Τι αλλάζει στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις για τις επιχειρήσεις Τι αλλάζει στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις για τις επιχειρήσεις

/
Ημερομηνία09 Ιαν 2014
/

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4225/2013 του υπουργείου Εργασίας και τίθενται σε ισχύ μια σειρά από αλλαγές για τον τρόπο δήλωσης των εργαζομένων και των εισφορών τους, από τους επιχειρηματίες στο ΙΚΑ.

Οι αλλαγές αφορούν στον τρόπο που θα δηλώνονται πλέον στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) οι εργαζόμενοι, τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται εάν μετά από έλεγχο διαπιστωθούν παρατυπίες – παρανομίες, αλλά και η καταγραφή και των εισφορών για επικουρική ασφάλιση στις ΑΠΔ.

Σε ισχύ από τις 7 Ιανουαρίου, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στο ΦΕΚ τίθεται και το νέο, υψηλό πρόστιμο για την μη καταγραφή στην ΑΠΔ εργαζομένων που έχουν δηλωθεί στην «ΕΡΓΑΝΗ».

Συγκεκριμένα, το σχετικό άρθρο προβλέπει ότι στην περίπτωση που στην ΑΠΔ δεν περιληφθεί εργαζόμενος ή εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν στην επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται η Δήλωση, οι οποίοι έχουν δηλωθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» επιβάλλεται στον εργοδότη από την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης του ΙΚΑ (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) και κάθε άλλο αρμόδιο ελεγκτικό όργανο  πρόστιμο 10.500 ευρώ, ανά εργαζόμενο.

Αλλαγές επέρχονται και για τη δήλωση του ωραρίου εργασίας των απασχολούμενων σε μια επιχείρηση, σε ειδικό βιβλίο.

Αναλυτικά, προβλέπεται ότι από τις 7 Ιανουαρίου 2014 κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας εργαζομένων, καθώς και η νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της, στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη, χωρίς να απαιτείται θεώρησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.

Το Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει και μπορεί να τηρείται με τη μορφή ημερολογίου ή μηχανογραφημένων σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του εν γένει εργοδότη και την ένδειξη «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών».

Το Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών πρέπει να τηρείται στο χώρο εργασίας, να διατηρείται από τον εργοδότη επί μια πενταετία από τη συμπλήρωσή του και να τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται.

Στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες:

α) το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του μισθωτού,
β) η ώρα έναρξης και λήξης του ωραρίου εργασίας,
γ) η τροποποίηση που επέρχεται στο ωράριο εργασίας,
δ) η ημερομηνία πραγματοποίησης της τροποποίησης ή της υπέρβασης του νομίμου ωραρίου,
ε) η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης του νομίμου ωραρίου,
στ) η αιτία για την οποία πραγματοποιείται η υπερωριακή απασχόληση,
ζ) η ημερομηνία χορήγησης αναπληρωματικής ανάπαυσης (ΡΕΠΟ), όπου απαιτείται,
η) η υπογραφή του εργαζομένου.

Αν διαπιστωθεί, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ότι έχει επέλθει τροποποίηση ωραρίου εργασίας εργαζομένου ή ότι εργαζόμενος απασχολείται υπερωριακώς χωρίς η τροποποίηση αυτή ή η υπερωριακή απασχόληση να έχουν καταχωρηθεί κατά τα ανωτέρω στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών επιβάλλονται με πράξη του αρμόδιου οργάνου, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν.

Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς και η υπερωριακή απασχόληση εργαζομένου είναι νόμιμες μόνον εφόσον καταγραφούν στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών.

Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στο ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά, στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων, σύμφωνα με τα παραπάνω, υπερωριών, που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη υψηλά πρόστιμα, έως και 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στις ΑΠΔ και οι εισφορές των επικουρικών

Με εγκύκλιό του το υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι με την ΑΠΔ Δεκεμβρίου για μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, θα δηλώνονται και οι εισφορές για την επικουρική ασφάλιση.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές από 1-12-2013 υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), των 12 τομέων του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) και των τομέων και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), δηλώνονται από τον εργοδότη υποχρεωτικά στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Ιδρύματος.

Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι αυτοαπασχολούμενοι ήδη ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑ, το ΤΑΠΙΤ και το ΤΑΥΤΕΚΩ.

Πηγή: capital

Αφήστε μια απάντηση