Τι ακριβώς προβλέπουν οι διατάξεις για το Φ.Π.Α. στην εκπαίδευση με την ψήφιση του χθεσινού νομοσχεδίου στη Βουλή

/
Ημερομηνία09 Νοέ 2015
/

Η διάταξη σχετικά με την παράταση ορισμένων προθεσμιών που αφορούν στο Φ.Π.Α. στην εκπαίδευση, όπως ψηφίστηκε εχθές στη Βουλή, και ισχύει -σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις- από 30.8.2015, έχει ως εξής:
Άρθρο 63
Ρύθμιση θεμάτων ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

1. Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ.2 της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 αντικαθίστανται ως εξής:
«Η δήλωση μεταβολών για τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υποβάλλεται έως και τις 16.11.2015.
Στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία χωρίς ΦΠΑ, για πράξεις που πραγματοποιούνται από 20.7.2015 μέχρι και 16.11.2015, παρέχεται η δυνατότητα στους υποκείμενους στο φάρο να εκδίδουν μέχρι και 23.11.2015 συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία για την επιβολή ΦΠΑ στις πράξεις αυτές.

Τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία καταχωρούνται είτε στη δήλωση Φ.Π.Α. που αφορά τη φορολογική περίοδο εντός της οποίας νόμιμα οφείλεται ο φόρος αυτός και εκδόθηκε το αρχικό φορολογικό στοιχείο, είτε στη δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου κατά την οποία εκδόθηκε το συμπληρωματικό στοιχείο. Οι ανωτέρω εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ, αρχικές ή τροποποιητικές, υποβάλλονται χωρίς κυρώσεις έως και τις 30.11.2015. Έως την προθεσμία αυτή καταβάλλεται και ο οφειλόμενος φόρος, χωρίς κυρώσεις.

Έως και τις 30.11.2015 υποβάλλονται, επίσης, χωρίς κυρώσεις, σε έντυπη μορφή στις Δ.Ο.Υ., οι δηλώσεις Φ.Π.Α. με μηδενικό ή πιστωτικό αποτέλεσμα, από υποκείμενους που υπάγονται στις διατάξεις της περίπτωσης ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ από 20.7.2015, των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει έως την ημερομηνία αυτή.
Οι υποκείμενοι που από 20.7.2015 εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχουν, συντάσσουν απογραφή των επενδυτικών αγαθών (παγίων) που κατείχαν στις 19.7.2015, εφόσον αποκτήθηκαν με επιβάρυνση ΦΠΑ και χρησιμοποιήθηκαν εντός της τελευταίας πενταετίας, και υποβάλλουν δήλωση αποθεμάτων μετάταξης έως και τις 22.12.2015, για την άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ, που αντιστοιχεί στα εναπομείναντα έτη της πενταετίας,
Οι ανωτέρω προθεσμίες δύναται να παρατείνονται με απόφαση Γενικού Γραμματέα δημοσίων Εσόδων.»

2. Οι πράξεις επιβολής προστίμων που εκδόθηκαν έως και την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων μεταβολών και αποθεμάτων μετάταξης, σε υποκείμενους στο ΦΠΑ που εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από 20.7.2015 για παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, καταργούνται. Τα ποσά που ενδεχομένως έχουν καταβληθεί επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από τους υποκείμενους, με απόφαση των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ.

3. Η ισχύς των ανωτέρω παραγράφων Ι και 2 αρχίζει από την 31.08.2015.».
Σταχυολογώντας τις παραπάνω διατάξεις, έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

1) Η δήλωση μεταβολών για τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. των επιχειρήσεων που παρέχουν ιδιωτική εκπαίδευση υποβάλλεται έως και τις 16.11.2015.

2) Η έκδοση των συμπληρωματικών στοιχείων για την επιβολή του φόρου πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 23.11.2015. Αφορά τα στοιχεία που έχουν εκδοθεί χωρίς ΦΠΑ από 20.7.2015 έως 16.11.2015.

3) Τα ανωτέρω στοιχεία μπορούν να καταχωρηθούν (διάταξη που δεν υπήρχε σε παλιότερη ρύθμιση), είτε στη φορολογική περίοδο που αφορούν (π.χ. περιοδική δήλωση 7-9/2015 ή 9/2015, κ.λπ.) ή στην περιοδική δήλωση του μήνα που αυτά θα εκδοθούν (π.χ. περιοδική δήλωση Νοεμβρίου 2015 για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία ή περιοδική δήλωση δ’ τρίμηνου 2015 για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία).

4) Οι ανωτέρω περιοδικές δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν και να καταβληθεί αντίστοιχα ο οφειλόμενος Φ.Π.Α. έως 30.11.2015, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις.

5) Οι τυχόν πιστωτικές ή μηδενικές δηλώσεις Φ.Π.Α. για όσες από τις εν λόγω επιχειρήσεις έχουν ήδη ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς, υποβάλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. έως 30.11.2015, χωρίς πρόστιμα.

6) Η δήλωση αποθεμάτων μετάταξης των εν λόγω επιχειρήσεων που θα ενταχθούν ή έχουν ήδη ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς, μπορεί να υποβληθεί έως και τις 22.12.2015.

7) Όλα τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για τυχόν εκπρόθεσμη μεταβολή στο μητρώο ή για εκπρόθεσμη μεταβολή αποθεμάτων μετάταξης στις επιχειρήσεις ιδιωτικής εκπαίδευσης που εμπίπτουν στις νέες διατάξεις, ακυρώνονται.

 

Σημείωση: Όλα τα παραπάνω βέβαια τελούν υπό την αίρεση των εξελίξεων αναφορικά με την κατάργηση του φ.π.α. στην εκπαίδευση που θα ανακοινωθεί σύντομα σύμφωνα με το δελτίο τύπου του υπ. Οικ. Συνεπώς, αναμένουμε και τις σχετικές εξελίξεις για το μείζον αυτό θέμα.

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση