Το αλφαβητάρι του «Εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών» (Νόμος 4469/2017)

/
Ημερομηνία04 Σεπ 2017
/

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ».
Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven
[Με την υποστήριξη της Grand Value Α.Ε.]

Περιεχόμενα
Αφορά :  Ποιοι μπορούν να ενταχθούν – Οφειλές που υπάγονται.

Βασικές αρχές – Βασική εξίσωση – Βασικά στάδια της διαδικασίας -Βήματα της αίτησης.

Γιατί να υποβάλω ( ή να μην υποβάλω ) αίτηση ;

Διαμεσολαβητής – Συντονιστής [ Μητρώο Συντονιστών ]

Εμπειρογνώμονας, Εκτιμητής ακινήτων, Οικονομολόγος  και Ορκωτός Λογιστής.

Ζητούμενα στοιχεία κατά την υποβολή της αίτησης

Ηλεκτρονική πλατφόρμα  OCW (www.keyd.gov.gr)

Θέματα που ενδέχεται να οδηγήσουν σε αποτυχία την « Διαπραγμάτευση »

«Ικανότητα αποπληρωμής»

Κανόνες της «σύμβασης αναδιάρθρωσης των οφειλών»

Λογιστής της επιχείρησης.

Μελέτη Βιωσιμότητας , «Σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών» και «Επαλήθευση απαιτήσεων» από τον  εμπειρογνώμονα

Νομοθεσία και πηγές πληροφόρησης

Ξαναδοκιμάζω άλλη μια μεμονωμένη «ρύθμιση» ή  μια συνολική «ρύθμιση»  ; Τι άλλες ρυθμίσεις ισχύουν ;

Ορισμοί – « Μεγάλες επιχειρήσεις» και  « Μικρές επιχειρήσεις»

Πιστωτές – Κατηγορίες – «Μικροί» Πιστωτές

Ρόλος της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ (Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ) και του «ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.»

Συνοφειλέτες,  Εγγυητές και Συνδεμένα με το οφειλέτη πρόσωπα

Τράπεζες και λοιποί χρηματοδοτικοί φορείς

Υπεύθυνη δήλωση  Απαιτείται ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων

Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και Φορείς του Δημοσίου

Χρονοδιάγραμμα και διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Ψήφοι που απαιτούνται – «Απαρτία» και «πλειοψηφία» – Πως ψηφίζει το Δημόσιο

Ώρα για αποφάσεις

 

 

 Α Αφορά – Ποιοι μπορούν να ενταχθούν – Οφειλές που υπάγονται.

 

Αφορά Οφειλέτες και Πιστωτές Οφειλετών.

Ποιοι οφειλέτες μπορούν να ενταχθούν : Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις ένταξης είναι :

Κάθε φυσικό πρόσωπο µε πτωχευτική ικανότητα

[ Πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι, καθώς και οι ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό ( άρθρο 2, παρ.1 του 3588/2007 Πτωχευτικός Κώδικας. Δείτε επίσης  Γ.Ε.ΜΗ. – Ποιοι θεωρούνται έμποροι – Υποχρεωτική και δυνητική εγγραφή – Ανάλυση, νομολογία, παραδείγματα ( άρθρο των Κ. Κουλογιάννη και Ειρ. Λιαπάτη ) . Ενδεικτικά, δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του οικονομολόγου, λογιστή, ιατρού, δικηγόρου, μηχανικού, χημικού, γεωπόνου, δημοσιογράφου, συγγραφέα, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη ή ηθοποιού, σκηνοθέτη και διακοσμητή. ]

 και κάθε νοµικό πρόσωπο

εφόσον ( σωρευτικά )  το πρόσωπο αυτό φυσικό ή νομικό :

α) Αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα µε τα άρθρα 21 και 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄167)

β) Έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.
γ)
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε, μια εκ των κατωτέρω οφειλή :

 • οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα (90) ημερών, ή
 • οφειλή που ρυθμίστηκε µετά την 1η Ιουλίου 2016 ή
 • είχε ληξιπρόθεσμές οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή
 • είχε βεβαιωθεί η µη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω µη επαρκούς υπολοίπου κατά το άρθρο 40 του ν. 5960/1933 (Α΄ 401) ή
 • είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή
 • δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις βάρος του,

δ) Οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές του ξεπερνούν το ποσό των 20.000 ευρώ

( Στην περίπτωση αυτή έχουν την δυνατότητα ειδικής ρύθμισης

[ δείτε κατωτέρω ] ).
ε) Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι ο έλεγχος συνδρομής των κριτηρίων επιλεξιμότητας του άρθρου 3 του Ν. 4469/2017. Δηλαδή : (1) Ο οφειλέτης που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστηµα, κρίνεται επιλέξιµος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθµιση οφειλών του παρόντος νόµου, εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε µία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης . (2)  Ο οφειλέτης που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα, κρίνεται επιλέξιµος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθµιση οφειλών του παρόντος νόµου, εφόσον πληροί µία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε µία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης: α) έχει θετικά αποτελέσµατα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή β) έχει θετική καθαρή θέση (equity).

[ Τα κριτήρια επιλεξιμότητας  παρέχουν μια ένδειξη για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης επιχείρησης ] .

στ) Δεν ανήκει στις κάτωθι  Ειδικές εξαιρέσεις
Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν µπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών εφόσον:

(1) έχει υποβάλει αίτηση ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου για υπαγωγή στις διατάξεις των άρθρων 62 επ. του ν. 4307/2014 (Α΄ 246) ( Νόμος Δένδια ) ή στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄ 153), εκτός εάν έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή του από τις εν λόγω διαδικασίες µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών ή
(2) έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής του οφειλέτη σε µία από τις αναφερόµενες στην περίπτωση α΄ διαδικασίες ή έχει συζητηθεί ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου η αίτηση υπαγωγής του στις παραπάνω διαδικασίες και εκκρεµεί η έκδοση δικαστικής απόφασης ή
(3) έχει διακόψει την επιχειρηµατική του δραστηριότητα ή, σε περίπτωση νοµικού προσώπου, βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή αποφασισθεί από το αρµόδιο όργανο του νοµικού προσώπου η αναβίωσή του, πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών ή
(4) έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή στην περίπτωση των νοµικών προσώπων οι πρόεδροι ή οι διευθύνοντες σύµβουλοι ή οι διαχειριστές ή οι εταίροι ή και κάθε πρόσωπο εντεταλµένο είτε από το νόµο, είτε από ιδιωτική βούληση, είτε µε δικαστική απόφαση στη διαχείριση αυτών για ένα από τα ακόλουθα αδικήµατα: αα) φοροδιαφυγή, εκτός αν αφορά µη απόδοση φόρου προστιθέµενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούµενων και επιρριπτόµενων φόρων τελών ή εισφορών ή φόρου πλοίων,
ββ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεµπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθµό κακουργήµατος. Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δηµόσιο ή Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθµό πληµµελήµατος. Επί νοµικών προσώπων, η κατά τα ανωτέρω ποινική καταδίκη των παραπάνω προσώπων πρέπει να αφορά αξιόποινη πράξη που σχετίζεται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα του νοµικού προσώπου το οποίο ζητεί την ένταξή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών.
ζ) Δεν ανήκει στις κάτωθι  κατηγορίες ( οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών)
(1)
τα πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, καθώς και τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα,
(2) οι πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών, καθώς και τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών που λειτουργούν στην Ελλάδα,
(3) οι Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), καθώς και οι Οργανισµοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), καθώς και οι διαχειριστές αυτών,
(4) οι ασφαλιστικές εταιρίες.
( άρθρο 2 του Ν. 4469/2017 )

……………………

Ειδική δυνατότητα ρύθμισης των χρεών μόνο προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς

Ύστερα από αίτηση οφειλετών τους, οι οποίοι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου  4469/2017 :

α) σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, [οι συνολικές προς ρύθµιση οφειλές δεν ξεπερνούν το ποσό των 20.000 ευρώ  ] ,

[ Επίσης για τους οφειλές με χρέη μεταξύ 20.000 έως και 50.000 ευρώ θα ακολουθείται απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών. Δηλαδή, τόσο το Δημόσιο όσο και τα πιστωτικά ιδρύματα θα έχουν προτυποποιημένες λύσεις και αξιολογήσεις βιωσιμότητας για τις περιπτώσεις αυτές. Η ακριβής διαδικασία αναμένεται να διευκρινιστεί από σχετική ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας ( πηγή : « Συχνές ερωτήσεις της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ » ) ]  ή

β) την παράγραφο 5 του άρθρου 2 [οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν ποσοστό 85% των συνολικών απαιτήσεων ] ή

γ) επειδή αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα σύµφωνα µε το ν. 4172/2013, αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα [Ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι  ],

το Δηµόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, µπορεί να προτείνουν σε αυτούς λύσεις ρύθµισης οφειλών ανάλογες µε αυτές που αποδέχονται ή αντιπροτείνουν στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών του παρόντος. Με τις υπουργικές αποφάσεις των παραγράφων 14 και 20 µπορεί να εξειδικεύονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παρούσας.

( άρθρο 15, παρ. 21, του Ν. 4469/2017 )

……………………

Ποιες οφειλές δεν μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση

α) Στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης δεν υπάγονται οφειλές του οφειλέτη που έχουν γεννηθεί µετά την 31η Δεκεµβρίου 2016.

Εξαιρούνται από τη διαδικασία όλες οι απαιτήσεις που έχουν γεννηθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016. Μια απαίτηση θεωρείται ότι έχει γεννηθεί μετά την 31.12.2016, εφόσον η αιτία της (λ.χ. η κατάρτιση της σχετικής αρχικής σύμβασης, τιμολόγιο ) ανάγεται σε χρόνο μεταγενέστερο της παραπάνω ημερομηνίας.
β) Δεν υπάγονται, οι απαιτήσεις των λεγόμενων «μικρών πιστωτών» της επιχείρησης. [ δείτε αναλυτικά στο λήμμα Π : Πιστωτές – Κατηγορίες – «Μικροί» Πιστωτές ]

γ) Δεν υπάγονται, οι απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου λόγω της ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων.

δ) Δεν υπάγονται, οι απαιτήσεις των πελατών του Εξωτερικού [ θέση της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ ]

Οι μη υπαγόμενες στην ρύθμιση απαιτήσεις των πιστωτών:

(α) δεν συμμετέχουν στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού.

(β) δεν συμμετέχουν στην απαρτία που απαιτείται για την επίτευξη συμφωνίας,

(γ) δεν ρυθμίζονται με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών .

Σημειώνεται επίσης ότι :

Οι απαιτήσεις των συνδεδεμένων προσώπων με τον οφειλέτη, δεν συμμετέχουν στην απαρτία, αλλά μπορούν να ρυθμίζονται με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης των οφειλών.

……………………

 

Ακόμα και αν δεν σκεφτόμαστε να υποβάλλουμε σχετική αίτηση, ο «εξωδικαστικός μηχανισμός» μας αφορά γιατί :

α) Μπορούμε να εμπλακούμε στην διαδικασία/διαπραγμάτευση ως Πιστωτές, οφειλέτη μας, ο οποίος έχει υποβάλλει « αίτηση » [ Δείτε στο λήμμα Π «Πιστωτές – Υποχρέωση συμμετοχής – Κατηγορίες – «Μικροί» Πιστωτές »

β) [ Σπάνια βέβαια  περίπτωση ] Το Δηµόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή οι χρηµατοδοτικοί φορείς µπορούν ως πιστωτές να κινήσουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών κοινοποιώντας στον οφειλέτη έγγραφη δήλωση, µε την οποία τον καλούν να υπαχθεί στη διαδικασία .

 

 • ●●

 

 

Β Βασικές αρχές – Βασική εξίσωση – Βασικά στάδια της διαδικασίας -Βήματα της αίτησης:

 

Βασικές αρχές του Εξωδικαστικού Μηχανισμού

 • Πρόκειται για Διαδικασία εξωδικαστική με πρόβλεψη εθελοντικής δικαστικής επικύρωσης
 • Υπάρχει Καθολικότητα ρύθμισης των οφειλών (προς Τράπεζες, Δημόσιο και Λοιπούς Πιστωτές)
 • Υπάρχει Διαφάνεια ως προς την οικονομική κατάσταση του οφειλέτη
 • Αξιοποιείται ο θεσμός  της διαμεσολάβησης .
 • Υπάρχουν Αντικειμενικά κριτήρια υπαγωγής στη διαδικασία
 • Η διαδικασία γίνεται κυρίως ηλεκτρονικά και υπάρχει Ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων.
 • Ισχύει η Αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του πιστωτή
 • Ισχύει η Αρχή της της σύμμετρης ικανοποίησης των απαιτήσεων ων πιστωτών .

( Πηγή : Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων – Ε.Γ.Δ.Ι.Χ – Ιούλιος 2017 )

……………….

 

«Βασική εξίσωση»

Η «Βασική εξίσωση», στην οποία στηρίζεται ο «Εξωδικαστικός Μηχανισμός », είναι η εξής :

[ Περιουσιακά στοιχεία οφειλέτη, συνοφειλετών και εγγυητών  ( αποτιμούμενα στην «τρέχουσα αξία»] < [ «Παρούσα αξία » των δόσεων πληρωμής του χρέους, που προτείνονται από τον Οφειλέτη στους Πιστωτές του ]

Δηλαδή οι πιστωτές δεν μπορούν να λάβουν σε «παρούσες αξίες », λιγότερα χρήματα, από αυτά που θα λάμβαναν, αν ο οφειλέτης οδηγείτο σε «πτώχευση» και γινόταν ρευστοποίηση της περιουσίας του.

Στην οικονομική επιστήμη, η παρούσα προεξοφλημένη αξία, γνωστή επίσης ως παρούσα αξία, είναι η αξία μιας αναμενόμενης ταμειακής εισροής κατά την ημερομηνία της αποτίμησης. Παρούσα αξία ( present value ) είναι η αξία που έχει σήμερα ένα συγκεκριμένο ποσό που θα δοθεί σε μία ορισμένη ημερομηνία στο μέλλον. Στο excel η «Συνάρτηση NPV» υπολογίζει την καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης με βάση ένα προεξοφλητικό επιτόκιο και μια σειρά μελλοντικών πληρωμών (αρνητικές τιμές) και εισοδημάτων (θετικές τιμές).

Σύνταξη : NPV (επιτόκιο;τιμή1;[τιμή2];…)

( Πηγή : https://support.office.com/el-gr/article/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-NPV-8672cb67-2576-4d07-b67b-ac28acf2a568 )

………………………..

 

Βασικά στάδια της διαδικασίας, που πρέπει να ακολουθήσει ένας οφειλέτης, που θέλει να ενταχθεί στον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό » :

 • Έλεγχος της πλήρωσης των απαιτούμενων προϋποθέσεων από την οφειλέτρια επιχείρηση.
 • Σύγκριση των συνεπειών του «Εξωδικαστικού Μηχανισμού» με άλλες εναλλακτικές περιπτώσεις ( δυνατότητα ρυθμίσεων )
 • Προκαταρτικός σχεδιασμός του «σχεδίου/πρότασης» προς τους Πιστωτές, ώστε να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες της επιχείρησης και να πληροί την «Βασική εξίσωση»  [ Εύρεση της αξίας ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων και « παρούσα αξία » της πρότασης αποπληρωμής ]  .
 • Υποβολή της «αίτησης» και των στοιχείων που απαιτούνται (δείτε στο λήμμα : Ζητούμενα στοιχεία κατά την υποβολή της αίτησης )
 • Ορισμός Μεσολαβητή/Συντονιστή από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.
 • Ύπαρξη απαρτίας συμμετεχόντων πιστωτών (τουλάχιστον του 50% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη ).
 • Διορισμός «εμπειρογνώμονα»
 • Υποβολή έκθεσης  βιωσιμότητας και σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών από τον εμπειρογνώμονα στον συντονιστή και τυχόν αντιπροτάσεων από τους πιστωτές.
 • Έγκριση πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών ( απαιτείται συμφωνία του οφειλέτη και πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) των συµμετεχόντων πιστωτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ποσοστό δύο πέμπτων (2/5) των συµµμετεχόντων πιστωτών µε ειδικό προνόμιο ) .
 • Σύνταξη της «σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών»
 • Επικύρωση από το δικαστήριο της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών [ Προαιρετικό ].

 

Προθεσμία για την υποβολή της αίτησης

Κάθε οφειλέτης μπορεί να υποβάλει αίτηση για την υπαγωγή του στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών έως την 31η Δεκεµβρίου 2018, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 4469/2017.

Αποκλείεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από τον ίδιο οφειλέτη όσο εκκρεµεί η πρώτη ή µετά τη σύνταξη από το συντονιστή πρακτικού περαίωσης της διαδικασίας, ή πρακτικού αποτυχίας για οποιονδήποτε από τους προβλεπόµενους στον ν. 4469/2017  λόγους.

 

 « Κοινή αίτηση»
Αίτηση µπορεί να υποβάλουν από κοινού περισσότεροι από έναν οφειλέτες, εφόσον είναι νοµικά πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του ν. 4308/2014.

Πρόσκληση Πιστωτών τον Οφειλέτη για υποβολή αίτησης από αυτόν.
Το Ελληνικό Δηµόσιο, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, περιλαµβανοµένων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή οι χρηµατοδοτικοί φορείς µπορούν ως πιστωτές να κινήσουν τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών κοινοποιώντας στον οφειλέτη µε δικαστικό επιµελητή ή µε συστηµένη επιστολή ή µε ισοδύναµου τύπου ταχυδροµική επιστολή ή αυτοπρόσωπη παράδοση, εφόσον διασφαλίζονται µε ισοδύναµο τρόπο η επιβεβαίωση αποστολής, παραλαβής και εµπιστευτικότητας, έγγραφη δήλωση, µε την οποία τον καλούν να υπαχθεί στη διαδικασία του Ν. 4469/2017, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών. Η πρόσκληση του προηγούµενου εδαφίου κοινοποιείται µε επιµέλεια του πιστωτή και στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Η παράλειψη του οφειλέτη να υποβάλει αίτηση για κίνηση της διαδικασίας εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της εξώδικης έγγραφης γνωστοποίησης έχει ως συνέπεια να µην δικαιούται να κινήσει ο ίδιος τη διαδικασία υπαγωγής µεταγενέστερα, χωρίς να προσκληθεί εκ νέου από τους πιστωτές. Αν ο οφειλέτης υποβάλει αίτηση εµπρόθεσµα, ο πιστωτής που κίνησε τη διαδικασία λογίζεται ως συµµετέχων. [ Η  διαδικασία δεν διαφοροποιείται είτε η αίτηση υποβληθεί απευθείας από τον οφειλέτη, είτε κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης των πιστωτών ].
( άρθρο 4 του Ν. 4469/2017 )

……………………

 

Βήματα στην : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΤΗ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ

 Πρώτο στάδιο [ Παροχή εξουσιοδότησης ] :

 • Εισερχόμαστε στον δικτυακό τόπο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού χρέους (www.keyd.gov.gr), επιλέγουμε στην κορυφή της αρχικής σελίδας την υπερ-σύνδεση με τίτλο “Αιτηθείτε στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό”, η οποία μας οδηγεί σε σελίδα στην οποία υπάρχει κουμπί που παραπέμπει απευθείας στην ειδική πλατφόρμα υποβολής αίτησης.
 • Κάνουμε εισαγωγή των προσωπικών μας κωδικών taxisnet (username + password ) και επιλέγουμε «Συνέχεια»
 • Επιλέγουμε ρόλο χρήστη: α. Οφειλέτης, β. Εκπρόσωπος δηλ. εξουσιοδοτημένος από Οφειλέτη π.χ. Λογιστής κ.λπ.
 • Επιλέγουμε «Ενημέρωση» ώστε να συμπληρώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας του Οφειλέτη(Τηλέφωνο, e-mail) και στη συνέχεια «Ενημέρωση»:
 • Παροχή εξουσιοδότησης για αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δεδομένων του οφειλέτη. [ Ο οφειλέτης δηλώνει τη συγκατάθεσή του για του για του για : Άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου. Κοινοποίηση των δεδομένων του στο συντονιστή, τον εμπειρογνώμονα και στους συμμετέχοντες πιστωτές . Διασταύρωση των στοιχείων από τους προαναφερθέντες ]. Επιλέγουμε στο checkbox και στη συνέχεια «Επιβεβαίωση στοιχείων».

Η Εφαρμογή μας μεταφέρει στο 2ο Στάδιο.

Δεύτερο στάδιο  [Επιπρόσθετα στοιχεία] :

 • Επιπρόσθετα στοιχεία, ώστε να ξεκινήσουμε την κατά φάση συμπλήρωση της αίτησης: [ Λογιστικό σύστημα, Ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης, ΚΑΔ, Κύκλος εργασιών, Συνολικές υποχρεώσεις και Περιγραφή δραστηριότητας, Περιγραφή Οικονομικής Κατάστασης ( Δυσκολία αποπληρωμής των υποχρεώσεων ) , Λόγοι Οικονομικής αδυναμίας ( π.χ πτώση τζίρου, επισφάλειες, κ.λπ ) , Προοπτικές της επιχείρησης ( π.χ αύξηση τζίρου, αύξηση κερδών, κ.λπ ) ]
 • Συμπληρώνουμε τα αντίστοιχα πεδία και όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση επιλέγω «Αποθήκευση» και «Επόμενο βήμα».

Τρίτο στάδιο  [ Κριτήρια υπαγωγής.] :

 • Πρώτα επιλέγω «Έλεγχος online κριτηρίων» και ενημερώνεται αυτόματα για τυχόν οφειλές στα Ασφαλιστικά Ταμεία και στη συνέχεια επιλέγουμε στα checkbox κριτηρίων. Τέλος, επιλέγουμε «Αποθήκευση» και «Επόμενο βήμα».
 • Επιβεβαιώνουμε για την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των κριτηρίων.

Τέταρτο στάδιο [ Υποβολή αίτησης ] :

 • Υποβολή αίτησης όπου επιλέγουμε αρχικά «Εισαγωγή/έλεγχος οφειλών» , στη συνέχεια συμπληρώνουμε τα αντίστοιχα 4 πεδία [«Επιπρόσθετα στοιχεία» , «Επισυναπτόμενα αρχεία» , «Δεδομένα οφειλών», «Υπεύθυνη Δήλωση» ] και τέλος επιλέγουμε «Αποθήκευση»:
 • Επιλέγουμε «Επιπρόσθετα στοιχεία» ώστε να ελέγξουμε την ορθότητα των

προσυμπληρωθέντων στοιχείων της αίτησης:

 • Επιλέγουμε «Επισυναπτόμενα αρχεία» ώστε να προχωρήσουμε στην επισύναψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών: [ Πρόταση του Οφειλέτη, Έκθεση βιωσιμότητας, Έκθεση εκτιμητή ακινήτων, αντίγραφο ποινικού μητρώου του οφειλέτη, κ.λπ – Δείτε αναλυτικά στο λήμμα «Ζητούμενα στοιχεία » ] .
 • Επιλέγουμε «Δεδομένα οφειλών» και αρχικά συμπληρώνουμε τον πίνακα Πιστωτών
 • Προσθήκη πιστωτών.
 • Οι Θεσμικοί πιστωτές επιλέγονται από έτοιμη λίστα. Για τους υπόλοιπους πιστωτές π.χ προμηθευτές, εργαζόμενοι κ.λπ. προχωράμε σε συμπλήρωση με τα απαραίτητα στοιχεία τους.
 • Στη συνέχεια επιλέγουμε «Συνοφειλέτες», ώστε να προσθέσουμε τυχόν συνοφειλέτες οι οποίοι χαρακτηρίζονται Ειδικοί ή Υποχρεωτικοί ανάλογα την περίπτωση.
 • Επιλέγουμε «Οφειλές», ώστε να συμπληρώσουμε τον πίνακα Οφειλών/Πιστωτή.
 • Επιλέγουμε «Υπεύθυνη Δήλωση», κάνουμε checkbox και επιλέγουμε «Αποθήκευση».
 • Έχοντας ολοκληρώσει και αυτό το Στάδιο, η αίτηση αποθηκεύεται προσωρινά έως ότου συνυποβάλλει/ουν αίτηση ο/οι Συνοφειλέτες. Σε περίπτωση μη ύπαρξης Συνοφειλετών η Εφαρμογή μας δίνει το δικαίωμα Οριστικής Υποβολής.

Πέμπτο στάδιο [ Έλεγχος πληρότητας ] :

 • Μετά την Οριστική συνυποβολή αίτησης από Συνοφειλέτη, ο Οφειλέτης εισέρχεται εκ νέου στην Εφαρμογή και επιλέγει Οριστική Υποβολή αίτησης με αποτέλεσμα την αυτόματη Ανάθεσή της σε «Συντονιστή».

Έκτο στάδιο [ Διαπραγμάτευση ] :

 • ……………………………. [ Εφοδιάζεται με στοιχεία κατά την διάρκεια της διαπραγμάτευσης ]

Έβδομο στάδιο [ Αποτέλεσμα ] :

 • …………………………….

 

……………………

 

Βήματα  ΣΥΝΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΗ

 • Εισερχόμαστε στο www.keyd.gov.gr/ocw , κάνουμε εισαγωγή των προσωπικών μας

κωδικών taxisnet και επιλέγουμε «Συνέχεια».

 • Επιλέγουμε τον ρόλο « Συνοφειλέτης» και μετά «Είσοδος».

Πρώτο στάδιο [ Παροχή εξουσιοδότησης ] :

 • Αρχικά κάνουμε checkbox για παροχή εξουσιοδότησης αυτεπάγγελτης αναζήτησης των δεδομένων του συνοφειλέτη και στη συνέχεια «Βεβαίωση στοιχείων».

Δεύτερο στάδιο [ Κριτήρια υπαγωγής συνοφειλέτη  ] :

 • Συμπληρώνουμε τα αντίστοιχα πεδία που μας ζητά η Εφαρμογή (τα ΦΠ δεν συμπληρώνουν δύο πεδία) , κάνουμε checkbox για τα κριτήρια υπαγωγής και τέλος «Αποθήκευση»:
 • Ενημέρωση στοιχείων Συνοφειλέτη:
 • Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των κριτηρίων υπαγωγής του Συνοφειλέτη επιβεβαιώνουμε με «Συνέχεια». Η Εφαρμογή μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στο 3ο Στάδιο

Τρίτο στάδιο [ Συνυποβολή στοιχείων συνοφειλέτη] :

 • Συνυποβολή στοιχείων συνοφειλέτη και να επισυνάψουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και τα Δεδομένα οφειλών
 • Ο Συνοφειλέτης συμπληρώνει τους πιστωτές του, τυχόν Συνοφειλέτες του καθώς και τις Οφειλές του(η διαδικασία είναι όπως και στον Οφειλέτη).

Τέταρτο  στάδιο [ Ολοκλήρωση ] :

 • Αφού ολοκληρωθεί από τον Συνοφειλέτη η συμπλήρωση της αίτησής του, επιβεβαιώνει για την Οριστική Υποβολή και η Εφαρμογή ενημερώνει για την επιτυχή υποβολή και τον Οφειλέτη, ώστε να εισέλθει( ο Οφειλέτης) στην Εφαρμογή για να προχωρήσει σε Οριστική Υποβολή:

 

 • ●●

 

 

Γ Γιατί να υποβάλω ( ή να μην υποβάλω ) αίτηση ;

 

Γενικά

Κυρίως η  κρίση της Οικονομίας έχει αναγκάσει αρκετές επιχειρήσεις, να έχουν σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές και εξαιτίας αυτών να έχουν δεχθεί ή πρόκειται άμεσα να δεχθούν από τους «Πιστωτές» τους διάφορα μέτρα ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης. Υπό αυτό το πρίσμα ο Ν. 4469/2017, φαίνεται ως μια ακόμα ευκαιρία  αναστολής τέτοιων μέτρων  ή ως μια δυνατότητα η επιχείρηση, να λειτουργήσει σε καλύτερο περιβάλλον ρευστότητας.

Κατωτέρω αναλύονται τα σημαντικότερα από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αποκτά η  επιχείρηση, που εντάσσεται στον  Ν. 4469/2017.

 

Αναστολή μέτρων

1. Από την ηµεροµηνία αποστολής της πρόσκλησης/κοινοποίησης στους Πιστωτές και για χρονικό διάστηµα εβδοµήντα (70) ηµερών αναστέλλονται αυτοδικαίως τα µέτρα, εκκρεµή ή µη, ατοµικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, των οποίων ζητείται η εξωδικαστική ρύθµιση, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού µέτρου κατά του οφειλέτη, στα οποία περιλαµβάνεται και η εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης, εκτός εάν µε το µέτρο αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της αποµάκρυνσης ή αφαίρεσης ή µετακίνησης κινητών πραγµάτων της επιχείρησης ή εν γένει εξοπλισµού, η οποία δεν έχει συµφωνηθεί και ενέχει κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του οφειλέτη. Πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης που διενεργούνται από πιστωτές µετά την κοινοποίηση σε αυτούς από τον συντονιστή αντιγράφου της αίτησης υπαγωγής, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 7, είναι άκυρες. Αν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής εκκρεµεί εναντίον του οφειλέτη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, αυτή αναστέλλεται µε την κοινοποίηση εκ µέρους του οφειλέτη της πιστοποιηµένης από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. βεβαίωσης του συντονιστή για την πληρότητα της αίτησης υπαγωγής στα όργανα εκτέλεσης, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να έπεται χρονικά της αποστολής της πρόσκλησης της παραγράφου 2 του άρθρου 7. Όταν η διαδικασία επισπεύδεται από τη φορολογική διοίκηση µε βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων, όργανο εκτέλεσης είναι η αρµόδια για την επιδίωξη της είσπραξης υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης.
2. Η κατά την παράγραφο 1 αυτοδίκαιη αναστολή αίρεται αυτοδικαίως όταν:
α) η διαδικασία περαιωθεί ως άκαρπη είτε λόγω έλλειψης απαρτίας είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ή β) ληφθεί σχετική απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συµµετεχόντων πιστωτών.
3. Ο οφειλέτης µπορεί να ζητήσει από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας του, κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, παράταση της αναστολής της παραγράφου 1 για χρονικό διάστηµα έως τεσσάρων (4) επιπλέον µηνών. Αναγκαία προϋπόθεση της παράτασης αναστολής εκτέλεσης αποτελεί η συναίνεση της απόλυτης πλειοψηφίας των συµµετεχόντων πιστωτών. Η συναίνεση δίνεται είτε εγγράφως είτε προφορικά µε δήλωση των πιστωτών στο ακροατήριο.
4. Κάθε πιστωτής µπορεί να ζητήσει από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας εντός της οποίας έχει έδρα ο οφειλέτης, την πρόωρη παύση της αναστολής της παραγράφου 1, εφόσον πιθανολογείται ότι η αναστολή εκτέλεσης θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα πιστωτή. Η αίτηση εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Αν η αίτηση υποβάλλεται από την πλειοψηφία των πιστωτών, το αρµόδιο δικαστήριο αίρει την αναστολή εκτέλεσης υποχρεωτικά.
5. Η αναστολή εκτέλεσης του παρόντος άρθρου επάγεται αυτοδίκαια την απαγόρευση της διάθεσης ή της επιβάρυνσης των ακινήτων και του εξοπλισµού της επιχείρησης του οφειλέτη ή και άλλων περιουσιακών του στοιχείων, η διάθεση των οποίων δεν εντάσσεται στη συνήθη επιχειρηµατική του δραστηριότητα.
6. Η αναστολή εκτέλεσης του παρόντος άρθρου δεν θίγει τις ειδικές ρυθµίσεις για αναγκαστική εκτέλεση των συµφωνιών παροχής χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας.

( άρθρο 13 του Ν. 4469/2017 )

 

Καταγγελία διαρκών συμβάσεων

Η υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών δεν συνιστά σπουδαίο λόγο για την καταγγελία διαρκών συµβάσεων.
( άρθρο 4, παρ. 7 του Ν. 4469/2017 )

 

Αναστολή της διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών
Μόλις ο συντονιστής διαπιστώσει ότι ο φάκελος είναι πλήρης, κοινοποιεί µέσα σε δύο (2) ηµέρες απόσπασµα της αίτησης σε όλους τους πιστωτές που αναφέρονται σε αυτήν. Η κοινοποίηση αυτή αναστέλλει τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών (195/1/29.7.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, Β΄ 2376) που έχει θεσπισθεί σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288). Αν δεν επιτευχθεί συµφωνία στο πλαίσιο του παρόντος νόµου, η Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων (ΔΕΚ) του Κώδικα Δεοντολογίας συνεχίζεται από το στάδιο στο οποίο είχε σταµατήσει.

( άρθρο 4, παρ. 8  του Ν. 4469/2017 )

 

Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι ή προσαυξήσεις

Επί των οφειλών προς το Δηµόσιο που ρυθµίζονται δυνάµει της σύµβασης αναδιάρθρωσης δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι ή προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης αναδιάρθρωσης και κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, δεν υπολογίζονται τα πρόστιµα του άρθρου 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), και του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε..
( άρθρο 15, παρ. 8, του Ν. 4469/2017 )

 

Χορήγηση αποδεικτικού ενηµερότητας
Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενηµερότητας στον οφειλέτη και τους συνοφειλέτες που δεσµεύονται από τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών εφαρµόζεται το άρθρο 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Η ρύθµιση οφειλών στο πλαίσιο του παρόντος νόµου θεωρείται ως ρύθµιση τµηµατικής καταβολής για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ενηµερότητας δεν λαµβάνονται υπόψη τυχόν προς διαγραφή οφειλές, όπως αυτές προσδιορίζονται στην ανωτέρω σύµβαση.
( άρθρο 15, παρ. 10, του Ν. 4469/2017 )

 

Δημόσιο – Αναστολή  λήψης αναγκαστικών µέτρων και ποινικής δίωξης
α. λόγω υποβολής αίτησης

Από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης του συντονιστή προς την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης προκειμένου αυτή να συμμετάσχει στη διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού, αναστέλλονται αυτοδικαίως τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, κατά του αιτούντα οφειλέτη και μόνο για τις οφειλές που υπάγονται σε εξωδικαστική ρύθμιση, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου. Ειδικά για την περίπτωση που κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό εκκρεμεί εναντίον του οφειλέτη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης, αυτή αναστέλλεται με την κοινοποίηση εκ μέρους του οφειλέτη της πιστοποιημένης από την ΕΓΔΙΧ βεβαίωσης του συντονιστή για την πληρότητα της αίτησης υπαγωγής στην αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης. Η ως άνω βεβαίωση πρέπει σε κάθε περίπτωση να έπεται χρονικά της πρόσκλησης του συντονιστή προς τους πιστωτές για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.
Η αναστολή ισχύει κατ’ αρχήν για χρονικό διάστημα έως εβδομήντα ( 70) ημερών και δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων (4) επιπλέον μηνών, κατόπιν έκδοσης σχετικής δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας του οφειλέτη και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου. Πρόωρη παύση της αναστολής επέρχεται :
α. αυτοδικαίως, εφόσον η διαδικασία περαιωθεί ως άκαρπη είτε λόγω έλλειψης απαρτίας, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο (σχετ. παρ. 2 του άρθρου 13),
β. αυτοδικαίως, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών (σχετ. παρ. 2 του άρθρου 13 ) και
γ. κατόπιν έκδοσης δικαστικής του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας εντός της οποίας έχει έδρα ο οφειλέτης, μετά από αίτηση οποιουδήποτε πιστωτή (και ως εκ τούτου και της Φορολογικής Διοίκησης), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου ( σχετ. παρ. 4 του άρθρου 13).
Επισημάνσεις :
(1) Η αναστολή μέτρων καταλαμβάνει τόσο τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης όσο και τα ασφαλιστικά μέτρα. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται επί των οφειλών αυτών η εγγραφή υποθήκης προς διασφάλισή τους. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η λήψη ασφαλιστικού μέτρου, αν με αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης ή εν γένει εξοπλισμού, η οποία δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του οφειλέτη.
(2) Πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης που διενεργούνται μετά την κοινοποίηση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης από το συντονιστή αντιγράφου της αίτησης υπαγωγής, είναι άκυρες και ως εκ τούτου η Φορολογική Διοίκηση οφείλει να τις ανακαλεί. Για την εφαρμογή των ανωτέρω, συνιστάται ο έλεγχος για την τήρηση των ανωτέρω και ειδικότερα η συνδρομή των προαναφερθεισών ημερομηνιών, με τα αποδεικτικά αυτών στοιχεία, προκειμένου να διαγνωστεί το έγκυρο ή μη της διοικητικής εκτέλεσης.
β. λόγω υποβολής αίτησης δικαστικής επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών (άρθρου 12 του ν.4469/2017)
Από την κατάθεση της αίτησης για την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών στο αρμόδιο δικαστήριο, αναστέλλονται αυτοδίκαια τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, κατά του αιτούντα οφειλέτη και μόνο για τις οφειλές που ρυθμίζονται από τη σύμβαση, καθώς και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Ειδικά για την περίπτωση που κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης για τη δικαστική επικύρωση της σύμβασης, εκκρεμεί εναντίον του οφειλέτη διαδικασία αναγκαστικής ή διοικητικής εκτέλεσης, αυτή αναστέλλεται με την κοινοποίηση εκ μέρους του οφειλέτη της αίτησης για την επικύρωση της σύμβασης στην αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης.
Η αναστολή ισχύει έως την έκδοση της δικαστικής απόφασης σχετικά με την επικύρωση ή μη της συμφωνίας. Επισημαίνεται πάντως ότι, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου, η συζήτηση της αίτησης για την επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών προσδιορίζεται εντός δύο (2) μηνών από την κατάθεση, ενώ η απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου δημοσιεύεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία της συζήτησης.
Επισημάνσεις :
(1) Η αναστολή μέτρων καταλαμβάνει τόσο τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης όσο και τα ασφαλιστικά μέτρα. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται επί των οφειλών αυτών η εγγραφή υποθήκης προς διασφάλισή τους. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται: (α) η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης ή άλλο ασφαλιστικό μέτρο που έχει συμφωνηθεί με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών και (β) η λήψη ασφαλιστικού μέτρου, αν με αυτό επιδιώκεται η αποτροπή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινητών πραγμάτων της επιχείρησης ή εν γένει εξοπλισμού, η οποία δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του οφειλέτη.
(2) Η εν λόγω αναστολή ισχύει μόνο σε περίπτωση που το Δημόσιο δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, καθώς στην περίπτωση που έχει ήδη εγκρίνει και συνυπογράψει αυτή δεσμεύεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ιδίου νόμου (βλ. αναλυτικά κεφάλαιο Ε, υποκεφάλαιο I, περίπτωση V )
(3) Για την εφαρμογή των ανωτέρω, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου, ο αιτών οφειλέτης ειδοποιεί τους εμπλεκόμενους πιστωτές (και ως εκ τούτου και την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, εφόσον συντρέχει περίπτωση) εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης για την κατάθεση αυτής και την ημερομηνία συζήτησής της. Εξάλλου, σε περίπτωση οφειλών προς το Δημόσιο, διατάσσεται υποχρεωτικά η κλήτευση της Φορολογικής Διοίκησης. (ΠΟΛ.1124/2017)

 

Οφειλές υπέρ τρίτων οι οποίες βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση

Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλόγως και για οφειλές υπέρ τρίτων οι οποίες βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση και για τις οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης:
( άρθρο 15, παρ. 13, του Ν. 4469/2017 )

 

Οφειλές σε Ασφαλιστικούς φορείς

Από την ηµεροµηνία υπογραφής από το Κ.Ε.Α.Ο. της εγκριθείσας σύµβασης αναδιάρθρωσης ή, σε περίπτωση δικαστικής επικύρωσης, από την κοινοποίηση στο Κ.Ε.Α.Ο. της δικαστικής απόφασης µε την οποία επικυρώθηκε σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, για τις υπαγόµενες στη σύµβαση οφειλές:
α) Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών µέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων κατά του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για τις ληξιπρόθεσµες δόσεις της σύµβασης.
β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για τα αδικήµατα του α.ν. 86/1967 (Α΄136) και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο αυτό ή, εφόσον άρχισε, η εκτέλεσή της διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστηµα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήµατος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισµός της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του Π.Κ..

( άρθρο 15, παρ. 19, του Ν. 4469/2017 )

 

Συνέπειες µη τήρησης της συµφωνίας .

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει προς οποιονδήποτε πιστωτή οποιοδήποτε οφειλόµενο ποσό σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των ενενήντα (90) ηµερών, ο πιστωτής δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της συµφωνίας ως προς όλους, καταθέτοντας αίτηση στο δικαστήριο που επικύρωσε τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών ή στο Πολυµελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει έδρα ο οφειλέτης, αν η σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών δεν έχει επικυρωθεί σύµφωνα µε το άρθρο 12. Η αίτηση εκδικάζεται κατά τις διατάξεις της εκούσιας δικαιοδοσίας.
2. Με την ακύρωση της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών αναβιώνουν οι απαιτήσεις των πιστωτών κατά του οφειλέτη και των συνοφειλετών. Ποσά που καταβλήθηκαν σε εκτέλεση της σύµβασης αναδιάρθρωσης αφαιρούνται από τις απαιτήσεις που αναβίωσαν.
3. Μετά την άσκηση της αίτησης ακύρωσης της συµφωνίας, κάθε πιστωτής µπορεί να ζητήσει από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας εντός της οποίας έχει έδρα ο οφειλέτης, να ληφθούν ασφαλιστικά µέτρα, σύµφωνα µε την κατάσταση που υπήρχε πριν από τη σύναψη της υπό ακύρωση συµφωνίας, εφόσον πιθανολογείται ανεπανόρθωτη βλάβη του αιτούντος πιστωτή. Η αίτηση εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Αν η αίτηση υποβάλλεται από την πλειοψηφία των πιστωτών, το δικαστήριο διατάσσει τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων.
4. Πράξεις που έλαβαν χώρα σε εκπλήρωση όρων της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών δεν υπόκεινται στην πτωχευτική ανάκληση που προβλέπεται στα άρθρα 41 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα.
5. Η ακύρωση της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών αποτελεί µαχητό τεκµήριο για την παύση πληρωµών του οφειλέτη.
6. Επέρχεται αυτοδικαίως ανατροπή της σύµβασης αναδιάρθρωσης έναντι του Δηµοσίου ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και αναβίωση των απαιτήσεών τους, µε συνέπεια να καθίσταται αµέσως ληξιπρόθεσµο και απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής που παραµένει ανεξόφλητο, σύµφωνα µε τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης, µαζί µε τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, στις εξής περιπτώσεις: α) µη καταβολή δόσεων ή µερική καταβολή δόσεων από τον οφειλέτη προς τη Φορολογική Διοίκηση ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αυτές προσδιορίζονται στη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, έως τη συµπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις, β) παράλειψη του οφειλέτη να υποβάλει τις προβλεπόµενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και φόρου προστιθέµενης αξίας, καθώς και την προβλεπόµενη Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), εντός τριών (3) µηνών από την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής τους, και γ) παράλειψη του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει µε νόµιµο τρόπο, µε αναστολή είσπραξης ή ρύθµιση τµηµατικής καταβολής, τις οφειλές του είτε προς το Δηµόσιο ή υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση είτε προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες βεβαιώθηκαν µετά τις 31 Δεκεµβρίου 2016, εντός ενενήντα (90) ηµερών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος ή, σε περίπτωση δικαστικής επικύρωσης, από την ηµεροµηνία επικύρωσης της σύµβασης αναδιάρθρωσης ή, προκειµένου για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσµες µετά την έναρξη ισχύος ή την επικύρωση της σύµβασης, εντός εξήντα (60) ηµερών από τη λήξη της νόµιµης προθεσµίας καταβολής τους. Το Δηµόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν αµελλητί την επέλευση της αυτοδίκαιης ανατροπής της σύµβασης σε όλους τους πιστωτές. Εντός τριάντα (30) ηµερών από τη γνωστοποίηση αυτή οποιοσδήποτε πιστωτής µπορεί να ζητήσει την ακύρωση της συµφωνίας ως προς όλους τους πιστωτές.
( άρθρο 14, του Ν. 4469/2017 )

 

Συγκατάθεση για παροχή στοιχείων στους Πιστωτές .

Με την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία παρέχεται από τον οφειλέτη άδεια για κοινοποίηση στον συντονιστή, τον εµπειρογνώµονα και τους συµµετέχοντες πιστωτές, επεξεργασία και διασταύρωση από αυτούς των δεδοµένων του, τα οποία περιλαµβάνονται στην αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα, όσο και άλλων δεδοµένων του που βρίσκονται στην κατοχή των συµµετεχόντων πιστωτών για τους σκοπούς της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών. Η άδεια του προηγούµενου εδαφίου συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α΄270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170). Επίσης, µε την αίτηση υπαγωγής παρέχεται από τον οφειλέτη άδεια για κοινοποίηση σε όλους τους πιστωτές των στοιχείων που περιλαµβάνονται στο απόσπασµα της αίτησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 7.
( άρθρο 5, παρ. 6  του Ν. 4469/2017 )

Φορολόγηση του ποσού της ωφέλειας από την διαγραφή « κούρεμα » των απαιτήσεων .

« 1. Σε περίπτωση διαγραφής οφειλής, τίθεται ζήτημα φορολογικής επιβάρυνσης του οφειλέτη για την ωφέλεια που αποκομίζει;

Με το ζήτημα της φορολογικής επιβάρυνσης για διαγραφή οφειλών τόσο προς ιδιώτες όσο και προς δημόσιο ή τραπεζικά ιδρύματα, έχουμε ασχοληθεί με παλιότερα άρθρα μας. Σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΚΦΕ: «Κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:…………… γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.» Η διαγραφόμενη απαίτηση ενός πιστωτή εμπίπτει στο άρθρο αυτό. Στο άρθρο 62 παρ.1 του ν.4389/2016 αναφέρεται ότι:

«Η ωφέλεια νομικού πρόσωπου, νομικής οντότητας, καθώς και φυσικού προσώπου που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, προς υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή προς εταιρεία του ν. 4354/2015 (Α’ 176) στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, δεν θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος.» (προσοχή, ισχύει για εξωδικαστικές συμφωνίες που συνάπτονται μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2017). Βλέπουμε λοιπόν πως ενώ όσον αφορά τις οφειλές προς τα τραπεζικά ιδρύματα, οι οφειλέτες έχουν εξασφαλίσει, τουλάχιστον μέχρι και το τέλος του 2017, ότι δε θα επιβαρυνθούν φορολογικά για οποιοδήποτε διαγραφόμενο ποσό, δεν ισχύει το ίδιο για τους υπόλοιπους πιστωτές. Κρίνουμε ότι η ΑΑΔΕ οφείλει να εκδώσει σε συνεργασία με την ΕΓΔΙΧ μία εμπεριστατωμένη εγκύκλιο η οποία θα εξηγεί τις συνέπειες από την ωφέλεια που προκύπτει λόγω διαγραφής ανάλογα με την κατηγορία του πιστωτή (ιδιώτης, τράπεζα, Δημόσιο).»

(Άρθρο « Σημαντικά σημεία που πολλοί δεν γνωρίζουν για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων»  του Γιώργου Δαλιάνη, με τη συνεργασία του Φίλιππου Ζήρα)

 • ●●

 

 

Δ Διαμεσολαβητής – Συντονιστής [ Μητρώο Συντονιστών ]  :

 

Βασικές ιδιότητες και αρμοδιότητες

 • Ο συντονιστής είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Συντονιστών και είναι ανεξάρτητος τρίτος, ο οποίος διορίζεται αυτοματοποιημένα από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.,
 • Εποπτεία και συντονισμός των εμπλεκόμενων μερών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.
 • Έλεγχος πληρότητας της αίτησης.
 • Αποστολή προσκλήσεων σε πιστωτές και συνοφειλέτες για να συμμετάσχουν στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης.
 • Έλεγχος απαρτίας και των ποσοστών πλειοψηφίας.
 • Σύνταξη του πρακτικού περαίωσης της διαδικασίας ή εφόσον η διαδικασία θεωρείται ως άκαρπη σε κάποιο στάδιο συντάσσει «πρακτικό αποτυχίας».
 • Μεριμνά για την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών από την πλειοψηφία των πιστωτών και τον οφειλέτη.
 • Παρέχει διαβεβαίωση ότι κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης των πιστωτών τηρήθηκαν οι διατάξεις του Νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων.

