Τέλη χαρτοσήμου σε προκαταβολές μισθών που συμψηφίζονται πέραν του μηνός

/
Ημερομηνία05 Σεπ 2017
/

Με σχετικό έγγραφό της η Α.Α.Δ.Ε. —μετά από ερωτήματα που είχαν γίνει στην υπηρεσία—, έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με την επιβολή τελών χαρτοσήμου στην περίπτωση προκαταβολής μισθών προς τους εργαζομένους.

Συγκεκριμένα:

Στην περίπτωση προκαταβολών μισθών που συμψηφίζονται εφάπαξ και μέσα στον ίδιο μήνα με τον μισθό των υπαλλήλων, δεν θεωρείται ότι υφίσταται δανειακή σχέση μεταξύ του εργοδότη και των υπαλλήλων.

Στην περίπτωση προκαταβολών μισθών, που εξοφλούνται δια μηνιαίων κρατήσεων από τις αποδοχές των υπαλλήλων, υφίσταται δανειακή σχέση κατά την έννοια του άρθρου 806 του Αστικού Κώδικα και υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου 3% ή 2% (πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επ’ αυτού), κατά τις διακρίσεις των άρθρων 13§1.α και 15§1.α. του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.

Οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 3 ν. 4172/2013 θέτουν τις προϋποθέσεις για τον υπολογισμό παροχής σε είδος σε περίπτωση χορήγησης δανείων από τον εργοδότη στον εργαζόμενο. Από τη διατύπωση της διάταξης αυτής προκύπτει ότι σε κάθε περίπτωση προκαταβολής μισθού αυτή λογίζεται ως δάνειο και εξ αντιδιαστολής μόνο προκύπτει ότι προκαταβολές μισθών έως τρεις μήνες δεν θεωρούνται δάνεια. Αυτό έχει την περαιτέρω συνέπεια ότι για τις προκαταβολές αυτές δεν υπολογίζεται πρόσθετη παροχή σε είδος για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος. Ωστόσο η φύση της συναλλαγής ως δανείου δεν μεταβάλλεται, αφού το άρθρο 13 παρ. 3 ν. 4172/2013 θεσπίζει τεκμήριο για τον υπολογισμό της παροχής σε είδος χωρίς να επιδρά το τεκμήριο αυτό στη φορολογία χαρτοσήμου.

Σε κάθε περίπτωση, η εξέταση των πραγματικών περιστατικών, καθώς και της συνδρομής των προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν για την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας, εναπόκειται, ως ζήτημα πραγματικό, στην κρίση των ελεγκτικών υπηρεσιών.

 

Σημείωση: Τα ανωτέρω αναφορικά με την επιβολή χαρτοσήμου είχαν γίνει δεκτά και με παλαιότερες αποφάσεις του υπ. Οικονομικών (βλ. Υπ.Οικ. Σ. 6082/198/1979,  Χ.1309/263/1981) σύμφωνα με τις οποίες οι προκαταβολές μισθού εφόσον συμψηφίζονται εφάπαξ, κατά την εξόφληση των αποδοχών εντός του μήνα δεν συνιστούν δάνειο και δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου. Εάν όμως εξοφλούνται σταδιακά με μηνιαία παρακράτηση από τις αποδοχές θεωρούνται ως δάνειο κατά την έννοια του άρθρου 806 του Α.Κ. και υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 3% ή 2%. (βλ. επίσης Φορολογία Χαρτοσήμου Π.Ρέππα, 2010, σελ. 853).

 

Πηγή: www.taxheaven.gr

Αφήστε μια απάντηση