ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

/
Ημερομηνία12 Οκτ 2011
/

Άρθρα
Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το πρόγραμμα «ΝΕΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών σχεδίων για το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» έχει οριστεί η Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 

1. Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος «Για προτάσεις που υποβάλλονται εντός του 2011, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν καταστατική έδρα και να δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο. Επίσης θα πρέπει οι επιλέξιμοι εταίροι να είναι φυσικά πρόσωπα με κατ’ ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 51% στο μετοχικό κεφάλαιο και με την ευθύνη της αποκλειστικής διαχείρισης, τα οποία είναι άνεργα ή μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από την 01-01-2010 μέχρι και την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος». Κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2010 σε επιλέξιμο ΚΑΔ και πριν την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος και οι οποες δεν έχουν συμπληρώσει μία πλήρη δωδεκάμηνη χρήση, αποκλείονται από το πρόγραμμα;

Απάντηση: Σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος επιχείρηση που έχει συσταθεί από 1/1/2010 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος, χωρίς να έχει κλείσει διαχειριστική χρήση, από φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στο πλαίσιο αποκλειστικά της επιχείρησης αυτής και μόνο (της ενδιαφερόμενης να συμμετέχει στο πρόγραμμα επιχείρησης), θεωρείται ως νεοσύστατη και τα φυσικά πρόσωπα επιλέξιμα αποκλειστικά για τη νεοσύστατη αυτή επιχείρηση και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι : α) η ίδια η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση (πρόταση) συμμετοχής στο πρόγραμμα β) η επιχείρηση ικανοποιεί τις υπόλοιπες τυπικές προϋποθέσεις που ορίζονται στον Οδηγό του Προγράμματος για την κατηγορία των νεοσύστατων επιχειρήσεων. γ) Οι μέτοχοι – εταίροι – διαχειριστές έχουν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα μόνο στα πλαίσια της εταιρίας αυτής.
 

2. Μία επιχείρηση Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε μετά τη προκήρυξη του προγράμματος, με εταιρική σύνθεση μη επιλέξιμη στο πρόγραμμα. Η επιχείρηση προχώρησε σε τροποποίηση της μετοχικής της σύνθεσης πριν την υποβολή της πρότασης με την είσοδο επιλέξιμων φυσικών προσώπων, ικανοποιώντας έτσι τα κριτήρια επιλεξιμότητας της νεοσύστατης Πολύ Μικρής και Μικρής Επιχείρησης στο πρόγραμμα. Η επιχείρηση είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος;
 

Απάντηση : Η επιχείρηση είναι εν δυνάμει επιλέξιμη για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος. καθώς η τήρηση των προϋποθέσεων συμμετοχής της επιχείρησης στο πρόγραμμα, όσο και των φυσικών προσώπων που είναι μέτοχοι στην επιχείρηση, εξετάζεται κατά κύριο λόγο τη χρονική στιγμή της υποβολής της πρότασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος. Όμως, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να καταθέσει στο φάκελο υποβολής πέραν των άλλων και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τη σχετική τροποποίηση και το ιστορικό της όπως ρητά αναφέρεται και στον Οδηγό του προγράμματος (σελ. 18 και 19).
 

3. Σε μία επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε το 2011 οι μέτοχοί της κατείχαν και κατέχουν μέχρι και σήμερα μικρό ποσοστό μετοχών σε μία άλλη επιχείρηση χωρίς όμως : α) να κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών (ποσοστό άνω του 50%), β) να συμμετάσχουν στο διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης και γ) να έχουν την οικονομική διαχείριση της επιχείρησης. Είναι επιλέξιμοι οι παραπάνω μέτοχοι ως φυσικά πρόσωπα; Είναι επιλέξιμη η επιχείρηση στην κατηγορία των νεοσύστατων επιχειρήσεων;
 

Απάντηση : Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος είναι επιλέξιμη «η
συμμετοχή φυσικών προσώπων και μέχρι ποσοστού 25% του μετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου για κάθε διακριτή συμμετοχή έκαστου φυσικού προσώπου, τα οποία ασκούσαν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα (συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος) και μετά την 01-01-2010 και μέχρι την υποβολή της πρότασης. Αυτά τα φυσικά πρόσωπα δεν επιτρέπεται να μετέχουν στη διοίκηση της υπό σύσταση εταιρίας». Συνεπώς δεν υπάρχει θέμα εάν θα έχουν ποσοστό μέχρι και 25% στην υπό ίδρυση εταιρία. Αν θα έχουν μεγαλύτερο ποσοστό ή θα είναι βασικοί εταίροι στην υπό ίδρυση επιχείρηση τότε θα εξεταστεί εάν κατέχουν διοικητική η/και οικονομική θέση ή/και την πλειοψηφία των μετοχών άλλης επιχείρησης. Η κατοχή ενός μικρού ποσοστού μετοχών σε άλλες επιχειρήσεις χωρίς να ισχύουν τα προηγούμενα κριτήρια δεν είναι απαγορευτική για να θεωρηθούν οι εν λόγω μέτοχοι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα για τη συγκεκριμένη επιχείρηση που θα υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα». Ως προς την επιλεξιμότητα της επιχείρησης στην κατηγορία των νεοσύστατων επιχειρήσεων αυτή κρίνεται με βάση την τήρηση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος για την εν λόγω κατηγορία επιχειρήσεων. Εφόσον συντρέχουν θετικά όλες οι προϋποθέσεις συμμετοχής τότε η επιχείρηση σύμφωνα και με τα παραπάνω αναφερόμενα ανήκει στην κατηγορία των νεοσύστατων επιχειρήσεων.
 

4. Σε μία ανώνυμη εταιρία υπάρχουν δύο μέτοχοι άνω των 18 ετών οι οποίοι θέλουν να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση με τη μορφή της ΟΕ. Τι ποσοστό συμμετοχής πρέπει να έχει ο καθένας εξ’ αυτών αλλά και οι δύο μαζί προκειμένου ως φυσικά πρόσωπα αλλά και συνολικά η επιχείρηση να είναι επιλέξιμοι στο πρόγραμμα;
 

Απάντηση : Σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος και εφόσον τα πρόσωπα τηρούν τις προϋποθέσεις του Οδηγού ως προς τη μη άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας τότε θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον το 51% της Ο.Ε.. Σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, εφόσον οι συγκεκριμένοι μέτοχοι κατείχαν είτε μεμονωμένα, είτε αθροιστικά διοικητική θέση ή κατείχαν την πλειοψηφία των μετοχών της Α.Ε. ή είχαν την οικονομική διαχείριση της Α.Ε. τότε δεν είναι επιλέξιμοι ως φυσικά πρόσωπα για το πρόγραμμα και στην υπό σύσταση Ο.Ε. ως βασικοί μέτοχοι και ιδιοκτήτες της. Μπορούν όμως να κατέχουν μέχρι και το 25% του εταιρικού της κεφαλαίου της υπό ίδρυση Ο.Ε. σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος.
 

5. Δύο φυσικά πρόσωπα μέτοχοι εξ ημισείας μίας επιχείρησης με τη νομική μορφή της ΟΕ η οποία ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2010 είναι ταυτόχρονα και ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνοντας τα εισοδήματά τους στο έντυπο Ε3 στην κατηγορία των ελευθέρων επαγγελμάτων. Η επιχείρηση θεωρείται συνδεδεμένη; Είναι επιλέξιμα τα φυσικά πρόσωπα στην κατηγορία των νεοσύστατων επιχειρήσεων;

Απάντηση : Κατ ‘αρχήν, σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος, εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα δεν αντιστοιχεί σε άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας εκτός και εάν υπάρχει και ατομική επιχείρηση. Σύμφωνα με την απάντηση της ερώτησης (1) ανωτέρω, τα φυσικά πρόσωπα είναι επιλέξιμα για την περίπτωση που υποβάλει πρόταση η συγκεκριμένη Ο.Ε. και μόνο (αλλιώς ήδη ασκούν και επιχειρηματική δραστηριότητα). Ανάλογα με το εάν η Ο.Ε. έχει κλείσει ή δεν έχει κλείσει διαχειριστικές χρήσεις θα καθοριστεί σε ποια κατηγορία ανήκει.
Σημειώνεται επίσης ότι η επιχείρηση θεωρείται συνδεδεμένη ως προς το φυσικό πρόσωπο και υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις των δύο μετόχων με την Ο.Ε. ανήκουν στην όμορη αγορά με βάση τον Καν. 800/2008/Παράρτημα Ι .
 

6. Μία ατομική επιχείρηση ιδρύθηκε το μήνα Σεπτέμβριο του 2010. Για προσωπικούς λόγους η επιχείρηση έκλεισε τον Ιούνιο του 2011. Ο επιχειρηματίας θέλει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα της Νέας Καινοτομικής επιχειρηματικότητας με σκοπό την ίδρυση μίας υπό σύσταση επιχείρησης. Θεωρείται ότι είναι επιλέξιμος ως φυσικό πρόσωπο;
 

Απάντηση : Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος «Για προτάσεις που υποβάλλονται εντός του 2011, οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στον Ελληνικό χώρο και να ιδρύονται με κατ’ ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 51% και αποκλειστικής διαχείρισης, από φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα ή μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από την 01-01-2010 μέχρι και την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος. Επίσης τα άτομα αυτά δεν πρέπει να έχουν τη γεωργική ιδιότητα, να μην αποτελούν μέλος αγροτικής οικογένειας και να μην είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ»
Με βάση τα ανωτέρω το εν λόγω φυσικό πρόσωπο δεν είναι επιλέξιμο για την υποβολή πρότασης για την ίδρυση μίας υπό σύσταση επιχείρησης. Μπορεί όμως να συμμετάσχει με 25% στην ίδρυση μία Ο.Ε./ΕΠΕ/ΑΕ στην οποία οι μέτοχοι θα είναι επιλέξιμα πρόσωπα με τουλάχιστον 51% του κεφαλαίου της ΟΕ/ΕΠΕ/ΑΕ και με αποκλειστική διοικητική και οικονομική διαχείρισης της ΟΕ/ΕΠΕ/ΑΕ.
 

7. Στον οδηγό (σελ. 15) του Προγράμματος αναφέρεται «…Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) μόνο πρόταση στο παρόν πρόγραμμα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες από μία προτάσεις στο Πρόγραμμα, οι προτάσεις στις οποίες η επιχείρηση συμμετέχει, θα απορρίπτονται όλες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής άλλων προσώπων ή εταιριών. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα νέας υποβολής σε επόμενους κύκλους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης και λήψης ενίσχυσης δεν επιτρέπεται η υποβολή νέων προτάσεων (άπαξ ενίσχυση)». Με βάση τα παραπάνω μπορεί ένα φυσικό πρόσωπο να υποβάλει πρόταση στο Πρόγραμμα ως υπό σύσταση επιχείρηση και ταυτόχρονα να υποβάλει πρόταση με διαφορετική υφιστάμενη επιχείρηση στην οποία είναι μέτοχος;
 

Απάντηση : ΟΧΙ!! Η μοναδική περίπτωση που μπορεί να εξεταστεί θετικά είναι να υποβάλλει αίτηση η υπάρχουσα επιχείρηση στην οποία ο ενδιαφερόμενος συμμετέχει χωρίς να έχει διοικητική / οικονομική διαχείριση ή πλειοψηφικό «πακέτο» μετοχών.
 

8. Ένας μισθωτός που εργάζεται σε μία επιχείρηση πληροφορικής η οποία εδρεύει στο εξωτερικό σκοπεύει ταυτόχρονα (το επιτρέπει η επιχείρηση στην οποία εργάζεται) να συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ιδρύοντας μία νέα δική του υπό σύσταση ατομική επιχείρηση στον τομέα των εφαρμογών πληροφορικής μέσω Web. Είναι επιλέξιμος ως φυσικό πρόσωπο στην κατηγορία των υπό σύσταση επιχειρήσεων;
 

Απάντηση: Εφόσον είναι πράγματι μισθωτός και ο μισθωτός δηλώνει τα εισοδήματά του στην ορθή κατηγορία στα φορολογικά έντυπα και δεν υπάρχουν άλλα νομικά ζητήματα και απαγορεύσεις της νομοθεσίας για την παράλληλη απασχόλησή του, τότε δύναται να ιδρύσει μία υπό σύσταση/υπό ίδρυση επιχείρηση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρει ο Οδηγός του Προγράμματος.
 

9. Για τη συμμετοχή μίας νέας επιχείρησης (έχει κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση) στο πρόγραμμα που έχει κύκλο εργασιών από εμπορική και μεταποιητική δραστηριότητα παίζει ρόλο από ποια δραστηριότητα προέρχονται τα μεγαλύτερα έσοδα, ή ποια δραστηριότητα αφορά η επένδυση;
 

Απάντηση: Όχι. Αυτό που θα καθορίσει τη δυνατότητα συμμετοχής της επιχείρησης σε σχέση με τον τομέα της δραστηριότητάς της είναι η δραστηριότητα που πρόκειται να ενισχυθεί σύμφωνα με το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο (η φύση και το είδος του επενδυτικού σχεδίου). Σε κάθε περίπτωση το αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να αφορά σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που αναλύονται στον Οδηγό του Προγράμματος. Επισημαίνεται ότι μεταξύ των άλλων προϋποθέσεων συμμετοχής της επιχείρησης στο πρόγραμμα θα ελέγχεται εάν το επενδυτικό σχέδιο (και η σχετική χρηματοδότηση) αντιστοιχεί και εξυπηρετεί την ανάπτυξη της επιλέξιμης δραστηριότητας.
 

10. Μία επιχείρηση που έχει αρνητικά κέρδη (ζημίες) είναι επιλέξιμη για το πρόγραμμα ή θεωρείται προβληματική;
 

Απάντηση: Μία από τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην είναι προβληματική. Ο ορισμός της προβληματικής επιχείρησης παρατίθεται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΙ του Οδηγού Προγράμματος. Εφόσον η επιχείρηση δεν είναι προβληματική τότε δύναται να είναι επιλέξιμη για να ενταχθεί στο πρόγραμμα εφόσον ικανοποιεί όλα τα κριτήρια συμμετοχής που περιγράφονται στον Οδηγό του Προγράμματος.
 

11. Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν Μ.Ο. κύκλου εργασιών θετικό την τελευταία τριετία ή διετία;
 

Απάντηση : Δεν απαιτείται τέτοια προϋπόθεση από τον οδηγό του προγράμματος για τη συμμετοχή των νέων επιχειρήσεων. Θετικός όμως μέσος όρος επιβραβεύεται στην αξιολόγηση.
 

12. Η έννοια της πλήρους διαχειριστικής χρήσης που αναφέρει ο Οδηγός του Προγράμματος σημαίνει ότι η επιχείρηση πρέπει να συμπληρώσει δώδεκα μήνες λειτουργίας για να θεωρηθεί ότι κλείνει μία χρήση ή η κατάθεση της φορολογικής δήλωσης ισοδυναμεί με το κλείσιμο μίας χρήσης ανεξαρτήτου του χρονικού διαστήματος λειτουργίας; Με λίγα λόγια η έννοια της πλήρους διαχειριστικής χρήσης ταυτίζεται με τη λογιστική ή την ημερολογιακή έννοια;

Απάντηση : Η έννοια της πλήρους διαχειριστικής χρήσης ταυτίζεται με το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα φορολογικά έντυπα τα οποία κατατίθενται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Π.χ. για μία επιχείρηση η οποία κατέθεσε έντυπα Ε3,Ε5 για το διάστημα 1/10/2010-31/12/2010 θεωρείται ότι έχει κλείσει μία χρήση. Αντίστοιχα για υπερ-δωδεκάμηνη χρήση, πάλι λογίζεται σαν μία χρήση.
 

13. Δύο φυσικά πρόσωπα είναι μέτοχοι μίας επιχείρησης με τη νομική μορφή της ΟΕ η οποία ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2010. Η επιχείρηση κατέθεσε Ε3 χρήσης του 2010. Θεωρείται ότι η επιχείρηση αυτή έχει κλείσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση;
 

Απάντηση : Σύμφωνα με την απάντηση στην ερώτηση 12 για το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» η έννοια της πλήρους διαχειριστικής χρήσης ταυτίζεται με το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα φορολογικά έντυπα τα οποία κατατίθενται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. Αφού η επιχείρηση κατέθεσε Ε3 για τη χρήση του 2010 έστω και για τρείς μήνες θεωρείται για το πρόγραμμα ότι έχει συμπληρώσει διαχειριστική χρήση. Κατά συνέπεια η επιχείρηση στο συγκεκριμένο ερώτημα θεωρείται ότι έχει κλείσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση.
 

14. Μία επιχείρηση με την νομική μορφή της Α.Ε. που έχει ιδρυθεί στις 30/6/2005 και έχει υπεδωδεκάμηνη την πρώτη χρήση η οποία λήγει στις 31/12/2006 θεωρείται ότι έχει κλείσει μία διαχειριστική χρήση στις 31/12/2006 και άρα θεωρείται ως νέα που δεν υπερβαίνει τις πέντε διαχειριστικές χρήσεις έως τις 30/9/2011 που θα υποβάλλει την πρότασή της;
 

Απάντηση : ΝΑΙ. Σύμφωνα με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις 12 &13 η επιχείρηση με τη νομική μορφή της Α.Ε. θεωρείται ότι πράγματι με βάση τον Οδηγό του Προγράμματος έχει κλείσει μία διαχειριστική χρήση στις 31/12/2006 και άρα λαμβάνεται ως νέα επιχείρηση που δεν υπερβαίνει τις πέντε διαχειριστικές χρήσεις έως τις 30/9/2011 που θα υποβάλλει την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής της για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα.
 

15. Μια μικρή επιχείρηση ΟΕ που έχει συσταθεί εντός του 2010 και δεν έχει κλείσει ακόμη πλήρη δωδεκάμηνη χρήση(υπερδωδεκάμηνη) έως τις 30/9/2011 με ποια προϋπόθεση μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ως νεοσύστατη επιχείρηση;
 

Απάντηση : Θα πρέπει να τηρεί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Οδηγό του Προγράμματος (παρ. 6.1 /Α2), σελ. 16-17 &19-20 Οδηγού) λαμβάνοντας υπόψη την απάντηση στην ερώτηση 1.
 

16. Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός που έχει κάνει έναρξη εργασιών για το επάγγελμα του εδώ και δυο χρόνια , επιθυμεί να ιδρύσει εταιρεία με ποσοστό του ιδίου 70% και 30% ποσοστό συμμετοχής θα κατέχει εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Δύναται να επιδοτηθεί για το σκοπό αυτό;
 

Απάντηση : Σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος α) ο εν λόγω Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα ως επιλέξιμο πρόσωπο θα πρέπει να έχει δηλώσει τα έσοδα του στο φορολογικό έντυπο Ε3 στην κατηγορία των εσόδων από ελεύθερο επαγγέλματα. β) Επιλέξιμα εταιρικά σχήματα στην κατηγορία των υπό σύσταση επιχειρήσεων είναι εκείνα στα οποία συμμετέχουν : α) τα επιλέξιμα φυσικά πρόσωπα όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό του προγράμματος σε ποσοστό τουλάχιστον 51% τα οποία υποχρεωτικά θα ασκούν τη διαχείριση και τη διοίκηση της εταιρείας β) εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου (Venture Capital) σε ποσοστό μέχρι 25% του εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης γ) μη επιλέξιμα φυσικά πρόσωπα σε ποσοστό μέχρι και 25% εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης τα οποία δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στην διοίκηση και στην οικονομική διαχείριση της εταιρείας. Κατά συνέπεια η συγκεκριμένη προτεινόμενη μετοχική σύνθεση και κατ’ επέκταση η υπό σύσταση επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα».
 

17. Μπορεί να είναι επιλέξιμη μία υπό σύσταση επιχείρηση ενώ είναι θυγατρική μίας πολυεθνικής;
 

Απάντηση : ΟΧΙ. Ως υπό σύσταση εταιρία για να είναι επιλέξιμη δεν μπορεί να είναι θυγατρική πολυεθνικής. Ως νέα επιχείρηση όμως και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις και περιορισμούς που θέτει ο Οδηγός του προγράμματος μπορεί εν δυνάμει να είναι αρκεί να δραστηριοποιείται και να έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή η υπό σύσταση επιχείρηση θα είναι συνδεδεμένη και για το μέγεθός της θα ληφθούν υπόψη το ποσοστό συμμετοχής και τα μεγέθη της πολυεθνικής.
 

18. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται (νέες/νεοσύστατες επιχειρήσεις) στην Ελλάδα ως υποκαταστήματα πολυεθνικών, εφόσον βέβαια πληρούνται οι προϋποθέσεις του προγράμματος;
 

Απάντηση: Υπό τις προϋποθέσεις ότι κάθε εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα τηρεί τους Ελληνικούς Νόμους και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του προγράμματος δεν θα πρέπει να υπάρχει επί της αρχής αποκλεισμός των επιχειρήσεων αυτών. Όμως θα πρέπει να συνεκτιμάται (και να τεκμηριώνεται σχετικά από την υποβολή του φακέλου και τα παραστατικά / δικαιολογητικά που αυτός περιέχει) το είδος της νομικής προσωπικότητας των επιχειρήσεων αυτών και το πού αυτές εντάσσονται. Επίσης θα εξετασθούν ζητήματα κύριας και καταστατικής έδρας, όπως στην περίπτωση των off shore εταιρειών το οποίο δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του προγράμματος αλλά και τους όρους συμβατότητας του προγράμματος με τους σκοπούς του ΕΤΠΑ.
 

19. Επιχείρηση Α.Ε. που έχει κλείσει τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις (από το 2007) και δραστηριοποιείται σε μη επιλέξιμο κλάδο μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα αποκτώντας πριν την υποβολή της πρότασης επιλέξιμο ΚΑΔ;
 

Απάντηση : Ο Οδηγός του προγράμματος αναφέρει «Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται ήδη σε επιλέξιμη οικονομική δραστηριότητα (είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα) θα πρέπει να κάνει έναρξη νέας δραστηριότητας στη ΔΟΥ, με αντίστοιχη τροποποίηση καταστατικού όπου απαιτείται, που θα αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, πριν την υποβολή της πρότασης ή, το αργότερο, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. Οι ατομικές επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής θα πρέπει να κάνουν έναρξη νέας δραστηριότητας στη ΔΟΥ που θα αντιστοιχεί σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ πριν την υποβολή της πρότασης». Συνεπώς η επιχείρηση μπορεί να είναι εν δυνάμει επιλέξιμη στο πρόγραμμα.
 

20. Ατομική επιχείρηση που έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία φωτοβολταϊκών η οποία δεν έχει κλείσει μία διαχειριστική χρήση (ίδρυση 7/2011), α) Μπορεί να μετατραπεί σε ΟΕ και να αποκτήσει επιπλέον κωδικό δραστηριότητας, ο οποίος είναι επιλέξιμος σε αυτό το πρόγραμμα (ΚΑΔ 37);
β)Πότε πρέπει να γίνει η μετατροπή της επιχείρησης σε Ο.Ε., πριν ή μετά την κατάθεση του φακέλου;
γ) Ο εταίρος/ οι που θα διαλέξει ο υφιστάμενος επιχειρηματίας πρέπει να είναι άνεργος/οι ή μισθωτός/οι και να έχει/ουν το 51% των εταιρικών μεριδίων και την εκπροσώπηση της εταιρείας ή στην περίπτωση υφιστάμενης εταιρείας δεν παίζει ρόλο αν οι εταίροι είναι επιτηδευματίες – ελεύθεροι επαγγελματίες;

 

Απάντηση : α) Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος η επιχείρηση ανήκει στην κατηγορία των νεοσύστατων επιχειρήσεων. Η επιχείρηση μπορεί να μετατραπεί σε Ο.Ε. Επισημαίνεται ότι υποχρεωτικά θα πρέπει να προσκομιστούν τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που αφορούν στην εν λόγω μετατροπή και αποδεικνύουν τη συνέχιση του φορέα της επένδυσης (επιχείρηση) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.’ 45385/ΕΥΣ7455/14-9-2009 οδηγία του ΥΠΟΙΟ.
Επίσης σύμφωνα με την απάντηση στην ερώτηση 19 η επιχείρηση έχει δικαίωμα να αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ (ΚΑΔ 37) ως ΟΕ είτε πριν την υποβολή της πρότασης ή, το αργότερο, πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση θα πρέπει να δηλώσει στην αίτηση υπαγωγής της στο πρόγραμμα την νομική μορφή με την οποία θέλει να επιχορηγηθεί.
β) Το διάστημα μετατροπής της επιχείρησης σε ΟΕ είναι ζήτημα αποκλειστικά της επιχείρησης. Επισημαίνεται ότι εφόσον η ατομική επιχείρηση θελήσει να μετατραπεί σε ΟΕ μετά την ένταξη της στο πρόγραμμα τότε υποχρεωτικά η απόκτηση του επιλέξιμου ΚΑΔ σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος πρέπει να λάβει χώρα πριν την υποβολή της πρότασης και όχι μετά.
γ) Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος , την απάντηση στην ερώτηση 1 των ερωτήσεων-απαντήσεων και την υπ’ αριθμ.’ 45385/ΕΥΣ7455/14-9-2009 σε περίπτωση μετατροπής ατομικής σε Ο.Ε. θα πρέπει να συντρέχουν τα εξής: α) ο εταίρος που προέρχεται από την ατομική να είχε κατά την μετατροπή και καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου μέχρι και σήμερα πλειοψηφικό ποσοστό β) εάν δεν έχει πλειοψηφικό ποσοστό να ήταν κατά την μετατροπή και να συνεχίζει καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου μέχρι και σήμερα να είναι διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος γ) διατήρηση του ιδίου αντικειμένου (ή και προσθήκη συναφούς αντικειμένου) δ) καθολική ανάληψη όλων των απαιτήσεων και υποχρεώσεων η οποία να φαίνεται στο καταστατικό ε) άδεια λειτουργίας ή νόμιμο απαλλακτικό στη νέα νομική μορφή της επιχείρησης. Κατά συνέπεια εφόσον ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης δεν έχει το 51% τότε ο νέος/νέοι μέτοχοι πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο Οδηγός και να κατέχουν το 51% του εταιρικού κεφαλαίου και να είναι άνεργος/οι ή μισθωτός/οι ή ελεύθερος/οι επαγγελματίας/ες που δεν ασκούσε/αν επιχειρηματική δραστηριότητα από την 01-01-2010 μέχρι και την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (24/5/2011).
 