 

Διαδικασία διορισμού

Στο «Μητρώο Συντονιστών» εγγράφονται κατά προτεραιότητα διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές του ν. 3898/2010 (Α΄ 211) ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), µε την οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει την ιδιότητά του ως διαπιστευµένου διαµεσολαβητή του ν. 3898/2010. [  Αριθμ. πρωτ.: 79817/2017 – Στελέχωση Μητρώου Συντονιστών του άρθρου 6 Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 62 Α’) ]

Εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την κατάθεση της αίτησης, η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διορίζει συντονιστή της διαδικασίας από το µητρώο συντονιστών. Η έδρα του συντονιστή πρέπει να βρίσκεται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία έχει την έδρα του ο οφειλέτης. Αν δεν υπάρχει εγγεγραµµένος συντονιστής στο µητρώο µε έδρα εντός της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία έχει την έδρα του ο οφειλέτης, διορίζεται συντονιστής που εδρεύει εντός της διοικητικής περιφέρειας της έδρας του οφειλέτη.

Ο συντονιστής ειδοποιείται από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για το διορισµό του, τον οποίο µπορεί να αποποιηθεί εντός τεσσάρων (4) εργάσιµων ηµερών. Ο συντονιστής υποχρεούται να αποποιηθεί το διορισµό του αν συντρέχουν στο πρόσωπό του περιστάσεις που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία του. Τέτοιες περιστάσεις είναι ιδίως: α) κάθε προσωπική ή επαγγελµατική σχέση µε τον οφειλέτη ή συµµετέχοντα πιστωτή, β) οποιοδήποτε οικονοµικό ή άλλο συµφέρον, άµεσο ή έµµεσο, από την έκβαση της διαδικασίας. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο συντονιστής αποποιηθεί το διορισµό του, η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διορίζει αµέσως νέο συντονιστή.

( άρθρο 6, του Ν. 4469/2017 )

 

Αντικατάσταση Συντονιστή – Διαμεσολαβητή

Αν ο οφειλέτης υπάγεται στην κατηγορία της µεγάλης επιχείρησης, ο συντονιστής που διορίστηκε µπορεί, µε απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συµµετεχόντων πιστωτών, να αντικατασταθεί από συντονιστή της επιλογής τους. Με την ίδια απόφαση οι πιστωτές µπορούν να ορίζουν και άλλο πρόσωπο, µη εγγεγραµµένο στο Μητρώο Συντονιστών, για να συνεπικουρεί το νέο συντονιστή στα καθήκοντά του.

( άρθρο 8, παρ.14  του Ν. 4469/2017 )

 

Αμοιβή Συντονιστή – Διαμεσολαβητή

Αν ο οφειλέτης και οι συµµετέχοντες πιστωτές δεν συµφώνησαν µεγαλύτερη αµοιβή, η αµοιβή του συντονιστή ορίζεται: α) στο ποσό των 200 ευρώ για οφειλέτες που εντάσσονται στην κατηγορία των µικρών επιχειρήσεων,  β) στο ποσό των 400 ευρώ για οφειλέτες που εντάσσονται στην κατηγορία των µεγάλων επιχειρήσεων.
Αν ο οφειλέτης και οι συµµετέχοντες πιστωτές δεν συµφώνησαν διαφορετικά, τα ανωτέρω ποσά βαρύνουν το µέρος που προκάλεσε την υποβολή αίτησης για έναρξη της διαδικασίας και προκαταβάλλεται στον συντονιστή πριν από τον έλεγχο της πληρότητας της αίτησης .
Σε περίπτωση αντικατάστασης του συντονιστή, η αµοιβή τόσο του νέου συντονιστή όσο και του προσώπου που τον συνεπικουρεί βαρύνει τους πιστωτές που τους όρισαν.

( άρθρο 10, του Ν. 4469/2017 )

 

Δεοντολογία Συντονιστή – Διαμεσολαβητή

Δείτε  στο taxheaven : Θ1 ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ

 

 • ●●

 

 

Ε Εμπειρογνώμονας, Εκτιμητής ακινήτων, Οικονομολόγος  και Ορκωτός Λογιστής :

 

«Εµπειρογνώµονας»

Ως «εµπειρογνώµονας» νοείται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που προσφέρει κατ’ επάγγελµα υπηρεσίες παροχής χρηµατοοικονοµικών συµβουλών.

( άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 4469/2017 )

Χρησιμοποιείται υποχρεωτικά όταν ο οφειλέτης είναι «μεγάλη επιχείρηση» και προαιρετικά όταν ο οφειλέτης είναι «μικρή επιχείρηση».

 

Αμοιβή «Εµπειρογνώµονα» στην περίπτωση «Μικρών επιχειρήσεων» 

Η αµοιβή του εµπειρογνώµονα συµφωνείται ελεύθερα και βαρύνει τους συµµετέχοντες πιστωτές που υπέβαλαν το αίτηµα διορισµού.

Σε περίπτωση κατάρτισης σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών µε βάση σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών που εκπονήθηκε από τον εµπειρογνώµονα, η αµοιβή του τελευταίου βαρύνει τον οφειλέτη.

Αμοιβή «Εµπειρογνώµονα»  στην περίπτωση «Μεγάλών επιχειρήσεων» 

Η αµοιβή του εµπειρογνώµονα συµφωνείται ελεύθερα και βαρύνει τον οφειλέτη.

…………………………..

 

«Εκτιμητής ακινήτων»

Ως «εκτιμητής ακινήτων» νοείται ο πιστοποιηµένος εκτιµητής ακινήτων που έχει καταχωριστεί στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών του Υπουργείου Οικονοµικών, σύµφωνα µε την παρ. Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).
( άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 4469/2017 )

Η αξία των ακινήτων τα οποία δηλώνονται στην αίτηση καθορίζεται µε βάση έκθεση εκτιμητή ακινήτων, την οποία συνυποβάλλει ο οφειλέτης µε την αίτησή του. Αν ο οφειλέτης δεν προσκοµίσει έκθεση από εκτιµητή, ως αξία των ακινήτων στην αίτηση δηλώνεται η αξία που λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ν. 4223/2013, Α΄ 287).
( άρθρο 5, παρ. 5  του Ν. 4469/2017 )

Άρα η χρησιμοποίηση του «εκτιμητή ακινήτων», είναι προαιρετική. Εννοείται ότι η χρησιμοποίηση του «εκτιμητή ακινήτων», έχει χρησιμότητα εφόσον η αξία των ακινήτων που θα προσδιορίσει είναι μικρότερη της αντικειμενικής, γιατί η «Καθαρή Παρούσα Αξία » (Κ.Π.Α) των ποσών τα οποία με βάση την Σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών,  θα λάβουν οι Πιστωτές δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

…………………………..

 

Οικονομολόγος  και Ορκωτός Λογιστής

Απαιτούνται για την αξιολόγηση της «αξίας ρευστοποίησης» των περιουσιακών στοιχείων του Οφειλέτη και των Συνοφειλετών του . Για περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη ή συνοφειλέτη, όπως ενσώματα και άυλα πάγια (πλην ακινήτων ), αποθέματα, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. απαιτήσεις, τίτλοι, καταθέσεις, μετρητά, μετοχές), την αγοραία αξία όπως προκύπτει είτε από πρόσφατη έκθεση οικονομολόγου, μέλους του Oικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, προκειμένου για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικά βιβλία με ετήσιο κύκλο εργασιών έως και 1.500.000 ευρώ ή απλογραφικά βιβλία είτε από πρόσφατη έκθεση ορκωτού ελεγκτή, προκειμένου για οφειλέτη, που τηρεί διπλογραφικά βιβλία με ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 1.500.000 ευρώ.

 

 • ●●

 

 

Ζ Ζητούμενα στοιχεία κατά την υποβολή της αίτησης :

Η αίτηση του οφειλέτη περιέχει ή συνοδεύεται (επισυναπτόμενα αρχεία)  υποχρεωτικά τα εξής:
1)
πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυµία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., ΚΑΔ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), αναφορά στον κύκλο εργασιών του κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης και στις συνολικές υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του, περιγραφή της δραστηριότητάς του, της οικονοµικής του κατάστασης, των λόγων της οικονοµικής του αδυναµίας και των προοπτικών της επιχείρησής του,
2) κατάλογο όλων των πιστωτών του µε πλήρη στοιχεία (επωνυµία, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), των οφειλοµένων ποσών ανά πιστωτή και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή,
3) την πρότασή του για τον τρόπο ρύθµισης των οφειλών του, όπου αναφέρει τουλάχιστον το ποσό που είναι σε θέση να καταβάλει σε µηνιαία ή ετήσια βάση για την αποπληρωµή των οφειλών του, βασίζεται στα εκτιµώµενα έσοδα και έξοδα του οφειλέτη κατά τις επόµενες τρεις (3) τουλάχιστον χρήσεις και είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις των άρθρων 9 και 15 παράγραφοι 3, 4, 5, 6 και 16. Με την εξαίρεση των οφειλών που ρυθµίζονται σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 και την παράγραφο 6 του άρθρου 15, όταν υπάρχουν οφειλές προς το Δηµόσιο ή οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, η πρόταση του οφειλέτη πρέπει να συντάσσεται σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 8,
4) τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επιλεξιµότητάς του, σύµφωνα µε το άρθρο 3.
5) κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη µε αναφορά στην εκτιµώµενη εµπορική αξία τους, έτσι ώστε να µπορεί να προσδιορισθεί η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του,
6) πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόµενο ποσό, σειρά, δηµόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραµµένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη,
7) πλήρη στοιχεία κάθε συνοφειλέτη (επωνυµία, πλήρη διεύθυνση, Α.Φ.Μ., τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
8) δήλωση για κάθε µεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης και για κάθε καταβολή µερίσµατος από τον οφειλέτη προς τους µετόχους ή εταίρους ή άλλη συναλλαγή, εκτός των τρεχουσών συναλλαγών της επιχείρησης, που έγινε εντός των τελευταίων 24 µηνών πριν από την υποβολή της αίτησης,
9) στοιχεία κάθε νοµικού προσώπου συνδεδεµένου µε τον οφειλέτη µε ηµεροµηνία σύστασης µεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2012, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν µεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε πρόσωπα συνδεδεµένα µε τον οφειλέτη µετά την 1η Ιανουαρίου 2012,
10) κατάλογος των προσώπων που αµείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεµένα πρόσωπα µε αυτόν, καθώς και ανάλυση των αµοιβών αυτών κατά τους τελευταίους 24 µήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.
11) δήλωση εισοδήµατος φυσικών προσώπων (E.1) ή δήλωση φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων (Ν ή Ε.5 ή Φ01.010 ή Φ01.013) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών,
12) κατάσταση οικονοµικών στοιχείων από επιχειρηµατική δραστηριότητα (Ε.3) των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών,
13) συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προµηθευτών των τελευταίων πέντε (5) φορολογικών ετών,
14) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,
15) πράξη διοικητικού προσδιορισµού του φόρου εισοδήµατος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους,
16) πράξη διοικητικού προσδιορισµού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους,
17) τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της,
18) καταστάσεις βεβαιωµένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών (3) µηνών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης,
19) χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του άρθρου 16 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) των τελευταίων πέντε (5) περιόδων, οι οποίες πρέπει να είναι δηµοσιευµένες, εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση,
20) προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου µηνός τεταρτοβάθµιων λογαριασµών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του,
21) αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συµβουλίου και του διευθύνοντος συµβούλου για ανώνυµες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των οµόρρυθµων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες,
22) πιστοποιητικό περί µη πτώχευσης από το αρµόδιο Πρωτοδικείο,
23) πιστοποιητικό περί µη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από το αρµόδιο Πρωτοδικείο,
24) πιστοποιητικό περί µη λύσης της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον ο οφειλέτης είναι νοµικό πρόσωπο,
25) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οφειλέτη ή του πρόεδρου του διοικητικού συµβουλίου και του διευθύνοντος συµβούλου για ανώνυµες εταιρείες, του διαχειριστή για εταιρείες περιορισµένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, των οµόρρυθµων εταίρων και των διαχειριστών για προσωπικές εταιρείες.

Επίσης :

Ο οφειλέτης µπορεί να συνοδεύει την αίτησή του µε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, στοιχείο ή πληροφορία, την οποία θεωρεί σηµαντική για την επιτυχία της διαδικασίας.
Τέλος :
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών µπορεί να καθορίζονται και νέα δικαιολογητικά ως υποχρεωτικώς συνυποβαλλόµενα µε την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία του παρόντος νόµου έγγραφα ή να τροποποιούνται τα δικαιολογητικά της παραγράφου 8.

 ( άρθρο 5  του Ν. 4469/2017 )

 

 • ●●

 

 

Η Ηλεκτρονική πλατφόρμα  (www.keyd.gov.gr) :

 

Η διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθµισης διεξάγεται µέσω ψηφιακής πλατφόρµας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων, που αναπτύσσεται από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονοµικών (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ.ΥΠ.ΟΙΚ.) σε συνεργασία µε την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., φιλοξενείται και λειτουργεί στις υποδοµές της Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ.ΥΠ.ΟΙΚ. και στην οποία παρέχεται πρόσβαση µέσω της ιστοσελίδας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Η ηλεκτρονική πλατφόρµα έχει κυρίως τις παρακάτω λειτουργίες και εφαρµογές:
α) ταυτοποίηση των συµµετεχόντων στη διαδικασία µέσω των µοναδικών κωδικών για χρήση των εφαρµογών του συστήµατος TAXISnet του Υπουργείου Οικονοµικών,
β) υποβολή αίτησης υπαγωγής και συνοδευτικών εγγράφων σε ψηφιακή ή ηλεκτρονική µορφή,
γ) αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ανάθεσης υπόθεσης σε συντονιστή,
δ) σύστηµα επικοινωνίας µεταξύ συντονιστών και Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.,
ε) πρόσβαση συντονιστή, οφειλέτη και συµµετεχόντων πιστωτών στο περιεχόµενο της αίτησης υπαγωγής του οφειλέτη και στα συνοδευτικά έγγραφα,
στ) σύστηµα επικοινωνίας, κοινοποίησης και ανταλλαγής εγγράφων µεταξύ συντονιστή, οφειλέτη και πιστωτών,
ζ) έκδοση πιστοποιηµένων εγγράφων,
η) υπολογιστικές εφαρµογές,
ι) διασύνδεση ηλεκτρονικών και ψηφιακών αρχείων για τη διασταύρωση και την επαλήθευση των στοιχείων που υποβάλλονται από τον οφειλέτη,
ια) παραγωγή στατιστικών αναφορών και εκθέσεων, οι οποίες αξιοποιούνται για το σχεδιασµό της εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους υπό την προϋπόθεση ψευδωνυµοποίησης των υποκειµένων των δεδοµένων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί να θεσπισθεί για πρόσωπα των οποίων οι συνολικές προς ρύθµιση οφειλές δεν ξεπερνούν το ποσό των 50.000 ευρώ απλοποιηµένη διαδικασία ρύθµισης των οφειλών τους, κατά την οποία η πρόταση ρύθµισης, καθώς και η αξιολόγηση της βιωσιµότητας του οφειλέτη, παράγονται µε τυποποιηµένο τρόπο.

 ( άρθρο 16  του Ν. 4469/2017 )

 

 • ●●

 

 

Θ Θέματα που ενδέχεται να οδηγήσουν σε αποτυχία την « Διαπραγμάτευση »  :

 

1)      Ο συντονιστής ελέγχει την πληρότητα της αίτησης και των συνοδευτικών εγγράφων και αν ο φάκελος της αίτησης δεν είναι πλήρης, καλεί τον οφειλέτη να καταθέσει εντός 5  εργάσιµων ηµερών τα έγγραφα που λείπουν. Αν ο φάκελος δεν συµπληρωθεί εµπρόθεσµα, η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη και ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας (περ. άρ. 7§1 ν. 4469/2017 ).

2)      Ο συντονιστής διαπιστώνει  ότι δεν έχει συνυποβληθεί αίτηση, από τους συνοφειλέτες του οφειλέτη. Οι πιστωτές με την πλειοψηφία των απαιτήσεων για τις οποίες ευθύνονται οι ως άνω συνοφειλέτες που δεν συνυπέβαλαν αίτηση δεν συναίνεσαν.  Ενημερώθηκε  ο οφειλέτης για την τροποποίηση της πρότασής του πλην όμως αυτός  δεν ανταποκρίθηκε εμπρόθεσμα ( εντός 5 ημερών ) ( περ. άρ. 7§3γ΄ ν. 4469/2017 ) .

3)      Κατά τον έλεγχο της πληρότητας διαπίστωθηκε ότι δεν έχει συνυποβληθεί αίτηση, από τους συνοφειλέτες του οφειλέτη.   Ειδοποιήθηκαν οι  πιστωτές έναντι των οποίων ευθύνονται οι συνοφειλέτες που δεν συνυπέβαλαν αίτηση και δεν συναίνεσαν. Κατόπιν, όμως, της εξαίρεσης των ανωτέρω πιστωτών από τη διαδικασία, απομένουν πιστωτές με σύνολο απαιτήσεων που δεν ξεπερνά το ποσό των 20.000,00€ ( περ. άρ. 7§3γ΄ ν. 4469/2017 ) .

4)       Κατά τον έλεγχο ύπαρξης απαρτίας συμμετεχόντων πιστωτών από τον Συντονιστή, διαπιστώθηκε  δεν υπάρχει απαρτία, η διαδικασία θεωρείται περαιωθείσα ως άκαρπη και ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας της διαδικασίας ( περ. άρ. 8§2 εδ. α΄ ν. 4469/2017).

5)      Διαφορά στο ύψος των οφειλών μεταξύ οφειλέτη και Πιστωτών, η οποία δεν δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους, και δεν προκύπτει από τα προσκομιζόμενα έγγραφα το ακριβές ύψος της απαίτησης.  Στην περίπτωση αυτή προσμέτραται στα ποσοστά της απαρτίας και της πλειοψηφίας μόνο το μέρος της απαίτησης που δεν αμφισβητείται  και  κατόπιν του νεώτερου αυτού υπολογισμού δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη απαρτία (περ. άρ. 8§2 εδ. β΄ ν. 4469/2017).

6)      Κατά τη διαδικασία διαπραγμάτευσης της παραγράφου 6 του άρθρου 8 Ν. 4469/2017, δεν υποβλήθηκε καμία αντιπρόταση από τους πιστωτές ή

καμία αντιπρόταση από αυτές που υποβλήθηκαν  ή το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών του εμπειρογνώμονα δεν εγκρίθηκαν από τον οφειλέτη, γι’ αυτό τέθηκε σε ψηφοφορία από τους συμμετέχοντες πιστωτές η αρχική πρόταση του οφειλέτη. Ωστόσο, μετά το πέρας των παραπάνω ψηφοφοριών, δεν σχηματίσθηκε η απαιτούμενη συμφωνία του οφειλέτη και πλειοψηφία τριών πέμπτων (3/5) των συμμετεχόντων πιστωτών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ποσοστό δύο πέμπτων (2/5) των συμμετεχόντων πιστωτών με ειδικό προνόμιο, για την έγκριση πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών ( περ. άρ. 8§9 ν. 4469/2017).

7)       Κατά τη διαπραγμάτευση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών ζητήθηκαν από τον οφειλέτη πρόσθετα έγγραφα και στοιχεία, σχετιζόμενα με τη διαδικασία, με αίτημα που υποβλήθηκε από πιστωτή που εκπροσωπεί ποσοστό τουλάχιστον 25% των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, πλην όμως ο οφειλέτης αρνήθηκε ( περ. άρ. 8§11β΄ ν. 4469/2017).

8)      Κατά τη διαπραγμάτευση ζητήθηκαν από τον οφειλέτη πρόσθετα έγγραφα και στοιχεία, σχετιζόμενα με τη διαδικασία, με αίτημα που υποβλήθηκε από πιστωτή που εκπροσωπεί ποσοστό των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη μικρότερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).   Ωστόσο, ο οφειλέτης αρνήθηκε, ισχυριζόμενος ότι κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων θα υποστεί ουσιώδη βλάβη, καθ’ ο μέρος από τα στοιχεία αυτά θα αποκαλυφθούν επιχειρηματικά του απόρρητα. Επί διαφωνίας που ανέκυψε, οι συμμετέχοντες πιστωτές με πλειοψηφία 60% αποφάσισαν να χορηγηθούν από τον οφειλέτη τα αιτούμενα έγγραφα ή/και στοιχεία, πλην όμως ο οφειλέτης αρνήθηκε εκ νέου ( περ. άρθρο 8§11γ’ ν. 4469/2017)            

9)      Στα πλαίσια της υποχρεωτικού ορισμού εμπειρογνώμονα, ο οφειλέτης δεν αποδέχθηκε καμία σχετική πρόταση των πιστωτών και έχει παρέλθει η προθεσμία ενός (1) μήνα ή   στα πλαίσια της υποχρεωτικού ορισμού εμπειρογνώμονα, καμία σχετική πρόταση δεν έχει συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών ( περ. άρ. 11§2 ν. 4469/2017).

 

 • ●●

 

 

 Ι  «Ικανότητα αποπληρωμής» :

 

Ως «ικανότητα αποπληρωμής» νοείται το ποσό που δύναται να αποπληρώσει συνολικά ο οφειλέτης και οι συνοφειλέτες που υπέγραψαν την αίτηση από κοινού με τον τον οφειλέτη, έναντι των οφειλών τους προς όλους τους πιστωτές (ρυθμιζόμενων και μη) εντός του συμφωνηθέντος χρονικού διαστήματος βάσει της σύμβασης αναδιάρθρωσης, που για το Δημόσιο ανέρχεται μέχρι (120 )μηνιαίες δόσεις .

Η «ικανότητα αποπληρωμής» υπολογίζεται για νομικά πρόσωπα είτε πρόκειται για τον οφειλέτη, είτε τον συνοφειλέτη που υπέγραψε την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, βάσει προβλεπόμενων Ελευθέρων Ταμειακών Ροών (ΕΤΡ) ή ΚΠΤΦΑ (ΕBITDA) εφόσον υπάρχει διαθέσιμη μελέτη βιωσιμότητας, αφού ληφθούν υπόψη η υποχρέωση αποπληρωμής φόρων, η ανάγκη για πραγματοποίηση επενδύσεων απαραίτητων για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης, καταθέσεις -μη λειτουργικά πάγια, καθώς και ελάχιστο αναγκαίο ποσό για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης .

Η «ικανότητα αποπληρωμής» υπολογίζεται για φυσικά πρόσωπα που έχουν ατομική επιχείρηση είτε πρόκειται για τον είτε για τον συνοφειλέτη που υπέγραψε υπέγραψε την αίτηση από κοινού με τον με βάση τα κέρδη προ φόρων, φόρων, φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕBITDA ) της πιο κερδοφόρας χρήσης της τελευταίας τριετίας, πριν την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη, έσοδα από άλλες πηγές, τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, οφειλές που προέρχονται από άλλη αιτία εκτός της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, καταθέσεις, καθώς και ελάχιστο αναγκαίο ποσό για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.

Η «ικανότητα  αποπληρωμής» υπολογίζεται για φυσικά πρόσωπα, όταν πρόκειται για άτομο που υπέγραψε την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη και δεν έχει ατομική επιχείρηση, με βάση τα έσοδα από κάθε πηγή, όπως δηλώθηκαν στην τελευταία φορολογική δήλωση, πριν την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη, εύλογες δαπάνες διαβίωσης, καθώς και τυχόν καταθέσεις.

( Πηγή : Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων – Ε.Γ.Δ.Ι.Χ – Ιούλιος 2017 )

 • ●●

 

 

Κ Κανόνες της «σύμβασης αναδιάρθρωσης των οφειλών» :

 

Τι είναι η «σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών»

Ως «σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών» νοείται η πολυµερής δικαιοπραξία που καταρτίζεται µεταξύ του οφειλέτη και των συµβαλλοµένων πιστωτών στο πλαίσιο εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος νόµου, έχει ως αντικείµενο την αναδιάρθρωση του συνόλου ή µέρους των οφειλών του οφειλέτη και αποσκοπεί στη συνέχιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του οφειλέτη.

( άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 4469/2017 )

Η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών καταρτίζεται με βάση συγκεκριμένη πρόταση ρύθμισης που υποβάλλει ο οφειλέτης ή  με βάση αντιπροτάσεις που υποβάλλουν οι πιστωτές.

 

Υποχρεωτικοί κανόνες σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 [Υποχρεωτικοί κανόνες για την ένταξη οφειλών προς το Δηµόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης στο µηχανισµό ρύθµισης ] , οι πιστωτές και ο οφειλέτης µπορούν να διαµορφώσουν ελεύθερα το περιεχόµενο της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Τα δικαιώµατα των προνοµιούχων πιστωτών διατηρούνται υπέρ της απαίτησής τους, όπως αυτή διαµορφώνεται µε τη σύµβαση.

2. Η ελεύθερη διαµόρφωση του περιεχοµένου της σύµβασης υπόκειται στις ακόλουθες εξαιρέσεις (υποχρεωτικοί κανόνες):

α) [μη χειροτέρευση της θέσης των πιστωτών ] : οι ρυθµίσεις της σύµβασης δεν επιτρέπεται να φέρουν οποιονδήποτε πιστωτή σε χειρότερη οικονοµική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.

[ Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι :

Η «Καθαρή Παρούσα Αξία » (Κ.Π.Α) των ποσών τα οποία με βάση την Σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών,  θα λάβουν οι Πιστωτές δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

β) [ αποπληρωμή οφειλών κατ’ ελάχιστον ίσων με την αξία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων οφειλέτη και συνοφειλετών] : οι πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις ρυθµίζονται από τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, λαµβάνουν ποσά και άλλα τυχόν ανταλλάγµατα τουλάχιστον ισάξια µε τα ποσά που προβλέπεται ότι θα ελάµβαναν κατά τη συνηθισµένη πορεία των πραγµάτων σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων των συνοφειλετών και των βεβαρηµένων υπέρ τους περιουσιακών στοιχείων τρίτων στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σύµφωνα µε το άρθρο 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας,

γ) [σύμμετρη διανομή στους πιστωτές ποσών και λοιπών ανταλλαγμάτων κατά το μέρος των απαιτήσεων τους που απομένει ανεξόφλητο, ] : ποσά και άλλα ανταλλάγµατα που αποµένουν προς διανοµή µετά την κατά προτεραιότητα διανοµή ποσών και άλλων ανταλλαγµάτων, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄ και β΄, διανέµονται σε όλους τους πιστωτές συµµέτρως κατά το µέρος των απαιτήσεών τους που αποµένει ανεξόφλητο µετά την εφαρµογή των περιπτώσεων α΄ και β΄,

δ) µε την επιφύλαξη της περίπτωσης α΄, για τον υπολογισµό των ποσών και των τυχόν άλλων ανταλλαγµάτων διανοµής µεταξύ των πιστωτών, από τις απαιτήσεις των πιστωτών αφαιρούνται προηγουµένως: αα) το σύνολο των τόκων υπερηµερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τοµέα, ββ) ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων του Δηµοσίου από πρόστιµα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δηµοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσµης καταβολής. Τα αναφερόµενα στις υποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄ ποσά συνυπολογίζονται στη διανοµή µόνο στην περίπτωση και κατά την έκταση που το επιτρέπει η ικανότητα αποπληρωµής του οφειλέτη και αποπληρώνονται, εν όλω ή εν µέρει, µόνο εφόσον έχουν αποπληρωθεί πλήρως οι λοιπές απαιτήσεις των πιστωτών. Σε αντίθετη περίπτωση τα ανωτέρω ποσά διαγράφονται µετά την ολοσχερή εξόφληση όλων των οφειλών µε βάση τη σύµβαση αναδιάρθρωσης.

3. [προνομιακή μεταχείριση νέων χρηματοδοτήσεων ] Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να συµφωνηθεί, µε την πλειοψηφία της παραγράφου 8 του άρθρου 8 των συµµετεχόντων πιστωτών ότι οι απαιτήσεις οι οποίες:

α) γεννώνται ταυτόχρονα µε ή µετά την κατάρτιση της σύµβασης,

β) προέρχονται από χρηµατοδοτήσεις του οφειλέτη οποιασδήποτε φύσεως ή από παροχή αγαθών ή υπηρεσιών στον οφειλέτη, και

γ) αποσκοπούν στην εξασφάλιση της συνέχισης της δραστηριότητας του οφειλέτη ικανοποιούνται προνοµιακά σε σχέση µε όλες τις απαιτήσεις, προνοµιούχες ή µη, που είχαν γεννηθεί πριν από την κατάρτιση της σύµβασης.

Αν ο οφειλέτης και οι συµµετέχοντες πιστωτές δεν συµφώνησαν διαφορετικά, το προνόµιο αυτό δεν ισχύει για απαιτήσεις που προέρχονται από χρηµατοδοτήσεις ή παροχή αγαθών ή υπηρεσιών από τον οφειλέτη ή πρόσωπα συνδεδεµένα µε αυτόν.

4. [ Εγγραφή υποθηκών ] : Με τη σύµβαση µπορεί να ρυθµίζεται το δικαίωµα πιστωτή να εγγράψει υποθήκη, προσηµείωση υποθήκης ή ειδικό προνόµιο σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη ή των συνοφειλετών για εξασφάλιση των ρυθµιζόµενων µε τη σύµβαση απαιτήσεων. Με την επιφύλαξη των οριζόµενων στο προηγούµενο εδάφιο, µετά τη σύναψη της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και για όσο χρονικό διάστηµα αυτή εξυπηρετείται από τον οφειλέτη και τους συνοφειλέτες απαγορεύεται η εγγραφή νέου βάρους σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη ή των συνοφειλετών για εξασφάλιση των ρυθµισµένων µε τη σύµβαση απαιτήσεων.

5. [ συνοφειλέτης] : Κάθε ρύθµιση της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών ευνοϊκή για τον οφειλέτη ισχύει υπέρ κάθε συνοφειλέτη, µη εγγυητή, που έχει συνυποβάλει αίτηση σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 4, και υπέρ κάθε εγγυητή που έχει παράσχει εγγύηση για ρυθµιζόµενη µε τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών απαίτηση.

6. Η σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών δηµιουργεί δικαιώµατα και υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων µερών από την κατάρτισή της. Ο οφειλέτης καταβάλλει ποσά και άλλα ανταλλάγµατα σε µη συµβαλλόµενους πιστωτές σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.

7. Οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου υπέρ πιστωτικών ιδρυµάτων, του Εθνικού Ταµείου Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (Ε.ΤΕ.ΑΝ. Α.Ε.), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα του δηµόσιου τοµέα που έχει χορηγήσει εγγύηση για δάνεια οποιουδήποτε είδους ακολουθούν τις απαιτήσεις υπέρ των οποίων χορηγήθηκαν, όπως οι απαιτήσεις αυτές ρυθµίζονται µε τη συµφωνία. Αν δεν τηρηθεί η συµφωνία αναδιάρθρωσης από τον οφειλέτη, οι φορείς του προηγούµενου εδαφίου ευθύνονται µόνο για την καταβολή του αντίστοιχου εγγυηµένου ποσοστού του ανεξόφλητου κεφαλαίου, σύµφωνα µε τους όρους χορήγησης της εγγύησης. Η παραγραφή των δικαιωµάτων των πιστωτών κατά του Ελληνικού Δηµοσίου, ως εγγυητή, καθώς και η οριζόµενη στις οικείες υπουργικές αποφάσεις προθεσµία υποβολής αιτηµάτων κατάπτωσης, αναστέλλονται από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 4 µέχρι τη σύνταξη από τον συντονιστή πρακτικού αποτυχίας της διαδικασίας για οποιονδήποτε από τους προβλεπόµενους στον παρόντα νόµο λόγους ή για όσο χρονικό διάστηµα η σύµβαση αναδιάρθρωσης είναι σε ισχύ.

8. Μετά την έναρξη ισχύος της σύµβασης αναδιάρθρωσης, τυχόν ανταπαίτηση του οφειλέτη έναντι των πιστωτών του συµψηφίζεται σε όλη την έκταση της αρχικής οφειλής, καλύπτοντας κατά σειρά προτεραιότητας οφειλές εκτός της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και δόσεις της σύµβασης αυτής, εφόσον η γενεσιουργός αιτία της ανωτέρω ανταπαίτησης ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος της σύµβασης.

( άρθρο 9 του Ν. 4469/2017 )

…………………………..

 

Επιτρεπτές αποκλίσεις μεταξύ των πιστωτών:

«Πιστωτές που βρίσκονται στην ίδια θέση μπορεί να μην αντιμετωπίζονται ισότιμα μόνο κατόπιν συναίνεσης του θιγόμενου πιστωτή ή εφόσον συντρέχουν σπουδαίοι επιχειρηματικοί ή κοινωνικοί λόγοι που δικαιολογούν την παραπάνω απόκλιση που εκτίθεται στη σχετική δικαστική απόφαση. Ενδεικτικά, ευνοϊκής μεταχείρισης μπορεί να τύχουν απαιτήσεις πελατών, η μη ικανοποίηση των οποίων βλάπτει ουσιωδώς τη φήμη ή τη συνέχιση της ορθής λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς και απαιτήσεις, η εξόφληση των οποίων είναι αναγκαία για τη διαβίωση του πιστωτή και της οικογένειάς του. Τέλος, σε προνομιακή βάση ικανοποιούνται συνήθως εργατικές απαιτήσεις ».

( Πηγή : Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι… «Διαδικασία εξυγίανσης» της  Grant Thornton )

Παράδειγμα

( Δείτε αναλυτικά στο taxheaven  Ε7 ΔΕΝΤΡΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Ν.4469/17 ή στο  www.keyd.gov.gr/np_ocw_aithsh-link-01_uliko/ )

 

 • ●●

 

 

Λ Λογιστής της επιχείρησης :

Δεδομένου του πλήθους των στοιχείων που απαιτεί η «Αίτηση», καθώς και του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης καθώς και των λογιστικών στοιχείων που θα χρειαστούν σ΄ αυτή, απαιτείται ανάλωση αρκετών εργατοωρών.

Η κατωτέρω εικόνα δείχνει το «αιτούμενο» :

 

 

Με  την ευκαιρία να πούμε ότι οι Λογιστές ως ελεύθεροι επαγγελματίες μπορεί να ενταχθούν ( ως οφειλέτες )  μόνο στις ρυθμίσεις για καθυστερούμενους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, όχι μέσω της «πλατφόρμας» αλλά απευθείας με αίτηση στον αντίστοιχο φορέα.

Γενικά : οι ελεύθεροι επαγγελματίες για τη ρύθμιση των οφειλών τους σε Τράπεζες, Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία μπορούν να υπαχθούν  στις ευεργετικές διατάξεις του αναθεωρημένου Νόμου Κατσέλη (Ν.Σταθάκη) ήτοι την προστασία της κύριας κατοικίας τους και εισοδημάτων που βρίσκονται στα επίπεδα των Ευλόγων Δαπανών Διαβίωσης. Ωστόσο στις διατάξεις του Νόμου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού υπάρχει διάταξη που καλύπτει και τους ελεύθερους επαγγελματίες ως προς τη ρύθμιση των οφειλών τους προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Η διαδικασία είναι διαφορετική. Με την παρ.21 του Άρθρου 15 κανονίζεται ότι μετά από αίτηση ελεύθερων επαγγελματιών τόσο στις αρμόδιες φορολογικές αρχές όσο και τα ασφαλιστικά ταμεία, θα προτείνονται σε αυτούς ανάλογες ρυθμίσεις οφειλής (διαγραφή οφειλής, επιμήκυνση έως και 120 δόσεις ή συνδυασμός των δύο)

 

 • ●●

 

 

Μ «Μελέτη Βιωσιμότητας» , «Σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών» και «Επαλήθευση απαιτήσεων» από τον  εμπειρογνώμονα :

Γενικά

 • Η έννοια της βιωσιμότητας κατέχει σημαίνουσα θέση στη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών.
 • Κύριος στόχος είναι η διάσωση μόνο των βιώσιμων επιχειρήσεων δηλ. εκείνων που έχουν την ικανότητα να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην αγορά και να επιτύχουν λειτουργική κερδοφορία στο μέλλον.
 • Επομένως, η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού δεν απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δεν είναι βιώσιμες από οικονομική άποψη.
 • Τα κριτήρια επιλεξιμότητας [Δηλαδή : (1) απλογραφικά θετικό καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε µία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης . (2)  διπλογραφικά, εφόσον πληροί µία από τις παρακάτω προϋποθέσεις σε µία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης: α) έχει θετικά αποτελέσµατα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή β) έχει θετική καθαρή θέση (equity). ] παρέχουν μια ένδειξη για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης επιχείρησης.

 

 • Στοιχεία της «Μελέτης Βιωσιμότητας επιχείρησης » :
(α) Βασικοί Αριθμοδείκτες στην “Μελέτη βιωσιμότητας “
1. Δείκτης Χρόνου Αποπληρωμής
Δανειακών και μη Υπορεώσεων (σε έτη)
Υποχρεώσεις
ETP ή EBITDA (σε έτη)
2. Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ – ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ- ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
3. Λειτουργικό Περιθώριο Κέρδους
E.B.I.T.D.A. (Λειτουργικό κέρδος προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων)
Πωλήσεις
4. Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
5. Δείκτης Ικανότητας Αποπληρωμής Δανειακών και μη Υποχρεώσεων
(Service Coverage Ratio – SCR)
ETP ή E.B.I.T.D.A.
Τοκοχρεωλυτικές  και Λοιπές
 Πληρωμές Έτους

………………………

 

( β ) Κατάσταση Ταμειακών Ροών          
(ποσά σε €) 2017 2018 2019 2020 2021
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες          
Κέρδη προ Φόρων και Τόκων          
(+) Αποσβέσεις          
(-) Φόρος Εισοδήματος          
Ακαθάριστες Ταμειακές Ροές          
(-) Απαιτούμενη αύξηση κεφαλαίου κίνησης          
ΚΑΘΑΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ          
Ταμειακές Ροές από Επενδύσεις          
Μεταβολή Παγίου Ενεργητικού          
ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΌ          
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ          
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ          
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδότηση          
Ίδια Συμμετοχή          
Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Χρηματοδοτήσεις          
Μακροπρόθεσμες Τραπεζικές Χρηματοδοτήσεις          
Χρεωστικοί Τόκοι – Πιστωτικοί Τόκοι          
Μείον: Μερίσματα          
Μείον: Αποπληρωμή Βρ. Τραπεζικού Δανεισμού          
Μείον: Αποπληρωμή Μακρ. Τραπεζικού Δανεισμού          
ΚΑΘΑΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΑΠΌ          
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ          
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ          
Ρευστά Διαθέσιμα που αφορούν τη συγκεκριμένη          
χρήση          
Ταμείο Αρχής Περιόδου          
Αθροιστικά Ρευστά Διαθέσιμα          

 

 ( Πηγή : Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων – Ε.Γ.Δ.Ι.Χ – Ιούλιος 2017 )

Τα πλήρη στοιχεία αναφέρονται στην παρουσίαση ( δείτε στο taxheaven ) Ε9 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  Ν.4469/17  )

……………………….

 

Μικρές επιχειρήσεις και «εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιµότητας»  – Προαιρετική

Η εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιµότητας του οφειλέτη που αποτελεί µικρή επιχείρηση µπορεί να ανατεθεί σε εµπειρογνώµονα, εφόσον υποβάλλεται σχετικό αίτηµα από συµµετέχοντες πιστωτές, οι οποίοι είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των απαιτήσεων που συµµετέχουν στη διαδικασία (προαιρετικός διορισµός εµπειρογνώµονα).
Στον εµπειρογνώµονα µπορεί να ανατεθεί µε τους ίδιους όρους η εκπόνηση σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών ή και η επαλήθευση απαιτήσεων, η ύπαρξη ή το ύψος των οποίων αµφισβητείται από τον οφειλέτη ή από συµµετέχοντες πιστωτές. Η επιλογή και ο διορισµός του εµπειρογνώµονα γίνεται µε απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συµµετεχόντων πιστωτών.

 

Μεγάλες επιχειρήσεις  και «εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιµότητας»  – Υποχρεωτική

Η εκπόνηση αξιολόγησης βιωσιµότητας και του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών του οφειλέτη που αποτελεί µεγάλη επιχείρηση ανατίθεται υποχρεωτικά σε εµπειρογνώµονα (υποχρεωτικός διορισµός εµπειρογνώµονα). Στον εµπειρογνώµονα µπορεί να ανατεθεί και η επαλήθευση απαιτήσεων, η ύπαρξη ή το ύψος των οποίων αµφισβητείται από τον οφειλέτη ή από συµµετέχοντες πιστωτές. Η επιλογή και ο διορισµός του εµπειρογνώµονα γίνεται µε κοινή απόφαση του οφειλέτη και της απόλυτης πλειοψηφίας των συµµετεχόντων πιστωτών.

Η αµοιβή του εµπειρογνώµονα συµφωνείται ελεύθερα και βαρύνει τον οφειλέτη.

Η ανάθεση σε εµπειρογνώµονα της αξιολόγησης βιωσιµότητας του οφειλέτη του παρόντος άρθρου µπορεί να παραλειφθεί, εφόσον έχει εκπονηθεί από οποιονδήποτε πιστωτή αξιολόγηση βιωσιµότητας του οφειλέτη εντός των τελευταίων δώδεκα (12) µηνών πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην εξωδικαστική διαδικασία ρύθµισης οφειλών και συµφωνεί στη χρησιµοποίησή της για τους σκοπούς της διαδικασίας του παρόντος νόµου η απόλυτη πλειοψηφία των συµµετεχόντων πιστωτών και ο οφειλέτης.
Προθεσμίες υποβολής της Έκθεσης

Σε κάθε περίπτωση ο εµπειρογνώµονας υποβάλλει στον συντονιστή, εντός τριάντα (30) εργασίµων ηµερών από το διορισµό του και την παραλαβή όλων των απαιτούµενων εγγράφων και στοιχείων, την έκθεση αξιολόγησης βιωσιµότητας του οφειλέτη και, εφόσον του έχει ανατεθεί, σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών. Ο συντονιστής κοινοποιεί την έκθεση και το σχέδιο στον οφειλέτη και τους συµµετέχοντες πιστωτές και σε περίπτωση οφειλέτη που αποτελεί µεγάλη επιχείρηση ορίζει προθεσµία δύο (2) µηνών από την τελευταία κοινοποίηση για τη λήψη απόφασης επί του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών του εµπειρογνώµονα ή για την αποστολή αντιπροτάσεων από τους πιστωτές. Κάθε σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών που έχει εκπονηθεί από εµπειρογνώµονα εγκρίνεται από τον οφειλέτη πριν τεθεί σε ψηφοφορία για έγκριση από τους συµµετέχοντες πιστωτές. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διαδικασίες και οι προθεσµίες του άρθρου 8.
( άρθρο 11, του Ν. 4469/2017 )

 

 

 • ●●

 

 

Ν Νομοθεσία και πηγές πληροφόρησης :

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Θ1 ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ
Θ2 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ Ν.4469/2017
Θ3 ΠΟΛ.1105/2017
Θ4 ΠΟΛ.1124/2017
Θ5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ Α.Π. 32320/1841/10.7.2017
Θ6 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΕΑΟ εγκύκλιο 30/2017

Θ7 Αριθμ. πρωτ.: 79817/2017  Στελέχωση Μητρώου Συντονιστών του άρθρου 6 Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 62 Α’)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ –ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Υ1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Υ2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Υ3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ –ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Υ4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Υ5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ Φ.Π. ΚΑΙ Ν.Π. ΜΕ ΤΟΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ
Υ6 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ – ΤΥΠΟΣ Ι
Υ7 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ – ΤΥΠΟΣ ΙΙ
Υ8 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Y9 ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:

Ε1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΤΗ/ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΗ
Ε2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΑΠΟ ΟΦΕΙΛΕΤΗ/ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΗ
Ε3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Ε4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Ε5 ΔΕΝΤΡΟ ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ε6 ΔΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ε7 ΔΕΝΤΡΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Ν.4469/17
Ε8 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ  Ν.4469/17
Ε9 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  Ν.4469/17

E10 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΡΟΛΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝΑ

Ε11 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΡΟΛΟΣ ΠΙΣΤΩΤΗ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Σ1 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4469/2017

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

YΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

YS 1. Πρακτικό συνάντησης

YS 2. Πρακτικό αποτυχίας (άρθ. 7§1)

YS 3. Πρακτικό αποτυχίας (άρθ. 7§3) – Μη ανταπόκριση του οφειλέτη

YS 4. Πρακτικό αποτυχίας (άρθ. 7§3) – Μη συναίνεση των πιστωτών

YS 5. Πρακτικό αποτυχίας (άρ. 8§2 εδ. α΄)

YS 6. Πρακτικό αποτυχίας (άρ. 8§2 εδ. β΄)

YS 7. Πρακτικό αποτυχίας (άρ. 8§9)

YS 8. Πρακτικό αποτυχίας (άρ. 8§11 εδ. β΄)

YS 9. Πρακτικό αποτυχίας (άρ. 8§11 εδ. γ΄)

YS 10. Πρακτικό αποτυχίας (άρ. 11§2)

YS 11. Πρακτικό περαίωσης

ΟΣ 1. Οδηγίες Συμπλήρωσης των παραπάνω εντύπων

ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΕΣ

YΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΤΕΣ

ΥΠ1. Δήλωση εμπιστευτικότητας

ΥΠ2. Εξουσιοδότηση νομικού προσώπου για την εκπροσώπησή του από φυσικό πρόσωπο

ΥΠ3. Αντιπρόταση αναδιάρθρωσης πιστωτή

ΥΠ4. Πρόταση βοηθού συντονιστή

ΥΠ5. Πρόταση ορισμού συνάντησης

ΥΠ6. Αίτημα παράτασης προθεσμίας

ΥΠ7. Πρόταση ορισμού εμπειρογνώμονα

ΥΠ8. Αίτημα προσκόμισης πρόσθετων εγγράφων – στοιχείων

ΥΠ9. Ένσταση κατά της διαδικασίας διαπραγμάτευσης

ΥΠ10. Αίτηση δικαστικής επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών

ΥΠ11. Πίνακας αποστολής προσκλήσεων προς οφειλέτες

ΥΠ12. Πίνακας θεσμικών πιστωτών

ΥΠ13. Πίνακας εκπροσώπων θεσμικών πιστωτών

ΟΠ1. Οδηγίες Συμπλήρωσης των παραπάνω εντύπων

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Λ1 .Τα videos από τα σεμινάρια για το νόμο του εξωδικαστικού μηχανισμού που διοργάνωσε η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Σεμινάριο για Οικονομολόγους-Λογιστές 1η ημέρα (26/7/2017)
1. Εισαγωγή  στον Νόμο 4469/2017 Εισηγητής: Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φ.Κουρμούσης.
2. Μελέτη Βιωσιμότητας- Κριτήρια Επιλεξιμότητας Επιχείρησης Εισηγητής: Χ.Κώστογλου
3. Παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εισηγητές: Π.Χαμηλού – Β.Κουρμπάνης
Σεμινάριο για Δικηγόρους – Νομικούς 2η ημέρα (27/7/2017)
1. Εισαγωγή  στον Νόμο 4469/2017 Εισηγητής: Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φ.Κουρμούσης.
2. Ανάλυση -κατά άρθρο του Ν. 4469/2017 Εισηγητής: Λ.Τυροβολάς
3. Παρουσίαση της διαδικασίας υποβολής αίτησης του Ν. 4469/2017 Εισηγητές:  Ν.Μαργιολάκη – Χ.Κώστογλου
4. Ερωτήσεις – Συζήτηση για τον Ν.4469/2017

Λ2 Ολόκληρη η παρουσίαση του νόμου του εξωδικαστικού μηχανισμού στα σεμινάρια της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

YΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΡΧΕΙΩΝΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
ΥΕ1. Σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών
ΟΕ1. Οδηγίες Συμπλήρωσης των παραπάνω εντύπων

Οι συνδρομητές του κόμβου, μπορούν να συμβουλεύονται και το άρθρο της επιστημονικής ομάδας μας:

Τα βήματα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Προνόμια, συχνές ερωτήσεις, σχετικές διατάξεις, χρήσιμες αναρτήσεις, οδηγοί και άλλο βοηθητικό υλικό

( Πηγή :  Πλήρης οδηγός και υλικό για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και την υποβολή της αίτησης – taxheaven. Επίσης τα περισσότερα από τα ανωτέρω αρχεία, μπορείται να τα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.keyd.gov.gr  ή στο  www.keyd.gov.gr/np_ocw_aithsh-link-01_uliko/ )

 

 

 • ●●

 

 

Ξ Ξαναδοκιμάζω άλλη μια μεμονωμένη «ρύθμιση» ή  μια συνολική «ρύθμιση»  ; Τι άλλες ρυθμίσεις ισχύουν ;

 

Ο «Εξωδικαστικός Μηχανισμό ρύθμισης οφειλών» είναι μια συνολική και όχι μια «μεμονωμένη » ρύθμιση με ένα συγκεκριμένο οφειλέτη και μοιάζει με το άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα και όχι με τις ρυθμίσεις των δόσεων που γίνονταν το προηγούμενο διάστημα με την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

 

[ 1 ] Δυνατότητα υπαγωγής σε συνολικές ρυθμίσεις

α) Πτωχευτικός Κώδικας Ν. 3588 /2007 (ΦΕΚ 153 Α’/10.7.2007) [ ορισμένα σημεία]
Άρθρο 1. Σκοπός της πτώχευσης

Η πτώχευση αποσκοπεί στη συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη με τη ρευστοποίηση της περιουσίας του ή με άλλο τρόπο που προβλέπεται από σχέδιο αναδιοργάνωσης και ιδίως με τη διατήρηση της επιχείρησής του.

Αρθρο 3. Αντικειμενικές προϋποθέσεις

 1. Σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις του κατά τρόπο γενικό και μόνιμο (παύση πληρωμών). Δεν αποτελούν εκπλήρωση των υποχρεώσεων οι πληρωμές που γίνονται με δόλια ή καταστρεπτικά μέσα.
  2. Επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης αποτελεί λόγο κήρυξης της πτώχευσης, όταν την κήρυξή της ζητεί ο οφειλέτης.
  3. Η πιθανότητα αφερεγγυότητας αποτελεί λόγο κήρυξης της πτώχευσης, όταν την κήρυξή της ζητεί ο οφειλέτης και εφόσον συνυποβάλει πρόταση σχεδίου αναδιοργάνωσης κατά τα άρθρα 107 και επόμενα συγχρόνως με την αίτηση της πτώχευσης.
  4. Η πτώχευση κηρύσσεται εφόσον με βάση τα οικονομικά στοιχεία που τίθενται υπόψη του δικαστηρίου πιθανολογείται ότι η περιουσία του οφειλέτη επαρκεί για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Άλλως, το δικαστήριο διατάσσει την καταχώριση του ονόματος ή της επωνυμίας, κατά περίπτωση, του οφειλέτη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, καθώς και στα Μητρώα Πτωχεύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8. Η καταχώριση διαγράφεται μετά την πάροδο τριετίας.
  Άρθρο 5. Αίτηση πτώχευσης

1. Η πτώχευση κηρύσσεται μετά από αίτηση πιστωτή που έχει έννομο συμφέρον, καθώς και μετά από αίτηση του εισαγγελέα πρωτοδικών, εφόσον τούτο δικαιολογείται από λόγους δημόσιου συμφέροντος.
2. Ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλει, χωρίς υπαίτια βραδύτητα, πάντως το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, αφότου συντρέξουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3, αίτηση προς το πτωχευτικό δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης.
Άρθρο 99. Διαδικασία εξυγίανσης

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίο έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του στην Ελλάδα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο γενικό, δύναται να αιτείται την επικύρωση της συνυποβαλλόμενης συμφωνίας εξυγίανσης που προβλέπεται στο άρθρο 100. Το πρόσωπο του προηγούμενου εδαφίου δύναται να υποβάλει την ως άνω αίτηση και όταν δεν συντρέχει παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης, αν κατά την κρίση του δικαστηρίου υφίσταται απλώς πιθανότητα αφερεγγυότητάς του, η οποία δύναται να αρθεί με τη διαδικασία αυτή.
2. Η διαδικασία εξυγίανσης αποτελεί συλλογική προπτωχευτική διαδικασία, που αποσκοπεί στη διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης με την επικύρωση της συμφωνίας που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο, χωρίς να παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών. Η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών παραβλάπτεται, αν προβλέπεται ότι οι μη συμβαλλόμενοι στη συμφωνία πιστωτές θα βρεθούν σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτή στην οποία θα βρίσκονταν με βάση το όγδοο κεφάλαιο του παρόντος Κώδικα. Για την εκτίμηση της οικονομικής θέσης των πιστωτών λαμβάνονται υπόψη τα ποσά και τυχόν άλλα ανταλλάγματα που θα λάβουν και οι όροι αποπληρωμής των ποσών αυτών. ….
……………………….

β) Aναθεωρημένος Νόμος Κατσέλη (Νόμος Σταθάκη)

 3869/2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3869 Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις. [Νόμος Κατσέλη]

Εντάσσονται :  Φυσικά πρόσωπα [ Νοικοκυριά και Ελεύθεροι Επαγγελματίες ] που στερούνται πτωχευτικής ικανότητας υπό την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3588/2007 και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση για την ρύθμιση των οφειλών τους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής.

Είναι ένα πλήρες πλαίσιο προδικαστικής και δικαστικής ρύθμισης οφειλών με ταυτόχρονη προστασία των περιουσιακών στοιχείων των νοικοκυριών και των ελεύθερων επαγγελματιών που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να πληρώσουν τις οφειλές τους

1

-Ρυθμίζεται πλέον το σύνολο των οφειλών (τράπεζες, εφορία, ΟΤΑ, ασφαλιστικά ταμεία και ιδιώτες) και όχι μόνον το στεγαστικό δάνειο όπως ίσχυε στον παλιότερο Νόμο.

-Σε αφορά αν είσαι μισθωτός, άνεργος, ελ.επαγγελματίας, και πρώην έμπορος που, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής έχεις χάσει την πτωχευτική ικανότητα και δεν τελείς υπό πτώχευση

-Στο αναθεωρημένο πλαίσιο τέθηκε το κριτήριο της προστασίας του ύψους των εισοδημάτων σου που προσδιορίζεται από τον στατιστικό δείκτη των Εύλογων Δαπανών Διαβίωσης (ΕΔΔ). Με βάση τις ΕΔΔ μία οικογένεια με ένα παιδί χρειάζεται κατά μέγιστο 1.440 ευρώ για να διαβιώνει, ποσό που προσαυξάνεται κατά 280 ευρώ για κάθε πρόσθετο τέκνο και που δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητο. Το ύψος των ΕΔΔ προσαυξάνεται κατά το ποσό του ενοικίου και των ιατρικών δαπανών

-Καταθέτεις αίτηση στο Ειρηνοδικέιο της κατοικίας σου με πλήθος συνοδευτικών εγγράφων που αποδεικνύουν την οικονομική και περιουσιακή σου κατάσταση

-Ο ίδιος ο Νόμος Κατσέλη προτρέπει πριν κάνεις αίτηση να προσφύγεις σε εξωδικαστικές λύσεις για τη ρύθμιση των υποχρεώσεων σου, όπως η παρέμβαση των Καταναλωτικών Ενώσεων και η διαμεσολάβηση με γνώμονα την κάλυψη των εύλογων δαπανών διαβίωσης σου / Αν η διαμεσολάβηση αποτύχει, το πρακτικό αποτυχίας της λαμβάνεται υπόψη από τον δικαστή σε περίπτωση που αιτηθείς για τον Ν.Κατσέλη

-Στην αίτηση περιλαμβάνεται και τυχόν αίτημα για την ταχεία διευθέτηση-διαγραφή των μικροοφειλών σου (εφόσον δεν έχεις εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία), όπως και σχέδιο αποπληρωμής (διευθέτησης) των οφειλών σου

-Προσωρινό δικαστήριο: Μετά την πάροδο δύο μηνών, εφόσον οι πιστωτές σου δεν έχουν συμβιβαστεί προδικαστικά και η αίτηση σου είναι παραδεκτή, ο ειρηνοδίκης αποφασίζει για την εξάμηνη αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων εναντίον σου και σου ορίζει το ύψος της δόσης που θα καταβάλεις προς κάθε πιστωτή που έχεις συμπεριλάβει στην αίτηση σου / Οι δόσεις που ορίζονται λαμβάνουν υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης σου / Το προσωρινό δικαστήριο γίνεται εν αναμονή της δίκης

-Σε περιπτώσεις που εξαιτίας εξαιρετικών περιστάσεων, όπως χρόνια ανεργία χωρίς υπαιτιότητα του οφειλέτη, σοβαρά προβλήματα υγείας, ανεπαρκές εισόδημα για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών του οφειλέτη ή άλλων λόγων ίδιας τουλάχιστον βαρύτητας, προσδιορίζονται με την απόφαση μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους ή και μηδενικές

-Τελικό δικαστήριο: Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης ορίζεται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατάθεσης της αίτησης σου. Μέχρι τότε πρέπει να είσαι συνεπής στην καταβολή των δόσεων που όρισε το προσωρινό δικαστήριο

-Μεταξύ προσωρινού και τελικού δικαστηρίου και εφόσον οι πιστωτές σου έχουν σαφή εκτίμηση για την κρίση του δικαστηρίου, μπορείς ακόμα -με ευνοικότερους όρους- να διαπραγματευτείς ρύθμιση των οφειλών σου με τους πιστωτές σου αυτόνομα ή με τη συνδρομή Καταναλωτικών Ενώσεων, την συμβουλευτική υπηρεσία του Συνηγόρου του Καταναλωτή ή και τη χρήση διαμεσολαβητή

( Πηγή : http://www.keyd.gov.gr/fp__mainepil_3_katseli/ )

…………………………………

 

[ 2 ] Δυνατότητα υπαγωγής σε μεμονωμένες ρυθμίσεις

Με την ευκαιρία υπάρχουν και άλλες δυνατότητες για « ρυθμίσεις » ( όχι ίσως τέτοιου βεληνεκούς, αλλά κατάλληλες για τα μέτρα σας ). Θυμίζω :

α) Δυνατότητα φορολογικών ρυθμίσεων

1) Η πάγια ρύθμιση της υποπαραγράφου A2 του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013

Δόσεις : Σε δύο (2) έως δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις και κατ’ εξαίρεση έως είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία.

2) H  ρύθμιση του άρθρου 43 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – ΚΦΔ, (ν.4174/2013 ).  Δόσεις :  Δυνατότητα καταβολής των οφειλών που ρυθμίζονται σε μηνιαίες δόσεις, έως δώδεκα (12). Κατ’ εξαίρεση παρέχεται η δυνατότητα καταβολής σε μηνιαίες δόσεις μέχρι τις εικοσιτέσσερις (24) για οφειλές που βεβαιώνονται και καταβάλλονται εφάπαξ.

[ Δείτε αναλυτικά στο άρθρο του taxheaven  Ποιες ρυθμίσεις ισχύουν για βεβαιωμένες οφειλές προς το δημόσιο ]

β) Δυνατότητα τραπεζικών ρυθμίσεων

Σύμφωνα με «Κώδικα δεοντολογίας τραπεζών ». Δείτε αναλυτικά τι προβλέπει στο taxheaven Κώδικας δεοντολογίας τραπεζών – Αναθεώρηση του κώδικα Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013. [ Έχει ενδιαφέρον η μελέτη του σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4469/2017 ]

Επίσης η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, έχει συντάξει  ερωτηματολόγιο / πλοηγό του νόμου, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.hba.gr/info/OutOfCourtWorkout

γ)  Ρυθμίσεις οφειλών προς τους Δήμους

Σύμφωνα με το άρθρο 52. Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού του Ν. 4483/2017

1. Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό
(100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
2. Στη ρύθμιση της παραγράφου 1 μπορούν, επίσης, να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:
α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου ή
β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,
γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση.
3. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
4. Η ρύθμιση χορηγείται με απόφαση που εκδίδεται από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα της παραγράφου 2 του άρθρου 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
5. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.
6. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
7. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.
8. Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται απαλλαγή κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με αντίστοιχη τροποποίηση της απόφασης του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 4.
9. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από άλλη αιτία και ο οφειλέτης έχει καταβάλει:
α) το πέντε τοις εκατό (5%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ,
β) το δέκα τοις εκατό (10%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή από πέντε χιλιάδες και μηδέν ένα (5.000,01) μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,
γ) το είκοσι τοις εκατό (20 %) της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή δέκα χιλιάδες (10.000,01) ευρώ και πάνω, ο δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης αυτής προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε εντολή για επαναδέσμευση αυτής σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας εκ των δόσεων.
Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται με τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες, τα αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατή κατόπιν αίτησης του οφειλέτη η άρση της κατάσχεσης στα χέρια τρίτων, εφόσον εξοφληθεί το 25% της οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση. Ποσά που αποδίδονται από επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων πέραν του ανωτέρω ποσοστού δεν επιστρέφονται. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
10. Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης αυτής.
11. Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον οφειλέτη, για την καταβολή μέρους της οφειλής μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση μόνο για το μέρος αυτό.
12. Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,
β) δεν υποβάλει στο δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μετά των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και του εκκαθαριστικού Φ.Π.Α.,
γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

…………………………………

[ 3]  Προσδοκίες, για Νομοθέτηση και άλλων « ρυθμίσεων »  :

( α ) Ρυθμίσεις ασφαλιστικών Ταμείων [ Προσοχή : Είναι «πληροφορία» και όχι Νόμος ] .

Έξι πακέτα ρυθμίσεων που θα προβλέπουν συγκεκριμένο αριθμό δόσεων το καθένα, σχεδιάζει το υπουργείο Εργασίας για τη ρύθμιση των οφειλών που έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες προς τα ασφαλιστικά ταμεία κατά το πρότυπο των ρυθμίσεων που περιγράφονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Αυτό προανήγγειλε ο υφυπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος, μιλώντας σε συνέδριο με θέμα τα «κόκκινα» δάνεια και την εφαρμογή του νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

( Πηγή : Εφημερίδα «Καθημερινή» της 09.05.2017, άρθρο της Ευγενίας Τζώρτζη )

( β ) Ρυθμίσεις οφειλών στο Δημόσιο [ Προσοχή : Είναι «πληροφορία» και όχι Νόμος ] .

« Οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων επεξεργάζονται τις τελευταίες λεπτομέρειες της ρύθμισης- με βάση τα όσα ισχύουν για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό- η οποία θα πρέπει πρώτα να περάσει από το «κόσκινο» των δανειστών και στη συνέχεια να υπογραφεί από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο και την αρμόδια υφυπουργό Κατερίνα Παπανάτσιου. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Τα Νέα» ο προωθούμενος μηχανισμός ρύθμισης οφειλών αφορά φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική ιδιότητα (όχι μισθωτούς και συνταξιούχους), οι οποίοι οφείλουν στο Δημόσιο άνω του 85% των συνολικών τους χρεών, ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς δυνατότητα πτωχευτικής διαδικασίας (μεταξύ άλλων γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, αρχιτέκτονες) και όσους χρωστούν έως 20.000 ευρώ προς όλους τους πιστωτές.

Στα βασικά της σημεία η απόφαση αναμένεται να προβλέπει διαγραφή προσαυξήσεων έως και 95% και της βασικής οφειλής (η οποία έχει δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016) έως και 30% με κριτήριο την βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Για βασικές οφειλές έως 3.000 ευρώ η αποπληρωμή τους μαζί με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής θα γίνεται σε έως 36 μηνιαίες δόσεις (κατ’ ανώτατο όριο) με ελάχιστη μηνιαία δόση 50 ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού.

Για βασικές οφειλές άνω των 3.000 ευρώ η αποπληρωμή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής θα γίνεται σε έως 120 δόσεις (το ανώτατο όριο) με ελάχιστη μηνιαία δόση 50 ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής.

Στη ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν και όσοι έχουν ήδη κάνει χρήση των ισχυουσών ρυθμίσεων σε 12 ή 100 δόσεις.

( Πηγή: Ερχεται η ρύθμιση των 120 δόσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες | iefimerida.gr – 31-8-2017 )

(γ) Αγρότες [ Προσοχή : Είναι «πληροφορία» και όχι Νόμος ] .

« Οριστική λύση για τη διαχείριση κόκκινων δανείων συνολικού ύψους 1,75 δισ. ευρώ που είχαν λάβει 82.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι από την πρώην Αγροτική Τράπεζα δίνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πρόκειται για τον παράλληλο εξωδικαστικό μηχανισμό που αναμένεται να κάνει «πρεμιέρα» στις 20 Σεπτεμβρίου και παρέχει τη δυνατότητα διαγραφής σημαντικού μέρους του χρέους, λαμβάνοντας υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία των αγροτών.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας “Ελεύθερος Τύπος”, το σχέδιο που εκπονείται με πρωτοβουλία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Βασίλη Κόκκαλη, σε συνεννόηση την εταιρία-εκκαθαριστή της πρώην ΑΤΕ, PQH, προβλέπει τη δυνατότητα διαγραφής κεφαλαίου μέχρι το ύψος της αξίας της περιουσίας του αγρότη-οφειλέτη μειωμένη κατά 10%.Για παράδειγμα, εάν ένας αγρότης έχει χρέος προς την τράπεζα ύψους 200.000 ευρώ και η πραγματική εμπορική αξία της ρευστοποιήσιμης περιουσίας του αποτιμάται στα 100.000 ευρώ, τότε θα πληρώσει το 90% της αξίας της περιουσίας του, δηλαδή θα διαγραφεί χρέος ύψους 110.000 ευρώ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ, βασικοί άξονες του σχεδίου είναι η εξυπηρέτηση της βιώσιμης οφειλής, αλλά ο επανυπολογισμός και επαναπροσδιορισμός της οφειλής (για όσους υπάγονται) σύμφωνα με το γνωστό νόμο «περί πανωτοκίων» του Ν. 3259/2004.

Η διάρκεια της ρύθμισης μπορεί να φτάσει μέχρι τα 10 έτη, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του οφειλέτη ή του εγγυητή, η οποία ωστόσο δεν πρέπει υπερβαίνει τα 75 έτη στη λήξη της ρύθμισης. Σχετικά με την αποπληρωμή, μπορεί να γίνει σε μηνιαίες, τριμηνιαίες ή ανισόποσες συμφωνούμενες με τον οφειλέτη δόσεις, ενώ απαραίτητη είναι η είσπραξη προκαταβολής, το ποσό της οποίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το διπλάσιο του ύψους της νέας δόσης ή τα 750 ευρώ.

Χαμηλό θα είναι και το επιτόκιο, καθώς, σύμφωνα με το σχέδιο που εκπονείται, διαμορφώνεται με euribor 6Μ + 4% (πλέον εισφορά Ν. 128/75). Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή τιμή του euribor, το επιτόκιο υπολογίζεται στο 4%.

Σχετικά με το ποσό διαγραφής, αν η ρύθμιση τηρηθεί, το ποσό των εξωλογιστικών τόκων θα διαγραφεί με την εξόφληση του υπολοίπου. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό καθίσταται απαιτητό.

Η ρύθμιση αφορά οφειλές οφειλετών που ασκούν αγροτική, κτηνοτροφική και πτηνοτροφική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών τους που καλύπτονται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Οφειλές που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3259/2004 (ρύθμιση για πανωτόκια) θα αναπροσαρμοσθούν κατά τις επιταγές του νόμου, εφόσον οι οφειλέτες προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την υπαγωγή τους » .

( Πηγή : http://www.cnn.gr/oikonomia/story/91902/oxipros-rythmisi-82-013-kokkina-daneia-agroton-poioi-tha-entaxthoyn )

……………………………….

Αν είχατε ενταχθεί το προηγούμενο διάστημα σε κάποια από τις «ρυθμίσεις », που υπήρχαν τότε, σκεφτείτε ποιοι ήταν οι λόγοι που την «χάσατε» ( αν την χάσατε ) και προσπαθήστε να αποφύγετε τα λάθη που κάνατε τότε.

 

 • ●●

 

 

Ο Ορισμοί – « Μεγάλες επιχειρήσεις» και  « Μικρές επιχειρήσεις» :

« Μεγάλες επιχειρήσεις»

Ως «µεγάλες επιχειρήσεις» νοούνται όσες, κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης, είχαν κύκλο εργασιών µεγαλύτερο από 2.500.000 ευρώ ή έχουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνολικές υποχρεώσεις (ληξιπρόθεσµες ή µη) υψηλότερες από 2.000.000 ευρώ και

 « Μικρές επιχειρήσεις»

ως «µικρές επιχειρήσεις» νοούνται όσες δεν εµπίπτουν στον ορισµό της µεγάλης επιχείρησης. ( άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 4469/2017 )

 

Τι διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία

(α) Στις « Μεγάλες επιχειρήσεις»  ο διορισμός του «εμπειρογνώμονα» είναι υποχρεωτικός ενώ στις «Μικρές » προαιρετικός.

(β) Αν ο οφειλέτης υπάγεται στην κατηγορία της µεγάλης επιχείρησης, ο συντονιστής που διορίστηκε µπορεί, µε απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συµµετεχόντων πιστωτών, να αντικατασταθεί από συντονιστή της επιλογής τους.

 

 • ●●

 

 

 

Π Πιστωτές – Υποχρέωση συμμετοχής – Κατηγορίες – «Μικροί» Πιστωτές :

 

Γενικά

Ως «πιστωτές» νοούνται τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συµπεριλαµβανοµένου του Ελληνικού Δηµοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν χρηµατικές απαιτήσεις κατά του οφειλέτη.

( άρθρο 1, παρ. 2, περ. ε,  του ν. 4469/2017 )

 

Υποχρέωση συμμετοχής

Δεν προβλέπεται υποχρέωση των πιστωτών να συμμετάσχουν στη διαδικασία, όμως για να προχωρήσει η διαδικασία προϋπόθεση είναι να συμμετάσχουν  πιστωτές, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 50% των συνολικών οφειλών της επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι : Οι πιστωτές σε  δέκα (10) (ημερολογιακές) ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης γνωστοποιούν στο συντονιστή τη δήλωσή τους ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία και υποβάλλουν επίσης ηλεκτρονικά : α) δήλωση συμμετοχής, β) δήλωση εμπιστευτικότητας, γ) Βεβαίωση συνολικής απαίτησης, δ) Δήλωση Εκπροσώπου  .

( Δείτε αναλυτικά : Ε11 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΡΟΛΟΣ ΠΙΣΤΩΤΗ )

Κατηγορίες Πιστωτών ανάλογα με την ιδιότητά τους

α) Ελληνικό Δημόσιο : «οφειλές προς το Δηµόσιο» νοούνται οι απαιτήσεις του Δηµοσίου που είναι ήδη βεβαιωµένες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90), του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170) και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265), κατά την 31η Δεκεµβρίου 2016, µε τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσµης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης .

β) Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης : Ως «οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» νοούνται οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που είναι ήδη βεβαιωµένες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) και του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), κατά την 31η Δεκεµβρίου 2016, µε τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσµης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης  [ Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης εκπροσωπούνται στην εξωδικαστική ρύθµιση οφειλών από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) ] .

γ) «χρηµατοδοτικοί φορείς » : νοούνται τα πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, µεταξύ αυτών και εκείνα που τελούν υπό ειδική εκκαθάριση, οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης, οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων, καθώς και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), εφόσον τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισµού.

δ) Πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη

ε) Πιστωτές με Ειδικό προνόμιο

στ) Πιστωτές άνευ εξασφαλίσεων

 

Κατηγορίες Πιστωτών ανάλογα με την συμμετοχή τους στην διαδικασία

Ως «συµµετέχων πιστωτής» νοείται κάθε πιστωτής που εκπροσωπείται ή συµµετέχει µε οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης µε σκοπό την κατάρτιση σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών.
Ως «συµβαλλόµενος πιστωτής» νοείται κάθε πιστωτής που συµβάλλεται στη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.
Ως «µη συµβαλλόµενος πιστωτής» νοείται κάθε πιστωτής που δεν συµβάλλεται στη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, ανεξαρτήτως εάν συµµετείχε στη διαδικασία διαπραγµάτευσης. ( άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 4469/2017 )

 

«Μικροί » Πιστωτές οι οποίοι δεν συμμετέχουν  στην διαδικασία [ Δεν ψηφίζουν, αλλά και δεν υπόκειται σε « κούρεμα » ή « διακανονισμό »

Πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων:

(α) δεν υπερβαίνουν ατοµικά για κάθε πιστωτή το ποσό 2.000.000 ευρώ και ποσοστό 1,5% του συνολικού χρέους του οφειλέτη και

(β) δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 20.000.000 ευρώ και ποσοστό 15% του συνολικού χρέους του οφειλέτη δεν συµµετέχουν στη διαδικασία του παρόντος νόµου και δεν δεσµεύονται από τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.

Αν οι απαιτήσεις που εµπίπτουν στα κριτήρια της περίπτωσης  α΄υπερβαίνουν αθροιστικά ένα από τα κριτήρια της περίπτωση β΄, δεν συµµετέχουν στη διαδικασία του παρόντος νόµου και δεν δεσµεύονται από τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών οι πιστωτές µε τις µικρότερες απαιτήσεις έως τη συµπλήρωση του ποσοστού του 15% ή του ποσού των 20.000.000 ευρώ.

Οι λοιποί πιστωτές, ακόµα και εάν οι απαιτήσεις τους δεν υπερβαίνουν τα κριτήρια της περίπτωση α΄, συµµετέχουν στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης του παρόντος νόµου.

( άρθρο 2 του Ν. 4469/2017 )

[ Παράδειγμα :  Σε μια επιχείρηση υπάρχουν οφειλές από συναλλαγές  ( π.χ. οφειλές σε : ενοίκια, εργαζόμενους, Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε , κ.λπ ), οι οποίες δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των 20.000.000 ευρώ  ή το 15% ( π.χ. έστω ότι ήταν 150.000 ευρώ ( 1.000.000 σύνολο χρέους * 15%) ) του συνολικού χρέους  του οφειλέτη. Στην περίπτωση αυτή  οι οφειλές μέχρι του ποσού των 150.000 ευρώ [ και δεν υπερβαίνουν ατοµικά για κάθε πιστωτή το ποσό 15.000  ευρώ ( ποσοστό 1,5% επί 1.000.000) ]  δεν θα συμμετάσχουν στη διαδικασία και δεν θα δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών ].

Δηλαδή οι απαιτήσεις τους δεν επηρεάζονται από τη συμφωνία αναδιάρθρωσης, από τυχόν απομειώσεις απαιτήσεων που θα συμφωνηθούν.

 

Περίπτωση κατά την οποία οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν ποσοστό 85% των συνολικών απαιτήσεων

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 21 του άρθρου 15, αν οι απαιτήσεις ενός πιστωτή υπερβαίνουν ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, η αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης του παρόντος µετά την υποβολή της, σύµφωνα µε το άρθρο 4, προωθείται στον εν λόγω πιστωτή για διµερή διαπραγµάτευση. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρµόζονται τα άρθρα 6 έως 14, µε την εξαίρεση της παραγράφου 7 του άρθρου 9. Ο πιστωτής ενηµερώνει την Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία προώθησης της αίτησης για την επίτευξη ή µη συµφωνίας µε τον οφειλέτη.
( άρθρο 2, παρ. 5  του Ν. 4469/2017 )

 

Πληροφοριακά στοιχεία που πρέπει να αναγράψουμε στην αίτηση για κάθε  πιστωτή .

 

 

 

 • ●●

 

 

Ρ Ρόλος της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ (Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ) και του «ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.» :

 

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους(ΚΥΣΔΙΧ) [Αποτελείται από τους Υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών.]

Χαράσσει και παρακολουθεί την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους η οποία περιλαμβάνει πολιτικές και νομοθετικές παρεμβάσεις  για τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού δια της προώθησης κανόνων αποπληρωμής οφειλών στο μέτρο των δυνατοτήτων των οφειλετών και την προστασία της κύριας κατοικίας των υπερχρεωμένων  (αναθεωρημένος Ν.Κατσέλη ή Ν.Σταθάκη), για τη διάνθιση των δυνατοτήτων των Πιστωτικών και Χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων να χειριστούν το πρόβλημα των κόκκινων δανείων μέσω του Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών κ.λπ

Μέσω της υπαγόμενης σε αυτό Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, αναλαμβάνει την εξατομικευμένη ενημέρωση των υπερχρεωμένων πολιτών και επιχειρήσεων για τις δυνατότητες διευθέτησης οφειλών που παρέχει το νομικό πλαίσιο που ανέπτυξε και συνέθεσε η κυβέρνηση, και για την παράλληλη κατα περίπτωση υποστήριξη όλων των υποθέσεων μέσω ενός πανελλαδικού δικτύου γραφείων, ενός τηλεφωνικού κέντρου και της ιστοσελίδας www.keyd.gov.gr  .

Επιπλέον αναλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης, εκπαίδευσης και επικοινωνίας για θέματα που αφορούν το πρόβλημα της υπερχρέωσης.

H Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους συστάθηκε με τον Νόμο 4389/16 (ΦΕΚ 94/Α/27-5-2016) και στελεχώθηκε στις 31/10/16.

 

Η αίτηση για την υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά στην Ειδική Γραµµατεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) µε τη χρήση ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας, η οποία τηρείται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Τα δεδοµένα του οφειλέτη τηρούνται στη βάση δεδοµένων της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για τρία (3) έτη από τη λήξη της εκτέλεσης της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών ή από την ακύρωσή της ή από την τελεσιδικία της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση επικύρωσής της. Αν η αίτηση του οφειλέτη δεν καταλήξει σε σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, τα δεδοµένα του διαγράφονται από το ηλεκτρονικό αρχείο της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. τρία (3) έτη µετά την υποβολή τους. Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας για την τήρηση και την επεξεργασία των ανωτέρω δεδοµένων σύµφωνα µε το ν. 2472/1997 (Α΄ 50).
( άρθρο 4, παρ. 2  του Ν. 4469/2017 )

Εντός δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την κατάθεση της αίτησης, η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διορίζει συντονιστή της διαδικασίας από το µητρώο συντονιστών που τηρείται στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Η έδρα του συντονιστή πρέπει να βρίσκεται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία έχει την έδρα του ο οφειλέτης. Αν δεν υπάρχει εγγεγραµµένος συντονιστής στο µητρώο µε έδρα εντός της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία έχει την έδρα του ο οφειλέτης, διορίζεται συντονιστής που εδρεύει εντός της διοικητικής περιφέρειας της έδρας του οφειλέτη.

( άρθρο 6, παρ. 1  του Ν. 4469/2017 )

Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. επιβλέπει το έργο των συντονιστών, µεριµνά για την κατάρτισή τους και την περιοδική πιστοποίηση της απόδοσής τους. Με απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διαγράφονται από το Μητρώο οι συντονιστές που δεν φέρουν σε πέρας το έργο τους εµπροθέσµως ή εκπληρώνουν πληµµελώς τα καθήκοντα τους. Για την εξειδίκευση των υποχρεώσεων των συντονιστών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και των συνεπειών που επιφέρει η µη συµµόρφωσή τους σε αυτές εκδίδεται Οδηγός Δεοντολογίας Συντονιστών από τον Ειδικό Γραµµατέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

( άρθρο 6, παρ. 8  του Ν. 4469/2017 )

 

Για τα ερωτήματά σας μπορείτε να στέλνετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση : ocw-info@keyd.gov.gr

 

[ Όπως έγραφα και στο «σχόλιο της Δευτέρας» της 31-7-2017, ομολογώ ότι είχα χρόνια να δω τέτοια άρτια αναλυτική και κατανοητή παρουσίαση ενός θέματος  από έναν Κρατικό Φορέα ( Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ( Ε.Γ.Δ.Ι.Χ ) ) . Μπράβο τους.]

 

 • ●●

 

 

Σ  Συνοφειλέτες,  Εγγυητές και Συνδεμένα με το οφειλέτη πρόσωπα :

 

«Συνοφειλέτης»

Ως «συνοφειλέτης» νοείται κάθε πρόσωπο που ευθύνεται αλληλεγγύως εκ του νόµου ή δυνάµει δικαιοπραξίας για την εξόφληση µέρους ή του συνόλου των οφειλών του οφειλέτη.

 

Υπενθυμίσουμε :

α) Αλληλέγγυα ευθύνη για χρέη στην Εφορία

Ν. 4174/2013, άρθρο 50. Αλληλέγγυα ευθύνη

1. Τα πρόσωπα που είναι πρόεδροι, διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου τόκων και προστίμων που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες καθώς και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. ……..

 1. Ευθύνεται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για την καταβολή του οφειλόμενου και μη εξοφληθέντος φόρου κατά τη λύση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, και κάθε πρόσωπο που υπήρξε μέτοχος ή εταίρος κεφαλαιουχικών εταιρειών αυτού με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) κατά τα τρία (3) τελευταία έτη πριν τη λύση του μέχρι του ποσού των αναληφθέντων εντός της ως άνω τριετίας κερδών ή απολήψεων σε μετρητά ή σε είδος λόγω της ιδιότητας του μετόχου ή εταίρου και εφόσον η οφειλή αφορά την περίοδο, στην οποία το εν λόγω πρόσωπο ήταν μέτοχος ή εταίρος.

β) Αλληλέγγυα ευθύνη για χρέη στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς

Ν. 4321/2015, άρθρο 31. Αλληλέγγυα ευθύνη

1. Τα πρόσωπα που είναι νόμιμοι εκπρόσωποι, πρόεδροι, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4174/2013, Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Α΄ 170), κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους……
γ) Αλληλέγγυα ευθύνη και Εγγυήσεις που προκύπτουν από Συμβάσεις Δανείων.

Στην πλειονότητα των Δανειακών Συμβάσεων, ορίζονται εγγυητές και συνοφειλέτες. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να μελετηθούν, από τους Νομικούς της επιχείρησης, τέτοιες συμβάσεις και να γίνει η προσθήκη τους στον σχετικό «Πίνακα» κατά την  ηλεκτρονική υποβολή.

 

δ) Ομόρρυθμα μέλη Ο.Ε. ή Ε.Ε.

Η αίτηση είναι πάντα απαράδεκτη όταν δεν συνυποβάλλεται (α) από τα ομόρρυθμα μέλη προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και (β) από τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ευθύνονται εις ολόκληρον για το σύνολο των οφειλών του οφειλέτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση η τύχη της αιτήσεως, που υποβάλλει ο οφειλέτης, αλλά δεν συνυποβάλλεται και από τον συνοφειλέτη, εξαρτάται από τη βούληση του πιστωτή/πιστωτών έναντι των οποίων ευθύνεται ο συνοφειλέτης.
Εάν δεν συνυποβληθεί αίτηση από έναν η περισσότερους συνοφειλέτες (-εγγυητές), η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης μπορεί να προχωρήσει μόνον εφόσον συναινεί ο πιστωτής υπέρ του οποίου έχει παρασχεθεί η εγγύηση και γενικά υπάρχει συνοφειλέτης.

…………………………………..

 

Στην έννοια του συνοφειλέτη περιλαµβάνεται και ο εγγυητής.

Δεν συµπεριλαµβάνονται στην έννοια του συνοφειλέτη οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δυνάµει ασφαλιστικής σύµβασης µε τον οφειλέτη έχουν αναλάβει να καλύψουν την παντός είδους ευθύνη του έναντι τρίτων.

( άρθρο 1, παρ. 2, περ. γ,  του Ν. 4469/2017 )

 

Υποβολή αίτησης από τον συνοφειλέτη

Η αίτηση συνυποβάλλεται υποχρεωτικά και από τους συνοφειλέτες, αν υπάρχουν και περιέχει, ως προς αυτούς, τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο λήμμα «Βασικές αρχές του Εξωδικαστικού Μηχανισμού – Βασικά στάδια -Βήματα της αίτησης:…/ ΣΥΝΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΟΦΕΙΛΕΤΗ  »

Για τους συνοφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση από κοινού µε τον οφειλέτη δεν ισχύουν οι περιορισµοί των παραγράφων 1, 3 και 5 του άρθρου 2 και του άρθρου 3 ( πτωχευτική ικανότητα, ληξιπρόθεσμες οφειλές, τα κριτήρια επιλεξιμότητας κ.λπ )  .
Αν δεν συνυποβληθεί αίτηση από έναν ή περισσότερους συνοφειλέτες του οφειλέτη, για την έναρξη της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών απαιτείται συναίνεση του πιστωτή ή των πιστωτών µε την πλειοψηφία των απαιτήσεων για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω συνοφειλέτες. Χωρίς τη συναίνεση αυτή, η πλειοψηφία των υπολοίπων πιστωτών διατηρεί µεν την ευχέρεια να αποφασίσει την έναρξη της διαδικασίας, στην περίπτωση όµως αυτή οι απαιτήσεις των µη συναινούντων πιστωτών για τις οποίες ευθύνονται οι εν λόγω συνοφειλέτες, δεν ρυθµίζονται από τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.
Η αίτηση δεν εξετάζεται, ακόµη και αν συναινέσουν οι πιστωτές, αν δεν συνυποβληθεί και από τους συνοφειλέτες που έχουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της την ιδιότητα του οµόρρυθµου εταίρου οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας ή ευθύνονται από άλλη αιτία εις ολόκληρον και αλληλεγγύως για το σύνολο των οφειλών του οφειλέτη.

Δεν απαιτείται συνυποβολή της αίτησης όταν συνοφειλέτης είναι το Ελληνικό Δηµόσιο, το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), καθώς και οποιοσδήποτε άλλος φορέας του δηµόσιου τοµέα που έχει χορηγήσει εγγύηση για δάνεια οποιουδήποτε είδους. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία προχωρεί ως εάν ο συγκεκριµένος συνοφειλέτης είχε συνυποβάλει την αίτηση και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

Κάθε ρύθµιση της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών ευνοϊκή για τον οφειλέτη ισχύει υπέρ κάθε συνοφειλέτη, µη εγγυητή, που έχει συνυποβάλει αίτηση και υπέρ κάθε εγγυητή που έχει παράσχει εγγύηση για ρυθµιζόµενη µε τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών απαίτηση.

( άρθρο 4 του Ν. 4469/2017 )

……………………………….

 

«Πρόσωπα συνδεδεµένα µε τον οφειλέτη»
Ως «πρόσωπα συνδεδεµένα µε τον οφειλέτη» νοούνται:
αα) όταν ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο, οι σύζυγοι, οι συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι δευτέρου βαθµού, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα που ελέγχονται από τον οφειλέτη,
ββ) όταν ο οφειλέτης είναι νοµικό πρόσωπο, τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ελέγχουν το νοµικό πρόσωπο του οφειλέτη, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι του δεύτερου βαθµού των ανωτέρω φυσικών προσώπων. Επίσης, τα νοµικά πρόσωπα που ελέγχονται από τον οφειλέτη.
Ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο όταν συντρέχει µία από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) [ α) Έχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων, εταίρων ή μελών της άλλης οντότητας (θυγατρική οντότητα). β) Έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της άλλης οντότητας (θυγατρική οντότητα) και είναι ταυτόχρονα μέτοχος, εταίρος ή μέλος αυτής της οντότητας. γ) Έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή στην άλλη οντότητα (θυγατρική οντότητα), της οποίας είναι μέτοχος, εταίρος ή μέλος, είτε βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με την οντότητα αυτή είτε βάσει πρόβλεψης του ιδρυτικού εγγράφου ή του καταστατικού της. δ) Είναι μέτοχος, εταίρος ή μέλος της άλλης οντότητας και είτε: δ1) ελέγχει από μόνη της, δυνάμει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους, εταίρους ή μέλη της οντότητας αυτής (θυγατρική οντότητα), την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων, εταίρων ή μελών της είτε δ2) ισχύουν αθροιστικά οι κατωτέρω προυποθέσεις: δ2.1) Η πλειοψηφία των μελών των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της οντότητας αυτής (θυγατρικής οντότητας) που είχαν τη διοίκηση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, καθώς και κατά την προηγούμενη περίοδο και μέχρι την κατάρτιση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έχει διοριστεί μόνο ως αποτέλεσμα της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. δ2.2) Τα δικαιώματα ψήφου που κατέχονται από τη μητρική οντότητα αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 20% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου στη θυγατρική οντότητα.

δ2.3) Κανένα τρίτο μέρος δεν έχει τα δικαιώματα που αναφέρονται στα σημεία α΄, β΄ ή γ΄ της παρούσας παραγράφου, αναφορικά με αυτή την οντότητα (θυγατρική οντότητα). ε) Έχει την εξουσία να ασκεί ή πράγματι ασκεί κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο στην άλλη οντότητα (θυγατρική οντότητα)   ] .
( άρθρο 1, παρ. 2, περ. ι, του Ν. 4469/2017 )

Οι απαιτήσεις των «πρόσωπων συνδεδεµένα µε τον οφειλέτη» , δεν λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της απαρτίας των πιστωτών, αλλά υπόκεινται στους όρους «σύμβασης αναδιάρθρωσης των οφειλών»  .

 

 • ●●

 

 

Τ Τράπεζες και λοιποί χρηματοδοτικοί φορείς :

 

«Χρηµατοδοτικός φορέας»

Ως «χρηµατοδοτικός φορέας» νοούνται τα πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, µεταξύ αυτών και εκείνα που τελούν υπό ειδική εκκαθάριση, οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης, οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων, καθώς και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), εφόσον τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος ή του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισµού.
( άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 4469/2017 )

 

Συνεργασία χρηµατοδοτικών φορέων

Όταν περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα, χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή εταιρίες διαχείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (Ε.Δ.Α.Δ.Π. ή Ε.Α.Α.Δ.Π.) του ν. 4354/2015 έχουν ή διαχειρίζονται ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις έναντι του ίδιου οφειλέτη, ως προς τον οποίον υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούµενη αδυναµία εκπλήρωσης των οικονοµικών του υποχρεώσεων, αυτά µπορεί να συνεργάζονται, προκειµένου να επεξεργαστούν και να υποβάλουν στον οφειλέτη κοινή πρόταση, µε σκοπό την εξεύρεση βιώσιµης λύσης. Προς το σκοπό τούτο, τα ανωτέρω πρόσωπα µπορούν να ανταλλάσσουν µεταξύ τους όσες πληροφορίες απαιτούνται, προκειµένου να αξιολογήσουν τη βιωσιµότητα της επιχείρησης του οφειλέτη και να διαµορφώσουν τους όρους της κοινής πρότασης, την οποία θα υποβάλουν, στο πλαίσιο του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

( άρθρο 17  του Ν. 4469/2017 )

 

 • ●●

 

 

Υ Υπεύθυνη δήλωση – Απαιτείται ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων :

 

Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του οφειλέτη για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχοµένου της αίτησης και των υποβληθέντων εγγράφων. Ο οφειλέτης ενηµερώνεται κατά την υποβολή της αίτησης για τις συνέπειες της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986.

( άρθρο 5, παρ. 7 του Ν. 4469/2017 )

Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή στην υποβολή των στοιχείων, γιατί οι συνέπειες είναι σημαντικές.

 

 • ●●

 

Φ Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και Φορείς του Δημοσίου :

 

Τι νοούνται ως οφειλές :

Ως «οφειλές προς το Δηµόσιο» νοούνται οι απαιτήσεις του Δηµοσίου που είναι ήδη βεβαιωµένες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90), του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170) και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265), κατά την 31η Δεκεµβρίου 2016, µε τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσµης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης .
Ως «οφειλές υπέρ τρίτων» νοούνται οι κατά την 31η Δεκεµβρίου 2016 ήδη βεβαιωµένες οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών, οι οποίες βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90), µε τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσµης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης .

Ως «οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» νοούνται οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που είναι ήδη βεβαιωµένες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) και του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), κατά την 31η Δεκεµβρίου 2016, µε τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσµης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης .

( άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 4469/2017 )

 

Για την εφαρµογή του άρθρου 15 :
α) Ως «βασική οφειλή» νοείται το ποσό της οφειλής που αρχικά βεβαιώθηκε, χωρίς τους τόκους ή τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής που την επιβαρύνουν σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013) ή τον Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως το ποσό αυτό έχει διαµορφωθεί, από το χρόνο καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων έως την υποβολή της αίτησης του άρθρου 4, µετά από τυχόν καταβολές, αναγκαστική είσπραξη ή διαγραφή βάσει νόµιµου τίτλου.
β) Ως «διαγραφή» νοείται η διαγραφή βασικής οφειλής, καθώς και η απαλλαγή από τόκους, προσαυξήσεις ή πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής.
γ) Ως «προσαυξήσεις» ή «τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής» νοούνται οι προσαυξήσεις ή τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής κατά τα άρθρα 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και 6 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως τα ποσά αυτά έχουν διαµορφωθεί την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος.
( άρθρο 15, παρ. 12 του Ν. 4469/2017 )

 

Ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων

Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 3 του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).

( άρθρο 2, παρ. 7  του Ν. 4469/2017 )

 

Ειδικές διατάξεις για την συµµετοχή του Δηµοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης  στο µμηχανισμό ρύθμισης

Είναι άκυρος ο όρος σύµβασης αναδιάρθρωσης, που προβλέπει:
α) την αποπληρωµή οφειλών προς το Δηµόσιο σε περισσότερες από 120 δόσεις,
β) την τµηµατική αποπληρωµή οφειλών προς το Δηµόσιο ανά χρονικά διαστήµατα που υπερβαίνουν το µήνα,
γ) την καταβολή µηνιαίας δόσης µικρότερης των πενήντα (50) ευρώ,
δ) την παροχή περιόδου χάριτος για την αποπληρωµή οφειλών προς το Δηµόσιο,
ε) την ικανοποίηση απαιτήσεών του µε άλλα ανταλλάγµατα αντί χρηµατικού ποσού.
Υφιστάµενες ρυθµίσεις οφειλών προς το Δηµόσιο

Υφιστάµενες ρυθµίσεις οφειλών προς το Δηµόσιο σύµφωνα µε τους νόµους 4152/2013 (Α΄ 107), 4174/2013 (Α΄ 170), 4305/2014 (Α΄ 237) και 4321/2015 (Α΄ 32), εντάσσονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών όπως έχουν διαµορφωθεί κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της σύµβασης αναδιάρθρωσης. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η τροποποίηση των ανωτέρω ρυθµίσεων στις περιπτώσεις και στο βαθµό που η εφαρµογή τους καθιστά αδύνατη, βάσει της συνολικής δυνατότητας αποπληρωµής του οφειλέτη, την αναδιάρθρωση των οφειλών προς τους λοιπούς πιστωτές χωρίς αυτοί να περιέρχονται σε χειρότερη οικονοµική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνοφειλετών και των βεβαρηµένων υπέρ αυτών περιουσιακών στοιχείων τρίτων στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Στις περιπτώσεις του προηγούµενου εδαφίου, η τροποποίηση των υφιστάµενων ρυθµίσεων πραγµατοποιείται µε αύξηση του αριθµού των δόσεων κατά το απολύτως αναγκαίο µέτρο και έως το µέγιστο όριο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3.

( άρθρο 15, παρ. 4 του Ν. 4469/2017 )

 

Αριθµός και το ύψος των δόσεων καταβολής

Ο αριθµός και το ύψος των δόσεων καταβολής του ποσού που προσδιορίζεται στη σύµβαση αναδιάρθρωσης για την αποπληρωµή οφειλών προς το Δηµόσιο κατ’ εφαρµογή των υποχρεωτικών κανόνων του άρθρου 9 και µε την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου, καθορίζονται µε κριτήριο: α) τη µηνιαία δυνατότητα αποπληρωµής του οφειλέτη, β) τη µέγιστη διάρκεια της ρύθµισης και γ) τον υπολογισµό της καθαρής παρούσας αξίας, σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9.

( άρθρο 15, παρ. 5 & 6 του Ν. 4469/2017 )

 

Δημόσιο και Οφειλές έως 20.000 ευρώ.

Ειδικώς στις περιπτώσεις οφειλετών µε συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς το Δηµόσιο έως 20.000 ευρώ, στις οποίες δεν προσµετρώνται τυχόν οφειλές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 [Υφιστάµενες ρυθµίσεις οφειλών προς το Δηµόσιο σύµφωνα µε τους νόµους 4152/2013 (Α΄ 107), 4174/2013 (Α΄ 170), 4305/2014 (Α΄ 237) και 4321/2015 (Α΄ 32),  ] , εφαρµόζονται οι εξής κανόνες:
α) για βασικές οφειλές έως 3.000 ευρώ, η αποπληρωµή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσµης καταβολής γίνεται τµηµατικά σε 36 µηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο, µε ελάχιστη µηνιαία δόση πενήντα (50) ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού,
β) για βασικές οφειλές άνω των 3.000 ευρώ, η αποπληρωµή αυτών και των επ’ αυτών προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσµης καταβολής γίνεται τµηµατικά σε 120 µηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο, µε ελάχιστη µηνιαία δόση πενήντα (50) ευρώ, χωρίς δυνατότητα διαγραφής βασικής οφειλής.
Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Δηµόσιο δεν συµµετέχει στις διαπραγµατεύσεις, ούτε υποβάλλει πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών και οι οφειλές προς αυτό προσµετρώνται στις θετικές ψήφους των συµµετεχόντων πιστωτών, εφόσον στο τελικό σχέδιο αναδιάρθρωσης έχουν τηρηθεί οι κανόνες του παρόντος άρθρου και οι λοιποί υποχρεωτικοί κανόνες του άρθρου 9, στο βαθµό που συµβιβάζονται µε τους ανωτέρω κανόνες.

( άρθρο 15, παρ. 5 & 6 του Ν. 4469/2017 )

 

Διαγραφή οφειλών προς το Δηµόσιο
Αν στη σύµβαση αναδιάρθρωσης προβλέπεται διαγραφή οφειλών προς το Δηµόσιο, αυτή γίνεται κατά σειρά παλαιότητας, από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη, µε κριτήριο το χρόνο καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων και όχι το χρόνο λήξης της νόµιµης προθεσµίας καταβολής αυτής, είτε η καταβολή γίνεται εφάπαξ είτε σε δόσεις. Η διαγραφή των οφειλών του προηγούµενου εδαφίου τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ολοσχερούς αποπληρωµής των ρυθµιζόµενων οφειλών προς κάθε πιστωτή και της µη ακύρωσης ή ανατροπής της σύµβασης αναδιάρθρωσης σύµφωνα µε το άρθρο 14.

( άρθρο 15, παρ. 7 του Ν. 4469/2017 )

 

Μη υπολογισμός περαιτέρω τόκων και προσαυξήσεων.
Επί των οφειλών προς το Δηµόσιο που ρυθµίζονται δυνάµει της σύµβασης αναδιάρθρωσης δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι ή προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής. Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης αναδιάρθρωσης και κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, δεν υπολογίζονται τα πρόστιµα του άρθρου 57 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), και του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε..
( άρθρο 15, παρ. 8 του Ν. 4469/2017 )

 

Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Οι παράγραφοι 3 έως 9, του άρθρου 15  εφαρµόζονται αναλόγως και για τις οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

( άρθρο 15, παρ. 15 του Ν. 4469/2017 )
Η διαγραφή βασικής οφειλής παρακρατούµενων εισφορών εργαζοµένων προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης απαγορεύεται.
( άρθρο 15, παρ. 16 του Ν. 4469/2017 )
Η διαγραφή βασικής οφειλής προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης δεν επηρεάζει τα ασφαλιστικά δικαιώµατα τρίτων.
( άρθρο 15, παρ. 17 του Ν. 4469/2017 )

 • ●●

 

 

Χ Χρονοδιάγραμμα και διαδικασία της διαπραγμάτευσης :

 

Γενικά

Η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών του παρόντος νόµου διενεργείται µε ανταλλαγή ηλεκτρονικής ή άλλου τύπου αλληλογραφίας ή τηλεφωνική ή άλλη επικοινωνία µεταξύ του συντονιστή, του οφειλέτη και των πιστωτών, χωρίς να απαιτείται ο ορισµός συνάντησης µε φυσική παρουσία των συµµετεχόντων. Με αίτηµα που υποβάλλεται από συµµετέχοντες πιστωτές που είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των απαιτήσεων που συµµετέχουν στη διαδικασία, µπορεί να ζητηθεί από τον συντονιστή ορισµός συνάντησης σε τόπο και χρόνο που περιλαµβάνεται στο αίτηµα. Αν η διαπραγµάτευση δεν ολοκληρωθεί σε µία συνάντηση, ο συντονιστής µπορεί να ορίσει επαναληπτικές συναντήσεις.
Η εκπροσώπηση του οφειλέτη ή κάθε συµµετέχοντος πιστωτή από δικηγόρο είναι προαιρετική.

Ο οφειλέτης, οι συµµετέχοντες πιστωτές, ο συντονιστής και ο εµπειρογνώµονας φέρουν υποχρέωση εχεµύθειας ως προς την ύπαρξη και το περιεχόµενο των διαπραγµατεύσεων. Ο οφειλέτης και οι συµµετέχοντες πιστωτές φέρουν υποχρέωση ειλικρίνειας και συµµετέχουν στη διαδικασία µε καλή πίστη. Η δηµοσίευση ή κάθε άλλη κοινοποίηση σε τρίτους εµπιστευτικών πληροφοριών ή πληροφοριών σχετικά µε τις διαπραγµατεύσεις χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του συνόλου των συµµετεχόντων στη διαπραγµάτευση απαγορεύεται. Οι προτάσεις και οι αντιπροτάσεις ρύθµισης οφειλών που συντάχθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας του παρόντος νόµου δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ρύθµισης ή διεκδίκησης της οφειλής.

 

Χρονοδιάγραμμα

« Υπάρχουν  σαφή χρονοδιαγράμματα σε στάδια με ρητές προθεσμίες 88 ημερών προκειμένου να επεξεργαστούν οι πιστωτές την πρόταση του οφειλέτη ή ο οφειλέτης αντίστοιχες αντιπροτάσεις των πιστωτών. Μια επιχείρηση θα μπορούσε να έχει εξασφαλίσει λύση ρύθμισης με όλους τους πιστωτές σε 88 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης της. Εφόσον υπάρχει συναίνεση ως το τελικό στάδιο της ροής της διαπραγμάτευσης την 88η ημέρα είναι δυνατόν να συνταχτεί η σύμβαση αναδιαρθρωσης που από την επόμενη μέρα τίθεται σε ισχύ και αποτυπώνει τη συμφωνία πιστωτών και οφειλέτη.

-Τα παραπάνω χρονοδιαγράμματα είναι εφικτό να γίνουν κατορθωτά γιατί η αίτηση, η υποβολή των δικαιολογητικών αλλά και η διαπραγμάτευση με τους Ιδιώτες πιστωτές και το Δημόσιο, θα γίνεται ηλεκτρονικά.» . Η ανωτέρω εκτίμηση ( ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ  ), εκτιμώ ότι είναι αρκετά αισιόδοξη και ο απαιτούμενος χρόνος θα ξεπεράσει τις 150 ημέρες.

 • Έναρξη χρόνου : Η οριστική υποβολή της « αίτησης»
 • Στάδιο 1ο: [ Ορισμός συντονιστή ] :

Εντός δύο (2) εργασίμων ημερών  από την υποβολή της αίτησης ορίζεται ο συντονιστής αυτόματα από το σύστημα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., που πρέπει να βρίσκεται στην περιφερειακή ενότητα της κατοικίας ή έδρας του οφειλέτη.

 • Στάδιο 2ο: [ Προθεσμία άσκησης του δικαιώματος παραίτησης από τον συντονιστή]

Παρέχεται προθεσμία τεσσάρων (4) επίσης εργασίμων ημερών, στο συντονιστή για να αποποιηθεί το διορισμό του. Ο συντονιστής υποχρεούται να αποποιηθεί τον διορισμό του αν συντρέχουν στο πρόσωπό του περιστάσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία του (ιδίως, τυχόν προσωπική ή επαγγελματική σχέση με τον οφειλέτη ή συμμετέχοντα πιστωτή, καθώς και οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, άμεσο ή έμμεσο, από την έκβαση της διαδικασίας). Εάν ο συντονιστής αποποιηθεί, τότε η διαδικασία διορισμού νέου  επαναλαμβάνεται από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

 • Στάδιο 3ο: [ Κοινοποίηση της αίτησης από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. στον συντονιστή] 

Εάν ο συντονιστής δεν αποποιηθεί το διορισμό του εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος θεωρείται ότι τον αποδέχθηκε και η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.  του κοινοποιεί ηλεκτρονικά την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα.

 • Στάδιο 4ο: [ Έλεγχος δικαιολογητικών από τον συντονιστή]

Ο συντονιστής ειδοποιεί την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. για την ανάληψη των καθηκόντων του, ελέγχει την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα και εάν δεν είναι πλήρη ζητά από τον οφειλέτη τη συμπλήρωσή τους, που πρέπει να γίνει μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Εάν δεν συμπληρωθεί ο φάκελος εμπρόθεσμα συντάσσεται από τον συντονιστή πρακτικό αποτυχίας, το οποίο αποστέλλεται στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και στον αιτούντα.  Σε διαφορετική περίπτωση, ο συντονιστής εκδίδει βεβαίωση πληρότητας της αίτησης, που αποστέλλει αυθημερόν στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. Η ανωτέρω βεβαίωση πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και κοινοποιείται αυθημερόν στον οφειλέτη και στον συντονιστή.

 • Στάδιο 5ο: [ Κοινοποίηση αποσπάσματος της αίτησης ]

Μόλις ο συντονιστής διαπιστώσει ότι ο φάκελος είναι πλήρης, κοινοποιεί εντός δύο (2) ημερών απόσπασμα της αίτησης σε όλους τους πιστωτές που αναφέρονται σε αυτή. Η κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά, ή έντυπα στους πιστωτές, επιδίδοντάς τους και γενικά γνωστοποιώντας τους, αντίγραφο της αίτησης, πρόσκληση συμμετοχής και υπόδειγμα δήλωσης εμπιστευτικότητας.

 [ Ενδεχόμενο αλλαγής συντονιστή και «βοηθός » συντονιστή  ] : Αν ο οφειλέτης υπάγεται στην κατηγορία της µεγάλης επιχείρησης, ο συντονιστής που διορίστηκε µε την ανωτέρω διαδικασία µπορεί, µε απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συµµετεχόντων πιστωτών, όπως αυτή διαµορφώνεται µετά τη διαπίστωση απαρτίας σύµφωνα, να αντικατασταθεί από συντονιστή της επιλογής τους. Με την ίδια απόφαση οι πιστωτές µπορούν να ορίζουν και άλλο πρόσωπο, µη εγγεγραµµένο στο Μητρώο Συντονιστών, για να συνεπικουρεί το νέο συντονιστή στα καθήκοντά του.

 • Στάδιο 6ο: [ Μη συναίνεση συνοφειλέτων ]

Αν ένας ή περισσότεροι συνοφειλέτες του αιτούντος δεν συνυποβάλλουν την αίτηση, ο συντονιστής πριν την κοινοποίηση του αποσπάσματος κατά τα ανωτέρω, ειδοποιεί τον πιστωτή ή τους πιστωτές έναντι των οποίων ευθύνονται οι συνοφειλέτες που δεν συνυπέβαλαν την αίτηση και τους καλεί εντός πέντε (5) ημερών να δηλώσουν αν συναινούν στην έναρξη της διαδικασίας με το δεδομένο αυτό.  Εάν ο πιστωτής ή οι πιστωτές έναντι των οποίων υπάρχει συνοφειλέτης (που δεν έχει υποβάλλει αίτηση) συμφωνήσουν να προχωρήσει και χωρίς το συνοφειλέτη η διαδικασία, τότε η διαδικασία συνεχίζεται και με αυτούς. Εάν διαφωνήσουν, τότε ο συντονιστής ενημερώνει σχετικά τον οφειλέτη και τάσσει προθεσμία πέντε (5) ημερών για να τροποποιήσει την υποβληθείσα πρόταση αναδιάρθρωσης των οφειλών του.
Εάν τελικά δεν υποβληθεί αίτηση από συνοφειλέτη και δεν συναινούν να προχωρήσουν χωρίς αυτόν οι δανειστές έναντι των οποίων αυτός ευθύνεται η διαδικασία (απαρτία και διαπραγμάτευση) γίνεται μεταξύ οφειλέτη και λοιπών πιστωτών και οι απαιτήσεις των μη συναινούντων δανειστών δεν ρυθμίζονται.

 • Στάδιο 7ο: [ δήλωσή τους ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία και δήλωση εμπιστευτικότητας ]

Οι πιστωτές σε  δέκα (10) (ημερολογιακές) ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης γνωστοποιούν στο συντονιστή τη δήλωσή τους ότι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία και υποβάλλουν επίσης ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη τη δήλωση εμπιστευτικότητας.

 • Στάδιο 8ο: Έλεγχος ύπαρξης απαρτίας συμμετεχόντων πιστωτών από τον Συντονιστή.

Μετά τη λήξη των δέκα (10) ημερών ο συντονιστής διαπιστώνει εάν υπάρχει απαρτία. Εάν μέσα στην προθεσμία αυτή δεν έχει επιτευχθεί απαρτία η διαδικασία θεωρείται άκαρπη και ο συντονιστής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας. Στην περίπτωση που ο συντονιστής διαπιστώσει ότι το ποσό της απαίτησης που έχει δηλωθεί από τον οφειλέτη είναι διαφορετικό από εκείνο που βεβαιώθηκε από τον πιστωτή, και ότι η συγκεκριμένη διαφορά δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από αντικειμενικούς λόγους, ζητεί από τον οφειλέτη αποδεικτικά έγγραφα για το ύψος της απαίτησης. Τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να προσκομιστούν εντός πέντε (5) ημερών. Αν δεν προσκομισθούν έγγραφα  ή προσκομισθούν μεν, αλλά δεν προκύπτει το ακριβές ύψος της απαίτησης, ο συντονιστής προσμετρά στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας μέχρι το πέρας της διαδικασίας μόνο το μη αμφισβητούμενο μέρος της απαίτησης. Σημειώνεται σχετικά ότι ο συντονιστής δεν καλείται να ερμηνεύσει ή να αξιολογήσει το περιεχόμενο των εγγράφων και θα πρέπει να αρκεστεί στα αναφερόμενα σε αυτά ποσά. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό αποτελεί η περίπτωση που η απαίτηση προσδιοριστεί σε διαφορετικό ποσό από τον εμπειρογνώμονα κατά την επαλήθευση των απαιτήσεων.

 «Απαρτία συµµετεχόντων πιστωτών» υπάρχει όταν συµµετέχουν στη διαδικασία πιστωτές που είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του 50% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. Δεν λαµβάνονται υπόψη για το σχηµατισµό απαρτίας απαιτήσεις προσώπων συνδεδεµένων µε τον οφειλέτη και απαιτήσεις πιστωτών που δεν δεσµεύονται από τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών σύµφωνα µε τις παραγράφους 4 [ Στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης δεν υπάγονται οφειλές του οφειλέτη που έχουν γεννηθεί µετά την 31η Δεκεµβρίου 2016 ] , 6 [ αφορά τους « μικρούς πιστωτές».  Δείτε ανωτέρω στο λήμμα : Πιστωτές – Κατηγορίες – «Μικροί» Πιστωτές  ]  και 7 [απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ] του άρθρου 2 και το έκτο εδάφιο της παραγράφου 3

 • Στάδιο 9ο: [ Αποστολή στους πιστωτές όλων δικαιολογητικών[Διορισμός εμπειρογνώμονας (στην περίπτωση της μικρής επιχείρησης) ]

Εάν υπάρχει απαρτία, τότε αρχίζει η διαδικασία διαπραγμάτευσης από τον συντονιστή, που αποστέλλει στους πιστωτές όλα τα δικαιολογητικά, που έχει υποβάλλει με την αίτησή του ο οφειλέτης.  Ειδικά όταν πρόκειται για  μικρή επιχείρηση τάσσεται και προθεσμία πέντε (5) ημερών για τον διορισμό εμπειρογνώμονα, που είναι προαιρετικός στην περίπτωση αυτή.

 • Στάδιο 10ο: [ Περιθώριο στους Πιστωτές ενός μήνα για αντιπροτάσεις ]

Εάν δεν διοριστεί εμπειρογνώμονας (στην περίπτωση της μικρής επιχείρησης), τάσσεται από το συντονιστή στους δανειστές προθεσμία ενός (1) μήνα για την αποστολή αντιπροτάσεων.

 • Στάδιο 11ο: [αίτημα διορισμού εμπειρογνώμονα ]

Εάν υποβληθεί αίτημα διορισμού εμπειρογνώμονα από συμμετέχοντες πιστωτές που είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του 1/3 των απαιτήσεων (προαιρετικός διορισμός, μικρή επιχείρηση) ή πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση οπότε ο διορισμός του εμπειρογνώμονα είναι υποχρεωτικός, προβλέπεται και πάλι προθεσμία ενός (1) μήνα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής εμπειρογνώμονα.

 • Στάδιο 12ο: [ Έκθεση αξιολόγησης της βιωσιμότητας από τον εμπειρογνώμονα ]

Στην περίπτωση που διοριστεί εμπειρογνώμονας, είτε πρόκειται για μικρή είτε για μεγάλη επιχείρηση, υποβάλλεται από αυτόν εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από τον διορισμό του και κατόπιν της παραλαβής του συνόλου των απαιτούμενων εγγράφων, προς τον συντονιστή η έκθεση αξιολόγησης της βιωσιμότητας του οφειλέτη και το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών, εφόσον του είχε ανατεθεί η εκπόνησή του.

 • Στάδιο 13ο: [ Κοινοποίηση του σχέδιου αναδιάρθρωσης και της έκθεσης βιωσιμότητας ]

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης και η έκθεση βιωσιμότητας κοινοποιούνται από τον συντονιστή προς τον οφειλέτη και τους συμμετέχοντες πιστωτές και, αν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, τίθεται προθεσμία δύο (2) μηνών από το χρονικό σημείο που έλαβε χώρα η τελευταία κοινοποίηση προκειμένου να ληφθεί απόφαση επί του σχεδίου αναδιάρθρωσης οφειλών ή να αποσταλούν αντιπροτάσεις από τους πιστωτές.

 • Στάδιο 14ο: [ Αντιπροτάσεις των πιστωτών ]

Από τον χρόνο που θα συγκεντρωθούν οι αντιπροτάσεις των πιστωτών, συζητούνται από κοινού και με τον οφειλέτη, και  μπορούν να διατυπωθούν παρατηρήσεις από όλους εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

 • Στάδιο 15ο: [Ψηφοφορία ]

Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας ο οφειλέτης δηλώνει ποιά ή ποιες αντιπροτάσεις αποδέχεται και αυτές τίθενται σε ψηφοφορία. Υιοθετείται η αντιπρόταση που συγκεντρώνει το 60% του συνόλου των απαιτήσεων των συμμετεχόντων πιστωτών, στις οποίες πρέπει να περιλαμβάνεται το 40% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων απαιτήσεων. Εάν δεν υπάρχει αντιπρόταση, ή καμία δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία, ή το σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών που εκπονήθηκε από τον εμπειρογνώμονα δεν εγκρίθηκε από τον οφειλέτη, σε ψηφοφορία τίθεται η πρόταση του οφειλέτη που χρειάζεται και αυτή την ως άνω πλειοψηφία.

[ Ενστάσεις και λήψη πρόσθετων στοιχείων ] Οι συµµετέχοντες πιστωτές που καταψήφισαν την πρόταση αναδιάρθρωσης που εγκρίθηκε έχουν δικαίωµα να υποβάλουν εγγράφως στο συντονιστή ενστάσεις κατά της διαδικασίας διαπραγµάτευσης. Ο συντονιστής φυλάσσει τα αντίγραφα των ενστάσεων και χορηγεί αντίγραφα σε οποιονδήποτε θεµελιώνει έννοµο συµφέρον. Επίσης κάθε συµµετέχων πιστωτής έχει δικαίωµα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πρόσθετα έγγραφα και στοιχεία από τον οφειλέτη, εφόσον αυτά σχετίζονται µε τη διαπραγµάτευση της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Όταν το αίτηµα υποβάλλεται από πιστωτή που εκπροσωπεί ποσοστό των συνολικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη µικρότερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), ο οφειλέτης µπορεί να αρνηθεί, εφόσον θεωρεί ότι κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων θα υποστεί ουσιώδη βλάβη, καθ’ ο µέρος από τα στοιχεία αυτά θα αποκαλυφθούν επιχειρηµατικά του απόρρητα. Επί διαφωνίας, αποφασίζουν οι συµµετέχοντες πιστωτές µε πλειοψηφία εξήντα τοις εκατό (60%).

[ Δυνατότητα παράτασης προθεσμιών ] :  Οι προθεσµίες που προβλέπονται ανωτέρω παρατείνονται στις εξής περιπτώσεις:
α) αν υποβάλει σχετικό αίτηµα πιστωτής, ο οποίος ζητεί συµπληρωµατικά έγγραφα σύµφωνα µε την παράγραφο 11 και συναινεί στο αίτηµά του τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των συµµετεχόντων πιστωτών,
β) αν η πλειοψηφία των συµµετεχόντων πιστωτών συναινεί σε σχετικό αίτηµα,
γ) αν υποβάλει σχετικό αίτηµα το Δηµόσιο, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υποβληθεί προτάσεις από πιστωτικά ιδρύµατα ούτε έχει διοριστεί εµπειρογνώµονας .Στις παραπάνω περιπτώσεις αναβάλλεται και η συνάντηση που είχε ήδη οριστεί σύµφωνα µε την παράγραφο 12.
Τα αιτήµατα για την παράταση προθεσµιών υποβάλλονται προς τον συντονιστή και περιλαµβάνουν υποχρεωτικά και το χρόνο της παράτασης, ο οποίος συνολικά δεν µπορεί να υπερβαίνει το χρόνο της αρχικής προθεσµίας, ακόµα και όταν υποβάλλονται περισσότερα, ταυτόχρονα ή διαδοχικά, αιτήµατα για παράταση της ίδιας προθεσµίας. Αν αναβληθεί συνάντηση, ο συντονιστής ορίζει νέα υποχρεωτικά εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών. Ο συντονιστής ενηµερώνει τον οφειλέτη και τους συµµετέχοντες πιστωτές για την παράταση προθεσµίας και την αναβολή συνάντησης µε την αποστολή σχετικής ειδοποίησης.
Στάδιο 16ο: [  Υπογραφή της σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών]

Υπογράφεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία και με ηλεκτρονικά μέσα, διαφορετικά υπογράφεται πρακτικό αποτυχίας. Ο συντονιστής επιμελείται την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης.

Σύνταξη και κοινοποίηση πρακτικού περαίωσης από τον συντονιστή : Μετά το πέρας της διαδικασίας ο συντονιστής καταρτίζει πρακτικό περαίωσής της στο οποίο αναφέρει υποχρεωτικά:
α) την ύπαρξη απαρτίας των συµµετεχόντων πιστωτών,
β) πρόσθετα έγγραφα και στοιχεία που χορηγήθηκαν από τον οφειλέτη στους συµµετέχοντες πιστωτές,
γ) τη σύµφωνη γνώµη του οφειλέτη στα σχέδια σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών που τέθηκαν σε ψηφοφορία,
δ) τα σχέδια σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών που τέθηκαν σε ψηφοφορία,
ε) τα ποσοστά πλειοψηφίας για την λήψη απόφασης από τους συµµετέχοντες πιστωτές σχετικά µε την έγκριση σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών,
στ) διαβεβαίωση του συντονιστή ότι κατά τη διαδικασία διαπραγµάτευσης τηρήθηκαν οι διατάξεις του παρόντος νόµου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων,
ζ) ενστάσεις συµµετεχόντων πιστωτών που καταψήφισαν.
Το πρακτικό υπογράφεται από τον συντονιστή και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον οφειλέτη και τους συµµετέχοντες πιστωτές και φυλάσσεται από τον συντονιστή. Κάθε µέρος που µετείχε στην διαδικασία, καθώς και οποιοσδήποτε µη συµµετέχων πιστωτής ή συνοφειλέτης δικαιούται να λάβει από τον συντονιστή αντίγραφο του πρακτικού περαίωσης της διαπραγµάτευσης.

 • Στάδιο 17ο: [ Επικύρωση (προαιρετική) από το Δικαστήριο της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών ]

Κατά την άποψή μου είναι απαραίτητη  ώστε να δεσμεύει το σύνολο των πιστωτών, ανεξαρτήτως συµµετοχής τους στη διαπραγμάτευση ή τη «σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών».

Μετά την υπογραφή της συμβάσεως αναδιάρθρωσης ο οφειλέτης ή οποιοσδήποτε συμμετέχων πιστωτής μπορεί να ζητήσει  από το Δικαστήριο (Πολυμελές Πρωτοδικείο, διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) την επικύρωση της συμφωνίας. Ο χρόνος επικύρωσης θα πρέπει να μην υπερβεί, σύμφωνα με τον Νόμο, τους πέντε (5) μήνες (προσδιορισμός της συζήτησης της αίτησης εντός 2 μηνών από την κατάθεση και δημοσίευση της απόφασης του Δικαστηρίου εντός 3 μηνών από την ημερομηνία της συζήτησης).

Ειδικότερα

1. Ο οφειλέτης ή ο συµµετέχων πιστωτής µπορεί να υποβάλει στο Πολυµελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει έδρα ο οφειλέτης, αίτηση για την επικύρωση της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Η υπόθεση εκδικάζεται κατά τις διατάξεις της εκούσιας δικαιοδοσίας. Οι παρεµβάσεις, πρόσθετες ή κύριες, ασκούνται αποκλειστικά µε κατάθεση προτάσεων κατά τη συζήτηση της αίτησης στο ακροατήριο χωρίς τήρηση προδικασίας.
2. Με την κατάθεση της αίτησης συνυποβάλλονται στη Γραµµατεία του Δικαστηρίου υποχρεωτικά τα ακόλουθα έγγραφα: α) αντίγραφο της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, β) πρακτικό περαίωσης της διαδικασίας, γ) αποδεικτικά της κλήτευσης των πιστωτών, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 7, δ) αντίγραφο της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών µαζί µε όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 5, καθώς και τυχόν πρόσθετα έγγραφα και στοιχεία που χορηγήθηκαν από τον οφειλέτη στους συµµετέχοντες πιστωτές, ε) η έκθεση αξιολόγησης βιωσιµότητας του οφειλέτη, αν έχει εκπονηθεί, στ) οι ενστάσεις των συµµετεχόντων πιστωτών που έχουν υποβληθεί σύµφωνα µε την παράγραφο 10 του άρθρου 8. Οποιοσδήποτε θεµελιώνει έννοµο συµφέρον µπορεί να λάβει από τη Γραµµατεία του Δικαστηρίου αντίγραφα της αίτησης επικύρωσης και των συνοδευτικών εγγράφων.
3. Από την κατάθεση της αίτησης για την επικύρωση της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και έως την έκδοση απόφασης από το αρµόδιο δικαστήριο για την επικύρωση ή µη της συµφωνίας αναδιάρθρωσης, αναστέλλονται αυτοδικαίως τα µέτρα, εκκρεµή ή µη, ατοµικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεων που ρυθµίζονται από τη σύµβαση. Κατά τη διάρκεια της αναστολής απαγορεύεται η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού µέτρου κατά του οφειλέτη, εκτός αν πρόκειται για εγγραφή προσηµείωσης υποθήκης ή άλλο ασφαλιστικό µέτρο που έχει συµφωνηθεί µε τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών ή για ασφαλιστικό µέτρο µε το οποίο επιδιώκεται η αποτροπή της αποµάκρυνσης ή αφαίρεσης ή µετακίνησης κινητών πραγµάτων της επιχείρησης ή εν γένει εξοπλισµού, η οποία δεν έχει συµφωνηθεί και ενέχει κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του οφειλέτη. Αν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης για την επικύρωση εκκρεµεί εναντίον του οφειλέτη διαδικασία αναγκαστικής ή διοικητικής εκτέλεσης, αυτή αναστέλλεται µε την κοινοποίηση εκ µέρους του οφειλέτη στα όργανα εκτέλεσης της αίτησης για την επικύρωση της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Όταν η διαδικασία επισπεύδεται από τη φορολογική διοίκηση µε βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων, όργανο εκτέλεσης είναι η αρµόδια για την επιδίωξη της είσπραξης υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης.
4. Η συζήτηση της αίτησης προσδιορίζεται εντός δύο (2) µηνών από την κατάθεση. Η απόφαση του δικαστηρίου δηµοσιεύεται εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία της συζήτησης.
5. Αν ο οφειλέτης είναι πρόσωπο εγγεγραµµένο στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο σύµφωνα µε το ν. 3419/2005 (Α΄ 297), η αίτηση για την επικύρωση υποβάλλεται, επί ποινή απαραδέκτου, προς καταχώριση και δηµοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕ.ΜΗ. µε επιµέλεια και δαπάνες του αιτούντος, εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την κατάθεση στο δικαστήριο. Για τους λοιπούς οφειλέτες η ανωτέρω δηµοσίευση γίνεται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.. Ο αιτών ειδοποιεί εντός της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου τους πιστωτές στους οποίους κοινοποιήθηκε το απόσπασµα της αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία και µε έναν από τους τρόπους που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 για την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης και την ηµεροµηνία συζήτησής της. Ο αρµόδιος δικαστής µπορεί κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 748 του Κ.Πολ.Δ. να διατάξει την κλήτευση ενός ή περισσότερων πιστωτών του οφειλέτη, ορίζοντας ταυτόχρονα και την προθεσµία της κλήτευσης. Αν υπάρχουν χρέη του οφειλέτη προς το Δηµόσιο ή προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, διατάσσεται υποχρεωτικά η κλήτευση τούτων.
6. Το δικαστήριο εξετάζει όλες τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν εγγράφως κατά της διαδικασίας διαπραγµάτευσης, καθώς και κάθε άλλη ένσταση που προβάλλεται ενώπιόν του, και κατόπιν εκδίδει την απόφασή του. Απορριπτική απόφαση εκδίδεται µόνο εφόσον συντρέχει µία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) παραβιάστηκαν οι υποχρεωτικοί κανόνες που προβλέπονται στα άρθρα 9 και 15, β) παραβιάστηκαν άλλοι κανόνες της διαδικασίας και η βλάβη που η παράβαση αυτή προκάλεσε σε συµµετέχοντα ή µη πιστωτή δεν µπορεί να αποκατασταθεί διαφορετικά, γ) δεν κλητεύθηκαν στη διαδικασία διαπραγµάτευσης πιστωτές που είναι δικαιούχοι ποσοστού επί του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη ικανού να ανατρέψει τη σύναψη της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών, δ) αποδεικνύεται ότι ο οφειλέτης δεν εκπληρώνει τις χρηµατικές υποχρεώσεις του, σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. ε) μη συμβαλλόμενοι πιστωτές αμφισβητούν το ποσό της απαίτησής τους, όπως αυτό προσδιορίστηκε από τον οφειλέτη, το συντονιστή ή τον εμπειρογνώμονα, προκύπτει ότι το αμφισβητούμενο μέρος της απαίτησης αντιστοιχεί σε ποσοστό επί του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη ικανό να ανατρέψει τη σύναψη της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών και αποδεικνύεται ενώπιον του δικαστηρίου η βασιμότητα της αξίωσης του πιστωτή, κατά το αμφισβητούμενο μέρος. Αν η αίτηση επικύρωσης απορριφθεί τελεσίδικα, η σύµβαση αναδιάρθρωσης παύει να ισχύει έναντι όλων και εφαρµόζεται αναλόγως η παράγραφος 2 του άρθρου 14.

7. Κατά της απόφασης του δικαστηρίου που επικυρώνει τη σύµβαση δεν επιτρέπεται άσκηση οποιουδήποτε ένδικου µέσου ή τριτανακοπής. Κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση για την επικύρωση επιτρέπεται η άσκηση έφεσης.
8. Η απόφαση για την επικύρωση καταλαµβάνει το σύνολο των απαιτήσεων του οφειλέτη που ρυθµίζονται στη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών και δεσµεύει τον οφειλέτη και το σύνολο των πιστωτών, ανεξαρτήτως συµµετοχής τους στη διαπραγµάτευση ή τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Η απόφαση για την επικύρωση αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Αν ο οφειλέτης είναι πρόσωπο εγγεγραµµένο στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο σύµφωνα µε το ν. 3419/2005 (Α΄ 297), η απόφαση για την επικύρωση καταχωρίζεται και δηµοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. µε επιµέλεια και δαπάνες του αιτούντος. Για τους λοιπούς οφειλέτες η ανωτέρω δηµοσίευση γίνεται στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ..
9. Από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 4 και έως την ολοσχερή εξόφληση των οφειλών που ρυθµίζονται από τη σύµβαση αναδιάρθρωσης ή την ακύρωσή της κατά το άρθρο 14, αναστέλλεται η παραγραφή των ρυθµιζόµενων οφειλών.

( άρθρο 12  του Ν. 4469/2017 )

[ Πηγή : Για την σύνταξη της ανωτέρω ενότητας σημαντικά στοιχεία λήφθηκαν από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, η οποία έχει συντάξει  ερωτηματολόγιο / πλοηγό του νόμου, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://www.hba.gr/info/OutOfCourtWorkout ]

 

 • ●●

 

 

Ψ Ψήφοι που απαιτούνται – «Απαρτία» και «πλειοψηφία» – Πως ψηφίζει το Δημόσιο :

 

«Απαρτία»

«Απαρτία συµµετεχόντων πιστωτών» υπάρχει όταν συµµετέχουν στη διαδικασία πιστωτές που είναι δικαιούχοι τουλάχιστον του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. Δεν λαµβάνονται υπόψη για το σχηµατισµό απαρτίας απαιτήσεις προσώπων συνδεδεµένων µε τον οφειλέτη και απαιτήσεις πιστωτών που δεν δεσµεύονται από τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών .

 

 «Πλειοψηφία»

Ως «πλειοψηφία συµµετεχόντων πιστωτών» νοείται η πλειοψηφία των συµµετεχόντων πιστωτών που σχηµατίζεται µε βάση ποσοστό επί του συνόλου των απαιτήσεων των συµµετεχόντων πιστωτών. Δεν λαµβάνονται υπόψη για το σχηµατισµό της πλειοψηφίας συµµετεχόντων πιστωτών απαιτήσεις προσώπων συνδεδεµένων µε τον οφειλέτη.
Ως «ποσοστό συµµετεχόντων πιστωτών µε ειδικό προνόµιο» νοείται το ποσοστό των συµµετεχόντων πιστωτών που σχηµατίζεται επί του συνόλου των απαιτήσεων των συµµετεχόντων πιστωτών που εξασφαλίζονται µε υποθήκη, προσηµείωση υποθήκης, ενέχυρο ή άλλο ειδικό προνόµιο του άρθρου 976 του Κ.Πολ.Δ.. Δεν λαµβάνονται υπόψη για το σχηµατισµό του ποσοστού συµµετεχόντων πιστωτών µε ειδικό προνόµιο απαιτήσεις προσώπων συνδεδεµένων µε τον οφειλέτη.

Στην έννοια των «οφειλών» συµπεριλαµβάνονται και οι οφειλές νοµικών ή φυσικών προσώπων που προήλθαν από διαδοχή επιχειρήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα. Στην περίπτωση αυτή η µεταβιβάζουσα επιχείρηση δεν συµπεριλαµβάνεται στην έννοια του συνοφειλέτη της περίπτωσης γ΄.

( άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 4469/2017 )

Για την έγκριση πρότασης αναδιάρθρωσης οφειλών απαιτείται συµφωνία του οφειλέτη και πλειοψηφία τριών πέµπτων (3/5) [ 60% ] των συµµετεχόντων πιστωτών, στους οποίους συµπεριλαµβάνεται ποσοστό δύο πέµπτων (2/5) [ 40% ] των συµµετεχόντων πιστωτών µε ειδικό προνόµιο.

( άρθρο 8, παρ. 8 του Ν. 4469/2017 )

 

Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου

Στις περιπτώσεις συμμετοχής του Δημοσίου, ως πιστωτή, στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, ο εκπρόσωπος του Δημοσίου υπερψηφίζει ορισμένη πρόταση οφειλέτη ή αντιπρόταση πιστωτή για αναδιάρθρωση οφειλών που τίθεται σε ψηφοφορία κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4469/2017, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1105/2017. Στις προϋποθέσεις αυτές εμπίπτει η εφαρμογή των υποχρεωτικών κανόνων του άρθρου 9 του νόμου.

ΠΟΛ.1105/2017 – Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017

 

Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου των Ασφαλιστικών Φορέων

Αριθμ. πρωτ.: 32320/1841/2017 – Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017

 

 • ●●

 

 

 Ω Ώρα για αποφάσεις :

 

Πριν υποβάλουμε λοιπόν  την «αίτηση»,  πρέπει να σκεφτούμε τα εξής ( «καλά» και «κακά» ) :

 • Ποιες θα είναι οι προσδοκώμενες «Ελεύθερες Ταμειακές Ροές» της επιχείρησης ( δηλ. η ρευστότητα μας ) ; Γιατί η επίτευξη μιας « καλής »  ρύθμισης και η μελλοντική αδυναμία να την εξυπηρετήσουμε θα κάνει τα πράγματα ίδια και χειρότερα, με αυτά προ της « ρύθμισης». Θυμίζω ότι σε κάθε «σχέδιο» πρόβλεψης/προσδοκίας συνηθίζεται να υπάρχουν τρία σενάρια ( το αισιόδοξο, το  μεσαίο και το απαισιόδοξο )
 • Σε ποιους (Δημόσιο & Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Τράπεζες ή Προμηθευτές ) χρωστάμε τα πιο πολλά ; Γιατί αυτό αφενός θα επηρεάσει την μετέπειτα λειτουργία μας και αφετέρου το είδος του «Πιστωτή» αυτού, θα είναι αυτό που θα έχει τον πρώτο λόγο στις διαπραγματεύσεις. ( Για το θέμα αυτό δείτε παρακάτω την «τυπολογία » των επιχειρήσεων  )

[ «Τυπολογία » των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για την ένταξή τους στον «Εξωδικαστικό μηχανισμό » :

Επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Δημόσιο & Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Τράπεζες και Προμηθευτές.

Στην ουσία οι περισσότερες από αυτές είναι «κατεστραμμένες» και όποιες από αυτές έχουν την δυνατότητα για αύξηση του τζίρου τους, χρειάζονται και επιπρόσθετη τραπεζική χρηματοδότηση, αφού συνήθως οι Προμηθευτές τους περιορίζουν σημαντικά την παρεχόμενη πίστωση. Επειδή όμως «ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται » και «η ελπίδα πεθαίνει τελευταία», οι πιο πολλές από αυτές θα προχωρήσουν στην υποβολή της «αίτησης»

Επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές κυρίως στο Δημόσιο & Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

Οι περισσότερες από τις εταιρείες αυτές θα αναγκαστούν να ομολογήσουν (και επισήμως) στους Προμηθευτές τους την « οικονομική τους αδυναμία» με κίνδυνο τον σημαντικό περιορισμό  της παρεχόμενης από αυτούς πίστωσης.

Επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές κυρίως στις Τράπεζες.

Οι περισσότερες από τις εταιρείες αυτές θα αναγκαστούν να ομολογήσουν (και επισήμως) στους Προμηθευτές τους την « οικονομική τους αδυναμία» με κίνδυνο τον σημαντικό περιορισμό  της παρεχόμενης από αυτούς πίστωσης. Εναλλακτικά στις περιπτώσεις αυτές θα έπρεπε να διερευνηθεί η απευθείας επαφή με τις Τράπεζες, για ρύθμιση βάσει  του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών. Σημειώνουμε ότι : «Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το 60% των δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις εντάσσεται στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Από αυτά, το 48% έχει καταγγελθεί από τις τράπεζες, το 26% είναι σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και το υπόλοιπο 26% είναι αβέβαιης είσπραξης ή σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών» ( Πηγή : www.protothema.gr  ( άρθρο των Αλέξανδρος Κασιμάτης και  Γιώργος Χ. Παπαγεωργίου της 03/07/2017  ).

Επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές κυρίως στους Προμηθευτές.

Σημαντικά μικρότερη η κατηγορία των επιχειρήσεων αυτών. Αλλά και σε αυτή ελλοχεύει ο κίνδυνος να μάθουν την   « οικονομική τους αδυναμία» της επιχείρησης και οι άλλοι προμηθευτές ] .

Η ανωτέρω κατάταξη σηματοδοτεί και το είδος του «Πιστωτή», που θα έχει το «πάνω χέρι» κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

 • Είστε σίγουροι ότι έχετε αποφασίσει την παροχή όλων των ζητούμενων στοιχείων ( π.χ δήλωση για κάθε µεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από την υποβολή της αίτησης και για κάθε καταβολή µερίσµατος από τον οφειλέτη προς τους µετόχους ή εταίρους ή π.χ  κατάλογος των προσώπων που αµείβονται από τον οφειλέτη και τα οποία αποτελούν συνδεδεµένα πρόσωπα µε αυτόν, καθώς και ανάλυση των αµοιβών αυτών κατά τους τελευταίους 24 µήνες πριν από την υποβολή της αίτησης ή π.χ  ισοζύγιο τελευταίου µηνός τεταρτοβάθµιων λογαριασμών και στους προμηθευτές ( στο οποίο ίσως θα πρέπει να δικαιολογηθεί το υψηλό υπόλοιπο ταμείου ή το υψηλό υπόλοιπο των δοσοληπτικών λογαριασμών . )
 • Να θυμόμαστε ότι με αίτησή τους Τράπεζες και Δημόσιο, μπορούν να σας ζητήσουν, να υποβάλλεται αίτηση ένταξης στον « εξωδικαστικό μηχανισμό »
 • Να θυμόμαστε ότι θα ζητηθούν αρκετά στοιχεία από τους «συνοφειλέτες» σας.
 • Να θυμόμαστε ότι η διαδικασία δεν έχει μόνο το στάδιο της « αίτησης», αλλά και το στάδιο των «διαπραγματεύσεων».
 • Να θυμόμαστε ότι με την διαδικασία  των «διαπραγματεύσεων», μπορείται να πετύχετε όχι μόνο ρύθμιση των οφειλών αλλά και απομείωση ( «κούρεμα» ) αυτών, ίσως και σημαντικό.
 • Με τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών µπορεί να ρυθµίζεται το δικαίωµα πιστωτή να εγγράψει υποθήκη, προσηµείωση υποθήκης ή ειδικό προνόµιο στα περιουσιακά σας στοιχεία για εξασφάλιση των ρυθµιζόµενων µε τη σύµβαση απαιτήσεων.
 • Κάθε τέτοια διαδικασία πρέπει να την δούμε ίσως και σας ευκαιρία για να «ρυθμίσουμε» καλύτερα και  την λειτουργία και την απόδοση της επιχείρησής μας.
 • «Ενθυμούμαστε όλοι, τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του άρθρου 99 της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης των επιχειρήσεων. Ο ενθουσιασμός και οι πρώτες αντιδράσεις τόσο του τύπου όσο και του επιχειρηματικού κόσμου έδιναν την εντύπωση ότι όλοι όσοι μπορεί να ενέπιπταν στις διατάξεις αυτές, ήθελαν να ενταχθούν χωρίς καν να γνωρίζουν τα πιθανά οφέλη και τις απορρέουσες υποχρεώσεις από την πιθανή ένταξη τους. Έτσι και σήμερα βλέπουμε την ιστορία να επαναλαμβάνεται. ……. Τονίζουμε το σημείο αυτό γιατί δεν έχει γίνει κατανοητό από τη πλειονότητα των επιχειρήσεων, ότι θα πρέπει να γίνει ενημέρωση όλων των πιστωτών και όχι επιλεκτική ενημέρωση εκείνων οι οποίοι ξέρουμε πως δεν θα αντιδράσουν αρνητικά στην είδηση της συμμετοχής του οφειλέτη στη διαδικασία αυτή. …… Η εικόνα μιας επιχείρησης που εντάσσεται στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών είναι πολύ πιθανόν να θεωρηθεί από κάποιους ως δείγμα αδυναμίας υγιούς λειτουργίας και ενδεχόμενης στάσης πληρωμών……..Πρέπει να γίνει απόλυτα αντιληπτό ότι ο νόμος αυτός αφορά επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας που βρίσκονται ορισμένες φορές ένα βήμα πριν την δικαστική διάσωσή τους ή χρεοκοπία τους. Η ένταξη τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να δώσει λύσεις και να εξυγιάνει προβληματικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προοπτικές ανάκαμψης. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως νόμος ρύθμισης οφειλών στο Δημόσιο και Ασφαλιστικούς φορείς (όπως παλιότερα οι 100 δόσεις)…..» ( από το άρθρο του Γιώργου Δαλιάνη Εξωδικαστικός συμβιβασμός για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές )
 • Χρειάζεται λοιπόν πριν προχωρήσουμε στην υποβολή της « αίτησης », μια « προκαταρτική μελέτη » των δεδομένων, των προοπτικών και των στόχων της επιχείρησης και του επιχειρηματία, από την οποία θα προκύψει και η πρότασή του για τον τρόπο ρύθµισης των οφειλών σας. Εκτός και αν θέλετε να κάνετε μια «πρόταση», έτσι για να «φύγει » η αίτηση, να πάρετε μια « προσωρινή αναστολή» και βλέπετε μετά τι θα γίνει….
 • Σε κάθε περίπτωση πάντως οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, οφείλουν να δουν το « εξωδικαστικό μηχανισμό»  με σοβαρότητα, αφού η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ  ( Υπεύθυνος Κρατικός φορέας ), δείχνει διατεθειμένη με έργα, να βοηθήσει την «διαπραγμάτευση » και να βελτιώσει, τυχόν ατέλειες του Νόμου.

 

……………………………………..

 

Τέλος η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι τελικά στον « εξωδικαστικό συμβιβασμό » θα ενταχθούν πολύ λιγότερες επιχειρήσεις σε σχέση με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν και φυσικά πολύ λιγότερες θα αντέξουν την εξυπηρέτηση της « ρύθμισης ». Εκτός και αν οι Τράπεζες επιδείξουν ευελιξία, αναλύοντας και κατανοώντας την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά και επιπλέον εφόσον δέχονται την « βιωσιμότητα» του υποβαλλόμενου σχεδίου, θα πρέπει κατά περίπτωση να προβούν σε νέες χρηματοδοτήσεις. Επίσης η απαιτούμενη και αναγκαία «διαφάνεια», που πρέπει να δείξει ο Οφειλέτης και οι συνοφειλέτες προς όλους τους Πιστωτές, είναι κάτι που μάλλον δεν υπάρχει ακόμα στην «Ελληνική επιχειρηματική κουλτούρα » και αυτό θα «φοβίσει» αρκετούς επιχειρηματίες ….

Η δυνατότητα επιλεκτικής ρύθμισης των οφειλών, ίσως είναι μια λύση….

 

 

Πηγές :

1)      Σεμινάρια GRANT VALUE Α.Ε – Εισηγητές : Ασημάκης Γιώργος, Δαλιάνης Γιώργος, Ζήρας Φίλιππος και Νιφορόπουλος Κώστας.

2)    Taxheaven :    Πλήρης οδηγός και υλικό για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και την υποβολή της αίτησης και αναλυτικά δείτε στο λήμμα : Νομοθεσία και πηγές πληροφόρησης.

3)      Ιστοσελίδα  της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: www.keyd.gov.gr

4)       «Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις από την Ε.Ε.Τ. για τον εξωδικαστικό μηχανισμό» : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, www.hba.gr

 

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewer. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση