Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών 2013 – 2014

/
Ημερομηνία29 Ιούλ 2013
/

Οι Τελευταίες Διευκρινίσεις με την ΠΟΛ.1179/18.7.2013

Με την ΠΟΛ.1179/18.7.2013 καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες αναφορικά με την υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών και την κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Πιο αναλυτικά, η εγκύκλιος αναφέρει αρχικά τις εταιρείες που οφείλουν να καταρτίσουν φάκελο τεκμηρίωσης και κατ’ επέκταση να υποβάλουν στη ΓΓΠΣ το συνοπτικό πίνακα πληροφοριών, αναπαράγοντας ουσιαστικά τα προβλεπόμενα του άρθρου 39 του ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 11 του Ν.4110/2013. Υπενθυμίζουμε ότι απαλλάσσονται της υποχρέωσης συνδεδεμένες εταιρίες με ύψος ενδοομιλικών συναλλαγών έως 100.000€ σε ακαθάριστα έσοδα έως € 5 εκ. ή 200.000€ σε υψηλότερα έσοδα.

Γίνεται αναφορά των στοιχείων που πρέπει να περιέχονται στο λεγόμενο «βασικό φάκελο τεκμηρίωσης», ο οποίος είναι κοινός για όλες τις εταιρίες του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα, στο «βασικό φάκελο»  πραγματοποιείται μία γενική  περιγραφή της μητρικής επιχείρησης και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών, των προς τεκμηρίωση συναλλαγών, των επιτελούμενων λειτουργιών και κινδύνων. Το περιεχόμενο αυτής της ενότητας δε διαφέρει ιδιαίτερα από τα προβλεπόμενα της ΥΑ Α2- 8092/31.12.2008 (ΦΕΚ 2709/Β/31-12-2008), η οποία είχε εκδοθεί για την ερμηνεία του άρθρου 26 του Ν.3728/2008.

Ο «ελληνικός φάκελος τεκμηρίωσης» από την άλλη, επικεντρώνεται στη λειτουργική ανάλυση της υπό εξέταση επιχείρησης, σχετικά με τις δραστηριότητες και λειτουργίες που επιτελεί, τα πάγια που χρησιμοποιεί και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει σε επίπεδο κλάδου αλλά και ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος. Επίσης, σε αυτό το κομμάτι απαιτείται να διενεργηθεί λεπτομερής περιγραφή της υπό εξέταση επιχείρησης και των προς τεκμηρίωση συναλλαγών της (φύση και ύψος συναλλαγών, ροή τιμολογίων κ.ά.).

Στα πλαίσια της τεκμηρίωσης, πρέπει να αναφερθεί ο λόγος που οδήγησε στην επιλογή της μεθόδου προσδιορισμού της τιμής που συνάδει με την «Αρχή των Ίσων Αποστάσεων» και να λάβει χώρα συγκριτική ανάλυση βάσει εσωτερικών ή εξωτερικών συγκριτικών στοιχείων. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι διαθέσιμες μέθοδοι προσδιορισμού των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών αναφέρονται στη συγκεκριμένη ΠΟΛ, αλλά γίνεται εκτενής αναφορά τους με επεξηγηματικά παραδείγματα στην τελευταία επικαιροποιημένη έκδοση (2010) των Κατευθυντήριων Γραμμών του ΟΟΣΑ σε σχέση με τις ενδοομιλικές τιμολογήσεις.

Αναφορικά με τη γλώσσα, ο «βασικός φάκελος τεκμηρίωσης» μπορεί να τηρείται σε ξένη γλώσσα όταν πρόκειται για αλλοδαπό όμιλο, αλλά πρέπει να μεταφραστεί στα ελληνικά εντός 30 ημερών, εφόσον ζητηθεί για έλεγχο από την αρμόδια φορολογική αρχή. Σε άλλες περιπτώσεις, η γλώσσα τόσο του ελληνικού όσο και του βασικού φακέλου είναι η ελληνική, ενώ ο ίδιος τηρείται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Τρόπος Υποβολής των Καταστάσεων σε αρχείο XML

Ο συνοπτικός πίνακας υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα από το Taxis σε μορφή XML. Ο τρόπος και το περιεχόμενο του αρχείου έχει οριστεί με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων στις αρχές Ιουλίου. Στην ανακοίνωση αναφέρονται οι τεχνικές προδιαγραφές του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Τεκμηρίωσης (αρχείο XSD), ενώ δόθηκε στη δημοσιότητα ένα demo file.

Ο πίνακας από μόνος του δεν εκλαμβάνεται ως πλήρης και εκτενής τεκμηρίωση των ενδοομιλικών συναλλαγών, ώστε να ελεγχθεί η συμβατότητα με την «Αρχή των Ίσων Αποστάσεων».

Προθεσμία Υποβολής

Η προθεσμία υποβολής του αρχείου ορίζεται με Διατάξεις Νόμου και όχι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 163/12-07-2013) η προθεσμία υποβολής του Πίνακα Πληροφοριών ορίζεται στις 16 Αυγούστου 2013. Παράλληλα όμως η κατάρτιση του φακέλου αποτελεί προϋπόθεση για τη έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού από τους ορκωτούς ελεγκτές.

Αντιμετώπιση του Φακέλου από τις Επιχειρήσεις

Τα οικονομικά επιτελεία των επιχειρήσεων οφείλουν να επισπεύσουν τις διαδικασίες κατάρτισης του φακέλου τεκμηρίωσης και υποβολής του συνοπτικού πίνακα. Η σωστή και πλήρης σύνταξη του φακέλου για το 2012 θεωρείται μείζονος σημασίας, καθώς τα επόμενα έτη θα απαιτείται μία σχετικά απλή επικαιροποίησή του, εκτός και αν επέλθουν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Πολλές επιχειρήσεις αποφασίζουν να μην καταρτίσουν φάκελο τεκμηρίωσης δεδομένου ότι υπάρχει προθεσμία 30 ημερών για την επίδειξη του στη φορολογική διοίκηση σε περίπτωση ελέγχου (50 από 1/1/2014 σύμφωνα με τον ΚΦΔ). Η πρακτική αυτή θεωρούμε ότι είναι λανθασμένη αφενός γιατί αν ο φάκελος τεκμηρίωσης είναι εύκολος στη σύνταξή του μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή χωρίς κόστος, αφετέρου γιατί αν η κατάρτιση είναι σύνθετη αυτό σίγουρα δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί στα στενά χρονικά περιθώρια των 30 ημερών.

Οι αλλαγές με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ν.4174/2013) και το Νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013)

Η υποχρέωση υποβολής Συνοπτικού Πίνακα και η κατάρτιση του φακέλου τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών Συναλλαγών πηγάζει από τα άρθρα 21 και 22 του νέου Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

Συνοπτικά ο Κώδικας προβλέπει:
– Τα ίδια όρια υπαγωγής ήτοι 100.000 ευρώ μέχρι 5 εκατ. τζίρο και 200.000 ευρώ για πάνω από 5 εκατ.
– Υποβολή εντός 50 ημερών από τη λήξη του φορολογικού έτους.
– 30 ημέρες προθεσμία για την επίδειξη στο φορολογική διοίκηση σε περίπτωση ελέγχου.
– Εξακολουθεί να είναι προαιρετική η προέγκριση της μεθόδου από το Υπουργείο Οικονομικών.
– Επιβάλλεται πρόστιμο από 1.000 έως 10.000 ευρώ για εκπρόθεσμη υποβολή και από 10.000 έως 100.000 ευρώ για μη υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα.
– Τα πρόστιμα πολλαπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής.

Οι κανόνες σύνταξης του φακέλου δεν διευκρινίζονται μέσα από τις διατάξεις του νόμου, αλλά σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 50 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εφαρμόζονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για το Transfer Pricing.

Συμπεράσματα

Η Ελληνική πολιτεία ακολουθώντας την πολιτική που χαράζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, διατηρεί στο ακέραιο τις διατάξεις για τον έλεγχο των συναλλαγών μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Ο στόχος είναι διπλός, αφού η ευαισθητοποίηση αυτή αφενός θα οδηγήσει στον περιορισμό της μεταφοράς κερδών εκτός Ελλάδας, αφετέρου μπορεί να έχει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα στον έλεγχο των τιμών των καταναλωτικών προϊόντων και των πρώτων υλών.

Στα πλαίσια αυτά, κρίνεται αναγκαία η λήψη οδηγιών και συμβουλών από έμπειρους επαγγελματίες του ευρύτερου χρηματοοικονομικού και φορολογικού χώρου, αναφορικά με τις βέλτιστες πρακτικές κατάρτισης του φακέλου τεκμηρίωσης.

Πηγή : Taxheaven

Αφήστε μια απάντηση