21. Πως θα αντιμετωπιστούν περιπτώσεις νέων και νεοσύστατων επιχειρήσεων που ενώ δεν διαθέτουν επιλέξιμο μεταποιητικό ΚΑΔ (λάθος του λογιστή), προκύπτει από επίσημα έγγραφα (άδεια λειτουργίας, έσοδα από μεταποίηση, ΜΣΚΚ, κλπ) ότι ουσιαστικά ασκούν επιλέξιμη μεταποιητική δραστηριότητα.
 

Απάντηση: Ο επιλέξιμος κωδικός δραστηριότητας μπορεί να προκύπτει από την άδεια λειτουργίας της μονάδας ή την βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος ή από άλλο στοιχείο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας. Συνεπώς μπορούν οι παραπάνω επιχειρήσεις να θεωρηθούν μεταποιητικές, αρκεί βέβαια να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες διόρθωσης του λάθους πριν την υποβολή της πρότασης.
 

22. Στον κλάδο 10.85 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών περιλαμβάνονται οι εταιρείες catering; Στην περίπτωση που συμμετέχουν είναι επιλέξιμη η παραγωγική διαδικασία στην οποία η επιχείρηση αφού προμηθευτεί κρέας προχωρά σε μία επεξεργασία αφαιρώντας ορισμένα συστατικά και εν συνεχεία με μία διαδικασία προχωρά στην Παρασκευή μπιφτεκιού το οποίο το χρησιμοποιεί για την παραγωγή γευμάτων που χρησιμοποιούνται ως catering σε δεξιώσεις;
 

Απάντηση : Κατ αρχήν για να είναι επιλέξιμη μια πρόταση σε οποιοδήποτε κλάδο οικονομικής δραστηριότητας θα πρέπει αξιολογηθεί ως καινοτομική. Στον κλάδο 10.85 περιλαμβάνονται εταιρείες catering εφόσον διαθέτουν οι ίδιες εργαστήριο παραγωγής των γευμάτων (και άδειες λειτουργίας στο όνομά τους) που προσφέρουν μέσω του catering που διαθέτουν. Η επεξεργασία κρέατος και η μετέπειτα παρασκευή προϊόντος (μπιφτέκι) είναι επιλέξιμη υπό την προϋπόθεση ότι η διαδικασία που ακολουθείται δεν ανήκει στις μη επιλέξιμες δραστηριότητες που αναφέρονται στην ΚΥΑ 292313/2622/3-7-09 (ΦΕΚ 1391/Β) (σελ. 98 Οδηγού) και στις σχετικές εξαιρέσεις και περιορισμούς του Κανονισμού (Κεφ. 16 Παραρτήματος της Συνθήκης).
 

23. Για τη συμμετοχή μίας νέας επιχείρησης στο πρόγραμμα που έχει κύκλο εργασιών από εμπορική και μεταποιητική δραστηριότητα παίζει ρόλο από ποια δραστηριότητα προέρχονται τα μεγαλύτερα έσοδα, ή ποια δραστηριότητα αφορά η επένδυση;
 

Απάντηση: ΟΧΙ. Αυτό που θα καθορίσει τη δυνατότητα συμμετοχής της επιχείρησης σε σχέση με τον τομέα της δραστηριότητάς της είναι η δραστηριότητα που πρόκειται να ενισχυθεί σύμφωνα με το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο (η φύση και το είδος του επενδυτικού σχεδίου). Σε κάθε περίπτωση το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που αναλύονται στον Οδηγό του Προγράμματος καθώς μεταξύ των άλλων προϋποθέσεων συμμετοχής της επιχείρησης στο πρόγραμμα θα ελέγχεται εάν το επενδυτικό σχέδιο (και η σχετική χρηματοδότηση) αντιστοιχεί και εξυπηρετεί την ανάπτυξη της επιλέξιμης δραστηριότητας.
 

24. Η επιχείρησή μου που είναι νέα επιχείρηση σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος και ασκεί δραστηριότητα στον ΚΑΔ 2008 20.42.1000 (παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού), ο οποίος είναι επιλέξιμος ΚΑΔ σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος. Η εταιρεία έχει το δικό της τμήμα R & D και αναπτύσσει ανεξάρτητα τις δικές της φόρμουλες έχοντας λάβει τις σχετικές άδειες από τον ΕΟΦ καθώς τα προϊόντα της είναι βιολογικά από τον ICEA (Διεθνής οργανισμός πιστοποίησης). Σύνηθες πρακτική της αγοράς είναι η παραγωγή καλλυντικών να γίνεται “facon” σε εξειδικευμένες μονάδες υπό την εποπτεία του ΕΟΦ. Έτσι η εταιρεία μου έχει συμβάσεις με δύο παραγωγικές μονάδες οι οποίες παράγουν τα προϊόντα μου σύμφωνα με τις φόρμουλες που τους έχουμε δώσει. Συνεπώς η επιχείρησή μου δεν διαθέτει άδεια από την Διεύθυνση Βιομηχανίας, παρά μόνο εγγραφή στο εμπορικό επιμελητήριο. Είμαι επιλέξιμος για το πρόγραμμα;

Απάντηση: Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες ερωτήσεις, βασική προϋπόθεση είναι να είναι επιλέξιμη η δραστηριότητα του επενδυτικού σχεδίου. Συνεπώς εάν για την μορφή της οικονομικής δραστηριότητας που ασκεί τώρα η επιχείρηση δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, αυτό δεν αποτελεί κώλυμα συμμετοχής στο πρόγραμμα. Προσοχή (!) όμως: Εάν η επιλέξιμη οικονομική δραστηριότητα του επενδυτικού σχεδίου απαιτεί την λήψη αδειών, τότε κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να υπάρχουν οι σχετικές αιτήσεις για την λήψη αυτών. Επίσης θα εξεταστεί με αυστηρότητα εάν οι προτεινόμενες δαπάνες συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και την καινοτομία που θα υποστηρίζει και εάν θα συνδέονται και εκτελούνται άμεσα από τη εταιρία που υποβάλλει την πρόταση και όχι από συνεργάτες της.
 

25. Μία νέα επιχείρηση η οποία λειτουργεί από το 2007 με τη μορφή της Ο.Ε. και το 2010 μετατρέπεται σε Α.Ε. είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση, εφόσον συντρέχουν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις συμμετοχής;
 

Απάντηση: Είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση εφόσον συντρέχουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας στη νέα νομική μορφή β) στο καταστατικό της επιχείρησης αναφέρεται σαφώς ότι η Α.Ε. προέρχεται από την Ο.Ε. και ότι αναλαμβάνει καθολικά το σύνολο των υποχρεώσεων της Ο.Ε. ενώ επίσης εισφέρεται στην Α.Ε. το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Ο.Ε.
γ) οι εταίροι της Ο.Ε. είχαν κατά την μετατροπή και καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου μέχρι και σήμερα, πλειοψηφικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στην Α.Ε.
δ) η Α.Ε. διατηρεί το ίδιο αντικείμενο με την Ο.Ε.(ή και προσθήκη συναφούς αντικειμένου).
ΟΠΑΑΧ. Είναι επιλέξιμη για το οι υπόλοιπες προϋποθέσεις
 

26. Επιχείρηση ανήκει σε περιοχή πρόγραμμα εφόσον συντρέχουν συμμετοχής;
Γενικά, για περισσότερες πληροφορίες, για τις μεταβιβάσεις και μετατροπές επιχειρήσεων ισχύει η εγκύκλιος του ΥΠΟΙΟ 45385/ΕΥΣ7455/14-9-2009.

 

Απάντηση: Σύμφωνα με τον Καν. 1698/2005 στα κριτήρια ΟΠΑΑΧ υπάγονται μόνο οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Άρα εάν η εξεταζόμενη επιχείρηση είναι μικρή δεν έχει πρόβλημα επιλεξιμότητας.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι πολύ μικρή, θα πρέπει να εξεταστεί η συνδυαστική εφαρμογή των 3 παρακάτω κριτηρίων:
α. ανήκει σε δημοτικό διαμέρισμα < 3.000 κατοίκους και
β. ο Π/Υ της επένδυσης < 300.000,00 € και
γ. έχει δραστηριότητα χρηματοδοτούμενη από το ΕΓΤΑΑ,
τότε εντάσσεται στις χρηματοδοτήσεις του ΕΓΤΑΑ και όχι του ΕΤΠΑ. Αν έστω και ένα κριτήριο δεν εκπληρώνεται τότε μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ και εν προκειμένου από το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα».
 

27. Η τριετία τήρησης του κριτηρίου του κανονισμού 1998/2006 (De minimis) σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται προκειμένου να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος τήρησης του κριτηρίου;
 

Απάντηση : Η τριετία αναφέρεται στα προγράμματα ήσσονος σημασίας (De minimis) που εντάχθηκε η επιχείρηση από το οικονομικό έτος που αντιστοιχεί στο έτος της απόφασης υπαγωγής και αμέσως 2 (οικονομικά) έτη πίσω.
 

28. Σε περίπτωση που στην προτεινόμενη προς επιχορήγηση επιχείρηση συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 25% επιχείρηση η οποία έχει λάβει στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα ενίσχυση, που επίσης εμπίπτει στον κανόνα De minimis, ποιο θα είναι το ποσοστό του ποσού ενίσχυσης που προσμετράτε στον υπολογισμό των συνολικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De minimis;
 

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Κανονισμού 1998/2006 περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μία δεδομένη επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.
Η έννοια της δεδομένης επιχείρησης αναφέρεται και σε επιχειρήσεις, φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, που συγκροτούν μία οικονομική, και όχι απλά νομική, μονάδα που περικλείει μία ενιαία οργάνωση προσωπικών, υλικών και λοιπών στοιχείων προς διαρκή επιδίωξη και εξυπηρέτηση ορισμένου οικονομικού σκοπού. Θα πρέπει λοιπόν εν προκειμένω, να δηλωθεί από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση και θα εξεταστεί από την χορηγούσα την ενίσχυση δημόσια αρχή, εάν υφίστανται οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο επιχειρήσεων και το εάν οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο επιχειρήσεων συνιστούν ή αναπτύσσουν ενιαίο οικονομικό χαρακτήρα και οδηγούν στην δημιουργία δεδομένης επιχείρησης κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 2 του ΚΑΝ 1998/2006.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο έλεγχος της σώρευσης δεν διενεργείται αποκλειστικά και μόνο με βάση τα ποσοστά συμμετοχής μιας επιχείρησης σε μια άλλη, αλλά εξετάζεται και συνεκτιμάται από τη χορηγούσα την ενίσχυση δημόσια αρχή, κατά περίπτωση, το σύνολο των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, όπου ενδεχομένως κριθεί ότι αυτές συνιστούν ή αναπτύσσουν ενιαίο οικονομικό χαρακτήρα και οδηγούν στη δημιουργία δεδομένης επιχείρησης. Εφόσον συνιστούν ή αναπτύσσουν ενιαίο οικονομικό χαρακτήρα τότε λαμβάνεται υπόψη ανάλογα με το είδος της διασύνδεσης (π.χ συνεργαζόμενη, συνδεδεμένη επιχείρηση) η ενίσχυση De minimis που έχει λάβει η συνδεδεμένη ή συνεργαζόμενη επιχείρηση.
 

29. Πώς προσδιορίζονται / υπολογίζονται τα όρια σώρευσης κρατικών ενισχύσεων μεταξύ των προγραμμάτων που προκηρύσσονται βάσει του Κανονισμού De – minimis (Καν. 1998/2006) και του Προσωρινού Πλαισίου Στήριξης?
 

Απάντηση: Σύμφωνα και με σχετική γνωμοδότηση της ΜοΚΕ και της ΕΥΣ, οι ενισχύσεις που υπάγονται στο Προσωρινό πλαίσιο στήριξης Δεν αποτελούν ενισχύσεις De minimis. Συνεπώς, για επιχειρήσεις που θέλουν να λάβουν De minimis ενισχύσεις το 2011 (π.χ. με την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων») και έχουν ήδη λάβει ενισχύσεις κατά τα παρελθόντα έτη είτε δυνάμει του κανονισμού De Minimis είτε του Προσωρινού Πλαισίου, θα ισχύσει για αυτές η τήρηση του ανώτατου ορίου σώρευσης των 200.000,0€ για όλες τις De Minimis ενισχύσεις που ενδεχομένως έλαβε η επιχείρηση την τελευταία τριετία. Ο έλεγχος σώρευσης για τα προγράμματα De minimis μέχρι του ποσού των 200.000,0€ πραγματοποιείται μόνο με βάση τη σώρευση De minimis μεταξύ τους και όχι την σώρευση με άλλες ενισχύσεις όπως οι ενισχύσεις που εμπίπτουν στα πλαίσια προγραμμάτων που έχουν προκηρυχθεί με βάση τα όρια του Προσωρινού πλαισίου στήριξης (όριο 500.000€).
Σημειώνεται ότι στα πλαίσια του Προσωρινού Πλαισίου Στήριξης που δεν αποτελούν ενισχύσεις De minimis έχουν προκηρυχθεί από διάφορους φορείς τα ακόλουθα προγράμματα: 1. Ενίσχυση ΜΜΕ στους τομείς της μεταποίησης – τουρισμού – εμπορίου – υπηρεσιών (Α’ δράση ΕΣΠΑ)
2. Dg Lodge για αιτήσεις μέχρι 31.12.2010
3. Διαρθρωτική Προσαρμογή Επιχειρήσεων (Υπ. Εργασίας) για αιτήσεις μέχρι 31.12.2010
4. Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, του ΟΑΕΔ για αιτήσεις μέχρι τις 31-12-2010.
Επισημαίνεται ότι τα προγράμματα του Υπουργείου Απασχόλησης: Α. Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης, του ΟΑΕΔ-ΕΚΑΕ.
Β. Διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομένων Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν 20-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης, του ΟΑΕΔ-ΕΚΑΕ. Γ. Διαρθρωτική προσαρμογή των Επιχειρήσεων εντός της οικονομικής κρίσης – Πρόσκληση Α : Σύνταξη κλαδικών σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ-ΕΚΑΕ.
αποτελούν ενισχύσεις De minimis και προσμετρώνται στο όριο των 200.000 ευρώ.
 

30. Επιχείρηση με συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με αυτήν θα υποβάλλει τον σχετικό πίνακα επιχορηγήσεων για το De minimis με στοιχεία όλων των επιχειρήσεων και με τι ποσοστό για κάθε μία;
 

Απάντηση: Η επιχείρηση θα υποβάλλει τον σχετικό πίνακα επιχορηγήσεων με στοιχεία όλων των επιχειρήσεων (συνδεδεμένων / συνεργαζόμενων) και τελικά για τον έλεγχο του de minimis θα αθροιστούν τα ποσά επιχορήγησης της κάθε επιχείρησης ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής / σύνδεσης με την εξεταζόμενη επιχείρηση. Σε περίπτωση συνδεδεμένων επιχειρήσεων σύμφωνα με την έννοια του Καν. 800/2008 Παράρτημα Ι λαμβάνεται υπόψη το 100% της ενίσχυσης της συνδεδεμένης επιχείρησης.
 

31. Η έννοια της συνδεδεμένης και συνεργαζόμενης επιχείρησης ισχύει και για το φυσικό πρόσωπο;
 

Απάντηση : Σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων (Παράρτημα Ι του καν 800/2008), ” οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις καθόσον ασκούν το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια ή σε όμορες αγορές”. Συνεπώς η έννοια της συνδεδεμένης επιχείρησης και μόνο ισχύει και για φυσικά πρόσωπα εφόσον πληρούνται τα ανωτέρω.
 

32. Επιχείρηση που ασκεί ήδη ως νέα επιχείρηση μεταποιητική δραστηριότητα η οποία αντιμετωπίζεται φορολογικά ως παροχή υπηρεσίας (π.χ φασόν) θεωρείται μεταποιητική;
 

Απάντηση : Στη περίπτωση επιχειρήσεων φασόν αυτές μπορούν να θεωρηθούν σαν μεταποιητικές, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν μεταποιητικό ΚΑΔ. Αν δεν διαθέτουν, μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αποκτώντας επιλέξιμο ΚΑΔ και υποβάλλοντας πρόταση, για επιλέξιμη πάντοτε δραστηριότητα σύμφωνα με τα αναφερόμενα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής που ορίζει ο Οδηγός του Προγράμματος.
 

33. Μία υφιστάμενη επιχείρηση η οποία καλύπτει τις προϋποθέσεις του Οδηγού του Προγράμματος και η οποία έχει εγκριθεί σε ένα πρόγραμμα του ΕΠΑΝ ΙΙ όπου έχει λάβει άριστα στο κριτήριο καινοτομίας θεωρείται ότι τηρεί εξ’ αρχής το κριτήριο της καινοτομίας και είναι επιλέξιμη στο πρόγραμμα;
 

Απάντηση : Όχι. Πρώτα θα εξετασθεί εάν η καινοτομία αυτή ικανοποιεί τους στόχους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος για να χαρακτηρισθεί ως καινοτομία η προτεινόμενη επένδυση σύμφωνα με το κριτήριο της καινοτομικότητας (κριτήριο on /off) που περιγράφεται λεπτομερώς στο κεφάλαιο 13.6 και στο Παράρτημα VII του Οδηγού του Προγράμματος. Η θετική βαθμολόγηση της καινοτομίας σε άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης θα ληφθεί θετικά υπόψη στην αξιολόγηση του σχετικού κριτηρίου.
 

34. Είναι υποχρεωτικό στο επιχειρηματικό σχέδιο που θα υποβληθεί για την περίπτωση της τεχνολογικής καινοτομίας να υπάρχει η απόκτηση πατέντας και πιστοποιητικού ευρεσιτεχνίας για το παραγόμενο προϊόν;
 

Απάντηση : Όχι. Δεν αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση για την ένταξη του επιχείρησης στο πρόγραμμα. Σίγουρα όμως η απόκτηση πατέντας και πιστοποιητικού ευρεσιτεχνίας για το παραγόμενο προϊόν με την κατάλληλη τεκμηρίωση θα βοηθήσει ακόμη περισσότερο στην υποστήριξη του επιχειρηματικού σχεδίου για να χαρακτηρισθεί ως καινοτόμο αλλά και στη βαθμολόγησή του με βάση τα κριτήρια βαθμολόγησης που περιγράφονται λεπτομερώς στο παράρτημα του Οδηγού του Προγράμματος.
 

35. Η κατοχή πατέντας ή διπλώματος ευρεσιτεχνίας είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα;
 

Απάντηση : ΟΧΙ. Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος η κατοχή καταγεγραμμένης / κατοχυρωμένης γνώσης ή τεχνογνωσίας από τα επιλέξιμα φυσικά πρόσωπα, υπό την μορφή πρωτοτύπων, πατεντών, δημοσιεύσεων, αποτελεσμάτων έρευνας, βιομηχανικών ή πνευματικών δικαιωμάτων κτλ, θα συνεκτιμηθεί θετικά, αλλά δεν αποτελεί απαραίτητη ή δεσμευτική προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 

36. Σε μία υφιστάμενη επιλέξιμη επιχείρηση το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να αφορά καινοτομία για παραγωγή νέων προϊόντων ή η προτεινόμενη καινοτομία δύναται να αφορά στα υφιστάμενα παραγόμενα προϊόντα;
 

Απάντηση : Η προτεινόμενη καινοτομία δύναται να αφορά και στα υφιστάμενα προϊόντα αρκεί να συνιστά ουσιαστική διαφοροποίηση της παρούσας κατάστασης.
 

37. Ποιος ο αντικειμενικός σκοπός του προγράμματος σε σχέση με την ενίσχυση της καινοτομίας;
 

Απάντηση : Ο αντικειμενικός σκοπός του προγράμματος σε σχέση με την καινοτομία περιγράφεται αναλυτικά στα κεφάλαια 1 (σελ. 7-9), 6.2 (σελ.20-21) και στο παράρτημα VII του Οδηγού του Προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση η έννοια του καινοτομικού και της καινοτομίας αξιολογείται σε επίπεδο τουλάχιστον Ελληνικής Επικράτειας.
 

38. Οι δαπάνες για τη συγγραφή της πρότασης θεωρούνται επιλέξιμες πριν την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης;
 

Απάντηση: ΟΧΙ. Οι δαπάνες για τη συγγραφή της πρότασης ΔΕΝ είναι επιλέξιμες. Επιλέξιμη είναι μόνο η δαπάνη για τη διαχείριση του έργου, που δεν πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 3.000€ και βέβαια για να είναι επιλέξιμη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης.
 

39. Επιχείρηση που δεν έχει υποδομές ΑΜΕΑ, αλλά προτίθεται να κάνει πρέπει υποχρεωτικά να τις εντάξει στο επενδυτικό πρόγραμμα ή αυτές μπορούν να υλοποιηθούν με ίδια κεφάλαια; Η ύπαρξη υποδομών για ΑμεΑ είναι υποχρεωτική;
 

Οι υποδομές για ΑΜΕΑ δεν χρειάζεται να ενταχθούν υποχρεωτικά στο επενδυτικό σχέδιο αλλά μπορούν να υλοποιηθούν με ίδια κεφάλαια. Ωστόσο, η ύπαρξή τους είναι υποχρεωτική ανεξάρτητα εάν η επιχείρηση έχει αιτηθεί τη χρηματοδότησή τους ή όχι στο επενδυτικό σχέδιο στο πλαίσιο του προγράμματος. Για το σκοπό αυτό σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος η επιχείρηση με σχετική Υ.Δ. Ν1599/86 που καταθέτει στο φάκελο υποβολής δικαιολογητικών της πρότασης δηλώνει υπεύθυνα ότι διαθέτει/θα μεριμνήσει για την ύπαρξη κατάλληλων υποδομών για ΑμΕΑ. Σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη τους θα διαπιστωθεί και θα πιστοποιηθεί (εφόσον δηλώθηκαν στο επενδυτικό σχέδιο) κατά την ολοκλήρωση του έργου.
 

40. Στις δαπάνες προβολής και προώθησης αναφέρεται ότι είναι επιλέξιμη η δαπάνη για συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις ή Επαγγελματικές Εκθέσεις υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν την προβολή νέου προϊόντος / υπηρεσίας ή υπάρχοντος προϊόντος / υπηρεσίας σε νέες αγορές. Ποια ακριβώς είναι η έννοια της «νέας αγοράς»; Ο προσδιορισμός είναι γεωγραφικός (έννοια κράτους ή περιοχής), κλαδικός ή κάτι άλλο;
 

Απάντηση: Ένας από τους επιδιωκόμενους στόχος του προγράμματος είναι η διείσδυση των επιχειρήσεων σε νέες αγορές που έχουν διαφοροποιημένα και διακριτά χαρακτηριστικά σε σχέση με τις υφιστάμενες αγορές που ήδη δραστηριοποιούνται. Σύμφωνα με τα ανωτέρω αποδεκτό θεωρείται τόσο το γεωγραφικό κριτήριο όσο και το κλαδικό για τον προσδιορισμό της «νέας αγοράς». Εξυπακούεται ότι για νεοεμφανιζόμενο προϊόν ή υπηρεσία από υπό σύσταση/υπό ίδρυση επιχειρήσεις η εν λόγω προϋπόθεση καλύπτεται πλήρως.
 

41. Πως θα ελέγχεται ότι η συμμετοχή στην έκθεση ή η προβολή προϊόντων μέσω διαδικτύου αφορούν σε προβολή νέων προϊόντων /υπηρεσιών ή εν γένει υφιστάμενων προϊόντων / υπηρεσιών σε νέες αγορές; Πως θα αντιμετωπιστούν περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν ικανοποιούν την παραπάνω απαίτηση του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος;
 

Απάντηση: .Σε συνδυασμό με την απάντηση στην ερώτηση 40 θα απαιτηθεί Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 του εκπροσώπου του φορέα της επένδυσης ότι καλύπτεται η παραπάνω απαίτηση για νέες αγορές σε περίπτωση που δηλώσει στο επενδυτικό σχέδιο τις εν λόγω δαπάνες. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο της επένδυσης εντοπιστούν ευρήματα για το αντίθετο, οι σχετικές δαπάνες θα θεωρούνται μη επιλέξιμες και δεν θα επιδοτούνται. Επίσης δύναται στην περίπτωση που οι δαπάνες καταστούν μη επιλέξιμες και έχουν εκ παραδρομής επιδοτηθεί η τυχόν καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση θα αναζητηθεί από τους λαβόντες ως παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθείσα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 και επόμενα της ΥΠΑΣΥΔ.
 

42. Είναι επιλέξιμη η συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις στις οποίες αναγνωρισμένος επαγγελματικός φορέας (π.χ. επιμελητήριο) ενοικιάζει εκθεσιακό χώρο για τα μέλη του επιτυγχάνοντας ευνοϊκότερους όρους και στην συνέχεια τιμολογεί αυτός στα μέλη;
 

Απάντηση: ΟΧΙ
 

43. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες συμμετοχής σε Επιχειρηματικές αποστολές στην κατηγορία προώθησης και προβολής;
 

Απάντηση : ΟΧΙ, καθώς ο στόχος του προγράμματος είναι η άμεση προώθηση των αποτελεσμάτων της καινοτομίας (προϊόντα, υπηρεσίες) που δημιουργούν προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση.
 

44. Με ποιο τρόπο θα ελέγχεται η απαίτηση του Οδηγού του Προγράμματος για συμμετοχή για πρώτη φορά στην έκθεση στην οποία θα συμμετάσχει η επιχείρηση;
 

Απάντηση: Ο έλεγχος θα γίνεται κατόπιν προσκόμισης από την επιχείρηση σχετικής βεβαίωσης του φορέα διοργάνωσης της έκθεσης για την συμμετοχής της επιχείρησης για πρώτη φορά στην εν λόγω έκθεση.
 

45. Οι δαπάνες διατροφής είναι επιλέξιμες για τη συμμετοχή μίας επιχείρησης σε εκθέσεις;
 

Απάντηση : Όχι δεν είναι επιλέξιμες.
 

46. Οι δαπάνες διαμονής για τη συμμετοχή των νέων επιχειρήσεων σε εκθέσεις είναι επιλέξιμες;
 

Απάντηση : Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος τα έξοδα μετακινήσεων (μετάβαση και διαμονή) για τη στήριξη συμμετοχών σε διεθνείς εκθέσεις εξωστρεφούς προσανατολισμού μπορούν να είναι επιλέξιμα ως λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις υπό ίδρυση και νεοσύστατες επιχειρήσεις (επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση) ως λειτουργικές δαπάνες και με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Οδηγός του Προγράμματος (Κεφ. 9.2 σελ. 34).
 

47. Υπάρχει συγκεκριμένο ανώτατο όριο στις δαπάνες κατασκευής και ενοικίασης περιπτέρου για τη συμμετοχή μίας επιχείρησης σε μία έκθεση καθώς και στις δαπάνες διαμονής;
 

Απάντηση : Ναι υπάρχει. Συγκεκριμένα ισχύουν οι τιμές που ισχύσαν και στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια -Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του ΕΠΑΝ ΙΙ. Αναλυτικότερα :
1. Οι δαπάνες για ενοικίαση περιπτέρου είναι επιλέξιμες για περίπτερο συνολικής επιφάνειας έως και 60 τ.μ.
2. Οι δαπάνες για την κατασκευή περιπτέρου (μη μόνιμη κατασκευή) συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου εξοπλισμού προβολής προϊόντων (πάγκοι, βιτρίνες, φωτιστικά, κ.λ.π.) καθώς και ηλεκτρολογικών κ.π.λ. εγκαταστάσεων είναι έως και 280 €/τ.μ.
3. Οι δαπάνες διαμονής (όταν είναι επιλέξιμες) ανά έκθεση ανέρχονται σε 200€/ημέρα. Οι επιλέξιμες μέρες για τις εν λόγω δαπάνες είναι οι ημέρες της έκθεσης προσαυξημένες κατά δύο ημέρες (μία πριν – άφιξη και μία μετά – αναχώρηση από την έκθεση).
 

48. Οι παραπάνω τιμές που αναφέρονται στην ερώτηση 47 ισχύουν και για εκθέσεις του εσωτερικού;
 

Απάντηση : Ναι. Οι παραπάνω τιμές ισχύουν και για διεθνείς εκθέσεις του εσωτερικού.
 

49. Οι δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις με την προϋπόθεση για προβολή σε νέες αγορές αναφέρεται μόνο σε αγορές του εξωτερικού;

Απάντηση: Όχι. Αναφέρεται και σε αγορές του εσωτερικού, ειδικά δε για υπό ίδρυση και νεοσύστατες εταιρίες.
 

50. Μπορεί μια επιχείρηση να λάβει μέρος στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» σε μια επαγγελματική έκθεση που δεν έχει διεθνή χαρακτήρα;
 

Απάντηση: Σύμφωνα με τον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος επιλέξιμη είναι η συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις ή Επαγγελματικές Εκθέσεις υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν την προβολή νέου προϊόντος ή υπάρχοντος προϊόντος σε νέα αγορά. Επομένως είναι δυνατή η συμμετοχή σε επαγγελματική έκθεση, και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής για πρώτη φορά της επιχείρησης στη συγκεκριμένη έκθεση.
 

51. Ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου, δίνει την δυνατότητα σε επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε επιδοτούμενες διεθνείς εκθέσεις (όπως για παράδειγμα η Διεθνής Έκθεση Δομικών Υλικών Big 5 Show Dubai 2011 (21-24/11/2011)). Σε περίπτωση που ο ΟΠΕ επιχορηγεί μέρος του κόστους της συμμετοχής, το υπόλοιπο κόστος συμμετοχής είναι επιλέξιμη ως δαπάνη στο πρόγραμμα “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” ;
 

Απάντηση: ΟΧΙ. Η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί περαιτέρω διότι ήδη χρηματοδοτείται από το ελληνικό δημόσιο. Σε περίπτωση όμως που δεν υπήρχε επιχορήγηση, ο ΟΠΕ θα μπορούσε να εκδώσει τιμολόγιο συμμετοχής σε διεθνή έκθεση για τις ανάγκες του προγράμματος.
 

52. Για τις δαπάνες εξειδικευμένου προσωπικού : α) Είναι επιλέξιμες οι ασφαλιστικές εισφορές;
β) Η επιλεξιμότητα των δαπανών αυτής της κατηγορίας με ποια παραστατικά θα τεκμηριώνονται;
γ) Η απαίτηση για μη απόλυση προσωπικού αντίστοιχου επιπέδου με αυτό που θα προσληφθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος σε τι επίπεδο αναφέρεται;
δ) Δύναται η σύμβαση έργου να είναι ορισμένου χρόνου ο οποίος όμως να είναι εντός των χρονικών προθεσμιών που απαιτεί ο Οδηγός του Προγράμματος;

 

Απάντηση : α) Οι δαπάνες για ασφαλιστικές εισφορές είναι επιλέξιμες β) Το
ύψος και η επιλεξιμότητα δαπανών αυτής της κατηγορίας τεκμηριώνονται με τα εξής αναγκαία προς τούτο παραστατικά:
• Έντυπο Ε 7
• Καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας
• Αναλυτική Περιοδική Δήλωση
• Αναγγελα πρόσληψης
• Φωτοαντίγραφο και των δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας του εργαζόμενου
• Πτυχία Α.Ε.Ι ή/και Διδακτορικό ή/και Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών
• Πενταετή Εργασιακή εμπειρία σε θέσεις και αντικείμενο σχετικά με το περιεχόμενο του επενδυτικού σχεδίου και γενικότερα σε θέματα καινοτομας, business, marketing μέσω βεβαιώσεων και σχετικών παραδοτέων.
γ) Το επίπεδο αναφέρεται τόσο σε επιστημονικό όσο και σε εργασιακό επίπεδο
δ) Η σύμβαση έργου δύναται να είναι ορισμένου χρόνου αρκεί όμως να ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις και απαιτήσεις που θέτει ο Οδηγός του προγράμματος σχετικά με τη διάρκεια της πρόσληψης και διατήρησης του εξειδικευμένου προσωπικού.
 

53. Η επιδότηση δαπανών μισθοδοσίας εξειδικευμένου προσωπικού αναφέρεται στο σύνολο της μισθοδοσίας (μισθός + ασφαλιστικές εισφορές) ή μόνο στις ασφαλιστικές εισφορές;
 

Απάντηση: Η επιδότηση δαπανών μισθοδοσίας αναφέρεται στο σύνολο του μισθοδοτικού κόστους (μισθός + εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές).
 

54. Σε περίπτωση που δεν προσληφθεί εξειδικευμένο άτομο, υπάρχει υποχρέωση διατήρησης των υφιστάμενων κατά την υποβολή της πρότασης εργαζομένων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου?
 

Απάντηση: Σύμφωνα με την παράγραφο 15 (Υποχρεώσεις Ενισχυόμενων Επιχειρήσεων/σελ.70) του Οδηγού του Προγράμματος οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να διατηρήσουν τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας τους που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της πρότασης για διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού τους σχεδίου.
 

55. Οι δαπάνες τηλεματικής (π.χ. εντοπισμού και διαχείρισης δρομολογίων φορτηγών αυτοκινήτων) είναι επιλέξιμες για το πρόγραμμα;
 

Απάντηση: Επιλέξιμη είναι μόνο η προμήθεια λογισμικού τηλεματικής και εξειδικευμένος μηχανολογικός εξοπλισμός αναπόσπαστα συνδεδεμένος με το σχετικό λογισμικό αλλά απαραίτητα σε σχέση με την καινοτομία που περιγράφεται στο επενδυτικό σχέδιο. Δεν είναι επιλέξιμες λειτουργικές δαπάνες υποστήριξης των εφαρμογών.
 

56. Η προσθήκη ξένων γλωσσών σε ήδη υπάρχον site είναι επιλέξιμη δαπάνη;
 

Απάντηση: Για τις υπό ίδρυση και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις (επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση) οι δαπάνες για ανανέωση, επέκταση, αναβάθμιση ιστοσελίδας είναι επιλέξιμες. Κατά συνέπεια εάν η επιχείρηση που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα ανήκει στην κατηγορία των υπό σύσταση ή νεοσύστατων επιχειρήσεων τότε είναι επιλέξιμη η προσθήκη ξένων γλωσσών σε ήδη υπάρχον site της επιχείρησης για διάστημα ενός χρόνου υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου (Κεφ. 9.2 σελ. 34 Οδηγού του Προγράμματος).
Για τις νέες επιχειρήσεις οι δαπάνες για ανανέωση ιστοσελίδας δεν είναι επιλέξιμες. Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την κατασκευή Νέας ιστοσελίδας με χρήση ξένων γλωσσών. Κατά συνέπεια η προσθήκη ξένων γλωσσών σε υπάρχον site δεν είναι επιλέξιμη.
 

57. Τα ξενόγλωσσα έντυπα μπορούν να σχεδιάζονται σε διεθνείς γλώσσες (π.χ. αγγλικά), έστω και αν το επενδυτικό σχέδιο δεν περιλαμβάνει ενέργειες προώθησης στις αντίστοιχες χώρες;

Απάντηση: Ναι. Είναι επιλέξιμος ο σχεδιασμός εντύπων σε διεθνείς γλώσσες.
 

58. Επιχείρηση που δήλωσε συμμετοχή και έδωσε προκαταβολή συμμετοχής σε διεθνή έκθεση πριν την προκήρυξη του προγράμματος, μπορεί να περιλάβει στο σχέδιό της υποστηρικτικές δαπάνες που σχετίζονται με την καλύτερη προβολή της στην συγκεκριμένη έκθεση (π.χ. έκδοση διαφημιστικού υλικού);
 

Απάντηση: Ναι, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι οι παραπάνω υποστηρικτικές δαπάνες αφορούν νέες (πρόσθετες) ενέργειες οι οποίες είναι ανεξάρτητες και απολύτως διακριτές από τις προ της προκήρυξης ενέργειες, δεν σχετίζονται ούτε αποτελούν τμήμα ή συνέχεια της προκαταβολής (ή εν γένει της προ της προκήρυξης ενέργειας) και πραγματοποιούνται μετά την προκήρυξη του προγράμματος ως προς τον Α’ κύκλο του προγράμματος (για τους επόμενους κύκλους οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μετά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης).
 

59. Οι δαπάνες εκπόνησης φακέλου και πιστοποίησης προϊόντος για σήμανση CE είναι επιλέξιμες στο πρόγραμμα;
 

Απάντηση: Ναι είναι επιλέξιμες. Ειδικότερα για τις νέες επιχειρήσεις (επιχειρήσεις που έχουν κλείσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση) είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν προϊόντα που θα ενταχθούν στο προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης και όχι για ήδη υφιστάμενα προϊόντα.
Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση πρέπει να προσκομίσει με την ολοκλήρωση του έργου του σχετικό πιστοποιητικό.
 

60. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (24/05/2011) ή η ημερομηνία υποβολής πρότασης;
 

Απάντηση: Για τον Α’ κύκλο αξιολόγησης (καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων στις 30/9/2011) ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (24/05/2011). Για τους υπόλοιπους κύκλους εφόσον υπάρξει διαθέσιμη δημόσια δαπάνη ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής έκαστου κύκλου όπως ορίζεται στον Οδηγό του Προγράμματος (Κεφ. 11, σελ.40 Οδηγού του Προγράμματος).
 

61. Η δαπάνη αγοράς-κατασκευής καλουπιών για την παραγωγή νέου προϊόντος είναι επιλέξιμη για το πρόγραμμα;
 

Απάντηση: Ναι είναι επιλέξιμη δαπάνη υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι αναγράφεται στα πάγια, και δεν ταυτίζεται με λειτουργική δαπάνη (αναλώσιμα), δηλαδή ο χρόνος «ζωής» / χρήσης σύμφωνα με τον κατασκευαστή / προμηθευτή είναι μεγαλύτερος των 2 ετών. Επίσης θα πρέπει να τεκμαίρεται ότι υπάρχει ουσιαστική και ισχυρή σύνδεση με το αντικείμενο / καινοτομία του επενδυτικού σχεδίου.
 

62. Προσφορές και τιμολόγια από προμηθευτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αποδεκτές; Πρέπει να υποβάλλονται μεταφρασμένες;

Απάντηση: Προσφορές και τιμολόγια προμηθευτών από χώρες εκτός Ε.Ε. γίνονται αποδεκτές. Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση επίσημης μετάφρασης των προσφορών και τιμολογίων, που έχουν εκδοθεί σε γλώσσα διαφορετική από την ελληνική.
 

63. Η ημερομηνία έκδοσης των προσφορών πρέπει να είναι μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος προκειμένου να είναι επιλέξιμες;
 

Απάντηση : Οι προσφορές που θα κατατεθούν σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να έχουν την έννοια της νομικής δέσμευσης ή να δημιουργούν νομική δέσμευση της επιχείρησης οποιαδήποτε μορφής από την οποία να προκύπτει έναρξη εργασιών του έργου πριν την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος (για τον Α’ κύκλο αξιολόγησης). Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος «Σε περίπτωση έναρξης εργασιών πριν από τις ημερομηνίες αυτές, όπως πχ. έκδοση παραστατικών (δελτία αποστολής, CMR, τιμολόγια, έκδοση επιταγής, σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού, έκδοση αδείας μικρής κλίμακας, κ.λ.π.), μερική/ολική εξόφληση δαπανών (πχ. προκαταβολή) οι εν λόγω δαπάνες όπως και το σύνολο του επιχειρηματικού σχεδίου είναι μη επιλέξιμο για χρηματοδότηση. Στην περίπτωση δε που η επιχείρηση έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα τότε απεντάσσεται από αυτό».
 

64. Οι δαπάνες που γίνονται εσωτερικά από την επιχείρηση με σκοπό την δημιουργία μια νέας πατέντας (υλικά, εργατικά κλπ), αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη για το παραπάνω Πρόγραμμα;
 

Απάντηση: Οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες. Το μισθοδοτικό κόστος όμως σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται επιλέξιμο. Οι υπόλοιπες αμοιβές (υλικά, αμοιβή νομικού, κόστος αίτησης κατοχύρωσης πατέντας, εργαστηριακές δοκιμές, ανάπτυξη τεχνικού φακέλου κλπ) είναι επιλέξιμα.
 

65. Γίνεται δεκτή για τις ανάγκες του προγράμματος προσφορά από εταιρεία δημοσίων σχέσεων η οποία θα αναλάβει όλες τις δαπάνες προβολής σε αγορές στόχους (συμμετοχή σε εκθέσεις, φυλλάδια κλπ);

Απάντηση: Εξαρτάται. Εφόσον στην προσφορά της διαφημιστικής εταιρείας υπάρχει τεκμηριωμένη και αναλυτική περιγραφή των διαφημιστικών δαπανών, μπορεί η παραπάνω προσφορά υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Οδηγού του προγράμματος να είναι αποδεκτή.
 

66. Ένας εκδοτικός οίκος μπορεί να εντάξει στις δαπάνες της κατηγορίας «Δαπάνες Προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας» την αγορά των πνευματικών δικαιωμάτων συγγραφέων για τα βιβλία που εκδίδει;

Απάντηση: ΟΧΙ. Η προτεινόμενη δαπάνη δεν θεωρείται επιλέξιμη αφού δεν είναι η πνευματική ιδιοκτησία που προσδίδει προστιθέμενη αξία σε ενδιάμεσο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας του προϊόντος, αλλά ουσιαστικά ενσωματώνεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τελικού προϊόντος.
 

67. Οι δαπάνες για τον τεχνικό φάκελο απόκτησης σήματος CE ανήκουν στην κατηγορία 9 «Ανάπτυξη Πρωτοτύπων, Προτύπων και Τεχνικού Φακέλου» ή στην κατηγορία 5 «Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων»;
 

Απάντηση : Οι δαπάνες για τον τεχνικό φάκελο απόκτησης σήματος CE ανήκουν στην κατηγορία «Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων».
Οι δαπάνες «Ανάπτυξη Πρωτοτύπων, Προτύπων και Τεχνικού Φακέλου» αφορούν στις δαπάνες που έχουν άμεση σύνδεση με την ανάπτυξη πρωτοτύπων και προτύπων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Οδηγό του Προγράμματος (Κεφ. 9.2. σελ. 34).
 

68. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη σχεδιασμού προϊόντος, η οποία υλοποιείται από την ίδια την εταιρεία που υποβάλει το επενδυτικό σχέδιο (όχι αγορά υπηρεσίας από τρίτο); Αν ναι, ποια παραστατικά απαιτούνται για την τεκμηρίωση της ενέργειας;
 

Απάντηση: Αν ο σχεδιασμός προϊόντων είναι ένα από τα αντικείμενα της εταιρίας ΟΧΙ διότι αποτελεί λειτουργική δαπάνη της εταιρίας. Εάν γίνει κατ’ εξαίρεση (δηλαδή ο σχεδιασμός δεν αποτελεί αντικείμενο της εταιρίας) θα πρέπει οι δαπάνες ιδιοκατασκευής να μπορούν να τιμολογηθούν και στη συνέχεια να πιστοποιηθούν επαρκώς.
 

69. Επί ποινής αποκλεισμού, η κατανομή του προϋπολογισμού εκάστης πρότασης στις επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την εξής σχέση: {(1)+(2)+(3)+(4) +(5)+(7)} > (50% * Π/Υ). Ο φορέας της επένδυσης πρέπει υποχρεωτικά να υλοποιήσει δαπάνες που αφορούν όλες τις παραπάνω κατηγορίες ενεργειών ;
 

Απάντηση: Όχι. Ο φορέας της επένδυσης μπορεί να υλοποιήσει δαπάνες που αφορούν μόνο μία ή και δύο από τις παραπάνω κατηγορίες ενεργειών αρκεί το άθροισμα αυτών να είναι >=50%*Π/Υ.
 

70. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για εκπαίδευση προσωπικού της επιχείρησης;
 

Απάντηση : Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, μόνο στην περίπτωση της αγοράς λογισμικού και μόνο μέχρι ύψους 10% του συνολικού κόστους της αγοράς του λογισμικού. Αλλιώς θα πρέπει να ενσωματώνεται μέσα στο κόστος εξοπλισμού, εργαστηριακού εξοπλισμού κτλ.
 

71. Οι δαπάνες για κατασκευή (ανέγερση) αποθήκης είναι επιλέξιμες;

Απάντηση : Οι δαπάνες για κατασκευή αποθήκης όπως και γενικότερα δαπάνες ανέγερσης κτηριακών εγκαταστάσεων είναι επιλέξιμες εφόσον λάβουν χώρα σε ΒΕΠΕ ή σε άλλου είδους οργανωμένη επιχειρηματική περιοχή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σελ. 25 του Οδηγού του Προγράμματος. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω δαπάνες (των κτηριακών εγκαταστάσεων) δεν δύναται να ξεπερνούν το 25% του επιλέξιμου π/υ του επιχειρηματικού σχεδίου.
 

72. Η κατασκευή υποσταθμού της ΔΕΗ θεωρείται κτηριακή δαπάνη ή δαπάνη που ανήκει στην κατηγορία του εξοπλισμού;
 

Απάντηση : Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος η κατασκευή υποσταθμού της ΔΕΗ αποτελεί μία ειδική εγκατάσταση που ανήκει στην κατηγορία του εξοπλισμού.
 

73. Η ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στο εξωτερικό ή οι δαπάνες ίδρυσης υποκαταστήματος στο εξωτερικό είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του προγράμματος;
 

Απάντηση: ΟΧΙ. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αυτές.
 

74. Σε μία επιχείρηση που πρόκειται να ιδρυθεί με τη μορφή της ΟΕ και στην οποία οι εταίροι της ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο Οδηγός του Προγράμματος, ένας εκ των εταίρων έχει αποκτήσει μέσω του ΟΒΙ την πατέντα για την κατασκευή ενός προϊόντος. Ο εταίρος θέλει να πουλήσει στην επιχείρηση την εν λόγω πατέντα. Είναι οι δαπάνες αγοράς επιλέξιμες; Η πατέντα μπορεί να αποτελέσει bonus στη βαθμολογία για την επιχείρηση?
 

Απάντηση : Οι δαπάνες αγοράς από το μέτοχο δεν είναι επιλέξιμες. Εφόσον ο μέτοχος παραχωρήσει/δεσμευτεί με σχετική Υ.Δ. για την παραχώρηση της πατέντας στην επιχείρηση ή καταθέσει σχετικά έγγραφα (π.χ. συμβόλαια/παραστατικά αγοράς/ενοικίασης) τότε η πατέντα μπορεί να αποτελέσει bonus στη βαθμολογία της υπό σύσταση επιχείρησης στο σχετικό κριτήριο αξιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση η πατέντα θα πρέπει να αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης.
 

75. Στις περιπτώσεις των υπό σύσταση επιχειρήσεων είναι δυνατή η δικαιολόγηση δαπανών που γίνονται από τα φυσικά πρόσωπα – μετόχους, πριν από την έναρξη εργασιών της επιχείρησης;

Απάντηση : ΟΧΙ! δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εφόσον τα παραστατικά αγοράς και εξόφλησης έχουν εκδοθεί στο όνομα των μετόχων της υπό σύστασης επιχείρησης.
 

76. Σε ένα επενδυτικό σχέδιο μία επιχείρηση πρόκειται να συμπεριλάβει την εκπόνηση μελετών marketing plan, έρευνας αγοράς, benchmarking και αναδιοργάνωση παραγωγής. Το μέγιστο ύψος δαπάνης των μελετών π.χ. Marketing Plan, ερευνών αγοράς, bencmarking και αναδιοργάνωση παραγωγής της κατηγορίας 6 «Δαπάνες Τεχνικής/Τεχνολογικής, Επιστημονικής Συμβουλευτικής Υποστήριξης θα πρέπει να είναι το 10% επί του υποβαλλόμενου προϋπολογισμού του έργου και έως 20.000 ευρώ ξεχωριστά για κάθε μελέτη ή στο σύνολό των εν λόγω μελετών; Δύναται οι δαπάνες να έχουν ως ανώτατο ύψος το 20% του επί του υποβαλλόμενου προϋπολογισμού του έργου;
 

Απάντηση : Το σύνολο των συγκεκριμένων δαπανών (κατηγορία δαπανών) σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 10% επί του υποβαλλόμενου προϋπολογισμού του έργου και το ποσό των 20.000 ευρώ συνολικά. Σε κάθε περίπτωση οι εν λόγω μελέτες πρέπει να έχουν σχέση με το επιχειρηματικό σχέδιο ενώ επίσης, εφόσον εγκριθούν, θα αξιολογηθούν ως προς το περιεχόμενό τους και ως προς το εύλογό του κόστους τους, με βάση σχετική διαδικασία αξιολόγησης μελετών που θα αναπτύξει ο ΕΦΕΠΑΕ για το συγκεκριμένο πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα».
Στο ποσοστό 20% (μέγιστο) επί του προϋπολογισμού του έργου ανήκουν ειδικές εξειδικευμένες μελέτες συνεργασίας της επιχείρησης με Ιδρύματα, Φορείς, Ερευνητικά Κέντα, κ.λ.π. επί τη βάσει συμφώνου συνεργασίας κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ.
 

77. Επιχείρηση με καινοτόμα προϊόντα / υπηρεσίες που είναι επιλέξιμη στη Δράση ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ προτίθεται να αποκτήσει εξειδικευμένο εξοπλισμό, ο οποίος λόγω της φύσης και της χρήσης του θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σημεία εκτός των εγκαταστάσεων της. Ο εξοπλισμός θα ανήκει στην επιχείρηση (θα είναι καταχωρημένος στο μητρώο παγίων), δεν θα μισθώνεται και δεν θα παραχωρείται / αξιοποιείται από τρίτους. Είναι επιλέξιμη δαπάνη στην κατηγορία «Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός»;

Απάντηση : Η δαπάνη είναι επιλέξιμη υπό την προϋπόθεση ότι συνδέεται άμεση με τη διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής της προτεινόμενης καινοτομίας. Η αγορά των ψηφιακών δεδομένων αποτελεί μία λειτουργική δαπάνη που δεν είναι επιλέξιμη ως αυτόνομη δαπάνη. Σε κάθε περίπτωση ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καταχωρημένος στο ίδιο βιβλίο παγίων (κατά προτίμηση στην έδρα της επιχείρησης).
 

78. Η άδεια λειτουργίας για μεταποιητικές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι διαθέσιμη πριν την Αίτηση Υπαγωγής, ή αρκεί να έχουν κατατεθεί τα απαιτούμενα χαρτιά για την έκδοσή της και πριν την υποβολή της πρότασης;
 

Απάντηση: Η άδεια λειτουργίας πρέπει να έχει κατατεθεί κατά την υποβολή της πρότασης. Εφόσον η επιχείρηση έχει υποβάλλει αίτηση αναθεώρησης/έκδοσης θα πρέπει να προσκομίσει την αίτηση και βεβαίωση υποβολής πλήρους φακέλου κατά την υποβολή της πρότασης. Αυτό όμως που έχει υποχρέωση η επιχείρηση, προκειμένου το έργο να παραληφθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ εφόσον ενταχθεί, είναι να προσκομίσει κατά την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου ισχύουσα άδεια λειτουργίας.
 

79. Εφόσον στην άδεια λειτουργίας έχουν λήξει κάποια από τα στοιχεία της (π.χ. η πυρασφάλεια, η άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων, άλλα) τότε θεωρείται για το πρόγραμμα ότι η άδεια λειτουργίας δεν είναι σε ισχύ;
 

Απάντηση : Η ισχύς της άδειας λειτουργίας αναφέρεται στη χρονική ισχύ της άδειας. Η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση ανανέωσης των στοιχείων που έχουν λήξει (π.χ. πιστοποιητικού πυρασφάλειας και ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων).
 

80. Στο δικαιολογητικό 13 που αφορά στην τεκμηρίωση του επιχειρηματικού σχεδίου ποια δικαιολογητικά υποβάλλονται ;

Απάντηση : Σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος (Κεφ.12 σελ. 46 Οδηγού) η επιχείρηση είναι χρήσιμο να υποβάλλει πρόσθετα στοιχεία τα οποία τεκμηριώνουν το περιεχόμενο συμπλήρωσης του εντύπου υποβολής της πρότασής του σε σχέση με τα κριτήρια που αξιολογούνται στο επιχειρηματικό σχέδιο τόσο για την υφιστάμενη κατάσταση της επιχείρησης όσο και για την προτεινόμενη κατάσταση. Στον Οδηγό του προγράμματος περιγράφονται ενδεικτικά ορισμένα δικαιολογητικά τα οποία ανάλογα με το περιεχόμενο του επενδυτικού σχεδίου μπορούν να εμπλουτιστούν.
 

81. Εφόσον μία επιχείρηση επιλέξει να αγοράσει τον εξοπλισμό με Leasing τι θα πρέπει να προσκομίσει;
 

Απάντηση: Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, είναι επιλέξιμη η αγορά εξοπλισμού με Leasing εφόσον η σχετική σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας και της επιχείρησης έχει ολοκληρωθεί με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και η κυριότητα του εξοπλισμού έχει περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης (επιχείρηση).Πέρα από τη σύμβαση με την Τράπεζα η επιχείρηση με τη λήξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου της, θα πρέπει να προσκομίσει για την πιστοποίηση των σχετικών δαπανών τα απαραίτητα παραστατικά (μισθώματα, τιμολόγια, εξοφλητικές αποδείξεις, παραστατικά εξόφλησης κλπ) καθώς επίσης βεβαίωση της Τράπεζας στην οποία θα βεβαιώνεται η λύση της σύμβασης και ότι η κυριότητα του εξοπλισμού περιέρχεται στην επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση η πιστοποίηση των δαπανών αγοράς παγίων με Leasing θα γίνει μόνο στην ολοκλήρωση του έργου και όχι ενδιάμεσα και υπό την προϋπόθεση της απόκτησης της κυριότητας των παγίων από την επιχείρηση.
 

82. Δεδομένης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προτάσεων (30/9/2011), πως θα αντιμετωπιστούν στην αξιολόγηση περιπτώσεις επιχειρήσεων που δεν θα έχουν καταθέσει οριστικά οικονομικά στοιχεία (ισολογισμούς, φορολογικά έντυπα) για το έτος 2010 καθώς έχουν υπερδωδεκάμηνη χρήση η οποία ολοκληρώνεται στις 31/12/2011;
 

Απάντηση: Οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί, έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας και δεν έχουν κλείσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση ανήκουν στις νεοσύστατες επιχειρήσεις για τις οποίες δεν απαιτείται στα δικαιολογητικά υποβολής του φακέλου της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα, η κατάθεση των φορολογικών εντύπων αφού δεν έχουν κλείσει μία πλήρη διαχειριστική χρήση.
 

83. Θεωρούνται κατά την αξιολόγηση της πρότασης για τις νέες επιχειρήσεις κέρδη, τα κέρδη περαίωσης;
 

Απάντηση: Λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο τα κέρδη που προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και όχι από την περαίωση.
 

84. Οι επιχειρήσεις των οποίων οι επενδύσεις θα υπαχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να τηρούν τους όρους υπαγωγής για πέντε (5) ή για τρία (3) έτη μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης ;
 

Απάντηση: Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» θα πρέπει να τηρούν τους όρους υπαγωγής για τρία (3) έτη μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου τους.
 

85. Επιχείρηση η οποία πληροί τους περιορισμούς του προγράμματος, αλλά έχει δυσμενή στοιχεία στον Τειρεσία, μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα ή αποτελεί λόγο απόρριψης της;
 

Απάντηση: Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος προκειμένου να είναι επιλέξιμη μία επιχείρηση θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά τα κριτήρια των παραγράφων 6.1, 6.2 και 6.3. του οδηγού. Επίσης στο κεφάλαιο 12 του οδηγού αναγράφονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει κάθε επιχείρηση. Ανάμεσα σ αυτά είναι και μια υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται αν η νέα και νεοσύστατη επιχείρηση βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ή αν εκκρεμεί ανάκτηση επιχορήγησης η όχι. Αν πληρούνται λοιπόν όλα τα παραπάνω η επιχείρηση μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα. Κατά συνέπεια η τυχόν ύπαρξη στοιχείων στον Τειρεσία δεν αποτελεί κριτήριο απόρριψης της πρότασης.
 

86. Απαιτείται επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή κάποιο άλλο έγγραφο από Τραπεζικό Ίδρυμα προς τεκμηρίωση της πρόθεσης κάλυψης μέρους του κόστους επένδυσης με δανειακά κεφάλαια ή/ και δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της δυνατότητας κάλυψη της ιδίας συμμετοχής; Εάν ναι ποια είναι αυτά (ενδεικτικά); Επίσης κατά την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να γίνει αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσό της ιδίας συμμετοχής;
 

Απάντηση : Στο πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» δεν απαιτείται υποχρεωτικά η κατάθεση δικαιολογητικών ιδίας συμμετοχής. Όσο για το δάνειο δεν είναι επίσης υποχρεωτική η προσκόμιση προέγκρισης από Τραπεζικό Ίδρυμα. Αρκεί να δηλωθεί στο χρηματοδοτικό σχήμα και στο έντυπο υποβολής.
Εφόσον όμως κατατεθούν αποδεικτά στοιχεία/τεκμήρια ιδίας συμμετοχής καθώς και προσκόμιση προέγκρισης δανείου από Τραπεζικό Ίδρυμα τότε η επιχείρηση λαμβάνει βαθμολογία στο υποκριτήριο 3 ”Εξασφάλιση Χρηματορροών” του Κριτήριου ”Αξιοπιστία του Επιχειρηματικού Σχεδίου”.
 

87. Στο πλαίσιο του προγράμματος δύναται να ενισχυθούν ταυτόχρονα περισσότεροι από ένας χώροι της ίδιας επιχείρησης; Εάν ναι πρέπει να βρίσκονται στην ίδια Περιφέρεια;
 

Απάντηση : Στο πλαίσιο του προγράμματος είναι δυνατή η ενίσχυση του επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο μπορεί να αφορά διαφορετικούς τόπους υλοποίησής του, σε διαφορετικές Περιφέρειες αρκεί οι Περιφέρειες αυτές να ανήκουν στο ίδιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (βλέπε Κεφ. 2 του Οδηγού). Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις του Οδηγού του Προγράμματος (επιλέξιμη δραστηριότητα, νόμιμη λειτουργία, να μην εμπίπτουν στους περιορισμούς των περιοχών ΟΠΑΑΧ). Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση θα πρέπει να δηλώσει ειδικά στις δαπάνες κτηριακών εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, λογισμικού και πιστοποίησης τους σε ποιο τόπο θα υλοποιηθούν οι εν λόγω δαπάνες.
 

88. Η ανώτατη βαθμολογία των 1.100 μονάδων για επιχειρήσεις που ανήκουν σε ποσοστό τουλάχιστον 51% και διοικούνται αποκλειστικά από γυναίκες ισχύει και για τις νέες επιχειρήσεις;
 

Απάντηση : Σύμφωνα με την παράγραφο 13.6 (Κατάταξη-Αξιολόγηση των προτάσεων/σελ. 52) του Οδηγού του Προγράμματος ισχύει μόνο για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις.
 

89. Σε τι αφορά η επίτευξη στόχων του προγράμματος; Τι θα συμβεί εάν μια επιχείρηση δεν τους πετύχει;
 

Απάντηση: Οι στόχοι του προγράμματος, η χρονική περίοδος ελέγχου για την επίτευξή τους και οι ποινές που επιβάλλονται στην επιχείρηση σε σχέση με τη δημόσια χρηματοδότηση σε περίπτωση μη επίτευξής τους αναφέρονται λεπτομερώς για κάθε είδους επιχείρηση (υπό σύσταση, νεοσύστατη, νέα) στα Κεφάλαιο 8,15 και 16 του Οδηγού του Προγράμματος και στο παράρτημα .
 

90. Η υποχρέωση για διατήρηση της απασχόλησης στο τέλος του προγράμματος καθώς και ένα έτος μετά, ισχύει και για τα ενδιάμεσα έτη υλοποίησης του προγράμματος;
 

Απάντηση : Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος ο έλεγχος διατήρησης του προσωπικού για τις υφιστάμενες και τις εξειδικευμένες θέσεις (εφόσον η επιχείρηση προσλάβει) θα γίνεται σε ΕΜΕ τόσο κατά την ολοκλήρωση του έργου, όσο και ένα έτος μετά την ολοκλήρωσή του με σημείο αναφοράς το έτος υποβολής της επενδυτικής πρότασης.
 

91. Η βαθμολόγηση των προσόντων των μετόχων του φορέα της επένδυσης (υποκριτήριο Β1) αφορά μόνο τους επιλέξιμους μετόχους της πλειοψηφίας του 51% σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος ή δύναται μια επιχείρηση να χρησιμοποιήσει τα προσόντα και των υπόλοιπων μετόχων με ποσοστό μικρότερο του 25%;
 

Απάντηση : Σύμφωνα με το Παράρτημα VII § Β1 σελ. 142 του οδηγού του προγράμματος, σε περίπτωση πολλών μετόχων / υπεύθυνων έργου με διαφορετικά επίπεδα εκπαίδευσης, γνώσης, εμπειρίας, επιστημονικού έργου, βαθμολογείται για κάθε υποκριτήριο ο μέτοχος με το υψηλότερο επίπεδο και τούτο αφορά είτε όλους τους βασικούς μετόχους που απασχολούνται ή θα απασχοληθούν στην επιχείρηση και στην εξεταζόμενη επιλέξιμη
δραστηριότητα, είτε και τους μικρομετόχους ή τους υπευθύνους έργου (με ενοχική σχέση) που ρητώς αναφέρεται στο επενδυτικό σχέδιο ότι θα έχουν την ευθύνη του έργου. Δεν αξιολογείται για τα προσόντα του ο απλός επενδυτής μέτοχος που δεν θα απασχολείται στην ή με την επιχείρηση ή / και το επενδυτικό σχέδιο.
 

92. Για την τεκμηρίωση του κριτηρίου Β3, συνεργασίες με επιστημονικούς / τεχνολογικούς φορείς, όσον αφορά τις υπό σύσταση επιχειρήσεις (κατηγορία Α) αρκεί στη φάση της υποβολής της πρότασης η επισύναψη πρότασης – προσφοράς από τον αρμόδιο φορέα σχετικής με την επικείμενη συνέργεια ή απαιτείται η υποβολή σύμβασης θεωρημένης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τον εν λόγο φορέα. Εναλλακτικά του επιστημονικού / τεχνολογικού φορέα είναι δυνατή η συνέργεια – συνεργασία με φυσικό πρόσωπο το οποίο εργάζεται στον φορέα;
 

Απάντηση: Σχετικά με το πρώτο ερώτημα, η επισύναψη πρότασης – προσφοράς συνεργασίας (σχετικής με τη καινοτόμα ιδέα) ή απλής αλλά τεκμηριωμένης και αναλυτικής πρόθεσης συνεργασίας είναι ικανή να τεκμηριώσει πρόβλεψη συνεργασίας με επιστημονικό ερευνητικό / τεχνολογικό φορέα για την υπό σύσταση επιχείρηση.
Σχετικά με το δεύτερο ερώτημα η συνεργασία τεκμαίρεται σε επίπεδο φορέων / νομικών προσώπων και όχι φυσικών προσώπων. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να εκληφθεί ως συνεργασία η συνεργασία με φυσικό πρόσωπο χωρίς την συμμετοχή του φορέα του.
 

93. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για την απόκτηση σήματος Trademark στην κατηγορία δαπανών 4 και αν ναι είναι επιλέξιμη η αμοιβή δικηγόρου για την εν λόγω δαπάνη; Σε περίπτωση που δεν είναι επιλέξιμη αυτή η δαπάνη στην κατηγορία 4 μπορεί αυτή να ενταχθεί στην κατηγορία 10 των λειτουργικών δαπανών για μια νεοσύστατη ή υπό-σύσταση επιχείρηση;
 

Απάντηση : ΟΧΙ σε αυτή την κατηγορία. Η δαπάνη αυτή δεν είναι επιλέξιμη στην εν λόγω κατηγορία δεδομένου ότι αφορά την εμπορική αναγνωρισιμότητα του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας. Όμως ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιμερίσει την σχετική δαπάνη μεταξύ των κατηγοριών (δαπανών) 6 – Επιστημονική Συμβουλευτική Υποστήριξη και 7, υποκατηγορία «Ανάπτυξη και Δημιουργία Εταιρικής ταυτότητας».
 

94. Στην κατηγορία NACE με κωδικό δραστηριότητας 91.02.01 «Υπηρεσίες Λειτουργίας Μουσείων> συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι σχετικές με τη θεματολογία του μουσείου ή και οι δραστηριότητες εμπορίας – πώλησης αντικειμένων σχετικών με τις θεματικές ενότητες του μουσείου;
 

Απάντηση : Οι αναφερόμενες δραστηριότητες δεν αποτελούν επιλέξιμες δραστηριότητες στα πλαίσια του προγράμματος «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» είτε αναπτύσσονται αυτοτελώς είτε ως παράπλευρες / παράλληλες δραστηριότητες μουσείων.
 

95. Μια νέα επιχείρηση ΟΕ η οποία δεν έχει κλείσει πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και δε δραστηριοποιείται σε επιλέξιμο ΚΑΔ θέλει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα δηλώνοντας ότι η επένδυση θα γίνει σε επιλέξιμο ΚΑΔ τον οποία θα αποκτήσει μετά την υποβολή της πρότασης και μέχρι την πρώτη εκταμίευση όπως ορίζει ο Οδηγός του Προγράμματος. Η επιχείρηση αυτή θα δηλώσει στο έντυπο υποβολής ότι ανήκει στις υπό σύσταση επιχειρήσεις, στις νεοσύστατες ή στις νέες επιχειρήσεις;
 

Απάντηση : Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος η επιχείρηση θα υποβάλλει πρόταση και θα αξιολογηθεί ως νέα επιχείρηση.
 

96. Σε μία υπό σύσταση επιχείρηση O.E. η οποία θα συσταθεί μετά την υποβολή της πρότασης δύναται ο μέτοχος να είναι ταυτόχρονα και το άτομο που θα προσλάβει η επιχείρηση στην κατηγορία ”Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Προσωπικού και Ανθρωπίνων Πόρων” εφόσον διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα;
 

Απάντηση: Σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος για την κατηγορία δαπάνης ”Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Προσωπικού και Ανθρωπίνων Πόρων» πέρα των άλλων προϋποθέσεων προβλέπεται ότι: «Το προτεινόμενο για πρόσληψη προσωπικό δεν θα πρέπει να έχει απασχοληθεί στην επιχείρηση ή σε άλλη επιχείρηση στην οποία η ίδια συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (ή και αντίστροφα) με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης κατά τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της πρότασης». Κατά συνέπεια, εάν η επιχείρηση συσταθεί μετά την υποβολή της πρότασης, δύναται εις εκ των μετόχων της (όχι ο κάτοχος της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου) να είναι το άτομο που θα προσλάβει η επιχείρηση στην κατηγορία ”Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Προσωπικού και Ανθρωπίνων Πόρων” εφόσον βέβαια θα πληροί και όλες τις άλλες προϋποθέσεις που αναφέρει ο Οδηγός του προγράμματος.
 

97. Σε μία υπό σύσταση/νεοσύσταση επιχείρηση είναι υποχρεωτική η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης εκτός των μετόχων;

Απάντηση: Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος για τις νεοσύστατες και υπό σύσταση επιχειρήσεις με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου ή το αργότερο 1 χρόνο μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του η επιχείρηση θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ως δέσμευσή της με την υποβολή του Επενδυτικού Σχεδίου. Για της περίπτωση των υπό σύσταση και νεοσύστατων επιχειρήσεων με σημείο αναφοράς το έτος υποβολής της επενδυτικής πρότασης είναι υποχρεωτική η επίτευξη του στόχου : «Προσλήψεις / Απασχόληση (συμπεριλαμβανομένων και των μετόχων)». Κατά συνέπεια η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας εκτός των μετόχων δεν είναι υποχρεωτική.
 

98. Μία νέα επιχείρηση μπορεί να προσλάβει μετά την προκήρυξη του προγράμματος ως εργαζόμενο έναν από τους μετόχους της επιχείρησης και να τον δηλώσει στην κατηγορία ”Αμοιβές Εξειδικευμένου Προσωπικού”;
 

Απάντηση: Σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος και σε συνάρτηση και
με την ερώτηση , για την κατηγορία δαπάνης ”Ανάπτυξη Εξειδικευμένου
Προσωπικού και Ανθρωπίνων Πόρων» πέρα των άλλων προϋποθέσεων προβλέπεται ότι «Το προτεινόμενο για πρόσληψη προσωπικό δεν θα πρέπει να έχει απασχοληθεί στην επιχείρηση ή σε άλλη επιχείρηση στην οποία η ίδια συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (ή και αντίστροφα) με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης κατά τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της πρότασης». Κατά συνέπεια η νέα επιχείρηση μπορεί μεν να προσλάβει το μέτοχο ως εργαζόμενο αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να τον δηλώσει στην κατηγορία ”Αμοιβές Εξειδικευμένου Προσωπικού”. Μπορεί όμως αν το επιθυμεί η εταιρία (και υπάρχουν τα απαραίτητα προσόντα) ο μέτοχος να ορισθεί και αξιολογηθεί ως υπεύθυνος έργου.
 

99. Στις κατηγορία των λειτουργικών δαπανών για τις νεοσύστατες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στις δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών εξειδικευμένου τεχνικού ή/και εργατο – τεχνικού προσωπικού έως και 12 μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης συμπεριλαμβάνονται διοικητικοί γραμματείς και εργαζόμενοι στο λογιστήριο;
 

Απάντηση: Στις δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών εξειδικευμένου τεχνικού ή/και εργατο – τεχνικού προσωπικού έως και 12 μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης που θα δηλωθούν στην κατηγορία των λειτουργικών δαπανών για τις υπό σύσταση και νεοσύστατες επιχειρήσεις περιλαμβάνεται αποκλειστικά το προσωπικό που έχει/θα έχει άμεση σχέση με την υλοποίηση της καινοτομίας. Κατά συνέπεια δεν είναι επιλέξιμες στην εν λόγω δαπάνη οι δαπάνες για αμοιβές διοικητικών γραμματέων, καθώς και εργαζόμενων στο λογιστήριο της επιχείρησης.
 

100. Μπορεί να δηλωθεί ως έδρα της ατομικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών λογισμικού η κατοικία του ιδιοκτήτη της ατομικής επιχείρησης;
 

Απάντηση: Ναι, μπορεί να δηλωθεί υπό την προϋπόθεση ότι από τα δικαιολογητικά που θα προσκομιστούν (π.χ. Ε9, τίτλος ιδιοκτησίας) θα τεκμαίρεται ότι ο συγκεκριμένος χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική στέγη καθώς επίσης ότι στο συγκεκριμένο χώρο μπορεί να αναπτυχθεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα (π.χ. βεβαίωση χρήση γης, άδεια/απαλλακτικό από άδεια λειτουργίας). Σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την διαμόρφωση, επέκταση, εγκατάσταση κλιματιστικών, κ.λ.π. δαπάνες κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικές εγκαταστάσεων.
 

101. Η βεβαίωση χρήση γης είναι υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δεν υπάγονται στο Νόμο περί έκδοσης αδειών λειτουργίας;
 

Απάντηση: Η βεβαίωση χρήσης γης αφορά στη δυνατότητα ανάπτυξης της προτεινόμενης/υφιστάμενης δραστηριότητας της επιχείρησης σε συγκεκριμένο χώρο / περιοχή, την οποία αποκτά η επιχείρηση από συγκεκριμένες δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο. Σε περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία βεβαιώσει ότι για την εν λόγω δραστηριότητα δεν απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης χρήση γης (ή η δραστηριότητα εξαιρείται ρητώς από το γράμμα του νόμου) τότε ικανοποιείται η σχετική υποχρέωση της επιχείρησης για την κατάθεση του εν λόγω δικαιολογητικού.
 

102. Στις υπό σύσταση επιχειρήσεις για τις δαπάνες που αφορούν στα ενοίκια (αυστηρά σχετιζόμενα με την στέγαση / εξυπηρέτηση του «παραγωγικού» χώρου της επένδυσης), ποιες είναι οι προσφορές που πρέπει να υποβληθούν εφόσον ακόμη δεν υπάρχει μισθωτήριο συμβόλαιο;
 

Απάντηση:Το καλύτερο είναι να προσκομισθεί μισθωτήριο συμβόλαιο ή κατ’ ελάχιστον προσκόμιση ενός προσύμφωνου μίσθωσης του χώρου. Υπενθυμίζεται ότι, εφόσον δεν έχει συναφθεί μισθωτήριο συμβόλαιο η επιχείρηση σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος θα πρέπει να προσκομίσει με την υποβολή της πρότασης μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο κεφάλαιο 12 του Οδηγού του Προγράμματος Υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της Υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου της ότι θα προσκομίσει, προκειμένου να λάβει οποιοδήποτε μέρος της επιχορήγησης, (ενδιάμεση καταβολή, προκαταβολή επιχορήγησης, τελική καταβολή), παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα ισχύος τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Ειδικά για ανέγερση ή/και επέκταση κτιρίου το μισθωτήριο πρέπει να είναι δέκα πέντε (15) έτη από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.
 

103. Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας από το 2007, ο οποίος δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα όπως ορίζεται στον Οδηγό του προγράμματος, θέλει να συστήσει τη δική του επιχείρηση μετά την προκήρυξη του προγράμματος στον τομέα παροχής υπηρεσιών λογισμικού. Η επιχείρηση του θα ανήκει στις υπό σύσταση ή στις νέες επιχειρήσεις καθώς ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα από το 2007;
 

Απάντηση: Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος η επιχείρηση θα ανήκει στις υπό σύσταση επιχειρήσεις.
 

104. Υπό ίδρυση επιχείρηση προτίθεται να υποβάλλει πρόταση στο πρόγραμμα, με επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριοτήτων τόσο στη μεταποίηση όσο και στην παροχή υπηρεσιών. Δεδομένου ό,τι τηρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, η προτεινόμενη καινοτομία αφορά στους δύο επιλέξιμους ΚΑΔ και οι δαπάνες του έργου μοιράζονται και στους δύο ΚΑΔ, το ανώτατο όριο στον προϋπολογισμό του έργου θα είναι 200.000 € ή τις 300.000 €;
 

Απάντηση: Η καινοτομία ως τελικό προϊόν θα είναι είτε υπηρεσία είτε παραγωγή ενός προϊόντος. Κατά συνέπεια το αποτέλεσμα της προτεινόμενης καινοτομίας στην πρόταση θα εντάσσεται είτε στη μεταποίηση, είτε στην παροχή υπηρεσιών οπότε ανάλογα θα διαμορφωθεί το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού της πρότασης σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος.
 

105. Επιλέξιμη επιχείρηση προτίθεται να υποβάλλει πρόταση στο πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα». Στο επιχειρηματικό της σχέδιο περιλαμβάνονται εκτός των άλλων δαπάνη εξοπλισμού H/W στον οποίο είναι ενσωματωμένο λογισμικό (S/W) απαραίτητο για την λειτουργία της πλην όμως η αξία του λογισμικού είναι ενσωματωμένη στην τιμή του προϊόντος. Σε ποια κατηγορία θα δηλωθεί λοιπόν η δαπάνη αυτή και εφ’ όσον η συγκεκριμένη δαπάνη περιλαμβάνει κόστος παραμετροποίησης και εκπαίδευσης επί ποιού κόστους θα υπολογισθεί το όριο του 10% που ισχύει για τις δαπάνες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης λογισμικού ;
 

Απάντηση: Το βέλτιστο θα ήταν να υπάρχει επιμερισμός δαπανών στην προσφορά ώστε να γίνει και αντίστοιχος επιμερισμός στις επιλέξιμες δαπάνες. Σε γενικότερο πλαίσιο, σε περιπτώσεις εξοπλισμού με ενσωματωμένο – προ- εγκατεστημένο λογισμικό απαραίτητο για τη λειτουργία του εξοπλισμού, η συγκεκριμένη δαπάνη θα δηλώνεται στην κατηγορία δαπανών 2 «Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός» με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίζεται σχετική τεκμηρίωση του οίκου κατασκευής (σχετικά φυλλάδια τεχνικών προδιαγραφών ή/και δηλώσεις συμμόρφωσης ή/και βεβαίωση του οίκου κατασκευής) ότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός προσφέρεται με ενσωματωμένο το λογισμικό του στη συνολική τιμή. Επίσης σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος § 9.2.2 σελ. 27 «Οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού, περιλαμβάνουν το κόστος αγοράς αυτού, το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης του και το κόστος των απαιτούμενων υλικών και εργασιών για την εγκατάσταση και έναρξη (θέση) σε λειτουργία» και ως εκ τούτου πιθανές δαπάνες που αφορούν την αρχική τοποθέτηση – εγκατάσταση – θέση σε λειτουργία του συγκεκριμένου εξοπλισμού (start – up της εγκατάστασης) μπορούν να ενταχθούν στην ίδια κατηγορία δαπανών. Δαπάνες εκπαίδευσης με όριο το 10% επί του κόστους αγοράς λογισμικού αφορούν μόνο στην εγκατάσταση αμιγώς λογισμικού στην κατηγορία Πληροφορική/Τηλεπικοινωνίες.
 

106. Στο κριτήριο αξιολόγηση της αξιοπιστίας του επιχειρηματικού φορέα εξετάζεται εάν για την υλοποίηση της καινοτομικής ιδέας συνεργαστούν μέτοχοι ή υπεύθυνοι έργου με συμπληρωματικές γνώσεις και ειδικότητες. Δύναται οι υπεύθυνοι έργου να είναι οι εξωτερικοί σύμβουλοι ή και οι σύμβουλοι διαχείρισης του έργου που διαθέτουν επιστημονικά προσόντα;
 

Απάντηση: ΟΧΙ! Οι υπεύθυνοι έργου θα πρέπει να έχουν εξηρτημένη σχέση εργασίας με την επιχείρηση ως εργαζόμενοι σε αυτήν.
 

107. Οι δείκτες που αναφέρονται στο παράρτημα ΧVI ”Εx Post Αξιολόγηση” του Οδηγού του Προγράμματος είναι υποχρεωτικό να ικανοποιηθούν σε απόλυτους αριθμούς σε σχέση με τα στοιχεία που θα δηλωθούν και αφορούν στο έτος αναφοράς;
 

Απάντηση: Οι εν λόγω δείκτες που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα αφορούν στην αξιολόγηση και την εκ των υστέρων παρακολούθηση της επένδυσης και των στόχων που θα τεθούν από την ίδια την επιχείρηση και αναφέρονται στο κεφ. 8 του Οδηγού του Προγράμματος. Στα παραρτήματα ΧV και ΧVI του Οδηγού αναφέρονται λεπτομερώς οι περιπτώσεις επιβολής ποινής σε σχέση με τους εν λόγω δείκτες και τα αριθμητικά στοιχεία που δηλώθηκαν από την ίδια την επιχείρηση στο επενδυτικό σχέδιο.
 

108. Επιχείρηση υπό σύσταση που έχει δημιουργηθεί μετά την προκήρυξη και πριν την υποβολή της πρότασης και έχει μη επιλέξιμο ΚΑΔ, μπορεί να επεκταθεί σε επιλέξιμο ΚΑΔ όπως ισχύει για τις νεοσύστατες και νέες επιχειρήσεις;
 

Απάντηση: Ναι μπορεί. Ισχύουν τα αντίστοιχα με τις νεοσύστατες και νέες επιχειρήσεις ως προς το χρόνο απόκτησης του νέου ΚΑΔ και τις περαιτέρω υποχρεώσεις της.
ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN

Αφήστε μια απάντηση