Τα εισοδήματα από τόκους στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή

/
Ημερομηνία05 Απρ 2016
/
ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ  ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

 
Εισοδήματα από τόκους αποτελούν  : 

 

 
Tόκοι καταθέσεων σε τράπεζα , σε ταμιευτήριο, σε Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,τόκοι δανεισμού, τόκοι που επιδικάστηκαν

 

 
Τόκοι από Ομολογιακά δάνεια επιχειρήσεων, εφόσον έχουν τύχει των απαλλαγών του ν.δ. 3746/1957

 

 
Tόκοι καταθέσεων θεωρούνται και τα εισοδήματα που προκύπτουν από ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ  πράξεις πώλησης εντόκων γραμματίων ή ομολόγων του Ε.Δ.  εφ όσον ο αγοραστής ή ο  πωλητής  ή και οι δύο είναι Τράπεζες

 

 
 
ΤΟΚΟΙ  ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ  ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ: Η φορολογία των τόκων  εφαρμόζεται και στους τόκους από καταθέσεις στην αλλοδαπή ή  από ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται την αλλοδαπή, καθώς και στα εισοδήματα από κάθε μορφής τίτλους που εκδίδονται από θυγατρικές εταιρίες ημεδαπών τραπεζικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό και δύνανται να συμπεριληφθούν στην κατηγορία των εποπτικών κεφαλαίων για την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας, σύμφωνα με τις εκάστοτε πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, όταν όλα τα πιο πάνω εισοδήματα αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατοίκους Ελλάδος.  
 
 
 
 
Δηλώνεται το ποσό πρό φόρου  στο πίνακα 4Δ1,  ΚΩΔ: 667-668 προκειμένου για τόκους ημεδαπής προέλευσης και  ΚΩΔ: 669-670 προκειμένου για τόκους αλλοδαπής προέλευσης.

 

 
 
ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ πρέπει να καταχωρηθούν στους κωδικούς 675-676 όταν παρακρατήθηκαν για τόκους ημεδαπής προελεύσεως, και στους κωδικούς 667-578 όταν παρακρατήθηκαν για τόκους αλλοδαπής προελεύσεως

 

 
 
ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΗΣ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ : Τα εισοδήματα από τόκους φορολογούνται με φόρο 15% και με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

 

 
 
ΟΙ ΤΟΚΟΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ: Η  ΓΓΔΕ ορίζει ότι στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις. Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ έχει, σε κάθε περίπτωση, τη διακριτική ευχέρεια να κρίνει διαφορετικά.

 

 
 
 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ  ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ :  Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι ομολογιακών δανείων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα.
Επίσης απαλλάσσονται οι τόκοι που προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) κατ’ εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους.

 

Πηγή: www.forologikanea.gr

Αφήστε μια απάντηση