Τα βασικά σημεία του νέου αναπτυξιακού νόμου

/
Ημερομηνία03 Ιούν 2016
/

Κατατέθηκε το σχέδιο νόμου από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις», σχετικά με τον νέο αναπτυξιακό νόμο. Το σχέδιο νόμου ρυθμίζει σχετικά θέματα και συγκεκριμένα:

 • Ορίζονται οι δικαιούχοι των ενισχύσεων για υπαγωγή σε επενδυτικά σχέδια του υπό ψήφιση νόμου, καθώς και οι εξαιρούμενοι τομείς
 • Αναφέρονται τα είδη των ενισχύσεων που παρέχονται, τα ανώτατα ύψη των επενδύσεων και οι κατηγορίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά επιχειρήσεων στις οποίες παρέχονται ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων
 • Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ακολουθούμενη διαδικασία όσον αφορά τα επενδυτικά σχέδια
 • Καθορίζονται οι υποχρεώσεις των φορέων υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων κατά τη φάση υλοποίησης
 • Προσδιορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων των φορέων υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων
 • Θεσμοθετούνται τα όργανα και συστήματα αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων
 • Προσδιορίζονται οι δικαιούχοι, τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια, οι επιλέξιμες δαπάνες, το είδος και το ύψος ενίσχυσης, καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των καθεστώτων ενισχύσεων
 • Προβλέπονται τα είδη ενισχύσεων (φορολογική απαλλαγή, επιχορήγηση, επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης) και το ύψος αυτών
 • Περιγράφεται το καθεστώς ενισχύσεων των ΜΜΕ καινοτομικού χαρακτήρα
 • Ορίζεται ότι, επιχειρηματικές συστάδες (clusters) θεωρούνται δίκτυα επιχειρήσεων, στα οποία μπορούν να συμμετέχουν ερευνητικά/εκπαιδευτικά ιδρύματα (πανεπιστήμια, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί έρευνας και ανάπτυξης, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.), που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό ή διαπεριφερειακό επίπεδο και έχουν θεματική εστίαση
 • Τίθενται διατάξεις για τα ολοκληρωμένα χωρικά και κλαδικά σχέδια
 • Θεσπίζεται παράβολο που καταβάλλεται για την υποβολή αιτήματος ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων, για την πιστοποίηση του 50% του κόστους της επένδυσης και για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσής της. Το ύψος του παράβολου υπολογίζεται ως ποσοστό επί του ύψους των επενδυτικών σχεδίων και κυμαίνεται ανάλογα με το ύψος αυτών, χωρίς να μπορεί να είναι κατώτερο των πεντακοσίων (500) ευρώ
 • Ρυθμίζονται θέματα επενδυτικής δραστηριότητας πολιτών τρίτων χωρών
 • Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται συνολική δαπάνη για τα έτη 2016-2022 ύψους 480 εκατ. ευρώ περίπου, από τη χορήγηση των παρεχόμενων ενισχύσεων (επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χρηματοδοτικές μισθώσεις κ.λπ.)

 

 

Πηγή: www.e-forologia.gr

Αφήστε μια απάντηση