Το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει αναφορικά με τη μη υποβολή προς καταχώριση των οικονομικών καταστάσεων μιας Α.Ε.

/
Ημερομηνία26 Αυγ 2016
/

Σε ερώτηση Βουλευτή σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στις περιπτώσεις που μια Α.Ε. δεν ακολουθεί πιστά τους όρους «δημοσιότητας» όσον αφορά τις οικονομικές τις καταστάσεις και με αφορμή την περίπτωση της εταιρίας “Μαρινόπουλου” η οποία δεν είχε δημοσιεύσει τα οικονομικά της στοιχεία, απάντησε ο Γενικός Γραμματέας εμπορίου.

Σύμφωνα με την έγγραφη απάντηση του Κου Παπαδεράκη, σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει αναφορικά με τη μη υποβολή προς καταχώριση των οικονομικών καταστάσεων μιας Α.Ε. θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι:

– Σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν.2190/1920, -Αρμόδιος για την άσκηση της εποπτείας «Η εποπτεία επί των ελληνικών ανωνύμων εταιρειών, καθώς και επί των υποκαταστημάτων και πρακτορείων των αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών στην Ελλάδα, ασκείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή την κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, στην έκταση που ορίζεται στο νόμο».
Επίσης κατά το άρθρο 53 – Εποπτεία κατά τη λειτουργία της εταιρείας «1. Η εποπτεία, κατά το μέρος που αφορά τη λειτουργία της εταιρείας, περιλαμβάνει, ιδίως, την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων, καθώς και την εξακρίβωση της αλήθειας των οικονομικών καταστάσεων με την εξέταση και επαλήθευση των εταιρικών βιβλίων».

– Ο προαναφερθείς ν. 2190/1920 προβλέπει στο κεφάλαιο 9, μια σειρά από ποινικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής της παράληψης σύνταξης του ετήσιου ισολογισμού πέραν της υπό του καταστατικού οριζόμενης προθεσμίας, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 57, παρ. α. τιμωρείται δια Φυλακίσεως και δια χρηματικής ποινής χιλίων (1000) ευρώ κατ’ ελάχιστον.

– Επιπρόσθετα ο νόμος 2190/1920 στο άρθρο 48 προβλέπει τη Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον. «1 Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν: …δ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλει, προς καταχώριση οικονομικές καταστάσεις τριών (3) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση. Έννομο συμφέρον για τη λύση της εταιρείας έχει και ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδιο εποπτεύουσα Αργή.»

Τέλος στο πλαίσιο των Διοικητικών Κυρώσεων του άρθρου 17 του νόμου 3419/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 82 του ν.4314/2014(1), προβλέπεται σχετική ΚΥΑ η οποία περιλαμβάνει την επιβολή προστίμων σε βάρος των υπόχρεων η των νόμιμων εκπροσώπων τους που παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου αυτού, συνεπώς και σε βάρος όσων υπόχρεων παραλείπουν ή καθυστερούν τη δημοσίευση των οικονομικών τους καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Δεδομένου ότι το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το Γ.Ε.ΜΗ. και γενικότερα το εταιρικό δίκαιο, βρίσκεται σε φάση συνολικής επανεξέτασης, θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και θα νομοθετηθούν σχετικές ρυθμίσεις.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ

1 Άρθρο 82 του Ν.4314/2014:

Το άρθρο 17 του Ν. 3419/2005 (Α’296) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 17, Διοικητικές κυρώσεις

1.Με απόφαση της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. επιβάλλεται, σε βάρος των υπόχρεων ή των νόμιμων εκπροσωπούν τους που παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του, πρόστιμο από 100 έως 10.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση εντός τριετίας, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται και σε περίπτωση επανειλημμένης υποτροπής εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος, το ποσό του προστίμου τριπλασιάζεται.

2. Τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας Γ.Ε. ΜΗ. στην οποία υπάγεται ο υπόχρεος. Σε περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ. ανήκει σε Επιμελητήριο, τα πρόστιμα αποτελούν εν μέρει έσοδα αυτής και εν μέρει έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος υπάγεται στην αρμόδια για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, τα πρόστιμα επιβάλλονται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και αποτελούν εξ ολοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η είσπραξη των προστίμων διενεργείται με βάση τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται ειδικότερα τα κριτήρια επιβολής, το ύψος του προστίμου ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης των προστίμων, το ποσοστό κατανομής μεταξύ των δικαιούχων και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται το όριο των προστίμου της παραγράφου 1.»

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση