Τριάντα νέα ερωτήματα για το ασφαλιστικό που περιμένουν απαντήσεις

/
Ημερομηνία08 Μαρ 2017
/

Στην προσπάθειά μας για την ανάδειξη ορισμένων σημαντικών προβλημάτων και ασαφειών που προκύπτουν κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016, καταγράψαμε και αναδείξαμε πρόσφατα ορισμένα ερωτήματα τα οποία παράλληλα κοινοποιήθηκαν και στο αρμόδιο υπουργείο με στόχο την άμεση απάντησή τους (σ.σ. δείτε τη σχετική είδηση του κόμβου). Δεν σταματήσαμε όμως εκεί, καθώς προχωρήσαμε στην καταγραφή νέων ερωτημάτων σχετικά με ορισμένα ζητήματα που μας απασχολούν αναφορικά με την εφαρμογή των νέων διατάξεων του ν. 4387/2016.

Ας δούμε τα νέα ερωτήματα τα οποία —όπως και τα προηγούμενα— είναι διατυπωμένα με απλό και συνάμα κατανοητό τρόπο. (σ.σ. τα κοινοποιούμε προς ενημέρωση των συναδέλφων):

1. Μέλος του Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρείας με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο άνω του 3%, λαμβάνει ένα ποσό ως μέρισμα από τη διανομή των κερδών της εταιρείας. Το ποσό αυτό του μερίσματος λαμβάνεται υπόψη για τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών βάσει του άρθρου 39;

2. Αν ένα μέλος του Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρείας βάσει απόφασης του Δ.Σ. λαμβάνει αμοιβές για τη συμμετοχή του στο Δ.Σ. της εταιρείας και καταβάλλονται εισφορές βάσει του άρθρου 38, τότε στην περίπτωση που δεν εγκριθούν από την ετήσια Γενική Συνέλευση της Α.Ε. αυτές οι αμοιβές, ποια θα είναι η τύχη των εν λόγω καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών;

3. Κάποιος είναι μέλος στα Δ.Σ. τριών Α.Ε. και λαμβάνει και από τις τρείς εταιρείες αμοιβές για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις των Δ.Σ. Σε περίπτωση κατά την οποία οι μηνιαίες αμοιβές που λαμβάνει από κάθε Α.Ε. ξεπερνούν το ανώτατο μηνιαίο όριο (σ.σ. οι μηνιαίες αμοιβές από την καθεμία ανέρχονται στα 6.000,00), η κάθε Α.Ε. θα καταβάλλει μηνιαίες εισφορές βάσει των 5.860,80; Αν ναι, τότε ο εν λόγω ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει την επιστροφή των επιπλέον εισφορών που του έχουν παρακρατηθεί και με ποιον τρόπο;

4. Μέλος του Δ.Σ. Α.Ε. με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο άνω του 3% είναι παράλληλα και μισθωτός στην ίδια εταιρεία. Εάν οι αμοιβές του Δ.Σ. βάσει της απόφασης του διοικητικό συμβουλίου καταβάλλονται κάθε τετράμηνο, ο έλεγχος του ανώτατου πλαφόν (άθροισμα μισθού και αμοιβών Δ.Σ.) θα γίνεται στο μήνα καταβολής ή με διαφορετικό τρόπο;

5. Για τους συνταξιούχους που είχαν ορισθεί ως μέλη του Δ.Σ. Α.Ε. πριν την έναρξη εφαρμογής του ν. 4387/2016, η τυχόν ανανέωση της θητείας τους μετά την 1.1.2017 θα έχει επίπτωση στη σύνταξή τους;

6. Διαχειριστής Ι.Κ.Ε. (όχι μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε.) λαμβάνει μηνιαίως το ποσό των 1.000,00 ευρώ ως αμοιβή διαχείρισης και παράλληλα λαμβάνει το ποσό των 10.000,00 ως μέρισμα από τη διανομή κερδών. Ποιο από τα δύο ποσά λαμβάνεται υπόψη ως βάση για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών;

7. Σε μία Ι.Κ.Ε. συμμετέχουν, ένα μέλος-διαχειριστής και ένα απλό μέλος. Λαμβάνουν αμφότεροι από ένα ποσό ως μέρισμα από τη διανομή των κερδών της εταιρείας. Πως και βάσει ποιου ποσού θα υπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές;

8. Σε μία Ε.Π.Ε. υπάρχουν δύο μέλη/διαχειριστές που λαμβάνουν μηνιαίως έκαστος το ποσό των 1.000,00 ευρώ ως αμοιβή διαχείρισης και παράλληλα λαμβάνουν έκαστος το ποσό των 20.000,00 ως μέρισμα από τη διανομή κερδών. Ποιο από τα δύο ποσά λαμβάνεται υπόψη ως βάση για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών;

9. Σε Ο.Ε. με απλογραφικά βιβλία συμμετέχουν δύο ομόρρυθμοι εταίροι με ποσοστό συμμετοχής 50% έκαστος. Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 ισχύουν τα ακόλουθα: «Ως ετήσιο εισόδημα των προσώπων που είναι μέλη προσωπικών εταιριών νοείται, για τη δραστηριότητά τους αυτή και για την εφαρμογή του παρόντος, το γινόμενο του πολλαπλασιασμού των συνολικών κερδών της εταιρίας επί του ποσοστού συμμετοχής εκάστοτε μέλους σε αυτή». Στα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ που έχουν αναρτηθεί ως βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ελήφθη το καθαρό ποσό που αντιστοιχεί στους εταίρους, ήτοι το ποσό μετά την αφαίρεση του φόρου που αντιστοιχεί στα κέρδη αυτά (σ.σ. βλ. κωδ. 431 του εντύπου Ε1). Είναι ορθή αυτή η αντιμετώπιση;

10. Σε Ο.Ε. με διπλογραφικά βιβλία συμμετέχουν δύο ομόρρυθμοι εταίροι με ποσοστό συμμετοχής 50% έκαστος. Στο καταστατικό της εταιρείας υπάρχει όρος να διανέμεται κάθε χρόνο μόνο το 50% των κερδών της εταιρείας. Ποιο ποσό θα λαμβάνεται υπόψη ως βάση για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών εκάστου εταίρου;

11. Σε μία Ο.Ε. υπάρχουν δύο εταίροι/διαχειριστές που λαμβάνουν μηνιαίως έκαστος το ποσό των 1.000,00 ευρώ ως αμοιβή διαχείρισης (σ.σ. προβλέπεται ρητώς στο καταστατικό της Ο.Ε.). Τα ποσά αυτά λαμβάνονται υπόψη ως βάση για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών εκάστου εταίρου;

12. Κάποιος μη επιτηδευματίας (δεν έχει κάνει έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ.) αμείβεται με ένα ποσό της τάξεως των 7.000,00 το χρόνο μέσω απόδειξης επαγγελματικής δαπάνης (σ.σ. τίτλος κτήσης) από διάφορους εργοδότες για περιστασιακές εργασίες. Έχει υποχρέωση να ασφαλιστεί στον ΕΦΚΑ; Αν έχει, τότε πως θα υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές, πως θα καταβάλλονται και εν τέλει πόσες μέρες θα αναγνωρίζονται ασφαλιστικά;

13. Περιστασιακά απασχολούμενος (σ.σ. δεν υπάγεται στην ασφάλιση μέσω εργοσήμου του άρθρου 20 του ν. 3863/2010), αμείβεται με 500,00 σε ετήσια βάση μέσω απόδειξης επαγγελματικής δαπάνης (σ.σ. τίτλος κτήσης). Έχει υποχρέωση να ασφαλιστεί στον ΕΦΚΑ; Αν έχει, τότε πως θα υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές, πως θα καταβάλλονται και εν τέλει πόσες μέρες θα αναγνωρίζονται ασφαλιστικά;

14. Διαιτητές αμείβονται με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης (σ.σ. τίτλος κτήσης) από αθλητικά σωματεία. Πώς θα ασφαλίζονται τα εν λόγω πρόσωπα;

15. Οι εργολάβοι οικοδομών, οικοδόμοι εμπειροτέχνες, κ.α. (σ.σ. που τηρούν βιβλία και στοιχεία κατά τις κείμενες φορολογικές διατάξεις) πώς ασφαλίζονται βάσει των νέων διατάξεων του ν.4387/2016;

16. Ηθοποιοί, σκηνοθέτες, τραγουδιστές (απασχολούμενοι στο θέαμα- ακρόαμα) με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, που δεν ήταν μέχρι 31.12.16 ασφαλισμένοι στον Ο.Α.Ε.Ε., πώς ασφαλίζονται από 1.1.2017; Επιπροσθέτως, για τις αποδοχές από πνευματικά δικαιώματα οφείλονται εισφορές και αν ναι, σε τι ποσοστό και με ποιο τρόπο θα αποδίδονται;

17. Οι ασκούμενοι δικηγόροι πως ασφαλίζονται από 1.1.2017;

18. Δικηγόρος που παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση σε έως δύο άλλους δικηγόρους (όχι δικηγορικές εταιρείες), μπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 («μπλοκάκιας»);

19. Οι εργάτες γης, εξακολουθούν να ασφαλίζονται με εργόσημο μέχρι την ενεργοποίηση του ειδικού παραβόλου του άρθρου 42 του ν.4387/2016;

20. Στα αγροτικά εισοδήματα των όχι κατ’ επάγγελμα αγροτών (μισθωτών, συνταξιούχων, κ.λπ.) οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές και αν ναι, σε ποιο ποσό και πως θα αποδίδονται;

21. Οι αγρότες (ειδικού ή κανονικού καθεστώτος) που συνταξιοδοτήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 και συνεχίζουν να έχουν αγροτικό εισόδημα (επιδοτήσεις, κ.λπ.) θα πρέπει να ασφαλιστούν στον Ε.Φ.Κ.Α. και να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές ή εξαιρούνται της ασφάλισης; Αν ασφαλίζονται θα επηρεάζεται η σύνταξη;

22. Οι αγρότες (ειδικού ή κανονικού καθεστώτος) που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 και συνεχίζουν να έχουν αγροτικό εισόδημα (επιδοτήσεις, κ.λπ.) θα πρέπει να ασφαλιστούν στον Ε.Φ.Κ.Α. και να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές ή εξαιρούνται της ασφάλισης; Αν ασφαλίζονται θα επηρεάζεται η σύνταξη;

23. Λογιστής, πτυχιούχος και μέλος του Ο.Ε.Ε. ασφαλισμένος έως το 2016 ως μισθωτός, αν κάνει έναρξη εργασιών ως ελεύθερος επαγγελματίας το 2017 θα δικαιούται τις μειώσεις της παρ. 1β του άρθρου 39 για την πρώτη πενταετία;

24. «Μπλοκάκιας» ο οποίος από 1.1.2017 ασφαλίζεται με το νέο καθεστώς (σ.σ. εκδίδει Τ.Π.Υ. σε μέχρι δύο εργοδότες) και ταυτόχρονα έλαβε ειδοποιητήριο με ασφαλιστικές εισφορές που υπολογίστηκαν βάσει των εισοδημάτων του 2015, τι πράττει; Τις αποδίδει και αν ναι, πως και πότε θα γίνει ο συμψηφισμός τους;

25. «Μπλοκάκιας» ο οποίος από 1.1.2017 ασφαλίζεται με το νέο καθεστώς (σ.σ. εκδίδει Τ.Π.Υ. σε μέχρι δύο εργοδότες), θα πρέπει να καταβάλει και το ποσό των 10,00 υπέρ ανεργίας; Αν ναι, θα αναρτάται κάθε μήνα ειδοποιητήριο με το ποσό αυτό;

26. «Μπλοκάκιας» (μηχανικός) ασφαλίζεται από 1.1.2017 με το νέο καθεστώς (σ.σ. εκδίδει Τ.Π.Υ. σε μέχρι δύο εργοδότες). Στην περίπτωση αυτή οι ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν στην επικουρική ασφάλιση θα επιμερίζονται μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου με τον ίδιο τρόπο που επιμερίζονται και οι λοιπές εισφορές (κατά 1/3 και 2/3);

27. Λογιστής που έχει δύο συνεργασίες των 1.000 ευρώ το μήνα (διαρκής απασχόληση) συμμετέχει ταυτόχρονα και σε μια Ο.Ε. Πως ασφαλίζεται; Για όλα με το άρθρο 39 ή τα δύο με το άρθρο 38 και το υπόλοιπο με το άρθρο 39;

28. Πως θα ασφαλιστούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες (ωρομίσθιοι) που διδάσκουν σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια; Θα συνεχιστεί το ΑΚΑΓΕ όσον αφορά στην ασφάλιση τους στα ΙΕΚ ή κολέγια, κ.λπ.; Θα πρέπει να ενταχθούν στον Ε.Φ.Κ.Α.;

29. Μισθωτός διατηρεί παράλληλα και ατομική επιχείρηση. Στα ειδοποιητήρια που έχουν αναρτηθεί έχουν συμπεριληφθεί και τα ποσά των 10,00 ανά μήνα (σ.σ. υπέρ ανεργίας), παρόλο που στην παρ. 12 του άρθρου 39 του ν. 4387 αναφέρεται ότι, «επί εμμίσθων ασφαλισμένων που εκ της ιδιότητάς τους ασκούν και ελευθέριο επάγγελμα οι ως άνω εισφορές επιβάλλονται μόνον επί των μηνιαίων αποδοχών τους». Πρέπει να πληρώσει ο εν λόγω ασφαλισμένος και τα 10,00 ευρώ υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.;

30. Ελεύθερος επαγγελματίες παρουσίασε ζημιές το φορολογικό έτος 2014 και το φορολογικό έτος 2015 παρουσίασε κέρδη. Στη φορολογική νομοθεσία προβλέπεται (σ.σ. υπό προϋποθέσεις) ο συμψηφισμός της ζημίας προηγούμενης χρήσης με τα κέρδη της τρέχουσας, οπότε τα τελικά φορολογητέα κέρδη διαμορφώνονται αναλόγως. Στα ειδοποιητήρια που έχουν αναρτηθεί για τις εν λόγω περιπτώσεις έχουν ληφθεί υπόψη τα κέρδη της χρήσης 2015 χωρίς το συμψηφισμό της ζημιάς. Είναι ορθό αυτό;

Η λίστα με τα ερωτήματα προς το υπ. Εργασίας δεν σταματά εδώ, αφού θα συνεχίσουμε την καταγραφή με όσα ακόμη θέματα προβληματίζουν τόσο εμάς όσο και όλους τους συναδέλφους. Στόχος μας είναι να δοθούν το συντομότερο δυνατό οι απαντήσεις από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες έτσι ώστε να διευκολυνθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και να λυθούν οι απορίες όλων.
Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση