογιστή Φοροτεχνικό στο OEE

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Η5.παραγράφου του Ν 4093/2012 οι λογιστές φοροτεχνικοί υποχρεούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο ΟΕΕ με την οποία θα δηλώνουν ότι ασκούν το επάγγελμα του λογιστή -φοροτεχνικού, ότι δεν έχουν καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 340/1998, ότι δεν έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών, ότι έχουν παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής τους κατάταξης, η οποία παρέχεται από το Ο.Ε.Ε.

Οι λογιστές φοροτεχνικοί πρέπει να τακτοποιήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους μέχρι και το έτος 2012 προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να καταθέσουν την ΥΔ που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν 4093/2012 (ΠΑΡ Η) και του άρθρου 20 του Ν 4111/2013 (ΦΕΚ18/Α/25-1-2013) .

Για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης η οποία υποβάλλεται στο Ο.Ε.Ε. εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους όπως προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 4 τουΠ.Δ. 340/1998, όπως ισχύει, απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων υπέρ Ο.Ε.Ε. ύψους δεκαπέντε (15) €. (49447/ ΔΙΟΕ−1178/19.11.2012)
Η πληρωμή των οφειλών μπορεί να γίνει:

1. Μέσω ΕΤΕ (ΑΡ ΛΟΓ 040/546004-26)

α.Σε οποιoδήποτε υποκατάστημα της (ο κωδικός που ζητείται από την Ε.Τ.Ε. είναι ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου).

β. Μέσω e-banking της ΕΤΕ

2. Μέσω ΕΛΤΑ με ταχυδρομική Επιταγή προς την Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Ε.Ε

3.Στα γραφεία του Ο.Ε.Ε.:

Στην Κεντρική Υπηρεσία: Μητροπόλεως 12-14, 10563 Αθήνα
Στις έδρες των 16 Περιφερειακών Τμημάτων

Ενημερωθείτε για τις οφειλές σας των προηγούμενων ετών (μέχρι 2012) καθώς και για να παραλάβετε τα έντυπα της Υπεύθυνης Δήλωσης και του Εντύπου Επικαιροποίησης των Στοιχείων σας εδώ

 

Πηγη: Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση